0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Thao tác nhân công thông qua các giao diện CTI

HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM POWERPOINT 2003 DOC

HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM POWERPOINT 2003 DOC

CHƯƠNG IV- MỘT SỐ THAO TÁC KHÁC TRONG SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ I. Bố trí các Slides trong một giáo án Khi thi ế t k ế giáo án các b ạ n l ư u ý m ộ t đ i ề u không nên làm m ấ t đ i nh ữ ng ki ế n th ứ c mà b ạ n đ ã có vì màn hình máy chi ế u chính là b ả ng vi ế t c ủ a các b ạ n, vì v ậ y các b ạ n nên l ư u ý tính toán th ậ t k ĩ t ừ cách trình bày sao cho g ọ n, khoa h ọ c và chú ý c ả c ỡ ch ữ . Theo kinh nghi ệ m c ủ a tôi thì v ớ i phông ch ữ Arial thì c ỡ ch ữ 18 là r ấ t rõ còn n ế u trình bày nhi ề u thì các b ạ n có th ể dùng phông ch ữ 16 c ũ ng đượ c, và để tránh t ạ o ra nhi ề u Slides các b ạ n chú ý các bài hay câu h ỏ i có th ể các b ạ n nên t ạ o thành các b ả ng ph ụ (nh ư ph ầ n Text box tôi đ ã đề c ậ p và có hình minh h ọ a) r ồ i ch ọ n hi ệ u ứ ng vào và thoát đ i để tránh m ấ t ki ế n th ứ c ở trên b ả ng.
 • 87
GIÁO TRÌNH PHẦN TỬ TỰ ĐỘNG  PHẦN 2 RƠLE TƯƠNG TỰ  CHƯƠNG 3 PDF

GIÁO TRÌNH PHẦN TỬ TỰ ĐỘNG PHẦN 2 RƠLE TƯƠNG TỰ CHƯƠNG 3 PDF

- Đầu vào tín hiệu số : tín hiệu đ − a thẳng vào vi xử lí mà không qua xử lý - Khối vi xử lý : chức năng ghi nhớ nội dung các thông số và ch − ơng trình làm việc của rơle . Nó thực hiện cái thao tác tính toán so sánh các tín hiệu vào với nội dung đã đ − ợc nhớ ,tuỳ theo tín hiệu này mà nó nó sẽ phát tín hiệu ở đầu ra
 • 21
rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh thông qua các bài toán hình học không gian

rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh thông qua các bài toán hình học không gian

Nhờ phản ánh gián tiếp của tƣ duy đã giúp con ngƣời nhận thức thế giới một cách sâu sắc và mở rộng khả năng hiểu biết của con ngƣời, của chủ thể tƣ duy. Ví dụ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy thông qua các phần mềm toán học để có thể dễ dàng minh họa và hƣớng dẫn cho học sinh cách tìm thiết diện của khối đa diện bị cắt bời một mặt phẳng, hình chóp cụt, hình trụ, hình nón,….
 • 84
THỦ THUẬT LÀM MỜ HẬU CẢNH CỦA BỨC ẢNH PPT

THỦ THUẬT LÀM MỜ HẬU CẢNH CỦA BỨC ẢNH PPT

Ti ếp theo, chọ n Eraser Tool t ừ thanh công cụ Tools. Sử dụng công cụ n ày, b ạn r ê chu ột l ên chi ti ết cần l àm n ổi bật để bôi bỏ phần này đi. Trên thanh Options, ch ọn kích thước brush cho ph ù h ợp với chi tiết để thao tác dễ d àng hơn. Ngoài ra, để tránh bị lem ra ngoài, b ạn n ên t ắt layer Background đi,
 • 5
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌP KHÔNG GIẤY PHIÊN BẢN WEBAPP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌP KHÔNG GIẤY PHIÊN BẢN WEBAPP

Trường hợp cần bổ sung thêm đại biểu tham dự cuộc họp, cán bộ phụ trách lập lịch thực hiện các thao tác sau: TRANG 9 _Hình 2.03 Màn hình giao diện trang nhập thông tin cán bộ tham dự họp[r]
 • 27
MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA NIKE

MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA NIKE

Một chuỗi cung ứng ảo thông qua việc thuê ngoài hoàn toàn việc sản xuất giúp công ty giảm chi phí quản trị, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất sản phẩm cũng như có NGHIÊN CỨ[r]
 • 14
KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Cộng 327.715.098 SDCK 327.715.098 4. Kế toán trích tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất: Đối với công nhân viên nghĩ phép hàng năm, theo chế độ quy định thì công nhân trong thời gian nghĩ phép đó vẫn được hưỡng lương đầy đủ như thời gian đi làm việc. Tiền lương nghĩ phép phải được tính vào chi phí sản xuất một cách hợp lý vì nó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Nếu doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghĩ phép đều đặn trong năm thì tiền lương nghĩ phép được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất (như khi tính tiền lương chính), nếu doanh nghiệp không bố trí đuợc cho công nhân nghĩ phép đều đặn trong năm (có tháng công nhân tập trung nghĩ nhiều, có tháng nghĩ ít hoặc không nghĩ) để đảm bảo giá thành không bị đột biến, tiền lương nghĩ phép của công nhân được tính vào chi phí sản xuất thông qua phương pháp trích trứơc theo kế hoạch của năm sẽ tiến hành điều chỉnh số trích trứơc theo kế hoạch cho phù hợp với số thực tế tiền lương nghĩ phép đễ phản ánh đúng số chi phí thực tế tiền lương vào chi phí sản xuất. Trích trước lương nghĩ phép chỉ thực hiện đối với công nhân trực tiếp sản xuất.
 • 57
THỦ THUẬT LÀM MỜ HẬU CẢNH CỦA BỨC ẢNH DOCX

THỦ THUẬT LÀM MỜ HẬU CẢNH CỦA BỨC ẢNH DOCX

Tiếp theo, chọn Eraser Tool từ thanh công cụ Tools. Sử dụng công cụ này, bạn rê chuột lên chi tiết cần làm nổi bật để bôi bỏ phần này đi. Trên thanh Options, chọn kích thước brush cho phù hợp với chi tiết để thao tác dễ dàng hơn. Ngoài ra, để tránh bị lem ra ngoài, bạn nên tắt layer
 • 5
đề thi đáp án trường thcs đặng tất quảng điền thừa thiên huế

đề thi đáp án trường thcs đặng tất quảng điền thừa thiên huế

Một môi trường cửa sổ và giao diện người-máy theo ứng dụng (API), nhằm bổ sung thêm các thao tác đa nhiệm cho DOS, và đưa vào quá trình điện toán theo quy cách IBM một số tính năng giao [r]
 • 3
TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

b) Xác định khối lượng các loại vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát tương ứng với từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo nhiệm vụ khảo sát xây dựng thông q[r]
 • 8
Cách sử dụng Photoshop từ A-Z cho người mới bắt đầu

Cách sử dụng Photoshop từ A-Z cho người mới bắt đầu

­   Window: Qu n   lý   vi c   hi n   th   c a   các   panel,   tool   box   trên   màn   hình ả ệ ể ị ủ   như Adjustment, Layer, History… ­ Help: Hi n th  thông tin v  phiên b n Photoshop hi n t i ( ể ị ề ả ệ ạ About Photoshop),  thông tin h  th ng máy tính ( ệ ố System Info)…
 • 6
HACKER PROFESSIONAL EBOOK PART 106 DOC

HACKER PROFESSIONAL EBOOK PART 106 DOC

Web interface: dùng msfweb.bat, giao tiếp với người dùng thông qua giao diện web Enviroment: có 2 Enviroment Global Enviroment:được thực thi thông qua 2 câu lệnh setg và unsetg, những options được gán ở đây sẽ mang tính toàn cục, được đưa vào tất cả các module exploits
 • 6
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11523-2:2016

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11523-2:2016

Bộ tiêu chuẩn này hỗ trợ việc vận hành các sản phẩm thông tin và điện tử thông qua các giao diện từ xa, thay thế và các tác nhân thông minh. Socket giao diện người sử dụng là một giao diện người sử dụng trừu tượng mô tả chức năng và trạng thái của thiết bị hoặc dịch vụ (đích) theo cách máy có thể hiểu được mà độc lập với việc trình diễn và các khả năng nhập của thiết bị tương tác người sử dụng. Tiêu chuẩn này xác định ngôn ngữ dựa trên Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) để mô tả socket giao diện người sử dụng.
 • 47
HIỆP ĐỊNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO VÀ LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ. NHỮNG THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM

HIỆP ĐỊNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA WTO VÀ LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ. NHỮNG THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM

Những hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam thông thờng có lợi thế cạnh tranh do giá nhân công rẻ dẫn đến giá thành thấp so với các quốc gia khác và xu thế ngày càng nhiều của hàng hoá Việt Nam thâm nhập vào thị trờng quốc tế chắc rằng các cuộc điều tra chống phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không dừng lại ở đó và một khi đã bị áp đặt thuế chống bán phá giá thì khả năng xuất khẩu mặt hàng đó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Vì thế, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp và các nhà quản lý của Việt Nam là làm thế nào để có thể hạn chế đ ợc những tác động bất lợi để “đồng hành” cùng các công cụ chống bán phá giá.
 • 21
DCPICKER | NHẬN DIỆN MÀU SẮC THẬT ĐƠN GIẢN POTX

DCPICKER | NHẬN DIỆN MÀU SẮC THẬT ĐƠN GIẢN POTX

TRANG 2 _CÀI ĐẶT XONG, BẠN SẼ THẤY GIAO DIỆN LÀM VIỆC CỦA DCPICKER _ TRANG 3 TRANG 4 TRANG 5 _Thao tác click vào biểu tượng ngôi sao màu vàng bên cạnh _ _khi cần xem danh sách ưa thích đ[r]
 • 5
4VIDEOSOFT NOKIA VIDEO CONVERTER 3.3 (4VNVC) CÔNG CỤ XỬ LÝ VIDEO HOÀN HẢO CHO ĐIỆN THOẠI NOKIA DOCX

4VIDEOSOFT NOKIA VIDEO CONVERTER 3.3 (4VNVC) CÔNG CỤ XỬ LÝ VIDEO HOÀN HẢO CHO ĐIỆN THOẠI NOKIA DOCX

4Videosoft Nokia Video Converter 3.3 (4VNVC) công cụ xử lý Video hoàn hảo cho điện thoại Nokia Với thao tác đơn giản, hỗ trợ tùy biến đa phương tiện với nhiều chức năng xử lý Video mạnh mẽ, 4VNVC sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho người dùng Mobile đang sở hữu trong tay những sản phẩm số tuyệt vời của dòng Nokia Series.
 • 7
MẠNG THÔNG TIN  THIẾT KẾ GIAO DIỆN

MẠNG THÔNG TIN THIẾT KẾ GIAO DIỆN

TRANG 20 20 Nguyên tắc người dùng ít tốn sức • Nguyên tắc người dùng ít tốn sức nhằm nói đến giao diện nên được thiết kế sao cho NSD không tốn nhiều công sức thao tác, tìm hiểu vẫn sử dụ[r]
 • 75
HACKER PROFESSIONAL EBOOK PART 105 POT

HACKER PROFESSIONAL EBOOK PART 105 POT

Temporary Enviroment: được thực thi thông qua 2 câu lệnh set và unset, enviroment này chỉ được đưa vào module exploit đang load hiện tại, không ảnh hưởng đến các module exploit khác Bạn có thể lưu lại enviroment mình đã cấu hình thông qua lệnh save. Môi trường đó sẽ được lưu trong /.msf/config và sẽ được load trở lại khi user interface được thực hiện
 • 6
HƯỚNG DẪN PHẦN THỰC HÀNH THI IC3

HƯỚNG DẪN PHẦN THỰC HÀNH THI IC3

• Luôn đọc kỹ câu hỏi để xem đề bài giới hạn chúng ta thao tác hay không? • Với những câu có nhiều cách làm thì thường chọn cách vào Menu chính của yêu cầu đó làm sẽ ko bị sai. Vd: Trong Word câu nào làm có nhiều cách làm ta nên ưu tiên vào Menu office thao tác, Out look ưu tiên vào trong Flie, phần A ưu tiên cách vào Menu start…
 • 15
XỬ LÝ VIDEO CLIP GÓC QUAY 90 ĐỘ SỬ DỤNG VLC MEDIA PLAYER POT

XỬ LÝ VIDEO CLIP GÓC QUAY 90 ĐỘ SỬ DỤNG VLC MEDIA PLAYER POT

bạn cần cài đặt nó bằng cách tải về công cụ Windows Live tại đây, dành cho Windows 7/Vista. Đầu tiên, để thêm các video muốn xem vào Windows Movie Maker, tại giao diện làm việc của phần mềm, bạn nhấp vào thẻ Home rồi chọn Add video and photos (hoặc bạn có thể thực hiện thao tác kéo thả video muốn xem vào vùng trống phía dưới bên phải của ứng văn dụng)
 • 6
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

Tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ lớn trong tổng giá thành công trình, hạng mục công trình cùng với các loại chi phí khác như : chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung, mỗi loại lại bao gồm những khoản mục nhỏ hơn nên đòi hỏi cán bộ kế toán phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế để có thể hạch toán đầy đủ, chính xác các loại chi phí này.
 • 39
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ GÁN ĐỐI TƯỢNG CHO MỘT GIAO DIỆN ĐỐI LẬP P8 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ GÁN ĐỐI TƯỢNG CHO MỘT GIAO DIỆN ĐỐI LẬP P8 POT

Câu hỏi 6 : Chúng ta có thể tạo thể hiện của giao diện một cách trực tiếp được không? Trả lời 6: Không thể tạo thể hiện của giao diện trực tiếp bằng khai báo new được. Chúng ta chỉ có thể tạo thể hiện giao diện thông qua một phép gán với đối tượng thực thi giao diện. Câu hỏi thêm
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC GÁN ĐỐI TƯỢNG CHO MỘT GIAO DIỆN ĐỐI LẬP TRỪU TƯỢNG P8 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC GÁN ĐỐI TƯỢNG CHO MỘT GIAO DIỆN ĐỐI LẬP TRỪU TƯỢNG P8 PPTX

Trả lời 3: Các lớp thực thi giao diện phải cung cấp các phần thực thi chi tiết cho các phương thức, thuộc tính, chỉ mục, sự kiện được khai báo trong giao diện. Câu hỏi 4 : Có bao nhiêu cách gọi một phương thức được khai báo trong giao diện? Trả lời 4: Có 4 cách gọi phương thức được khai báo trong giao diện:
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC GÁN ĐỐI TƯỢNG CHO MỘT GIAO DIỆN ĐỐI LẬP P8 POTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC GÁN ĐỐI TƯỢNG CHO MỘT GIAO DIỆN ĐỐI LẬP P8 POTX

Câu hỏi 6 : Chúng ta có thể tạo thể hiện của giao diện một cách trực tiếp được không? Trả lời 6: Không thể tạo thể hiện của giao diện trực tiếp bằng khai báo new được. Chúng ta chỉ có thể tạo thể hiện giao diện thông qua một phép gán với đối tượng thực thi giao diện. Câu hỏi thêm
 • 5
BÀI GIẢNG TRUYỀN SỐ LIỆU 1 POTX

BÀI GIẢNG TRUYỀN SỐ LIỆU 1 POTX

Chương 1: Khái niệm chung 15 GIAO DIỆN, PHÁT TÍN HIỆU, ĐỒNG BỘ Thiết bị giao tiếp với môi trường truyền tin thông qua một giao diện Giao diện chung cho nhiều đường truyền, nhiều tín hi[r]
 • 66
QUAN LY DU AN CHUYEN DE 6 VIEN ICES

QUAN LY DU AN CHUYEN DE 6 VIEN ICES

- Xác định khối l−ợng các loại vật liệu, nhân công, máy thi công đối với từng khối l−ợng công tác xây dựng của toàn công trình thông qua mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi côn[r]
 • 41
ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG PDF

ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG PDF

CÁC TAB ĐÃ ĐƯỢC TẠO TRONG WINCC VÙNG ĐỐI TƯỢNG CẦN THAO TÁC TRANG 19 - Ta lấy các OBJECTS trong vùng đối tượng cần làm thao tác tạo giao diện đèn giao thông - : - Bước tiếp theo là rất q[r]
 • 21
NGÀY 13120 THÔNG BÁO HỌC BÙ TUẦN NÀY CÁC EM SẼ HỌC 2 BUỔI SÁNG THỨ 5 16120 TIẾT 45 VÀ CHIỀU THỨ 6 17120 TIẾT 67 TẠI PHÒNG B204 CÁC EM ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ NHÉ C00GIOITHIEUMONHOC C01TONGQUA

NGÀY 13120 THÔNG BÁO HỌC BÙ TUẦN NÀY CÁC EM SẼ HỌC 2 BUỔI SÁNG THỨ 5 16120 TIẾT 45 VÀ CHIỀU THỨ 6 17120 TIẾT 67 TẠI PHÒNG B204 CÁC EM ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ NHÉ C00GIOITHIEUMONHOC C01TONGQUA

TRANG 1 MỤC TIÊU:  Thao tác được với giao diện của SQL Server 2008  Tạo Database - cơ sở dữ liệu CSDL và thực hiện các thao tác cơ bản trên CSDL bằng lệnh và bằng công cụ design  Tạo [r]
 • 31
THE DESIGN OF THE WATER SALINITY SENSOR USING ULTRASONIC WAVES

THE DESIGN OF THE WATER SALINITY SENSOR USING ULTRASONIC WAVES

Các phương pháp tỷ trọng kế và khúc xạ kế sử dụng thao tác nhân công để đo độ mặn. Điều này rất bất tiện khi giám sát các thông số môi trường trong các điều kiện nắng mưa hay trời tối. [r]
 • 9
PROGRAMMING HANDBOOK PART 134 DOCX

PROGRAMMING HANDBOOK PART 134 DOCX

- Thao tác với XML. - Thực thi theo DOM được trả về từ XMLHttpRequest. . Framework thuộc mức ứng dụng: được cung cấp nhiều tính năng hơn, người sử dụng dễ dàng vận dụng và thao tác mà không cần phải quan tâm tới những xử lý nền, triển khai giao diện người sử dụng (GUI) gần giống với ứng dụng Desktop.
 • 6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG - CÁCH THỨC TỔ CHỨC BÁN HÀNG

KỸ NĂNG BÁN HÀNG - CÁCH THỨC TỔ CHỨC BÁN HÀNG

Cuối cùng, tổng chi phí sẽ hiển thị cùng với những chính sách bảo đảm và bảo hành từ bộ phận pháp lý. Các thông tin về thanh toán sẽ được yêu cầu và xử lý. Nếu không còn sai sót nào đơn đặt hàng được xác nhận, hãy hoàn tất thao tác này bằng cách điền số điện thoại của công ty bạn và những con số theo dõi trong phần tham khảo của khách hàng.
 • 7
10 CÔNG CỤ DÒNG LỆNH ĐƯỢC TÍCH HỢP SẴN TRONG WINDOWS

10 CÔNG CỤ DÒNG LỆNH ĐƯỢC TÍCH HỢP SẴN TRONG WINDOWS

Hai công cụ này thường được sử dụng để kết nối vào hệ thống khác. Pingsẽ kiểm tra xem có thể truy cập vào một máy chủ cụ thể qua mạng IP haykhông, trong khi tracert (traceroute) được sử dụng để xác định hướngtruyền dữ liệu qua mạng IP. Để ping một hệ thống bạn chỉ cần nhập lệnh ping [địa chỉ IP hệ thống], hoặc có thể ping một website nào đó, chẳng hạn ping www.google.com.Theo mặc định ping sẽ gửi ba yêu cầu ICMP tới máy chủ và nhận thông tinphản hồi. Ping cũng gồm nhiều khóa chuyển đổi để kiểm soát số lượngphản hồi yêu cầu gửi (-n), và để xử lý
 • 4
GÓI GIAO DIỆN TIẾNG VIỆT CHO WIN 7

GÓI GIAO DIỆN TIẾNG VIỆT CHO WIN 7

Center), hoặc chưa được Việt hóa hoàn toàn (như Windows DVD Maker). Chuyển giao diện trở lại tiếng Anh Nếu có nhu cầu chuyển giao diện từ tiếng Việt trở lại tiếng Anh, thực hiện như sau: - Vào Start menu > Pa-nen Điều khiển , nhấp chọn dòng Thay đổi ngôn ngữ hiển thị dưới trường Đồng hồ, Ngôn ngữ và Vùng .
 • 2
TẠO WEBSITE QUA DỊCH VỤ TRÊN MẠNG POT

TẠO WEBSITE QUA DỊCH VỤ TRÊN MẠNG POT

Giao diện WiX. Để bắt đầu tạo webste, bạn chọn Create. Đợi một chút cho trang web tải về các giao diện, bạn chọn một giao diện ưa thích trong rất nhiều giao diện do dịch vụ cung cấp. Sau đó, chuyển đến các thẻ khác bên trái để chọn giao diện cho chương trình nghe nhạc, hộp thoại comment,… của website.
 • 7
Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 5 - Chương trình vẽ Paint

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 5 - Chương trình vẽ Paint

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 5 - Chương trình vẽ Paint giúp các bạn làm quen với giao diện Paint; giới thiệu thanh công cụ Tools; các thao tác vẽ hình; thao tác tô màu cho hình vẽ; lưu hình trong Paint.
 • 18
TẢI SOẠN BÀI ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN LỚP 11 HỌC KÌ 2 NGẮN GỌN - SOẠN BÀI LỚP 11

TẢI SOẠN BÀI ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN LỚP 11 HỌC KÌ 2 NGẮN GỌN - SOẠN BÀI LỚP 11

- Thao tác lập luận phân tích: Phân tích những luận điểm thông qua các luận cứ để làm rõ nội dung cảu tác phẩm. - Thao tác lập luận bình luận: Thông qua những đánh giá, nhận xét của tác [r]
 • 9
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11523-3:2016

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11523-3:2016

Bộ tiêu chuẩn này hỗ trợ việc vận hành các sản phẩm thông tin và điện tử thông qua các giao diện từ xa, thay thế và các tác nhân thông minh. Tiêu chuẩn này xác định ngôn ngữ (ngôn ngữ đánh dấu khuôn mẫu trình bày) mô tả các đặc tả giao diện người sử dụng độc lập với thể thức, hoặc các khuôn mẫu trình bày kết hợp với mô tả socket giao diện người sử dụng xác định trong TCVN 11523-2 (ISO/IEC 24752-2).
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: tranh in độc bảntạo ảnh in chất lượng cao với phần mềm miễn phíbài tập giới từ tiếng anh in on atcách làm tranh in độc bảnbộ hình ảnh cover độc đáo cho người dùng facebooknhững câu chuyện tiếng anh dễ đọcMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ