0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 155

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

trong kỳ Vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh mỗi đồng vốn KD trong kỳ có khả năng đưa lại cho chủ sở hữu bao nhiêu đồng lợi nhuận sau khi đã trang trải lãi tiền vay. Tỷ suất lợi nhuận ròng Lợi nhuận sau thuế (ròng hay thuần) vốn kinh doanh =
 • 33
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH PART 5 DOC

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH PART 5 DOC

_ _NHÓM CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KẾT QUẢ KINH DOANH _ ¾ Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần Là tỷ lệ % của lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong tổn[r]
 • 14
TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TR

TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TR

Lợi nhuận được xem như một cực đối lập với tiền lương trong cơ chế phân phối thu nhập tư bản chủ nghĩa. C.Mác viết : giá cả sức lao động biểu hiện ra dưới hình thái chuyển hoá là tiền công, nên ở cực đối lập, giá trị thặng dư biểu hiện ra dưới hình thức chuyển hoá là tiền công, nên ở cực đối lập, giá trị thăng dư biểu hiện ra dưới hình thức chuyển hoá là lợi nhuận. Trong doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa, để theo đuổi mục tiêu của lợi nhuận tiền trả cho việc thuê sức lao động có xu hướng giảm sút. Mác tóm tắt như sau : "Tiền công và lợi nhuận là tỷ lệ nghịch với nhau". Giá trị trao đổi của tư bản, tức là lợi nhuận tăng lên theo tỷ lệ mà giá trị trao đổi của lao động tức là lao động tiền công giảm xuống và ngược lại. Lợi nhuận tăng lên theo mức độ mà tiền công giảm xuống và giảm xuống theo mức độ tiền công tăng lên". Và "lợi nhuận tăng lên không phải vì tiền công đã sụt xuống vì lợi nhuận tăng lên".
 • 20
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO

Ngân hàng sử dụng các báo cáo tài chính và ngân quỹ để ước lượng nhu cầu vốn của người xin vay, đánh giá khả năng trả nợ, ước lượng thiệt hại có thể có nếu người vay không hoàn trả và quyết định các điều khoản tài trợ nếu cho vay. Các nhân viên tín dụng phải tránh lệ thuộc quá nặng vào các thông tin trong bảng quyết toán lịch sử vì tình hình tài chính của một doanh nghiệp có thể thay đổi. Thông tin từ các bản báo cáo lợi tức trước đó cũng phải được sử dụng thận trọng vì số liệu lợi nhuận quá khứ chưa hẳn là cơ sở đáng tin cậy cho dự báo tương lai. Đây không phải là sự phủ nhận tầm quan trọng của việc đánh giá tình hình tài chính hiện nay của người vay và tầm quan trọng cuả việc kiểm tra mức độ và chiều hướng của các lợi tức trong quá khứ, nhưng nhân viên tín dụng cần thiết phải biết tình hình tài chính, khả năng sinh lợi và các nhu cầu ngân quỹ của người vay sẽ như thế nào trong tương lai. Giá trị chủ yếu của các báo cáo tài chính lịch sử là giúp đánh gía tính hợp lý của các dự báo về ngân quỹ và lợi nhuận của người vay.
 • 25
GIẢIPHÁPNÂNGCAOHIỆUQUẢCHOVAYDỰÁNĐẦUTƯTRUNGVÀDÀIHẠNTRONGHỆTHỐNG NHNO & PTNT VIỆT NAM

GIẢIPHÁPNÂNGCAOHIỆUQUẢCHOVAYDỰÁNĐẦUTƯTRUNGVÀDÀIHẠNTRONGHỆTHỐNG NHNO & PTNT VIỆT NAM

Ngân hàng sử dụng các báo cáo tài chính và ngân quỹđểước lượng nhu cầu vốn của người xin vay, đánh giá khả năng trả nợ, ước lượng thiệt hại có thể có nếu người vay không hoàn trả và quyết định các điều khoản tài trợ nếu cho vay. Các nhân viên tín dụng phải tránh lệ thuộc quá nặng vào các thông tin trong bảng quyết toán lịch sử vì tình hình tài chính của một doanh nghiệp có thể thay đổi. Thông tin từ các bản báo cáo lợi tức trước đó cũng phải được sử dụng thận trọng vì số liệu lợi nhuận quá khứ chưa hẳn là cơ sởđáng tin cậy cho dự báo tương lai. Đây không phải là sự phủ nhận tầm quan trọng của việc đánh giá tình hình tài chính hiện nay của người vay và tầm quan trọng cuả việc kiểm tra mức độ và chiều hướng của các lợi tức trong quá khứ, nhưng nhân viên tín dụng cần thiết phải biết tình hình tài chính, khả năng sinh lợi và các nhu cầu ngân quỹ của người vay sẽ như thế nào trong tương lai. Giá trị chủ yếu của các báo cáo tài chính lịch sử là giúp đánh gía tính hợp lý của các dự báo về ngân quỹ và lợi nhuận của người vay.
 • 31
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THỰC TRẠNG TẠI CTY IMEXIN  2 PPSX

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐẦU XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THỰC TRẠNG TẠI CTY IMEXIN 2 PPSX

+ Nếu E1 < E0 Thì công cuộc đầu tư không đạt tiêu chuẩn hiệu quả. Các kết qủa do hoạt động đầu tư đem lại cho cơ sở, cho nền kinh tế rất đa dạng và là điều tất yếu của quá trình thực hiện đầu tư. Các kết quả đó có thể là lợi nhuận thuần, là mức tăng năng suất lao động, là số lao động có việc làm do hoạt động đầu tư tạo ra, là mức tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, tăng GDP … Do đó, để phản ánh hiệu quả của hoạt động đầu tư, người ta phải sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu. Mỗi chỉ tiêu phản ánh một khía cạnh của hiệu quả và được sử dụng trong những điều kiện nhất định. Trong đó, chỉ tiêu biểu hiện bằng tiền được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên tiền có giá trị thay đổi theo thời gian nên khi sử dụng các chỉ tiêu bằng tiền phải đảm bảo tính so sánh về mặt giá trị theo thời gian.
 • 11
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

c. Nhân tố tài nguyên môi trường Tài nguyên môi trường cũng có ảnh hưởng tới hiẹu quả kinh doanh. Nếu như nguồn tài nguyên dồi dào sẽ làm cho giá mua nguyên vật liệu rẻ, chi phí sản xuất giảm dẫn đến giá thành sản phẩm giảm và làm tăng lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh cảu doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. Bên cạnh đó tài nguyên môi trường cũng gây ảnh hưởng lớn đên hiệu quả của doanh nghiệp khi có thiên tai.
 • 20
QTTC_C2 - BCTC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QTTC_C2 - BCTC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lưu chuyển tiền từ HĐ đầu tư XXX III.Lưu chuyển tiền từ HĐ tài chính XXX LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ $ XXX CỘNG: TIỀN TỒN ĐẦU KỲ XXX TIỀN TỒN CUỐI KỲ $ XXX CÔNG TY XYZ BÁO CÁO LƯU CHU[r]
 • 76
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Lưu chuyển tiền từ HĐ đầu tư XXX III.Lưu chuyển tiền từ HĐ tài chính XXX LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ $ XXX CỘNG: TIỀN TỒN ĐẦU KỲ XXX TIỀN TỒN CUỐI KỲ $ XXX CÔNG TY XYZ BÁO CÁO LƯU CHU[r]
 • 39
LẬP DỰ TOÁN BÁO CÁO THU NHẬP VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XNK  ĐÀ NẴNG

LẬP DỰ TOÁN BÁO CÁO THU NHẬP VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG

Lợi nhuận trong 1 kỳ kế toán được tính như sau: Lợi nhuận = Doanh thu thuần - Tổng chi phí Như vậy nếu bảng cân đối tài sản là bức hình chụp nhanh về tình hình hoạt động sản xuất kinh do[r]
 • 54
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Á

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Á

1.3.3.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Bao gồm các nhân tố: Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ DTT-BHDV Giá vốn hàng bán GVHB Doanh thu hoat động tài chín[r]
 • 46
LỢI NHUẬN VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG DŨNG

LỢI NHUẬN VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG DŨNG

Chỉ tiêu này cho biết cứ 100 đồng vốn bỏ ra kinh doanh trong kì sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Kì tính toán ở đây có thể là tháng hoặc năm. Khi bỏ vốn vào sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp điều muốn đạt được chi tiêu này càng cao càng tốt, chí ít thì cũng phải đạt được bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên thực tế thì không dễ dàng và còn phụ thuộc vào rất nhiều vào các yếu tố khách quan và chủ quan.
 • 24
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH

Website sẽ đi vào hoạt động chậm nhất là 30 ngày kể từ khi công ty ký hợp đồng với công ty thiết kế website. Sau đó toàn bộ công tác duy trì và phát triển website sẽ do nhân viên kỹ thuật của công ty đảm nhiệm. Bên cạnh việc mở rộng trang website riêng, công ty có thể quảng bá, tiếp thị trang web của mình trên một số website nổi tiếng hay các dịch vụ tìm kiêm hàng đầu thế giới hiện nay như Google, Yahoo!... để thu hút người truy nhập bằng cách đặt các banner hay text quảng cáo trên các website đó. Giá thành cho việc này còn tùy thuộc vào vị trí đặt, hình thức thể hiện và sự thương lượng giữa công ty với các website cho đăng quảng cáo.
 • 87
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI DOANH THU VÀ CHI PHÍ LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH P1 POTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI DOANH THU VÀ CHI PHÍ LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH P1 POTX

105 Khối lượng sản phẩm tăng 1.000sp (tăng 10% so với kế hoạch) đã làm cho lợi nhuận tăng: 2.000.000 (tăng 80% so với kế hoạch); Nhân tố khối lượng là nhân tố quan trọng làm tăng lợi nhuận. Mặt khác, vì sao lợi nhuận lại “nhạy cảm” với khối lượng như vậy? Một sự biến đổi “nhỏ” của khối lượng lại có khả năng làm nên biến đổi “lớn” trong lợi nhuận? Giữa chúng có mối quan hệ gì không?
 • 5
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH ANH ĐIỂU

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN HUỲNH ANH ĐIỂU

TRANG 16 - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Tỷ suất LN trên DN = Lợi tức sau thuế x 100% Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: Tỷ suất LN trn vốn chủ sở hữu = Vốn chủ [r]
 • 41
LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO DOCX

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO DOCX

1.5.4. M ạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật v ào s ản xuất, kinh doanh M ặc dù tính ưu việt của sản phẩm phần n ào b ị xoá nho à b ởi sự b ùng n ổ c ủa khoa học, công nghệ. Nhưng ở một nơi nào đấy, với tiến bộ khoa học kỹ thu ật ở một giai đoạn nào đó, doanh nghiệp vẫn có thể phát huy được nh ững lợi th ế về sản phẩm đưa lại. Kỹ thuật tiến bộ v à công ngh ệ hiện đại nói chung l à điều kiện vật chất để doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm mới, hợp thị hi ếu, chất lượng cao, đồng thời có thể rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm , gi ảm ti êu hao nguyên v ật liệu hoặc sử dụng loại vật tư thay thế nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm vật tư , hạ giá th ành s ản phẩm . Chính v ì v ậy, trong điều kiện công nghệ ở đa số các doanh nghiệp của nước ta hiện nay rất l ạc hậu, các doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư đổi mới TSCĐ cũ, lạc hậu bằng TSCĐ mới, hiện đại, thay đổi công nghệ sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có sức c ạnh tranh cả về chất lượng, kiểu dáng và giá bán. Đạt được quá tr ình này có th ể l àm cho t ỉ trọng vốn cố định tr ên t ổng vốn sản xuất kinh doanh tă ng lên, t ổng chi phí khấu hao cũng như chi phí về khấu hao TSCĐ trong giá thành đơn v ị sản phẩm tăng lên, nhưng đồng thời các chi phí khác về vật liệu, lương công nhân s ản xuất... giảm đáng kể. Kết quả cuối c ùng là s ản xuất v à tiêu th ụ được nhi ều sản phẩm ch ất lượng cao, tăng lợi nhuận thu được và tăng hiệu quả sử d ụng vốn sản xuất kinh doanh .
 • 66
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI:"GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO" POT

v ận tải của xí nghiệp phải đang giảm xuống nhằm cạnh tranh với các công ty v ận tải khác ở trong nước v à trong khu v ực trong cơn biến động khủng hoảng tài chính (đặc biệt giá cước vận tải nội địa rất thấp, nhiều khi thấp hơn giá thành), điều này đ òi h ỏi phải có những biện pháp để giữ vững thế cạnh t ranh trên th ị trường. Bởi khấu hao tăng đồng nghĩa với lợi nhuận giảm xuống khi m à giá c ả có khuynh hướng giảm và như v ậy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng ti êu c ực đến kết quả hoạt động của xí nghi ệp .
 • 66
143 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT HÒA BÌNH

143 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT HÒA BÌNH

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay đã tạo ra các cơ hội các điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải đối mặt với hoàn cảnh suy thoái kinh tế nên việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển mạnh mẽ thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi tình hình thị trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình quản lý kinh doanh, đồng thời thống kê, phân tích hoạt động kinh tế của mình, kịp thời đưa ra những quyết định, chiến lược kinh doanh đúng đắn. Bất cứ một doanh nghiệp nào khi sản xuất kinh doanh cũng quan tâm, mong muốn làm cách nào để có thể tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận là biểu hiện của kết quả kinh doanh. Phân tích các chỉ tiêu kết quả kinh doanh là một việc làm rất quan trọng để đo lường quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 39
DETHI THU KT EXCEL 2010 PDF

DETHI THU KT EXCEL 2010 PDF

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33
 • 6
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO" DOC

Hiệu quả hoạt động kinh doanh , được nâng lên, tốc độ tăng trưởng cao, có đóng góp vào nguồn thu ngân sách. Sau 2 năm hoạt động với mô hình xí nghiệp độc lập, những nỗ lực, sáng tạo mới cùng với sự chỉ đạo và hỗ trợ của Công ty cổ phần Vinafco, các Bộ, các ngành có liên quan, Xí nghiệp vận tải biển Vinafco chẳng những trụ vững trên thương trường mà còn từng bước giành giật thị phần vận tải sông, khẳng định vai trò, vị trí của mình trên thị trường . Thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng một cách ổn định, năm 2001 tổng doanh thu tăng 8.946.122 triệu VNĐ , lợi nhuận tăng 1.449.984 triệu VNĐ , nộp ngân sách tăng 682.346 triệu VNĐ so với thực hiện năm 2000.Và tích t,ụ tập trung nguồn lực bị phân tán trước đây để chi phối những lĩnh vực quan trọng, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước .
 • 66
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ TIN HỌC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DPC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ TIN HỌC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VÀ CÔNG NGHỆ DPC

Trong tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp cần phân biệt 3 chỉ tiêu lợi nhuận trong kinh doanh sau: - Lợi nhuận gộp LG - Lợi nhuận thuần trước thuế LT - Lợi nhuận thuần sau thuế hay lã[r]
 • 58
Tổ chức xã hội không được hoạt động vì lợi nhuận

Tổ chức xã hội không được hoạt động vì lợi nhuận

Tổ chức xã hội không được hoạt động vì lợi nhuậnĐúng.Vì: Định nghĩa tổ chức xã hội (bên trên câu 11). Ở đây liên quan tới lợi nhuận nên mọi người để ý chữ “vì” nhé. Giống kiểu: Mục đích học tập của anh là gì Vì muốn 1 tương lai không thi lại, mục đích kiếm tiền của anh là gì Vì muốn tiêu thoải mái. :v Nên chữ vì ở đây gắn với mục đích do tớ nghĩ nó liên quan tới lợi ích và những cái thúc đẩy con người làm. Nên nói “vì lợi nhuận” tức là hđ với mục đích lợi nhuận rồi. Do đó khẳng định trên đúng vì nó nói “không đc hđ vì lợi nhuận”.
 • 1
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 3 PPTX

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 3 PPTX

Khi đó, Khi đó, nếu giá trị thanh lý nếu giá trị thanh lý : : + + Lớn hơn Lớn hơn giá trị lượng vốn cố định chưa được thu hồi qua khấu hao. giá trị lượng vốn cố định chưa được thu hồi qua khấu hao. Thì phần chênh giữa hai đại lượng này sẽ được đưa vào lợi nhuận
 • 22
NGÀY 1842007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGÀY 1842007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng Giám đốc (Giám đốc) (Ký, ghi rõ họ tên, đó[r]
 • 2
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PART 5 PDF

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PART 5 PDF

Căn cứ vào cột chêch lệch năm 2005 so với năm 2004: tốc độ tăng của doanh thu thuần là 16,95% tăng chậm hơn tốc độ tăng của giá vốn hàng bán 20,99%. Điều này dẫn đến tốc độ tăng của lợi nhuận gộp năm 2005 so với năm 2004 khá chậm chỉ có 5,84%. Nhưng do doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 55,32%, chi phí từ hoạt động tài chính giảm -8,48% theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, cùng với chi phí bán hàng có tỷ trọng lớn đã giảm được -4,24% đã làm cho tốc độ tăng của lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính ở doanh nghiệp tăng đến 33,61%.
 • 24
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀN VIỆT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀN VIỆT

3 BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN LỢI NHUẬN NĂM T1 NĂM T2 NĂM T3 CHÊNH LỆCH NĂM T2/T1 CHÊNH LỆCH NĂM T3/T2 1.Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD 2.Lợi nhuận khác 3.Lợi nhuận sau thuế TỔNG LỢI NHUẬN [r]
 • 61
(BÀI THẢO LUẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN) VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN TẠI HÓA LỢI NHUẬN THUẦN ĐỂ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)

(BÀI THẢO LUẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN) VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN TẠI HÓA LỢI NHUẬN THUẦN ĐỂ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)

(Bài thảo luận định giá tài sản) Vận dụng phương pháp hiện tại hóa lợi nhuận thuần để định giá doanh nghiệp Công ty cổ phần sữa Việt nam (Vinamilk) (Bài thảo luận định giá tài sản) Vận dụng phương pháp hiện tại hóa lợi nhuận thuần để định giá doanh nghiệp Công ty cổ phần sữa Việt nam (Vinamilk) (Bài thảo luận định giá tài sản) Vận dụng phương pháp hiện tại hóa lợi nhuận thuần để định giá doanh nghiệp Công ty cổ phần sữa Việt nam (Vinamilk) (Bài thảo luận định giá tài sản) Vận dụng phương pháp hiện tại hóa lợi nhuận thuần để định giá doanh nghiệp Công ty cổ phần sữa Việt nam (Vinamilk)
 • 24
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHANGSING

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHANGSING

Với tổng tài sản được phân phối gần 50% tổng tài sản công ty, hoạt động giao nhận bằng đường biển đã mang lại mức ROA rất khả quan. Trong đó mức ROA cao nhất là 22.9% vào năm 2011 và thấp nhất vào năm tiếp theo là 15.62%, năm 2013 lợi nhuận ròng tăng hơn 20% so với năm 2012 nhưng ROA chỉ đạt được 17.27%, cao hơn năm 2012 là 1.657%. Có thể thấy năm 2013 công ty sử dụng tài sản không mang lại hiệu quả cao, tài sản tăng thêm 0.3 tỷ nhưng ROA tăng thêm rất ít, suy thoái có thể là nguyên nhân chính nhưng nếu xem trên bảng cân đối, có thể thấy tài sản tăng lên là do lượng tiền trong công ty tăng lên, công ty đã không sử dụng lượng tiền đó để đầu tư thêm kho bãi, trang thiết bị công ty mà chỉ dùng để giao dịch nên việc tìm kiếm khách hàng chưa mạng lại hiệu quả như mong muốn.
 • 42
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃI SUẤT TIỀN VAY, TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VỐN ĐẦU VÀ QUI MÔ VỐN ĐẦU TƯ. VẬN DỤNG ĐỂ GIẢI THÍCH TÌNH HÌNH ĐẦU HIỆN NAY Ở VIỆT NAM " DOC

Xét về khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn phải chịu nhiều bất lợi nhất. Trong nhiều năm trước đây, các chính sách của nhà nước đã không khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển vì vậy các doanh nghiệp tồn tại trong quy mô nhỏ, trang thiết bị lạc hậu, sản phẩm chủ yếu cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng trong nước dưới dạng nhu yếu phẩm. Khả năng tiếp cận vốn thấp dẫn đến quy mô vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường ở mức thấp, doanh nghiệp không đủ vốn để đổi mới trong sản xuất, mua sắm máy móc dây chuyền vì vậy không tránh khỏi tình trạng tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư không cao.
 • 61
LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Bộ phận lợi nhuận này được xác định như sau: _Lợi nhuận_ _ Doanh thu Trị giá_ _ Chi phí Chi phí_ _ từ hoạt động_ _= thuần về - vốn - bán - quản lý_ _SXKD_ _ bán hàng hàng hàng doanh_ _ha[r]
 • 108
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - MUA VÀ BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - 6 POTX

ĐẦU CHỨNG KHOÁN - MUA VÀ BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - 6 POTX

CHÚ THÍCH ROA Tỷ suất lợi nhuận/giá trị tài sản TRANG 13 _Hướng dẫn đầu tư chứng khoán _ 93 NAV/SHARE Giá trị tài sản thuần của mỗi cổ phiếu phát hành NAV Giá trị tài sản thuần của doanh[r]
 • 16
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ PHẦN 8 PPSX

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ PHẦN 8 PPSX

Từ phép đo tài chính đến bảng ghi cân đố i Các tỷ suất tài chính cho chúng ta bi ết nhiều điều về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như việc nỗ lực quản lý bằng những phép đo này của các nhà doanh nghiệp. Nhưng những tỷ suất tài chính không phải là điểm nhấn để làm động lực thúc đẩy sự việc phát triển, mà chúng là kết quả của hàng loạt các hoạt động khác. Và chúng là những cột mốc để từ đó nhìn lại, là sản phẩm của các hoạt động trong quá khứ. Tệ hơn nữa, các phép đo truyền thống này có thể đưa ra những tín hiệu sai lầm. Ví dụ, các số đo lợi nhuận có vẻ tốt trong năm nay có thể l à kết quả của việc cắt giảm nhiều hoạt động phát triển sản phẩm mới và huấn luyện nhân viên. Nhìn bề ngoài, khả năng sinh lợi hiện tại cao khiến tình hình kinh doanh có v ẻ rất khả quan, nhưng những khoản cắt giảm trong việc phát triển dự án và đào tạo sẽ gây tổn hại nghi êm trọng đến lợi nhuận của doanh nghiệp đó trong t ương lai. Các tỷ suất tài chính không trực tiếp đánh giá sự h ài lòng của khách hàng và sự hiểu biết của tổ chức – những yếu tố đảm bảo khả năng sinh lợi về lâu d ài của công ty.
 • 10
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ ĐẠI HỌC HARVARD - 7 PDF

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ ĐẠI HỌC HARVARD - 7 PDF

Từ phép đo tài chính đến bảng ghi cân đố i Các tỷ suất tài chính cho chúng ta bi ết nhiều điều về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như việc nỗ lực quản lý bằng những phép đo này của các nhà doanh nghiệp. Nhưng những tỷ suất tài chính không phải là điểm nhấn để làm động lực thúc đẩy sự việc phát triển, mà chúng là kết quả của hàng loạt các hoạt động khác. Và chúng là những cột mốc để từ đó nhìn lại, là sản phẩm của các hoạt động trong quá khứ. Tệ hơn nữa, các phép đo truyền thống này có thể đưa ra những tín hiệu sai lầm. Ví dụ, các số đo lợi nhuận có vẻ tốt trong năm nay có thể l à kết quả của việc cắt giảm nhiều hoạt động phát triển sản phẩm mới và huấn luyện nhân viên. Nhìn bề ngoài, khả năng sinh lợi hiện tại cao khiến tình hình kinh doanh có v ẻ rất khả quan, nhưng những khoản cắt giảm trong việc phát triển dự án và đào tạo sẽ gây tổn hại nghi êm trọng đến lợi nhuận của doanh nghiệp đó trong t ương lai. Các tỷ suất tài chính không trực tiếp đánh giá sự h ài lòng của khách hàng và sự hiểu biết của tổ chức – những yếu tố đảm bảo khả năng sinh lợi về lâu d ài của công ty.
 • 9
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG

3.1 Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong năm 2016 Trong những năm gần đây tình hình sản xuất kinh doanh của công ty luôn ổn định. Công ty có đội ngũ công nhân viên lành nghề, có tinh thần trách nhiệm, quản lý chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, an toàn. Sau khi xem xét tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua, công ty đã đưa ra phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới nhằm áp dụng những thành tựu và khắc phục những tồn tại trong các kế hoạch kinh doanh để thu được lợi nhuận ngày càng cao, giữ vững nhịp độ phát triển ổn định và thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước.
 • 48
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VỮNG

Suất hao phí của vốn cố định theo = Vốn cố định bình quân Doanh thu thuần Chỉ tiêu 6 : Suất hao phí của vốn cố định theo lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu này cho thấy để có một đồng lợi nhuận[r]
 • 48
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

Đối với kiểm toán doanh thu bao gồm các bước sau: So sánh kỳ này với kỳ trước, nếu có biến động bất thường cần tìm hiểu rõ nguyên nhân; So sánh tỷ trọng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản [r]
 • 26
LUẬN VĂN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG  LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI

nhuận thu về cho Công ty ngày càng cao. Công ty có điều kiện để tái sản xuất theo chiều rộng, lẫn chiều sâu. 2.4.2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân Nhìn chung trong những năm gần đây, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội đã không ngừng đổi mới và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chính bản thân Công ty nhằm tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trên thương trường, qua đó không ngừng nâng cao lợi nhuận cho Công ty. Hiện tại, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội đã đạt được khá nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đầu tư xây dựng, tên tuổi của Công ty cũng được nhiều đối tác biết đến và lợi nhuận thu về cho Công ty cũng vì thế ngày càng tăng. Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty cũng đã gặp phải không ít những khó khăn làm trở ngại tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội đã bộc lộ những hạn chế nhất định, mà nếu ban lãnh đạo Công ty không có những biện pháp khắc phục kịp thời thì nó sẽ tác động và làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty.
 • 57
ĐỀ TÀI  LỢI NHUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN SỐ 1 DOCX

ĐỀ TÀI LỢI NHUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIA TĂNG LỢI NHUẬN CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN SỐ 1 DOCX

1.1.5.2_ Điều kiện sản xuất kinh doanh Sự tiến bộ của Khoa học kỹ thuật và công nghệ, việc áp dụng mau lẹ những thành tựu về khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh là nhân tố cực kỳ quan trọng cho phép các doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận và thành công trong kinh doanh. Nhất là trong điều kiện hiện nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển hết sức mạnh mẽ, các máy móc thiết bị được dùng vào sản xuất hết sức hiện đại thay thế nhiều lao động nặng nhọc của con người và điều đáng chú ý là ngày nay thế giới đang đi vào cuộc cách mạng công nghệ mới (như vi điện tử, tin học, sinh học, vật liệu mới) hầu như làm thay đổi nhiều điều kiện cơ bản của sản xuất như: việc tiêu tốn nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm ngày càng ít, nhiều loại vật liệu mới ra đời, lượng lao động dùng vào sản xuất cũng giảm bớt do áp dụng tự động hoá và công nghệ mới. Do vậy, trong sản xuất kinh doanh vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là tuỳ theo điều kiện cụ thể mà đón bắt htời cơ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành góp phần nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 87

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty xây dựng hùng sơnkế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mai hoàng sơncơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpcác kết luận và đề xuất về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong công ty cổ phần xây dựng và thương mại diên hồngcơ sở lý luận về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong các doanh nghiệp xây lắpđặc điểm yêu cầu quản lý nhiệm vụ của kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM