0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toỏn bỏn hàng theo phương thức gửi hàng

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIỆU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIỆU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG

Chỉ cỏc loại gồm nhiốu chi số và cỏc loại màu khỏc nhau: xanh, đỏ, trắng, lam,… 2.1.2. Cỏc phương thức bỏn hàng hoỏ được ỏp dụng chủ yếu tại Cụng ty TNHHXNK Minh Trang. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cỏc doanh nghiệp luụn phải cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phỏt triển, khẳng định vị trớ của mỡnh trờn thương trường. Vỡ vậy khõu tiờu thụ hàng hoỏ cú vị trớ vụ cựng quan trọng. Cụng ty TNHHXNK Minh Trang luụn tỡm cỏch để số lượng hàng hoỏ bỏn ra là lớn nhất, nõng cao lợi nhuận trong cụng ty. Để kớch thớch quỏ trỡnh tiờu thụ hàng hoỏ Cụng ty đó sử dụng nhiều phương thức khỏc nhau. Cụng ty tổ chức bỏn buụn hàng hoỏ, bỏn lẻ hàng hoỏ ra thị trường.
 • 26
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

Đầu mỗi thỏng, kế toỏn chuyển số dư cuối thỏng trước sang đầu thỏng này, căn cứ ghi sổ là cỏc Hoỏ đơn GTGT, Phiếu nhập kho.Cuối thỏng, kế toỏn lấy số liệu từ Sổ chi tiết thanh toỏn với người bỏn để ghi vào Chứng từ ghi sổ, mỗi nghiệp vụ phỏt sinh được ghi vào một dũng của Chứng từ ghi sổ. Vớ dụ : Ngày 03/12/2008, Cụng ty Trỏch nhiệm hữu hạn Trớ Hường nhập mua cỏc loại sợi của Cụng ty dệt Hà Nam (Hoỏ đơn GTGT số 0017859), bao gồm: Ne 10/1 OE Slub với số lượng 4.735,8kg đơn giỏ 28.500đ/kg; Ne 20/1 CDlụ16 với số lượng 3.913,6kg đơn giỏ 31.800đ/kg; Ne 30/1 CDlụ4 số lượng 2.659,4kg đơn giỏ 32.000đ/kg; thuế GTGT 10% tiền hàng chưa thanh toỏn. Hội đồng kiểm nghiệm đó kiểm tra chất lượng, số lượng và cho phộp nhập kho, đưa vào sử dụng. Nhõn viờn phũng tài chớnh-kế toỏn tiến hành lập phiếu nhập kho (căn cứ vào Hoỏ đơn GTGT, biờn bản kiểm nghiệm). Kế toỏn định khoản như sau:
 • 31
ĐỀ TÀI  KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG

ĐỀ TÀI KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG

Túm l ạ i, đố i v ớ i m ỗ i doanh nghi ệ p tiờu th ụ là v ấ n đề đầ u tiờn c ầ n gi ả i quy ế t, là khõu then ch ố t trong m ọ i ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t kinh doanh, nú quy ế t đị nh đế n s ự s ố ng cũn c ủ a doanh nghi ệ p. Nh ậ n th ứ c đượ c t ầ m quan tr ọ ng c ủ a v ấ n đề trờn quỏ trỡnh th ự c t ậ p t ạ i cụng ty C ổ Ph ầ n SX-TM Thiờn Long, v ớ i s ự giỳp đỡ nhi ệ t tỡnh c ủ a cỏc anh ch ị phũng k ế toỏn trong cụng ty, cựng v ớ i s ự h ướ ng d ẫ n t ậ n tỡnh c ủ a cụ giỏo Tr ầ n Thuý Nga, em đ ó l ự a ch ọ n đề tài k ế toỏn thành ph ẩ m, bỏn hàng và xỏc đị nh k ế t qu ả bỏn hàng t ạ i cụng ty C ổ Ph ầ n SX-TM Thiờn Long cho chuyờn đề c ủ a mỡnh.
 • 65
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

- Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đó tiờu thụ, bị khỏch hàng trả lại do: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. Trị giá hàng bán bị trả lại sẽ điều chỉnh doanh thu bán hàng thực tế để tính doanh thu thuần trong kỳ kế toán.
 • 39
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH

- Theo dừi biến động về tiền mặt , TGNH của cụng ty. - Tiến hành lập bảng kờ 1, 2, vào NKCT số 1, 2, 3, 10  Kế toỏn tiền lương: - Căn cứ vào bảng duyệt quỹ lơng của các phân xởng và các phòng ban trong công ty, kế toán tiến hành lập tập hợp bảng lơng, thực hiện phân bổ, tính toán lơng và các khoản phải trả cho cán bộ công nhân viên trong công ty.  Kế toỏn tài sản cố định:
 • 25
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT CHỢ MƠ

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT CHỢ MƠ

1.3.2 PHŨNG KẾ TOỎN – HÀNH CHỚNH – NGÕN QUỸ - Trực tiếp hạch toỏn kế toỏn, hạch toỏn thống kờ và thanh toỏn theo quy định của ngõn hàng nhà nước, ngõn hàng nụng nghiệp; - Xõy dựng chỉ ti[r]
 • 31
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

3) Sự cần thiết phải quản lý bỏn hàng và cỏc yờu cầu quản lý Bỏn hàng là quỏ trỡnh trao đổi để thực hiện giỏ trị của hàng hoỏ, đú là sự chuyển hoỏ hỡnh thỏi của vốn kinh doanh từ hàng thành tiền. Quản lý bỏn hàng là quản lý kế hoạch và thực hiện kế hoạch tiờu thụ đối với từng thời kỳ , từng khỏch hàng, từng hợp đồng kinh tế. Quản lý về số lượng , chất lượng mặt hàng, thời gian tiờu thụ, cơ cấu mặt hàng tiờu thụ, trị giỏ vốn của hàng tiờu thụ, chi phớ lưu thụng phõn bổ cho hàng tiờu thụ, tỡnh hỡnh thanh toỏn tiền hàng của khỏch hàng, tỡnh hỡnh thanh toỏn với nhà cung cấp, thanh toỏn những khoản phải trớch nộp với Ngõn sỏch Nhà nước.
 • 26
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mục tiờu chung của kiểm toỏn bao gồm mục tiờu hợp lớ chung và cỏc mục tiờu chung khỏc. Mục tiờu hợp lớ chung bao hàm việc xem xột, đỏnh giỏ tổng thể số liệu trờn cỏc khoản mục trờn cơ sở cam kết chung về trỏch nhiệm của nhà quản lớ và thụng tin thu được qua khảo sỏt thực tế tại khỏch thể kiểm toỏn. Để cú thể đỏnh giỏ được mục tiờu hợp lớ chung thỡ kiểm toỏn viờn cần cú sự nhạy bộn, khả năng phỏn đoỏn cựng tỏc phong sõu sỏt với thực tế tại đơn vị được kiểm toỏn. Nếu KTV khụng nhận thấy mục tiờu hợp lớ đó đạt được thỡ tất yếu phải sử dụng kết hợp với cỏc mục tiờu chung khỏc. Cỏc mục tiờu chung khỏc gồm cỏc mục tiờu: hiệu lực, trọn vẹn, quyền và nghĩa vụ, định giỏ, chớnh xỏc cơ học, phõn loại và trỡnh bày.
 • 38
CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM

Mặc dự thanh toỏn bằng sộc cú nhiều thuận lợi và nhanh chúng trong giao dịch mua bỏn, người mua hàng ký sộc đưa cho người bỏn và người bỏn chỉ cần cầm sộc và CMND ra ngõn hàng là cú thể [r]
 • 42
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOA NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOA NAM

Bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh cú vai trũ vụ cựng quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cũn đối với toàn bộ nền kinh tế quục dõn. Đối với bản thõn doanh nghiệp cú bỏn được hàng thỡ mới cú thu nhập để bự đắp những chi phớ bỏ ra, cú điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh ,nõng cao đời sống của người lao động ,tạo nguồn tớch luỹ cho nền kinh tế quốc dõn.Việc xỏc định chớnh xỏc kết quả bỏn hàng là cơ sở xỏc định chớnh xỏc hiệu quả hoạt động cuả cỏc doanh nghiệp đối vối nhà nước thụng qua việc nộp thuế, phớ ,lệ phớ vào ngõn sỏch nhà nước, xỏc định cơ cấu chi phớ hợp lý và sử dụng cú hiệu quả cao số lợi nhuận thu được giải quyết hài hoà giữa cỏc lợi ích kinh tế: Nhà nước, tập thể và cỏc cỏ nhõn người lao động
 • 57
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SAO ĐÔ THÀNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SAO ĐÔ THÀNH

Cụng ty TNHH Sao Đụ Thành là đơn vị hạch toỏn độc lập cú đầy đủ tư cỏch phỏp nhõn, được mở tài khoản giao dịch tại ngõn hàng. Phũng kế toỏn Cụng ty được trang bị 04 mỏy vi tớnh để đỏp ứng đầy đủ yờu cầu quản lý kinh doanh và đảm bảo phản ỏnh một cỏch chớnh xỏc, kịp thời cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh trong toàn Cụng ty.
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ THUỶ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI XNK THIẾT BỊ THUỶ

Kết quả kinh doanh = doanh thu thuần – Giỏ vốn hàng bỏn – chi phớ quản lý DN DT thuần = DT – (DT hàng trả lại + giảm giỏ hàng bỏn + chiết khấu) Vỡ trung tõm là một đơn vị hạch toỏn độc lập, tự chịu trỏch nhiệm về kết quả kinh doanh của mỡnh, vỡ vậy việc xỏc định lỗ lói của hoạt động bỏn hàng là rất cần thiết.
 • 29
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

THỦ TỤC CHỨNG TỪ KẾ TOỎN_ TRANG 13 mua, bỏn hàng hoỏ, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoỏ đơn, chứng từ theo quy định của phỏp luật ” a/ _Hoỏ đơn giỏ trị gia tăng_: Cỏc CSKD thuộc đối tượn[r]
 • 38
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Bỏo cỏo thực tập gồm 2 phần: PHẦN 1: Tổng quan cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh tại Cụng ty Cổ phần thức ăn chăn nuụi Thiờn Lộc PHẦN 2: Thực trạng cụng tỏc kế toỏ[r]
 • 64
HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

Việc hạch toỏn của cụng ty được biểu hiện qua sơ đồ sau: TRANG 13 Khoa Kế Toỏn-Kiểm toỏn _TRỠNH TỰ GHI SỔ KẾ TOỎN THEO HỠNH THỨC KẾ TOỎN TRỜN MỎY VI TỚNH _ _1 HÀNG NGÀY,_ kế toỏn căn cứ [r]
 • 69
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤHÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤHÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

cuối ngày mới tiến hành tổng hợp và ghi số lượng thực nhập vào thẻ kho. (Mỗi thẻ kho được dựng để theo dừi một loại hàng hoỏ.)  Bước 4: Định kỳ, 10 ngày một lần thủ kho sẽ đến phũng vật tư để đối chiếu số lượng nhập giữa số thực tế và số đề nghị trờn cỏc liờn cũn lại của phiếu nhập kho và thẻ kho. Sau đú thủ kho ký nhận vào cỏc liờn cũn lại rồi giữ lại 2 liờn.
 • 23
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TRANG 16 - Dự toỏn chi phớ nhiờn liệu trực tiếp - Dự toỏn chi phớ sản xuất chung - Dự toỏn giỏ thành dịch vụ vận tải hàng hoỏ - Dự toỏn chi phớ bỏn hàng - Dự toỏn chi phớ quản lý doanh n[r]
 • 20
KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH SNSVN

KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH SNSVN

TRANG 11 _BỎO CỎO THỰC TẬP_ _BỎN HÀNG & XỎC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH_ Cụng ty cú 2 chức năng chủ yếu sau: * Một là: Cung cấp cỏc sản phẩm chớnh như: - Cung cấp cỏc phần mềm kế toỏn, bao g[r]
 • 57
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐA LỢI

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐA LỢI

Đối với giảm giỏ hàng bỏn thỡ đõy là khoản giảm trừ cho khỏch hàng do hàng nội thất kộm phẩm chất, sai quy cỏch theo quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc là do đó lỗi mốt Hiện tượng giảm giỏ hàng bỏnhàng bỏn bị trả lại ớt xảy ra ở Đa Lợi do cụng ty luụn chỳ ý đến chất lượng và mẫu mó sản phẩm, theo dừi để thực hiện đỳng theo hợp đồng kinh tế. Cụng ty vừa thực hiện hai hoạt động thương mại và sản xuất nờn nếu hàng húa nội thất bị lỗi mốt, lạc hậu thị hiếu thỡ cụng ty sẽ tiến hành cho vào xưởng sản xuất để chỉnh sửa lại cho hợp mốt, đỳng thị hiếu của khỏch hàng.
 • 47
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

C.Chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp: -Chi phớ bỏn hàng: Trong quỏ trỡnh lưu thụng – tiờu thụ sản phẩm, hàng hoỏ, dịch vụ, doanh nghiệp phải bỏ ra cỏc khoản chi phớ như chi phớ bao gúi sản phẩm, chi phớ bỏn hàng, bảo quản hànghoỏ, chi phớ tiếp thị, quảng cỏo…gọi chung là chi phớ bỏn hàng (CPBH). Cú thể núi, chi phớ bỏn hàng là chi phớ lưu thụng, chi phớ tiếp thị phỏt sinh trong quỏ trỡnh tiờu thụ sản phẩm, hàng hoỏ, dịch vụ, chi phớ bỏn hàng cú nhiều khoản chi cụ thể giỏ trị với nội dung và cụng dụng khỏc nhau. Tuỳ theo yờu cầu quản lý, cú thể phõn biệt chi phớ bỏn hàng theo từng tiờu thức thớch hợp.
 • 24
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN PHẾ THẢI TRÊN XÚC TÁC DỊ THỂ CAO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU ĂN PHẾ THẢI TRÊN XÚC TÁC DỊ THỂ CAO

Cỏc chứng từ sử dụng trong quỏ trỡnh hạch toỏn ban đầu đều phự hợp với yờu cầu kinh tế và phỏp lý của cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh. Những thụng tin về cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh đều được ghi chộp đầy đủ, chớnh xỏc, kịp thời tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu. Cỏc phương thức và phương tiện thanh toỏn NXB đang sử dụng cũng phự hợp với điều kiện kinh tế nước ta hiện nay.
 • 66
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TÉ CHÂU MỸ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TÉ CHÂU MỸ

Đối tượng phục vụ của công ty là người tiêu ding và các đơn vị, doanh nghiệp thương mại. Hiện nay công ty không có cửa hàng giới thiệu sản phẩm hoặc các cửa hàng trực thuộc nên không áp dụng hình thức bán lẻ hàng hóa. Công ty áp dụng một phương thức bán hàng là bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp. Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho của công ty để nhận hàng sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục ở phòng kinh doanh và phòng kế toán. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ, hàng hóa được xác định là tiêu thụ.
 • 28
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN “BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG

_QUY TRỠNH LUÕN CHUYỂN CỎC CHỨNG TỪ CHỚNH TRONG QUỎ TRỠNH BỎN HÀNG_ Khỏch hàng Phũng kinh doanh Thủ kho KT thanh toỏn Thủ quỹ KT bỏn hàng KT thuế TRANG 20 1.3.2,TỔ CHỨC TÀI KHOẢN KẾ TOỎ[r]
 • 98
83 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

83 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với cụng tỏc quản l[r]
 • 27
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với cụng tỏc quản l[r]
 • 26
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FPT

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với cụng tỏc quản l[r]
 • 26
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FBT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY FBT

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng đó trở thành một cụng cụ quản lý quan trọng khụng chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với cụng tỏc quản l[r]
 • 26
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

Tham mưu cho lónh đạo về cỏc giải phỏp để thỳc đẩy quỏ trỡnh bỏn hàng 1.5. Đặc điểm nghiệp vụ bỏn hàng trong doanh nghiệp thương mại Bỏn hàng là khõu cuối cựng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Thụng qua bỏn hàng , giỏ trị và giỏ trị sử dụng của hàng hoỏ được thực hiện: vốn của doanh nghiệp thương mại đươc chuyển từ hỡnh thỏi hiện vật sang hỡnh thỏi giỏ trị, doanh nghiệp thu hồi được vốn bỏ ra,bự đắp được chi phớ và cú nguồn tớc luỹ để mở rộng kinh doanh. Nghiệp vụ bỏn hàng của doanh nghiệp thương mại cú đặc điểm cơ bản như sau:
 • 44
LUẬN VĂN THẠC SĨ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH ERICSSON VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH ERICSSON VIỆT NAM

Kế toỏn doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ:_ TK 511: Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ TK 512: Doanh thu nội bộ TRANG 13 TK 532: Giảm giỏ hàng bỏn TK 3331: Thuế GTGT phải nộp TK[r]
 • 116
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

- Kết cấu: Bờn nợ: Trị giỏ hàng bỏn bị trả lại, khoản giảm giỏ hàng bỏn đó chấp nhận trờn khối lượng sản phẩm, hàng hoỏ, dịch vụ đó bỏn nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toỏn; - Số thuế tiờu [r]
 • 49
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ADC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ADC

_ • KẾ TOỎN TỔNG HỢP_ Tổng hợp cỏc nghiệp vụ phỏt sinh từ nhõn viờn kế toỏn _ • KẾ TOỎN GIỎ THÀNH_ Tớnh giỏ thành sản phẩm đồng thời theo dừi nguyờn vật liệu tồn kho _ • KẾ TOỎN BỎN HÀNG[r]
 • 49
TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH CHU TRÌNH DOANH THU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH CHU TRÌNH DOANH THU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

THANH TOỎN VỚI KHỎCH HÀNG VÀ GHI SỔ KẾ TOỎN THANH TOỎN VỚI KHỎCH HÀNG 5.1 KHỎCH HÀNG PHŨNG TÀI CHỚNH KẾ TOỎN TỆP HÚA ĐƠN BỎN GHI SỔ CHI TIẾT 5.2 GHI SỔ CỎI 5.3 PHŨNG KINH DOANH T.TIN, QĐ[r]
 • 30
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

Cụng tỏc bỏn hàng cú ý nghĩa hết sức to lớn. Nú là giai đoạn tỏi sản xuất. Doanh nghiệp khi thực hiện tốt cụng tỏc bỏn hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bự đắp chi phớ, thực hiện nghĩa vụ với Ngõn sỏch Nhà nước thụng qua việc nộp thuế, đầu tư phỏt triển tiếp, nõng cao đời sống của ngừơi lao động.
 • 50
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CỄNG TÁC KẾ TOÁN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CỄNG TÁC KẾ TOÁN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CễNG TÁC KẾ TOÁN I, Tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty: 1,Nhiệm vụ của bộ mỏy kế toỏn: Bất kỳ 1 doanh nghiệp nào, dự quy mụ to hay nhỏ,khi thành lập và đi vào hoạt động đều cần cú 1 bộ mỏy kế toỏn cho riờng mỡnh. Kế toỏn ra đời từ rất lõu do yờu cầu quản lý bảo vệ tài sản và quản lý nguồn vốn cũng như tỡnh hỡnh biến động của chỳng.Qua cỏc thời kỳ phỏt triển của sản xuất, trao đổi, lưu thụng hay núi cỏch khỏc là sự phỏt triển của hỡnh thỏi kinh tế xó hội, kế toỏn ngày càng hoàn thiện về tổ chức, về con người...Vai trũ của kế toỏn trong cỏc doanh nghiệp ngày càng trở nờn quan trọng và trở nờn khụng thể thiếu. Cỏc chủ doanh nghiệp muốn nắm được tỡnh hỡnh tài sản và nguồn vốn của mỡnh phải thụng qua bộ mỏy kế toỏn.Cũng như tất cả những doanh nghiệp khỏc, cụng ty dược phẩm Việt Anh cú 1 bộ mỏy kế toỏn khỏ vững vàng về chuyờn mụn nghiệp vụ. Nú thực hiện chức năng xử lý,thu nhận và cung cấp thụng tin kinh tế tài chớnh cho cỏc bộ phận, đối tượng cú liờn quan.
 • 25
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCKẾ TOÁNNGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THẫP THĂNG LONG

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCKẾ TOÁNNGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THẫP THĂNG LONG

 Thứ tỏm: về tỡnh hỡnh theo dừi cụng nợ Ngoài những khỏch hàng tức thời mua hàng với phương thức thanh toỏn trực tiếp, cụng ty cũn cú cả danh sỏch theo dừi cỏc bạn hàng thường xuyờn , quen thuộc hợp tỏc làm ăn lõu dài với cụng ty. Số khỏch này chiếm phần lớn số lượng khỏch hàng của cụng ty, điều này đó đặt cho bộ phận kế toỏn của cụng ty trỏch nhiệm nặng nề là thường xuyờn phải theo dừi kiểm tra một lượng tài sản khỏ lớn của mỡnh đang trong quy trỡnh thanh toỏn. Cụng ty đó tỡm ra và hoàn thiện cỏc biện phỏp thớch hợp từ mềm dẻo đến cứng rắn để thu hồi nợ. Cơ chế bỏn hàng của cụng ty là cơ chế mở, luụn coi khỏch hàng là trung tõm,do đú khỏch hàng đến mua hàng được phục vụ nhanh chúng đảm bảo cỏc thủ tục nhanh gọn, phự hợp với nền kinh tế thị trường.
 • 26
TÀI KẾ TOỎN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIỜN LONG

TÀI KẾ TOỎN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIỜN LONG

tài kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bỏn hàng tại cụng ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long
 • 62
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

2.2.Kế toỏn xỏc định kết quả tiờu thụ 2.2.1.Kế toỏn chi phớ bỏn hàng Trong quỏ trỡnh bỏn hàng, Cụng ty phải bỏ ra cỏc khoản chi phớ phỏt sinh liờn quan đến khõu bỏn hàng như: tiền lương của nhõn viờn bỏn hàng, chi phớ bốc dỡ, chi phớ lưu kho, chi phớ vận chuyển …Kế toỏn cần hạch toỏn riờng cỏc khoản chi phớ bỏn hàng phỏt sinh để xỏc định kết quả kinh doanh trong kỳ và làm căn cứ tiến hành phõn tớch chi phớ xem khoản nào tăng, giảm nguyờn nhõn do đõu, khoản chi nào cú thể cắt giảm được. Trờn cơ sở đú đưa ra cỏc biện phỏp tiết kiệm chi phớ bỏn hàng trong kỳ kinh doanh tiếp theo.
 • 31
KẾ TOỎN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX TM THIỜN LONG

KẾ TOỎN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BỎN HÀNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN SX TM THIỜN LONG

Do đặc điểm hạch toán vật liệu ở công ty xây dựng đang áp dụng nghĩa là công ty thực hiện chính sách để cho các đội tự mua nguyên vật liệu theo yêu cầu phát sinh trong quá trình thi công[r]
 • 37
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIÊN LONG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THIÊN LONG

Điều quyết định đến chất lưọng của tổ chức cụng tỏc kế toỏn vẫn là cỏc nhõn viờn kế toỏn nờn việc hoàn thiện đầu tiờn là bộ mỏy kế toỏn ở cụng ty. Cụng ty cần cú những biện phỏp cụ thể để nõng cao trỡnh độ của nhõn viờn kế toỏn cả về nghiệp vụ kiến thức về mỏy vi tớnh như: bỏ ra chi phớ đào tạo lại, thường xuyờn cho kế toỏn tham dự cỏc lớp huấn luyện mới và tuyển dụng cỏc nhõn viờn cú trỡnh độ. Ngoài ra cú thể vài năm một lần cỏc kế toỏn viờn đổi phần hành của mỡnh cho người khỏc qua đú mọi người sẽ cú một tầm nhỡn khỏi quỏt hơn về kế toỏn, hiểu sõu sắc từng phần hành của cụng việc đồng thời khi quay trở lại cụng việc cũ họ sẽ làm tốt hơn. Việc nõng cao trỡnh độ nghiệp vụ của cỏn bộ kế toỏn cũng tạo điốu kiện cho cụng ty sớm hoàn thiện được phần mềm kế toỏn của cụng ty. ♦ Tổ chức luõn chuyển chứng từ:
 • 55
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG POT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM THIÊN LONG POT

2.1.2: Chức năng, nhiệm vụ của cụng ty: a. Chức năng: Công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, tự chủ về mặt tài chính và vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cùng với sự nỗ trợ đắc lực của phòng kế toán, bộ phận quản lý đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Theo nguyên tắc " Kinh doanh là đáp ứng đủ và đúng với nhu cầu của người tiêu dùng, luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Khách hàng là trung tâm và luôn phải tạo điều kiện thuận lưọi nhất để thoả mãn nhu cầu của họ. Khách hàng luôn được coi trọng" . Công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, tăng sự cạnh tranh trên thị trường.
 • 62

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty xây dựng hùng sơnkế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mai hoàng sơncơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpcác kết luận và đề xuất về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong công ty cổ phần xây dựng và thương mại diên hồngcơ sở lý luận về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong các doanh nghiệp xây lắpđặc điểm yêu cầu quản lý nhiệm vụ của kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắpNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM