0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán thuế giá trị gia tăng

HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1 Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại Quảng Nam Đà Nẵng - Phạm vi hoạt động của công ty tương đối rộng, qui mô ngày càng phát triển với các chi nhánh rải rác trong toàn quốc làm cho việc kiểm tra giám sát kế toán gặp nhiều khó khăn. Công ty kinh doanh rất nhiều mặt hàng nhưng hiện nay mặt hàng chủ đạo công ty là mua bán và sửa chữa xe máy. Tuy nhiên với chủng loại mặt hàng ít với số lượng lớn cùng với việc áp dụng thuế GTGT đã kéo theo những vấn đề khác nảy sinh trong công tác kế toán. Về mặt lý thuyết thuế GTGT là đơn giản là trung lập về mặt kinh tế nhưng thực tế, việc triển khai tính, kiểm tra, hạch toán thuế GTGT tại công ty thực sự không đơn giản. Nếu đây kế toán công ty chỉ cần lấy doanh thu nhân với suất là ra kết quả thành tiền thì hiện nay kế toán phải cần xác định đâu là thuế đầu vào, đâu là thuế đầu ra, thuế được khấu trừ, thuế không được khấu trừ khối lượng ông việc này tương đối lớn. Trong khi đội ngũ nhân viên kế toán vẫn không thay đổi. Mặt khác khi áp dụng thuế GTGT thì việc kiểm tra chứng từ, hóa đơn phải hết sức chặt chẽ và tránh sự gian lận trong việc kê khai thuế. Hiện nay công ty chưa có một hệ thống kiểm soát nội bộ để làm công tác kiểm tra đánh giá kế toán nói chung và công tác thuế GTGT tại công ty nói riêng. Bên cạnh những khó khăn đó công ty có những mặt thuận lợi là chỉ sử dung một mức thuế suất 10% mà thôi.
 • 35
Tổng hợp các bài tập thuế giá trị gia tăng (có lời giải)

Tổng hợp các bài tập thuế giá trị gia tăng (có lời giải)

bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải, cách trình bày bài tập thuế giá trị gia tăng, bài tập môn thuế có lời giải, bài tập thuế giá trị gia tăng 2017, bài tập định khoản thuế giá trị gia tăng, công thức tính thuế giá trị gia tăng, bài tập thuế gtgt 2017, bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải, bài tập thuế xuất nhập khẩu
 • 30
ĐỀ TÀI “BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

ĐỀ TÀI “BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Thu ế _ M ột trong những công cụ kinh tế sắc bén, nó l à m ột khoản thu ngân sách ch ủ yếu để đảm bảo các nhu cầu chi ti êu cho các m ục đích phát triển nền kinh t ế x ã h ội của một Quốc gia. Đối với nước ta hiện nay v à trong nh ững năm sau này, thu ế phải tiếp tục trở th ành công c ụ t ài chính quan tr ọng giúp Nhà nước điều h ành qu ản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường theo định hướng x ã h ội ch ủ nghĩa. Một chính sách thuế đúng đắn, thống nhất sẽ đảm bảo sự cạnh tranh lành m ạnh giữa các th ành ph ần kinh tế, góp phần xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý. M ặt khác thuế góp phần tích cực v ào vi ệc đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế Đất nước cũng như đảm bảo công bằng x ã h ội.
 • 35
Bài tập 5-chuong 4

Bài tập 5-chuong 4

Bài 5: Tại công ty sản xuất THÀNH CÔNG hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế giá trị gia tăng ( thuế GTGT) theo phương pháp khấu trừ.[r]
 • 2
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẬP 2  NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN  1 PPS

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẬP 2 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 1 PPS

Hạch toán hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên có độ chính xác cao và cung cấp thông tin về hàng hoá thu mua một cách kịp thời, cập nhật. Theo phương pháp này, tại bất kỳ thời điểm nào, kế toán cũng có thể xác định được lượng hàng hoá thu mua, nhập, xuất và tồn kho theo từng loại. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp kinh doanh nhiều chủng loại hàng hoá có giá trị đơn vị thấp, thường xuyên xuất bán với quy mô nhỏ mà áp dụng phương pháp này sẽ tốn rất nhiều công sức.
 • 29
ĐỒ ÁN MÔN HỌC - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trên hoàn cảnh đó, thuế GTGT đã ra đời để khắc phục những nhợc điểm của thuế doanh thu. Sự ra đời của thuế GTGT là một đất yếu khách quan, phù hợp với quy luật vận động của nền kinh tế. Thuế GTGT đã ra đời từ rất lâu và áp dụng rộng lãi trên thế giới. Nhng đối với nớc ta, đây là mọt sắc thuế mới, lần đầu tiên đợc áp dụng cho nên khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nh vấn đề về mức thuế, hoàn thuế, phơng pháp tính thuế, đối tợng áp dụng... vì sự hiểu biết trong nhân dân và các doanh nghiệp về thuế GTGT còn bị hạn chế dẫn đến những nhận thức khác nhau. Thuế GTGT là sắc thuế mới, còn non trẻ so với sự vận động của cơ chế kinh tế hiện nay của nớc ta. Do vậy, cần có nhiều sự đóng góp hoàn thiện để đa ra một chính sách thuế thống nhất và đúng đắn để đảm bảo sự lành mạnh về cạnh tranh, góp phần xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, đa nền kinh tế đi lên bớc phát triển cao.
 • 45
Bàn về thuế giá trị gia tăng và hạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay

Bàn về thuế giá trị gia tănghạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG THUẾ GTGT _1.1.Về vấn đề lựa chọn phương pháp tính thuế _ Ở Việt Nam dùng 2 phương pháp, đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ [r]
 • 34
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK

Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk LăkXử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk
 • 130
ĐỀ TÀI “BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”. POT

ĐỀ TÀI “BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”. POT

Như vậy thuế GTGT với phương pháp trực tiếp này đã bị biến tướng về bản chất vì chưa khắc phục được nhược điểm thuế chồng thuế cuả thuế doanh thu. * Đối với vấn đề hoàn thuế Thủ tục hoàn thuế còn nhiều phức tạp,việc hoàn thuế tiến hành chậm chạp làm ảnh hưởng tới tiến trình kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã phải chịu chi phí trả lãi cao cho phần thuế GTGT chậm được hoàn trả.Nguyên nhân do lập hồ sơ chứng từ xin hoan thuế không đúng thủ tục, ghi không đầy đủ và ghi sai nội dung cần thiết trong chứng từ gây khó khăn cho cơ quan thuế,có trường hợp không được hoàn thuế theo đúng qui định của Nhà nước nhưng doanh nghiệp vẫn gửi hồ sơ xin hoàn thuế. Nhiều trường hợp gian lận trong các hoá đơn xin hoàn thuế,chẳng hạn gian lận qua việc : một chứng từ đầu vào có thể đươc hoàn thuế nhiều hơn số thuế thực được hoàn, vì: doanh nghiệp không thể mua nguyên liệu vào rồi cùng một lúc đưa hết vào sản xuất,và được tiêu thụ ngay hết,mà đưa vào theo tiến độ sản xuất và tiêu thụ hàng hoá theo nhu cầu của thị trường,nên một chứng từ đâu vào có thể phải được khấu trừ thuế nhiều lần. Nhưng lợi dụng việc này nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng những hoá đơn đầu vào đã được khấu trừ xong đem đến cơ quan thuế để được khấu trừ tiếp.
 • 35
PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ GTGT (ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM)

PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ GTGT (ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM)

Thuế giá trị gia tăng (viết tắt là GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Từ định nghĩa đó của thuế giá trị gia tăng thì Luật thuế giá trị gia tăng quy định hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, bao gồm: Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu. Bài làm này sẽ phân tích phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 • 3
Tổng quan về thuế - Chương 2: Thuế giá trị gia tăng

Tổng quan về thuế - Chương 2: Thuế giá trị gia tăng

Tài liệu trình bày khái niệm, đặc điểm của thuế giá trị gia tăng; thuế giá trị gia tăng hiện hành ở Việt Nam, phạm vi áp dụng, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, hóa đơn chứng từ, quy định về khai nộp thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế giá trị gia tăng.
 • 39
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG THUẾ GTGT _1.1.Về vấn đề lựa chọn phương pháp tính thuế _ ở Việt Nam dùng 2 phương pháp, đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Phải ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát quá trình vận hành của hoá đơn. Đây là con đờng duy nhất nhằm giải quyết những tồn tại trong quản lý hoá đơn mà nghành thuế đang phải đơng đầu. Nghành thuế cần thực hiện việc nối mạng trong toàn quốc với chơng trình ứng dụng thống nhất từ cấp Tổng cục đến cấp các Chi cục. Trong đó ứng dụng quan trọng nhất là chơng trình quản lý thuế GTGT ở 2 cấp Cục và Chi cục, thực hiện việc nhập các căn cứ tính thuế, tính toán số liệu phải nộp và phát hành thông báo thu hàng tháng. Theo quy định hiện hành, hàng tháng các đối tợng nộp thuế phải kê khai số lợng hoá đơn đầu vào, đầu ra gửi cho cơ quan thuế. Tuy nhiên do hạn chế về số lợng cán bộ, nghành thuế mới chỉ nhập tờ khai thuế GTGT vào hệ thống máy tính, còn các bảng kê khai hoá đơn chỉ lu trữ nh một tài liệu tham khảo đối chiếu khi có nhu cầu cần xác minh, do đó nghành thuế cần phải xây dựng đợc chơng trình cập nhật thông tin về các loại hoá đơn đã sử dụng vào hệ thống máy tính trong phạm vi toàn quốc.
 • 33
HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Có TK 511, 512 tổng giá thanh toán C Trường hợp hàng hoá, dịch vụ sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế chứng từ đặc thù như tem bưu điện, vé cước vận tải, vé sổ [r]
 • 54
Bàn về thuế giá trị gia tăng và hạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay

Bàn về thuế giá trị gia tănghạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay

Những lí luận cơ bản về thuế giá trị gia tăng và hạch toán thuế GTGT
 • 32
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trogn hai phơng pháp tính thuế chỉ có phơng pháp khấu trừ thể hiện sự trung lập kinh tế của thuế GTGT .Đối với cách tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp , thời điểm ban đầu đợc coi l[r]
 • 29
 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

- Việc khấu trừ thuế đã nộp ở đầu vào còn có tác dụng khuyến khích hiện đại hoá chuyên môn hoá sản xuất, tích cực đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để hạ giá thành sản phẩm Nhìn chung, t[r]
 • 37
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tại một số nớc nh Canada, Newzeland, Singapo thuế GTGT còn đợc gọi là thuế hàng hoá và dịch vụ (GST- Goods and services tax). Sự thay thế các loại thuế doanh thu bằng thuế GTGT tại nhiều nớc phải trải qua thời gian khá lâu, thờng khoảng 5 năm trong đó thời gian hớng dẫn thử nghiệm cho các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận kéo dài đến 3 năm. Tài liệu hớng dẫn đợc in ấn cẩn thận, phân phối rộng rãi để mọi ngời có điều kiện học tập, mỗi đối tợng chịu thuế đều có tài liệu riêng với nhiều thí dụ cụ thể. Kinh nghiệm tại nhiều nớc cho thấy việc ấn định thuế suất rất quan trọng với mục tiêu chủ yếu là tạo nguồn thu cho ngân sách. Thuế suất càng thấp và càng ít lại càng dễ cho việc hành thu nh Singapo là3%, Canada là 7%, Newzeland là 12,5%. Tất cả mọi nghiệp vụ mua bán hàng hoá và dịch vụ đều phải chịu thuế và các cá nhân doanh nghiệp đều phải đăng kí khai thuế nếu doanh số trong năm cao hơn một mức tối thiểu nào đó (ví dụ là 30000 USD tại Canada). Cá thể hoặc doanh nghiệp có doanh thu duới mức tối thiểu không bắt buộc phải đăng kí nhng có quyền xin đăng kí để làm quen với cách tính thuế. Mỗi doanh nghiệp khi đăng kí đều có thể đợc cấp một số thuế GTGT và chi nhánh của doanh nghiệp không đợc đăng kí riêng, có nghĩa là phải kê khai tổng hợp với hội sở chính. Cá thể và doanh nghiệp cũng đợc chọn thời kì khai thuế và thời kì này hoàn toàn lệ thuộc vào doanh số: doanh số càng lớn, thời gian càng ngắn.
 • 33
Bàn về thuế giá trị gia tăng và hạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.doc

Bàn về thuế giá trị gia tănghạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.doc

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGHẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
vấn đề về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

vấn đề về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

vấn đề về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng
 • 24

c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàn[r]
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ