0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phân Tích hoạt động kinh doanh NXB Thống kê

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Thống kinh doanh: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, HTCT phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích thống kê kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 25
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2009

PHÂN TÍCH THỐNG BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2009

Phân tích thống kê biến động kết quả kinh doanh ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2000-2009
 • 57
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH (LV TỐT NGHIỆP)

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH (LV TỐT NGHIỆP)

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)
 • 64
PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh

PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh

PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh PHân tích chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) của ngân hàng BIDV trong hoạt động kinh doanh
 • 12
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRỌNG PHÚ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRỌNG PHÚ

KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH _ Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng c[r]
 • 87
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: Phù hợp với đối tượng nghiên cứu, nội dung chủ yếu của phân tích hoạt động kinh doanh là: - Phân tích các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh, như[r]
 • 41
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: Phù hợp với đối tượng nghiên cứu, nội dung chủ yếu của phân tích hoạt động kinh doanh là: - Phân tích các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh, như[r]
 • 41
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: Phù hợp với đối tượng nghiên cứu, nội dung chủ yếu của phân tích hoạt động kinh doanh là: - Phân tích các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh, như[r]
 • 41
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ Ở CTY VIMEDIMEX  1 PPTX

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ Ở CTY VIMEDIMEX 1 PPTX

kinh doanh không chỉ là thước đo trònh độ tổ chức quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các hoạt động xuất nhập khẩu đó lại là câu hỏi được đặt ra cho các doanh nghiệp đang tham, gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên thị trường. Để trả lời câu hỏi này đòi hỏi mỗi công ty phải có hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả một cách khách quan khoa học từ đó giúp cho công ty có các giải pháp hữu hiệu cho các hoạt động kinh doanh của mình.
 • 10
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghiệp Việt NamBáo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghiệp
 • 41
XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM Y TẾ VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỘNG GIÁ THUỐC HIỆN NAY PPSX

XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM Y TẾ VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỘNG GIÁ THUỐC HIỆN NAY PPSX

đ i ểm kết hợp h ài hoà gi ữa mục ti êu c ủa công ty với mục ti êu chung c ủa to àn xã h ội. Ngoài ra công ty còn có các m ục ti êu ng ắn hạn v à dài h ạn nhằm phát triển công ty. Trong m ục ti êu dài h ạn công ty đặt ra mục ti êu là t ạo ra cho m ình m ột thế m ạnh tr ên th ị trường, đó là vi ệc mở rộng qui mô kinh doanh của công ty, tiến h ành liên doan liên k ết v à xây d ựng nhiều chi nhánh mới để nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh l àm t ă ng kh ả nă ng thu gom hàng hoá xu ất khẩu v à đẩy mạnh việc ti êu th ụ h àng hoá nh ập kh ẩu, thiết lập các mối quan hệ với nhiều đối tác trong nước v à qu ốc tế, nâng cao vai trò là nhà cung c ấp các sản phẩm về ytế quan trọng cho thị trươ ng trong n ước v à vai trò là nhà xu ất khẩu các mặt h àng nguyên li ệu, hươ ng d ược liệu cho thị trường quốc tế, phát tri ển thị phần ra thị trường nước ngo ài.
 • 87
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC HOÀN (LV TỐT NGHIỆP)

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC HOÀN (LV TỐT NGHIỆP)

Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (LV tốt nghiệp)
 • 57
BÀI TẬP THỐNG KÊ TRONG DOANH NGHIỆP (PHẦN I) PPSX

BÀI TẬP THỐNG TRONG DOANH NGHIỆP (PHẦN I) PPSX

PHầN 1: TóM TắT Lý THUYếT Vμ CáC BμI TậP CƠ BảN Ch − ơng I: Đối t − ợng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp 1.1. ý nghĩa v μ tác dụng của thống kê doanh nghiệp: Xét về góc độ lý luận thống kê doanh nghiệp thì thống kê doanh nghiệp cung cấp cơ sở lý luận cho việc thống kê hoạt động kinh doanh trên phạm vi vi mô, phạm vi của một doanh nghiệp nh − nghiên cứu các phạm trù kinh tế, hệ thống các chỉ tiêu, phân tích các nhân tố thị tr − ờng.
 • 2
Đề cương THỐNG kê KINH DOANH (TMU 2021)

Đề cương THỐNG KINH DOANH (TMU 2021)

- Tỷ suất tự tài trợ phản ánh trong 1 đơn vị vốn đang sử dụng có bao nhiêu phần được hình thành từ nguồn vốn của chủ sở hữu. - Tỷ suất tự tài trợ càng lớn, mức độ độc lập về tài chính càng cao và ngược lại. - Phương pháp phân tích các chỉ tiêu tỷ suất nợ, tỷ suất tự tài trợ của DN có thể so sánh cuối kỳ so với đầu kỳ; kỳ báo cáo so với kỳ gốc và so với chuẩn mực của ngành.
 • 42
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Phân tích hoạt động kinh doanh
 • 170
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Phân tích hoạt động kinh doanh
 • 122
Phân tích hoạt động kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh

Chức năng: Trực tiếp điều hành và kiểm tra công việc sản xuất của xưởng máy công cụ, là người chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về các mặt quản lý, tổ chức, điều hành, sử dụng các [r]
 • 31
Phân tích hoạt động kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh

4.4.2 Phân tích khoản mục chi phí NVL trực tiếp -Khoản mục CP NVL trực tiếp chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản phẩm - CP NVL trực tiếp bao gồm: NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu... a) Phương pháp phân tích
 • 31
VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THỜI KỲ 2000-2007

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP THỜI KỲ 2000-2007

Vận dụng một số phương pháp Thống kê phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp thời kỳ 2000-2007
 • 71
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH máy và xây dựng Quang Minh (LV tốt nghiệp)
 • 64
Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Thống kinh doanh: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 5 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thống kê kết quả hoạt động tài chính, thống kê khả năng tài chính, phân tích thống kê tổng hợp tình hình hoạt động tài chính.
 • 12
Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004-2008

Phân tích thống hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004-2008

tạo, các công ty liên doanh và trự thuộc hoạt động đạt hiệu quả cao. Mặt khác, Sacombank đã thiết lập, phát huy tác dụng thiết thực của các hình thức hợp tác – liên minh - liên kết với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước và tạo được sự khác biệt về loại hình hoạt động – phương thức kinh doanh - kỹ năng chăm sóc khách hàng, đồng thời đã luôn tìm kiếm khoảng trống thị trường để phát triển thị phần, thu hút thêm nhiều khách hàng mới và khách hàng tiềm năng. Trong khi đó, Sacombank cũng tiếp tục tái cấu trúc bộ máy và hành lang pháp lý của Ngân hang; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; không ngừng nghiên cứu, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ; quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý và kiểm tra kiểm toán nội bộ. Nhờ đó, cùng với việc đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng, Sacombank đã đảm bảo chất lượng phát triển ngày một thêm bền vững, thể hiện qua một số thành tựu nổi bật và các chỉ tiêu tài chính quan trọng.
 • 64
VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY- XE ĐẠP- XE MÁY

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY- XE ĐẠP- XE MÁY

Luận Văn: Vận dụng Một số phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Cty Điện máy- Xe đạp- Xe máy
 • 56
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SACOMBANK GIAI ĐOẠN 2004-2008

PHÂN TÍCH THỐNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SACOMBANK GIAI ĐOẠN 2004-2008

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004-2008
 • 64
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SACOMBANK GIAI ĐOẠN 2004-2009

PHÂN TÍCH THỐNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SACOMBANK GIAI ĐOẠN 2004-2009

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004-2009
 • 63
Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)

Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)

Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả hoạt động Kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm (LV tốt nghiệp)
 • 75
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống kê du lịch

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống du lịch

. Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)Sau khi kết thúc môn học sinh viên có nhận thức cơ bản về hoạt động thống kê trong ngành kinh doanh du lịch: thống kê tiềm năng du lịch, thống kê kết quả kinh doanh doanh du lịch, thống kê lao động – tiền lương, thống kê cơ sở vật chất kỹ thuật, thống kê tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch… 2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)Kết thúc môn học, sinh viên có kỹ năng tổng hợp và phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh du lịch, tiềm năng, tài sản, lao động
 • 6
Chương 1 Dữ liệu và thống kê

Chương 1 Dữ liệu và thống

diễn thống kêMáy tính và phân tích thống kêKhai thác dữ liệuNguyên tắc đạo đức trong thực hành thống kêỨng dụng trong kinh tế và kinh doanhThốngdiễn thống kêMáy tính và phân tích thống kêKhai thác dữ liệuNguyên tắc đạo đức trong thực hành thống kêỨng dụng trong kinh tế và kinh doanhThốngdiễn thống kêMáy tính và phân tích thống kêKhai thác dữ liệuNguyên tắc đạo đức trong thực hành thống kêỨng dụng trong kinh tế và kinh doanhThống
 • 47
Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kim Linh

Vận dụng một số phương pháp thống phân tích hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kim Linh

dụng để phân tích hoạt động kinh doanh. I. Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động kinh doanh. 1. Các chỉ tiêu thống kê phản ánh chi phí kinh doanh. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một thời kỳ kinh doanh nhất định (tháng, quý, năm). Thuộc chi phí kinh doanh bao gồm nhiều loại, có vị trí công dụng khác nhau trong kinh doanh. Bởi vậy để thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng và hạch toán, chi phí kinh doanh thờng đợc phân loại theo nhiều hớng. Chẳng hạn, phân loại chi phí theo nội dung kinh tế (chia chi phí thành các yếu tố chi phí khác nhau), phân loại chi phí theo công dụng, mức phân bổ và địa điểm phát sinh (chia chi phí thành các khoản mục giá thành), phân chi phí theo chức năng trong kinh doanh (chia chi phí theo chức năng sản xuất, tiêu thụ, quản lý), theo quan hệ với khối lợng công việc hoàn thành (chia chi phí thành biến phí, định phí...).
 • 83
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP MASIMEX GIAI ĐOẠN 2005-2008

PHÂN TÍCH THỐNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP MASIMEX GIAI ĐOẠN 2005-2008

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP MASIMEX GIAI ĐOẠN 2005-2008
 • 95
PHÂN TÍCH CÁC THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP MASIMEX GIAI ĐOẠN 2005-2008

PHÂN TÍCH CÁC THỐNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP MASIMEX GIAI ĐOẠN 2005-2008

PHÂN TÍCH các THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP MASIMEX GIAI ĐOẠN 2005-2008
 • 95
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ, kế toán nguồn vốn quỹ, kế toán thuế: Có nhiệm vụ dựa trên thẻ tính giá thành mà kế toán chi phí giá thành cung cấp để tính ra giá vốn hàng bán, dựa trên bảng phân bổ tiền lương và BHXH, bảng thanh toán lương do kế toán tiền lương cung cấp, bảng trích khấu hao TSCĐ, sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán, sổ cái các tài khoản để tính ra kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng, ngoài ra kế toán còn có nhiệm vụ hàng tháng mở sổ tài sản cố định, bảng tính trích khấu hao TSCĐ, sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh, sổ chi tiết phát hành cổ phiếu để theo dõi sự tăng giảm của tài sản và nguồn vốn của Công ty, theo dõi các loại thuế, phí, lệ phí và lập báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
 • 24
GIÁO TRÌNH MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

GIÁO TRÌNH MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

–Sig c ủ a c ả hai h ệ s ố h ồi qui đứng tr ướ c giá bán và chi phí qu ảng cáo đề u nh ỏ hơn 5% điều đó nói lên r ằ ng giá bán và chi phí qu ả ng cáo có gi ải thích đượ c cho kh ối lượ ng s ả n ph ẩ m tiêu th ụ v ới độ tin c ậ y 95% (có ý ngh ĩ a th ố ng kê). – Để ki ểm định độ phù h ợ p c ủ a mô hình h ồ i qui t ổ ng th ể ta xem xét Sig trong b ả ng phân tích
 • 49
VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ MÁY MÓC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XUẤT NHẬP KHẨU MASIMEX GIAI ĐOẠN 2005-2008

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ MÁY MÓC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XUẤT NHẬP KHẨU MASIMEX GIAI ĐOẠN 2005-2008

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc của công ty cổ phần vật tư xuất nhập khẩu MASIMEX giai đoạn 2005-2008
 • 80
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SACOMBANK

PHÂN TÍCH THỐNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SACOMBANK

- Chỉ tiêu năng suất lao động tính theo GO có tốc độ phát triển lớn hơn 100 phản ánh hiệu quả sử dụng lao động của Tập đoàn năm 2008 tăng so với năm 2007 nguyên nhân là do tốc độ phát triển của GO (193,198%) lớn hơn tốc độ phát triển của lao động (111,017%). Cụ thể là năm 2007 cứ 1 lao động tham gia vào sản xuất kinh doanh thì tạo ra được 837,208 triệu đồng GO, còn năm 2008 cứ 1 lao động đầu tư vào sản xuất kinh doanh thì tạo ra được 1.456,956 triệu đồng GO.
 • 44
CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN
 • 19
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (THỰC TẬP)

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (THỰC TẬP)

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)
 • 67

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng hải phòngcông tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp sông đà 206Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP