0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

thông tin về lãi

THỦ TỤC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHCSXH: GỬI TIỀN TỰ NGUYỆN KHÔNG LẤY LÃI CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NHCSXH CẤP HUYỆN POTX

THỦ TỤC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHCSXH: GỬI TIỀN TỰ NGUYỆN KHÔNG LẤY LÃI CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NHCSXH CẤP HUYỆN POTX

TRANG 1 THỦ TỤC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHCSXH: GỬI TIỀN TỰ NGUYỆN KHÔNG LẤY LÃI CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NHCSXH CẤP HUYỆN THÔNG TIN Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Các h[r]
 • 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH AUTOSAVED (1)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH AUTOSAVED (1)

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay được tính bằng tỷ số giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay EBIT trên lãi vay: HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN LÃI VAY = LÃI TRƯỚC THUẾ VÀ LÃI VAY LÃI VAY Theo [r]
 • 23
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA-SME PHIÊN BẢN 7.9 PART 5 PPT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA-SME PHIÊN BẢN 7.9 PART 5 PPT

– Nh ấ n <<C ấ t gi ữ >> để c ấ t gi ữ thông tin đ ã c ậ p nh ậ t. – Đ óng h ộ p h ộ i tho ạ i b ằ ng nút <<K ế t thúc>> 1.16 Vi ế t th ư Cho phép vi ế t th ư thông báo công n ợ đố i v ớ i các khách hàng có kho ả n n ợ quá h ạ n ch ư a thanh toán, th ư c ả m ơ n khách hàng đ ã h ợ p tác trong quan h ệ mua bán hàng hoá, th ư cho nhà cung c ấ p v ề vi ệ c thanh toán, th ư cho nhân viên... Ngoài ra ng ườ i s ử d ụ ng có th ể t ạ o m ẫ u th ư m ớ i ho ặ c thay đổ i m ộ t m ẫ u th ư có s ẵ n trong h ệ th ố ng.
 • 25
CÁC VẤN ĐỀ MỚI CHO THUẾ TNCN ÁP DỤNG TỪ 01 01 2009 PPSX

CÁC VẤN ĐỀ MỚI CHO THUẾ TNCN ÁP DỤNG TỪ 01 01 2009 PPSX

- Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán
 • 8
NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Báo cáo tμi chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: - Tμi sản; - Nợ phải trả vμ vốn chủ sở hữu; - Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh vμ chi phí khác; - Lãi[r]
 • 74
NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

+ Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác +Lãi tỷ giá hối đoái + Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ +Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn + Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác Chi phí kin[r]
 • 65
CẢI CÁCH THUẾ Ở VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ TẦM QUAN TRỌNG CHO ĐẾN NĂM 2020 NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CẢI CÁCH THUẾ Ở VN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ TẦM QUAN TRỌNG CHO ĐẾN NĂM 2020 NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Bổ sung thêm các nguồn thu nhập mới đang và sẽ phát sinh trong cơ chế thị trường, hội nhập như thu nhập về đầu tư dưới dạng lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức…, thu nhập về chuyển nhượng [r]
 • 20
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ DOCX

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ DOCX

Các phi ế u đặ t th ầ u bao g ồ m thơng tin v ề lãi su ấ t và kh ố i l ượ ng tín phi ế u đặ t th ầ u. Vi ệ c xác đị nh kh ố i l ượ ng và lãi su ấ t trúng th ầ u c ủ a tín phi ế u kho b ạ c đượ c d ự a vào kh ố i l ượ ng và lãi su ấ t đặ t th ầ u c ủ a các thành viên, và kh ố i l ượ ng tín phi ế u kho b ạ c chính ph ủ mu ố n huy độ ng. 1 Kh ố i l ượ ng tín phi ế u kho b ạ c trúng th ầ u đượ c tính theo th ứ t ự t ă ng lên c ủ a lãi su ấ t đặ t th ầ u. T ạ i m ứ c lãi su ấ t đặ t th ầ u cao nh ấ t, mà kh ố i l ượ ng tín phi ế u đặ t th ầ u v ượ t quá kh ố i l ượ ng d ự ki ế n huy độ ng, thì kh ố i l ượ ng tín phi ế u trúng th ầ u s ẽ đượ c phân chia cho m ỗ i phi ế u đặ t th ầ u, t ỷ l ệ thu ậ n v ớ i kh ố i l ượ ng tín phi ế u đặ t th ầ u c ủ a t ừ ng phi ế u t ạ i m ứ c lãi su ấ t đ ĩ. Lãi su ấ t phát hành tín phi ế u là lãi su ấ t trúng th ầ u cao nh ấ t đượ c áp d ụ ng chung cho t ấ t c ả các đố i t ượ ng trúng th ầ u.
 • 7
TIMEDEPOSIT_PLACEMENT_FORM_VN

TIMEDEPOSIT_PLACEMENT_FORM_VN

Nếu các thông tin cá nhân của Khách Hàng không đáp ứng được yêu cầu của luật Việt Nam, Ngân Hàng sẽ: 10.1 đóng các khoản Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn này và ghi có tiền gốc và lãi nếu có[r]
 • 6
Giáo trinh TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2 LÃI KÉP (LÃI GỘP)

Giáo trinh TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2 LÃI KÉP (LÃI GỘP)

1. KHÁI NIỆM LÃI KÉPLãi kép là phương pháp tính lãi mà trong đó lãi kỳ này được nhập vào vốn để tính lãi kỳ sau.Thuật ngữ tính lãi kép cũng đồng nghĩa với các thuật ngữ như lãi gộp vốn, lãi ghép vốn hoặc lãi nhập vốn.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI KÉP
 • 17
THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAMVÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAMVÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Giao kèo trái phiếu qui định những thông tin chính yếu liên quan đến trái phiếu được phát hành như tổng khối lượng, lãi suất định kỳ coupon rate, thời hạn maturity, kế hoạch trả lãi/vốn,[r]
 • 37
bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp buh có đáp án

bài tập phân tích tài chính doanh nghiệp buh có đáp án

Bài tập 5.1/233Bên cạnh những thông tin đã cho trong bài 5.1, bổ sung những thông tin như sau:Chi phí lãi vay = 180Chi phí thuế TNDN = 420Chỉ tiêu CK ĐKThuế TNDN phải nộp 250 400Lãi vay phải trả 100 0Hãy lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp sử dụng mẫu quy định của BTC?Trả lời1. Lợi nhuận trước thuế 2100 + 420 = 25202. Điều chỉnh cho các khoản 790- Khấu hao TSCĐ 920- Các khoản dự phòng -140- Lãi (lỗ) HĐĐT -170- Chi phí lãi vay 1803. Dòng tiền từ HĐKD trước thay đổi VLĐ,CP lãi vay, Thuế TNDN3310- Tăng (giảm) khoản phải thu -670- Tăng (giảm) tồn kho -550- Tăng (giảm) chi phí trả trước 180- Tăng (giảm) phải trả -590 – (250 – 400) – (100 – 0) = -540- Tiền lãi vay đã trả -80- Thuế TNDN đã nộp -570LCTT thuần từ HĐKD 1080
 • 3
HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN VAY TRONG KTBCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN VAY TRONG KTBCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

Trao đổi giữa kế toán phụ trách nợ phải trả với KTV để khẳng định lại số dư tài khoản. 3.4.2.2 Hoàn thiện công tác lấy xác nhận số dư các khoản vay Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và hợp lý là cơ sở để KTV đưa ra ý kiến của mình về khoản mục được kiểm toán. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Số 500 “Kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp cho mỗi loại ý kiến của mình”. Tuỳ thuộc vào từng phần hành kiểm toán cũng như tính chất trọng yếu của khoản mục cũng như số dư tài khoản KTV tiến hành gửi thư xác nhận. Theo chuẩn mực kiểm toán Số 505 “Kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần xem xét sự cần thiết phải sử dụng thông tin xác nhận từ bên ngoài để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm hỗ trợ cho cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. Để đưa ra quyết định này, KTV cần phải xem xét mức độ trọng yếu, mức độ rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, và cân nhắc xem những bằng chứng có được từ thủ tục kiểm toán thông tin xác nhận từ bên ngoài đã và sẽ thực hiện cho các cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính có làm giảm rủi ro kiểm toán xuống mức thấp có thể chấp nhận được hay không”. Chính vì vậy, trước khi tiến hành gửi thư xác nhận số dư tài khoản các khoản vay cần nhắc mức độ trọng yếu của các khoản mục này. Thực tế đối với khoản mục này hầu hết KTV đều gửi thư xác nhận đối với những nhà cho vay tín dụng có giá trị lớn hoặc bất thường theo nhận định của KTV.
 • 29
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA NHẬN TIỀN GỬI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA NHẬN TIỀN GỬI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Tiền gửi được hưởng lãi hoặc không được hưởng lãi và phải hoàn trả cho _ _người gửi tiền.”3 Luật Các tố chức tín dụng năm 2010 có quy định về nhận tiền gửi _ như sau: “Nhận tiền gửi là h[r]
 • 9
CHƯƠNG 2 - LÃI KÉP PPTX

CHƯƠNG 2 - LÃI KÉP PPTX

TRANG 1 TRANG 2 1.KHÁI NIỆM Lãi của kỳ trước được nhập vào vốn để tính lãi cho kỳ sau đó là phương pháp lãi kép.. Số lãi sinh ra theo phương pháp này gọi là lãi kép.[r]
 • 31
Giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động cho vay của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng trong hoạt động cho vay của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Trong hoạt động cho vay, các ngân hàng luôn là người có ít thông tin về dự án, về mục đích sử dụng khoản cho vay được cấp hơn khách hàng. Vấn đề thông tin bất cân xứng là nguyên nhân gây ra những trục trặc trong hoạt động cho vay của hệ thống NHTM Việt Nam. Do đó, để đảm bảo an toàn trong hoạt động của mình, bản thân các tổ chức tín dụng phải xử lý thông tin bất cân xứng để hạn chế lựa chọn sai lệch và rủi ro đạo đức nhằm cho vay đúng người đúng đối tượng và giám sát chặt chẽ để khách hàng vay vốn có hành vi đúng đắn nhằm đảm bảo việc thu hồi cả gốc và lãi khoản vay đã cấp ra.
 • 5
Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Việc tính lãi tức bằng cách lấy lãi của kỳ trước nhập vào vốn để tính lãi cho kỳ sau đó là phương pháp tính theo lãi kép. Số tiền lãi thu được theo phương pháp này gọi là lãi kép[r]
 • 20
THỦ TỤC THỰC HIỆN BÙ LÃI VAY CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PPS

THỦ TỤC THỰC HIỆN BÙ LÃI VAY CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PPS

Tên bước Mô tả bước sơ. 3. Bước 3 Căn cứ theo Quyết định của UBND về danh mục các dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư có Quyết định phân khai chỉ tiêu kế hoạch cấp bù lãi vay cho từng dự án và Chủ đầu tư đến Văn phòng Sở nhận quyết định. + Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu).
 • 4
THỦ TỤC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHCSXH: GỬI TIỀN CÓ TRẢ LÃI CỦA TỔ CHỨC TẠI NHCSXH CẤP TỈNH PPT

THỦ TỤC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHCSXH: GỬI TIỀN CÓ TRẢ LÃI CỦA TỔ CHỨC TẠI NHCSXH CẤP TỈNH PPT

TRANG 1 THỦ TỤC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHCSXH: GỬI TIỀN CÓ TRẢ LÃI CỦA TỔ CHỨC TẠI NHCSXH CẤP TỈNH THÔNG TIN Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Các hoạt động khác của[r]
 • 3
Phân tích đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản

Phân tích đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản

Phân tích, đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi, cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản. Phân tích, đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi, cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản.
 • 1
BÀI GIẢNG TOÁN TÀI CHÍNH – BÀI 1: LÃI ĐƠN (THS. NGUYỄN THÀNH TRUNG)

BÀI GIẢNG TOÁN TÀI CHÍNH – BÀI 1: LÃI ĐƠN (THS. NGUYỄN THÀNH TRUNG)

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Toán tài chính – Bài 1: Lãi đơn để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về giải thích khái niệm, vai trò của lãi và lãi suất; nắm được sự khác biệt giữa các cách thức tính lãi khác nhau (lãi trả trước và lãi trả sau); cách tính lãi đơn; các tình huống phải sử dụng lãi đơn trong thực tế.
 • 21
KHÔNG MINH BẠCH - NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA MỌI THẤT BẠI? PPTX

KHÔNG MINH BẠCH - NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA MỌI THẤT BẠI? PPTX

Hay nói cách khác thiếu minh bạch thì khó có thể phát triển. Quan trọng hơn, sự không minh bạch, sự không nhất quán về thông tin gây lãng phí nguồn tài nguyên vô giá là con người. Điều này thì quá đúng đối với xã hội chúng ta hiện nay "nguyên nhân của mọi nguyên nhân là không minh bạch". Vì vậy cần thực hiện chiến dịch đối lập là giải pháp của mọi giải pháp là công khai minh bạch trên mọi trận tuyến thì sẽ thành công và phát triển. Theo tôi hiểu điều này để làm được là rất khó nhưng có khó thì vẫn phải tìm cách đưa ra và thực hiện vì nó là cái gốc của thành công, Chúng ta phải chung sức chung tay và chung lòng cùng toàn dân "vượt khó " với nhiều "rào cản" nhưng vẫn cần phải có ý chí để đi qua.
 • 5
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÔNG TY MẬU NI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÔNG TY MẬU NI

- Lãi, lỗ hoạt động đầu tư (Mã số 05) Chỉ tiêu này phản ánh lãi, lỗ phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm lãi, lỗ từ việc thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn mà doanh nghiệp mua và nắm giữ vì mục đích đầu tư, như: lãi/lỗ bán bất động sản đầu tư, lãi/lỗ bán các khoản đầu tư vốn (đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết, thu hồi vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và các khoản vốn đầu tư dài hạn khác), lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi/lỗ từ việc mua và bán lại các công cụ nợ (trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (không bao gồm lãi/lỗ mua bán chứng khoán vì mục đích thương mại). Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài khoản “doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư”, “doanh thu hoạt động tài chính”, “thu nhập khác” và sổ kế toán các tài khoản “giá vốn hàng bán”, “chi phí tài chính”, “chi phí khác”, chi tiết phần lãi/lỗ được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.
 • 44
CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH I BIDV - 8 PPT

CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH I BIDV - 8 PPT

Sở nên có ưu đãi về lãi suất đối với những khách hàng gửi những khoản tiền lớn. Việc áp dụng lãi suất theo qui mô như vậy sẽ khuyến khích việc mở rộng nguồn vốn của Sở. 5. Giải pháp về ứng dụng Marketing Ngân Hàng: Chất lượng của công tác huy động vốn được khách hàng yêu cầu là: nhanh chóng dễ dàng, thoải mái khi giao dịch, bí mật đảm bảo có lãi suất thỏa đáng. Trong hoạt động này, bên cạnh chính sách lãi suất linh hoạt, đơn vị nên quán triệt các nhân viên không chỉ thực hiện đơn thuần các nghiệp vụ của mình mà còn phải đồng thời giới thiệu các lợi ích của dịch vụ, sản phẩm liên quan. Thái độ phục vụ chính là yếu tố tạo nên ấn tượng của khách hàng về Ngân Hàng, sự giao tiếp của nhân viên với khách hàng sẽ tạo ra hình ảnh của Ngân Hàng đồng thời tạo lòng tin của khách hàng đối với Ngân Hàng. Nếu giao tiếp tốt sẽ bảo vệ lợi ích cho Ngân Hàng. Đây là hình thức quảng cáo tốt nhất cho Ngân Hàng với chi phí thấp nhất.
 • 12
Phân tích đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản

Phân tích đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản

Phân tích, đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi, cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản.Phân tích, đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi, cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản.Phân tích, đánh giá những quy định trong BLDS 2015 về mức lãi suất và các loại lãi, cách tính lãi trong hợp đồng vay tài sản.
 • 1
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU CHI PHÍ CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC

thành các chỉ tiêu đề ra và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhưng chưa phát huy được hết khả năng và tiềm lực của mình Đại hội Đảng VI đã mở ra một thời kỳ mới, đánh dấu một bước chuyển đối với nền kinh tế đất nước và tạo đà cho sư phát triển của các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty thực phẩm miền Bắc, đó là do sự chuyển đổi tử cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường.Nhà nước kiểm soát hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp ở tầm vĩ mô thông qua pháp luật. Các doanh nghiệp Nhà nước tự hạch toán độc lập, điều hành trực tiếp sản xuất chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước thông qua cơ chế nộp thuế. Cơ chế thị trường tạo ra tính cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực : kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm, thị phần….đòi hỏi thích ứng cao độ, nếu không sẽ bị loại ngay ra khỏi thương trường. Nhận thức được cơ hội và những thách thức, khó khăn nên ngay từ đầu khi mới thành lập, công ty đã từng bước khắc phục những khó khăn, đồng thời phát huy hết lợi thế của mình. Nhờ đó công ty đã nhanh chóng hoà nhập, thích ứng với cơ chế mới, từng bước khẳng định vị trí và vai trò của mình trên thị trường.
 • 20
Thị trường các công cụ phái sinh về lãi xuất

Thị trường các công cụ phái sinh về lãi xuất

Sau khi học song bài 9 Thị trường phái sinh nằm trong bài giảng Thị trường tài chính sinh viên hiểu về đặc điểm hợp đồng kỳ hạn, đặc điểm hợp đồng tương lai. Các bước giao dịch của hợp đồng tương lai. Chú ý ngày càng nhiều đến rủi ro hệ thống do các sự kiện gần đây xẩy ra trên thị trường
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: tranh in độc bảntạo ảnh in chất lượng cao với phần mềm miễn phíbài tập giới từ tiếng anh in on atcách làm tranh in độc bảnbộ hình ảnh cover độc đáo cho người dùng facebooknhững câu chuyện tiếng anh dễ đọcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)