0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Số phát sinh trong kỳ

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.
 • 3
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM VÀ DV THIÊN AN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM VÀ DV THIÊN AN

Chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng đã bán được xác định theo công thức: Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho = Chi phí mua phân bổ cho hàng tồn đầu kỳ + Chi phí mua phát sinh trong kỳ[r]
 • 106
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN PPTX

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN PPTX

a. Tất cả yêu cầu của bất kỳ ngtắc kế toán nào cũng có thể bỏ ra nếu không làm ảnh hưởng lớn đến BC TC (Đ) b. Các dữ kiện và số liệu lquan đến tình hình TC với kết quả hđ của doanh nghiệp phải đc
 • 4
LUẬN VĂN - HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH PPT

LUẬN VĂN - HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH PPT

Khái ni ệm chi phí sản xuất hẹp hơn khái niệm chi phí. Chi phí tính cho tất cả các y ếu tố đầu v ào trong k ỳ kinh doanh gồm cả chi phí sản xuất v à chi phí ngoài s ản xuất. M ặt khác, chi phí khác với chi ti êu: ch ỉ được tính l à chi phí c ủa kỳ hạch toán nh ững hao phí về t ài s ản và lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xu ất trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ hạch toán. Ngược lại, chi tiêu là s ự giảm đi đơn thuần các loại t ài s ản, vật tư, tiền vốn của doanh nghi ệp, bất kể nó d ùng vào m ục đích g ì. T ổng số chi ti êu trong k ỳ của doanh nghi ệp bao gồm chi ti êu cho quá trình cung c ấp (chi mua vật tư, hàng hoá … ), chi tiêu cho quá trình s ản xuất kinh doanh (chi cho sản xuất sản phẩm, côn g tác qu ản lí…) v à chi tiêu cho quá trình tiêu th ụ (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, quảng cáo …).
 • 107
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.

Cách phân loại này cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí để phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất. Ngoài ra, nó còn giúp cho việc lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở Bảng thuyết minh báo cáo tài chính, cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất, kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch quỹ lơng và tính toán nhu cầu vốn lu động cho kỳ sau đồng thời cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân.
 • 36
KIỂM TOÁN SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

KIỂM TOÁN SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

KIỂM TOÁN SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂMBảng tổng hợp các sự kiện phát sinh sauChương trình kiểm toán – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán Xác định các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toánMục tiêu kiểm toán:Kiểm tra tất cả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán trọng yếu cần điều chỉnh và không cần điều chỉnh đã được xác định và phản ánh chính xác trong BCTC.Đảm bảo tất cả các thông tin thuyết minh cần thiết liên quan đến các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán được thực hiện chính xác và các thông tin này được trình bày và mô tả phù hợp trên BCTC.Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập BCKiTCác sự kiện mà KTV biết được sau ngày lập BCKiT nhưng trước ngày công bố BCTCCác sự kiện mà KTV biết được sau ngày công bố BCTC
 • 10
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT CHUỖI TIỀN TỆ TRONG KINH DOANH PHẦN 3 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT CHUỖI TIỀN TỆ TRONG KINH DOANH PHẦN 3 PPT

9. Một công ty muốn có một số tiền tích luỹ là 1 tỷ đồng. Mỗi năm, công ty có thể tích luỹ 100 triệu đồng. Nếu gửi số tiền đó vào Ngân hàng vào đầu mỗi năm với lãi suất là 9%/năm thì sau bao lâu, công ty đạt được số vốn mong muốn. Đ.S. 7 năm, kỳ cuối cùng chỉ gửi 97.387.725 VND
 • 10
Giáo trình hướng dẫn phân tích kỳ hạn trung bình của thương phiếu và sự tương đương của hai thương phiếu p8 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích kỳ hạn trung bình của thương phiếu và sự tương đương của hai thương phiếu p8 pps

Giá trị tương lai : Vn = a1(1+i) n-1 + a2(1+i) n-2 + + a3(1+i) n-3 + … + an 4.3.2. Chuỗi tiền tệ với kỳ phát sinh không trùng với kỳ vốn hoá Giả sử một chuỗi tiền tệ có số tiền phát sinh vào cuối mỗi quý nhưng kỳ vốn hoá lại cuối mỗi tháng. Trong trường hợp này, ta sẽ tính lãi suất tương ứng với lãi suất đã cho sao cho kỳ vốn hoá của lãi suất mới trùng với kỳ phát sinh.
 • 5
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH

- Dòng d cuối tháng = D đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh giảm _ * TÁC DỤNG : DỄ THEO DÕI SỐ TIỀN ĐÃ TẠM ỨNG VÀ THU TIỀN TẠM ỨNG TRONG THÁNG._ IV- KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍ[r]
 • 46
XÍ NGHIỆP 103  CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

XÍ NGHIỆP 103 CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

- Dòng d cuối tháng = D đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh giảm _ * TÁC DỤNG : DỄ THEO DÕI SỐ TIỀN ĐÃ TẠM ỨNG VÀ THU TIỀN TẠM ỨNG TRONG THÁNG._ IV- KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍ[r]
 • 46
THỰC TRẠNG VỐN BẰNG TIỀN TẠI CTY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG - 1 PPT

THỰC TRẠNG VỐN BẰNG TIỀN TẠI CTY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG - 1 PPT

Từ đó nhận thức tầm quan trọng của nguồn vốn. Trong thời gian thực tập tại công ty Lương thực Đà Nẵng em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán "Vốn Bằng Tiền" tại công ty. Đây là lĩnh vực kinh tế sinh động phản ánh quá trình hoạt động tài chính của đơn vị. Là một chuyên đề bao quát công việc thường xuyên của kế toán viên đơn vị... Dựa vào thực tế để kiểm chứng ccong tác kinh doanh tại công ty, kết hợp với kiến thức được trang bị, trong nhà trường em đã chọn đề tại "Hạch toán kế toán vốn bằng tiền" tại công ty lương thực Đà Nẵng.
 • 11
HẠCH TÓAN GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG  2 POTX

HẠCH TÓAN GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG 2 POTX

- Ph ươ ng pháp t ổng cộng chi phí: Áp d ụng trong trường hợp đối tượng hạch toán chi phí là các chi ti ết, bộ phận sản phẩm, giai đ o ạn công nghệ, phân xưởng, như ng đối tượng tính giá thành là s ản phẩm cuối c ùng. Giá thành s ản phẩm được xác định bằng cách tổng cộng chi phí s ản xuất của c ác chi ti ết, bộ phận cấu th ành s ản phẩm, hoặc tổng cộng chi phí của
 • 8
TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH.

TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH.

II. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất. 1. Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất. Trong một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ muốn sản xuất kinh doanh cần phải bỏ ra những chi phí nhất định. Những chi phí này là điều kiện vật chất tiền đề bắt buộc để các dự án xây dựng trở thành hiện thực. Trong quá trình tái sản xuất mở rộng thì gian đoạn sản xuất là gian đoạn quan trọng nhất. ở đó diễn ra quá trình tiêu dùng của cải vật chất, sức lao động để tạo chi phí dịch vụ cho yếu tố đầu ra (tiêu thụ sản phẩm). Trong điều kiện tồn tại quan hệ hàng hoá tiền tệ thì các chi phí bỏ ra cho hoạt động của doanh nghiệp đều đợc biểu diễn dới hình thái giá trị. Hiểu một cách chung nhất, chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sông và lao động vật hoá mà công ty đã thực tế bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí sản xuât bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhau nhng thực chất nó không nằm ngoài hai loại chi phí là chi phí lao động và chi phí lao động vật hoá.
 • 20
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P9 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P9 POT

4.3.3.2.Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số nhân Xét một chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số nhân có giá trị của kỳ khoản đầu tiên là a, công bội là q, số kỳ phát sinh là n và lãi suất áp dụng trong mỗi kỳ là i. Ta có:
 • 5
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CƠ BÀN KHI SỬ DỤNG THƯƠNG PHIẾU PHẦN 9 PPTX

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CƠ BÀN KHI SỬ DỤNG THƯƠNG PHIẾU PHẦN 9 PPTX

+ Giá trị tích luỹ (giá trị tương lai), Vn: - Chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ : chuỗi tiền tệ gồm các khoản tiền bằng nhau a phát sinh vào đầu mỗi kỳ trong suốt n kỳ. Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ là i.
 • 5
KT039 PDF

KT039 PDF

b. Chi phí nhân công trực tiếp Là những khoản tiền lơng, tiền công đợc trả theo số ngày công của công nhân trực tiếp thực hiện khối lợng công trình. Số ngày công bao gồm cả lao động chính, phụ, cả công tác chuẩn bị, kết thúc thu dọn hiện trờng thi công. Trong chi phí nhân công có chi phí tiền lơng cơ bản, chi phí phụ cấp lơng và các khoản tiền công trả cho từng lao động thuê ngoài. Tiền lơng cơ bản căn cứ vào cấp bậc công việc cần thiết để thực hiện khối lợng công việc ghi trong đơn giá và tiền lơng phù hợp với quy định. Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý sửa chữa nền móng, san nền công ty còn cho công nhân viên hởng một số phụ cấp làm thêm giờ. Việc tính đầy đủ các chi phí nhân công, phân phối hợp lý tiền lơng, tiền thởng sẽ khuyến khích thích đáng cho những ngời CNV đạt năng suất, chất lợng và hiệu quả công tác cao.
 • 70
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

+ Phơng pháp khấu trừ thuế: Số thuế GTGT phải nộp = Thuế giá trị gia tăng đầu ra -Thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT Cuối kỳ, kết chuyển tổng số giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ Giảm giá hà[r]
 • 82
CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOLOGICAL DIVERSITY TRONG NÔNG NGHIỆP PHẦN 9 POT

CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOLOGICAL DIVERSITY TRONG NÔNG NGHIỆP PHẦN 9 POT

4.2.3. Chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ Xét một chuỗi tiền tệ gồm các khoản tiền bằng nhau a phát sinh vào đầu mỗi kỳ trong suốt n kỳ. Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ là i. Chuỗi tiền tệ này được gọi là chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ.
 • 15
GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 9  SỔ SÁCH KẾ TOÁN PPTX

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 9 SỔ SÁCH KẾ TOÁN PPTX

9.4.2.5. Hình thức Kế toán máy  a. Đặc điểm  Công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán.
 • 31
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P10 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P10 PPSX

2. Cành vay của Cây một số tiền với lãi suất là 8,5%. Cành phải phải trả các số tiền là 10.000.000 VND, 20.000.000 VND, 40.000.000 VND và 50.000.000 VND lần lượt vào cuối năm thứ 2, 4, 5, 7. Xác định thời hạn trung bình của khoản vay.
 • 5
Chương 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Mục tiêu: Chương này nhằm giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nội dung của báo cáo tài chính trong ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài chính và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. Đặc biệt chương này giúp cho sinh viên hiểu được mục tiêu của quá trình kế toán tài chính trong ngân hàng, khái quát toán bộ công tác kế toán trong ngân hàng. 2.1. Bảng cân đối tài khoản 2.1.1. Bảng cân đối tài khoản nội bảng cấp IV (xem mẫu bảng ở phần phụ lục) Mục dích: Bảng Cân đối Tài khoản cấp IV nhằm kiểm tra lại độ chính xác của của các tài khoản và tổng hợp số dư và số phát sinh tài khoản dùng để đối chiếu giữa các bảng chi tiết, bảng tổng hợp và làm căn cứ để lập các báo cáo tài chính tiếp theo. Kết cấu của bảng: Ngoài phần tiêu đề và cuối cùng của bảng, phần nội dung chính của bảng được chia thành 6 cột lớn. Cột thứ nhất: Tên gọi của tài khoản được sắp xếp từ tài khoản 10111 đến tài khoản 99999 Cột thứ hai: Số hiệu của các tài khoản cấp IV được sắp xếp từ loại 1 đến loại 9 Cột thứ ba: Số đầu kỳ bao gồm 2 cột nhỏ: Số dư Nợ và số dư Có. Số liệu để vào 2 cột này là số cuối kỳ của kỳ trước Cột thứ tư: Số phát sinh trong kỳ bao gồm 2 cột nhỏ: Số phát sinh Nợ và số pphát sinh Có. Số liệu để đưa vào các cột này là từ các bảng tổng hợp và các bảng chi tiết các tài khoản cấp IV được phát sinh trong kỳ. Cột thứ năm: Phản ánh doanh số quyết toán trong kỳ , bao gồm 2 cột doanh số quyết toán cho các tài khoản có số phát sinh Nợ hoặc Có Cột thứ sáu: Số dư cuối kỳ bao gồm hai cột số dư Nợ và số dư Có. Số liệu để vào 2 cột được tính từ số đầu kỳ và số phát sinh. Sau khi có số liệu làm cơ sở để đối chiếu lại với các số chi tiết và số tổng hợp để xác định lại số liệu đã đưa ra
 • 19
Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.
 • 3
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU VÀ SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA HAI THƯƠNG PHIẾU P6 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU VÀ SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA HAI THƯƠNG PHIẾU P6 DOC

gần nhất. Lúc đó V01 < V0. Do đó, để đạt hiện giá V0, chúng ta phải thêm vào kỳ khoản cuối cùng n1 một khoản x. * Cách 2: Chọn n = n2 nghĩa là quy tròn n sang số nguyên lớn hơn gần nhất. Lúc đó V02 > V0. Do đó, để đạt hiện giá V0, chúng ta phải giảm bớt kỳ khoản cuối cùng n1 một khoản x.
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT CHUỖI TIỀN TỆ TRONG KINH DOANH PHẦN 2 PDF

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT CHUỖI TIỀN TỆ TRONG KINH DOANH PHẦN 2 PDF

Ở phần trên, ta chỉ tìm hiểu các chuỗi tiền tệ đơn giản. Đó là các chuỗi tiền tệ đều với lãi suất áp dụng trong mỗi kỳ là như nhau và kỳ phát sinh trùng với kỳ vốn hoá. Trong phần này, các chuỗi tiền tệ tổng quát hơn sẽ được giới thiệu :
 • 10
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TK XD KIẾN TẠO

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TK XD KIẾN TẠO

Tổng Phát Sinh Nợ Tổng Phát Sinh Có Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ Trị giá vốn của thành phẩm đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ nhưng do một số nguyên nhân khác nhau bị khách h[r]
 • 47
CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN POTX

CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN POTX

SH TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ.[r]
 • 11
CHƯƠNG 4: CHUỖI TIỀN TỆ (ANNUITIES) PPSX

CHƯƠNG 4: CHUỖI TIỀN TỆ (ANNUITIES) PPSX

Đ.S. 34.804.553 VND 18. M ộ t công ty A bán tr ả ch ậ m m ộ t h ệ th ố ng thi ế t b ị v ớ i t ổ ng s ố ti ề n thanh toán là 1 t ỷ đồ ng, ph ươ ng th ứ c thanh toán nh ư sau: tr ả ngay 200 tri ệ u đồ ng, s ố còn l ạ i thanh toán trong 5 n ă m v ớ i s ố ti ề n tr ả m ỗ i n ă m b ằ ng nhau. Ng ườ i mua thi ế t b ị đề ngh ị v ớ i công ty ch ỉ tr ả m ộ t l ầ n vào cu ố i n ă m th ứ hai sau ngày nh ậ n thi ế t b ị m ộ t s ố ti ề n là 900 tri ệ u đồ ng. Lãi su ấ t tr ả ch ậ m là 10%/n ă m.
 • 28
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THANH TOÁN THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP P8 POTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THANH TOÁN THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP P8 POTX

4.2.3. Chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ Xét một chuỗi tiền tệ gồm các khoản tiền bằng nhau a phát sinh vào đầu mỗi kỳ trong suốt n kỳ. Lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ là i. Chuỗi tiền tệ này được gọi là chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P6 PDF

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P6 PDF

2. Hiện giá của một chuỗi tiền tệ đều có 12 kỳ khoản là 30 triệu VND với giá trị của mỗi kỳ khoản là 3 triệu VND. Hãy xác định lãi suất i áp dụng cho mỗi kỳ. 3. Xác định số kỳ khoản n của một chuỗi tiền tệ đều có giá trị của một kỳ khoản là 2 triệu VND, lãi suất áp dụng mỗi kỳ là 4% và hiện giá là 9.000.000 VND.
 • 5
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CƠ BÀN KHI SỬ DỤNG THƯƠNG PHIẾU PHẦN 6 POTX

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CƠ BÀN KHI SỬ DỤNG THƯƠNG PHIẾU PHẦN 6 POTX

2. Hiện giá của một chuỗi tiền tệ đều có 12 kỳ khoản là 30 triệu VND với giá trị của mỗi kỳ khoản là 3 triệu VND. Hãy xác định lãi suất i áp dụng cho mỗi kỳ. 3. Xác định số kỳ khoản n của một chuỗi tiền tệ đều có giá trị của một kỳ khoản là 2 triệu VND, lãi suất áp dụng mỗi kỳ là 4% và hiện giá là 9.000.000 VND.
 • 5
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM KHÁNH HÒA

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM KHÁNH HÒA

2- Đối với t ài kho ản thuộc loại doanh thu, h àng t ồn kho, TS CĐ, chi phí sản xu ất,chi phí khác, b ên N ợ các t ài kho ản vốn bằng tiền, …. Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh t ế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng đồng việt nam, hoặc bằng đơn vị chính th ức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá giao d ịch b ình quân liên ngân hàng t ại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 95
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Phương pháp hạch toán chi phí theo sản phẩm: Theo phương pháp này các chi phí phát sinh sẽ được tập hợp và phân loại cho từng sản phẩm riêng biệt không phụ thuộc vào tính phức tạp của sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất. Trong trường hợp quy trình chế biến sản phẩm trải qua nhiều phân xưởng khác nhau thì các chi phí sẽ được tập hợp theo từng phân xưởng. Trong đó các chi phí sản xuất trực tiếp được tính cho từng sản phẩm còn các chi phiï sản xuất chung thì phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức phân bổ phù hợp .
 • 20
FILE - 40983

FILE - 40983

d) Đánh giá tình hình phát sinh các loại chất thải trong kỳ quy hoạch trước và dự báo về quy mô và tính chất của các loại chất thải phát sinh trong kỳ quy hoạch gồm nước thải công nghiệp[r]
 • 95
Bài 2: Các phương pháp phân loại chi phí

Bài 2: Các phương pháp phân loại chi phí

1. khái niệm chi phí kinh doanhkế toán tài chính: chi phí được coi là những khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trong 1 kỳ hạch toán.có khoản chi phí phát sinh của kỳ này nhưng không được tính vào chi phí trong kỳ để xác định kết quả.....
 • 41
MVB151 POTX

MVB151 POTX

Tổng cộng trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Ghi chú : Cột 2 ghi theo từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ. Trong từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ ghi số phát sinh và luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.
 • 2
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHOẢN VAY TRUNG DÀI HẠN NƯỚC NGOÀI PPT

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHOẢN VAY TRUNG DÀI HẠN NƯỚC NGOÀI PPT

8+9 Số trả nợ gốc lãi khoản vay trong kỳ báo cáo 10 Số trả phí phát sinh trong kỳ báo cáo liên quan đến việc thực hiện khoản vay 11 Số dư cuối kỳ: Tổng dư nợ khoản vay tại thời điểm cuối[r]
 • 3
247 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10

247 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10

Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh + Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ[r]
 • 29
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 DOC

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 DOC

Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh + Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ[r]
 • 29
PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Trường hợp tài sản được dùng trong quản lý Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp Số điều chỉnh phát sinh trong kỳ Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Số điều chỉnh lũy kế đến cuối kỳ Có Giá[r]
 • 32
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P8 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P8 PPSX

Giá trị tương lai : Vn = a1(1+i) n-1 + a2(1+i) n-2 + + a3(1+i) n-3 + … + an 4.3.2. Chuỗi tiền tệ với kỳ phát sinh không trùng với kỳ vốn hoá Giả sử một chuỗi tiền tệ có số tiền phát sinh vào cuối mỗi quý nhưng kỳ vốn hoá lại cuối mỗi tháng. Trong trường hợp này, ta sẽ tính lãi suất tương ứng với lãi suất đã cho sao cho kỳ vốn hoá của lãi suất mới trùng với kỳ phát sinh.
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: công ty tnhh thương mại hùng dũngcông ty tnhh thương mại hưng hòa phátcông ty tnhh thương mại hùng phát nam địnhcông ty tnhh thương mại chấn hưngcông ty tnhh thương mại và dịch vụ hùng phátcông ty tnhh thương mại dịch vụ hùng phátBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ