0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thủ tục kế toán

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN POT

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN POT

- Phương pháp chứng từ kế toán có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và công tác kế toán của đơn vị. - Đảm bảo thu thââp đầy đủ kịp thời mọi thông tin về các nghiêâp vụ kinh tế tài chính phát sinh gây ra sự biến đôâng của tài sản và nguồn vốn.
 • 21
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY IMMANUEL

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY IMMANUEL

hàng cũ. Việc đánh giá này chính là đánh giá về tính độc lập của Công ty kiểm toán và kiểm toán viên. Điều quan trọng là Công ty có đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng hay không. Bên cạnh những vấn đề xoay quanh hệ thống kiểm soát chất lượng của Công ty kiểm toán, Công ty kiểm toán và kiểm toán viên còn phải đánh giá về những thông tin liên quan đến khách hàng để có thể tiếp tục hợp đồng kiểm toán hay không? Ví dụ như: Về lịch sử của khách hàng: khách hàng không có sự thay đổi nhân viên kế toán một cách thường xuyên, không có bất đồng nghiệm trọng với kiểm toán viên; Về vị trí tài chính hiện thời: Vì dơn vị được kiểm toán là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập trong nền kinh tế thị trường, là một doanh nghiệp có tiếng trên thị trường trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình trên thị trường trong nước và quốc tê; Trong năm hiện hành Công ty ABC không vướng vào những tranh chấp, bất đồng có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty trong tuơng lai.
 • 29
84 KIỂM TOÁN NỘI BỘ - 1 NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP & TỔ CHỨC HIỆN NAY

84 KIỂM TOÁN NỘI BỘ - 1 NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP & TỔ CHỨC HIỆN NAY

Cụ thể kiểm toán viên nội bộ phải tinh thông nghiệp vụ trong việc áp dụng các chuẩn mực , thủ tục và thuật KTNB ; Tinh thông nguyên tắc và nghiệp vụ kế toán ; Hiểu biết nguyên tắc quản l[r]
 • 27
KIỂM TOÁN NỘI BỘ- MỘT NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC HIỆN NAY

KIỂM TOÁN NỘI BỘ- MỘT NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC HIỆN NAY

Cụ thể kiểm toán viên nội bộ phải tinh thông nghiệp vụ trong việc áp dụng các chuẩn mực , thủ tục và thuật KTNB ; Tinh thông nguyên tắc và nghiệp vụ kế toán ; Hiểu biết nguyên tắc quản l[r]
 • 27
CÁC DỊCH VỤ KHÁC DO DN KIỂM TOÁN CUNG CẤP

CÁC DỊCH VỤ KHÁC DO DN KIỂM TOÁN CUNG CẤP

Nội dung chuẩn mực b) Thực hiện dịch vụ: Người hành nghề kế toán phải thực hiện và tuân thủ những nguyên tắc:  Phải hiểu biết về hoạt động và lĩnh vực mà đơn vị đang hoạt động và nắm được những nguyên tắc, phương pháp kế toán áp dụng trong lĩnh vực đó, cũng như nội dung và hình thức của các thông tin tổng hợp cần đưa ra;
 • 22
Mẫu thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán

Mẫu thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán

Số tiền bằng chữ:……….……….……… KẾ TOÁN KIỂM SOÁT CHỦ TÀI KHOẢN Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé..[r]
 • 1
59 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

59 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

59 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 89
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Khi kiểm toán tại nhà máy XYZ, kiểm toán viên cũng dễ dàng hơn trong việc xây dựng chương trình kiểm toán cho kiểm toán viên khoản mục hàng tồn kho. Do vậy, trong quá trình định hướng thực hiện kiểm toán, ngoài những rủi ro, sai sót đã phát hiện được trong cuộc kiểm toán năm trước, kiểm toán viên sẽ xem xét ảnh hưởng của sự thay đổi tại đơn vị trong năm nay đến khoản mục hàng tồn kho để có những thủ tục thay thế thích hợp. Đặc biệt, do đã kiểm toán những năm trước nên kiểm toán viên rất dễ dàng nắm bắt, nhận diện được những khoản mục, mặt hàng thường xảy ra sai sót, những mặt hàng nào ít xuất hiện sai sót làm ảnh hưởng đến việc trình bày trung thực và hợp lý khoản mục hàng tồn kho. Đối với những mặt hàng ít có biến động, sai phạm xảy ra không nhiều và không trọng yếu, kiểm toán viên cũng thực hiện kiểm tra, song thủ tục và thời gian thực hiện sẽ giảm bớt. Như vậy kiểm toán viên sẽ dành nhiều thời gian cho thực hiện kiểm toán những khoản mục, mặt hàng trong thực tế dễ xảy ra sai phạm hoặc thường xảy ra trong quá trình quản lý, ghi chép kế toán những năm trước. Theo đó thời gian và công sức cho thực hiện kiểm toán hàng tồn kho sẽ giảm đáng kể.
 • 30
38 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)

38 Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)

Công ty A doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu là xuất nhập khẩu, các hoạt động giao dịch thanh toán chủ yếu bằng ngoại tệ. Vì vậy, đây là thủ tục mà KTV không thể bỏ qua. Mục đích của thủ tục này là kiểm tra việc áp dụng tỷ giá, cách tính toán và hạch toán chênh lệch tỷ giá tại đơn vị có tuân thủ các quy định hiện hành không. Công ty A hạch toán các nghiệp kinh tế phát sinh theo tỷ giá hạch toán. Do đó, trong quá trình kiểm toán, KTV thực hiện xác định tỷ giá đợc chuyển đổi, đối chiếu tỷ giá này và tỷ giá hạch toán xem việc hạch toán các khoản phải trả có gốc ngoại tệ của doanh nghiệp có sử dụng tỷ giá hạch toán mà doanh nghiệp đã xác định không và việc áp dụng này có nhất quán trong kỳ kế toán không. Cuối kỳ, doanh nghiệp có hạch toán chênh lệch tỷ giá giữa tỷ giá hạch toán và tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm cuối kỳ hay không. Đồng thời, KTV tiến hành xem xét các bằng chứng có liên quan đến các khoản phải trả có gốc ngoại tệ. Sau đó, kiểm tra các nghiệp vụ và đối chiếu với các chứng từ để xác định rằng các nghiệp vụ có liên quan đến ngoại tệ đều
 • 89
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

TK 5114 – Doanh thu từ xác định giá trị Doanh nghiệp và Tư vấn cổ phần hóa TK 5115 – Doanh thu từ dịch vụ Đào tạo và Hỗ trợ tuyển dụng TK 5116 – Doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin Ví dụ: Ngày 05 tháng 04 năm 2009 Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hoàn thành hợp đồng kiểm toán với công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường 12, phát hành biên bản thanh lý hợp đồng và xuất hóa đơn thì kế toán ghi:
 • 43
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Dưới đây em xin trích dẫn các chứng từ, sổ sách, các báo cáo nội bộ liên quan tới kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Hàng tháng kế toán phải lập Báo cáo sản lượng doanh thu cung cấp dịch vụ theo từng phòng nghiệp vụ và toàn công ty.
 • 49
CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾTOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN

CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾTOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN

Như trên đã nêu, kế toán chi tiết HTK ngoài mục đích bảo đảm thông tin theo yêu cầu điều hành quá trình sản xuất kinh doanh, còn có mục đích là thực hiện thủ tục kiểm soát đặc biệt đối[r]
 • 3
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "CẦN NHẬN THỨC VỀ KẾ TOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO PHÙ HỢP HƠN" POTX

Tuy nhiên, do đã có những phương pháp kế toán chi tiết HTK được nghiên cứu và vận dụng trong thực tế, nên để bảo đảm sự kế thừa ta phải trình bày lại các phương pháp này (phương pháp Thẻ song song, phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển, phương pháp Sổ số dư). Nhưng việc trình bày phải làm rõ được sự ra đời và đặc trưng của từng phương pháp, ưu nhược điểm và điều kiện vận dụng của từng phương pháp. Ở đây có thể nêu một vài nét chính yếu như: Phương pháp Thẻ song song, với đặc trưng là đơn giản, gần gũi một cách tự nhiên với bản chất của kế toán chi tiết HTK, nên tự nó mang tính phổ biến rất cao trong thực tiễn. Còn các phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển, Sổ số dư đã qua sự gia công nhất định về mặt kỹ thuật với dụng ý giảm bớt được công ghi chép, nhưng bù lại là tổ chức sổ và việc ghi chép vào sổ trở nên cầu kỳ phức tạp hơn, được vận dụng trong những trường hợp nhất định, tính phổ biến không cao. Chính các nhà kế toán của Liên Xô (cũ) đã rất quan tâm đến các phương pháp này, làm cho các phương pháp này có vai trò khá lớn trong điều kiện kế toán chưa có sự trợ giúp của máy vi tính.
 • 3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chỉ tiêu kế toán phản ánh phải thống nhất với dự toán về nội dung và phương pháp tính toán. Số liệu trong báo cáo tài chính phải rõ rang dễ hiểu các mục, khoản mục phải đúng quy định của nhà nước ban hành nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các đối tượng có lien quan những thông tin cần thiết về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của đơn vị.
 • 27
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

Nếu rủi ro liên quan đến cơ sở dẫn liệu, KTV phải bắt đầu từ việc nghiên cứu báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán, ghi chép lại và xác định những rủi ro ở mức độ cơ sở dẫn liệu thuộc rủi ro trọng yếu hoặc rủi ro mà nếu chỉ áp dụng riêng các thủ tục chi tiết là không đủ hoặc không thuộc cả hai loại trên. Đối với các loại rủi ro trên KTV đều phải đánh giá hệ thống kiểm soát. Việc đánh giá này cần được thực hiện trước khi KTV tiến hành các thủ tục kiểm toán tiếp theo. KTV có thể giảm bớt các thủ tục cơ bản bằng cách tiến hành thử nghiệm kiểm soát. Thử nghiệm kiểm soát có thể được tiến hành ở giai đoạn này và được bổ sung trong suốt quá trình kiểm toán.
 • 39
NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AISC CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Cách làm này đôi khi không hiệu quả. Nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho thường phát sinh với số lượng nhiều, giá trị (quy mô) nghiệp vụ lớn hay nhỏ là phụ thuộc vào đặc điểm hàng tồn kho của doanh nghiệp, đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp,…Với những đơn vị có nghiệp vụ hàng tồn kho phát sinh với số lượng ít và quy mô nghiệp vụ lớn thì phương pháp chọn mẫu như trên vẫn có thể mang lại bằng chứng thuyết phục do đã lựa chọn được những phần tử đặc biệt. Tuy nhiên, nếu nghiệp vụ hàng tồn kho của khách hàng phát sinh với số lượng lớn nhưng quy mô nghiệp vụ không nhiều hoặc quy mô nghiệp vụ tương tự nhau thì để có kết luận chính xác sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức cho kiểm toán viên.
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3-2 HÒA BÌNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3-2 HÒA BÌNH

• Đối với các nghiệp vụ nhập kho, vật liệu nhập ở Xí nghiệp chủ yếu là mua ngoài, không có trường hợp tăng vật liệu do góp vốn liên doanh, gia công chế biến. Thu mua nguyên vật liệu do bộ phận tiếp liệu Xí nghiệp tiến hành trên cơ sở thoả thuận giữa hai bên: Xí nghiệp và bên cung cấp. Hình thức thanh toán có thể là trả tiền trước, trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc Xí nghiệp trả tiền chậm (nếu người cung cấp đã giao dịch thường xuyên với xí nghiệp). Kế toán tổng hợp nhập vật liệu sử dụng các tài khoản sau:
 • 45
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 3

• Đối với các nghiệp vụ nhập kho, vật liệu nhập ở Xí nghiệp chủ yếu là mua ngoài, không có trường hợp tăng vật liệu do góp vốn liên doanh, gia công chế biến. Thu mua nguyên vật liệu do bộ phận tiếp liệu Xí nghiệp tiến hành trên cơ sở thoả thuận giữa hai bên: Xí nghiệp và bên cung cấp. Hình thức thanh toán có thể là trả tiền trước, trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc Xí nghiệp trả tiền chậm (nếu người cung cấp đã giao dịch thường xuyên với xí nghiệp). Kế toán tổng hợp nhập vật liệu sử dụng các tài khoản sau:
 • 45
HƯỚNG TỚI XÓA BỎ THỦ TỤC PDF

HƯỚNG TỚI XÓA BỎ THỦ TỤC PDF

tổng hợp chung của cơ quan Nhà nước được thuận lợi, do vậy, về nguyên tắc, các khoản mục của BCTC đều được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán là ngày không có tỷ giá bình
 • 9
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
 • 106
phủ quy định chi tiết một số điều của luật kế toán sau đây viết tắt là nghị định số

phủ quy định chi tiết một số điều của luật kế toán sau đây viết tắt là nghị định số

a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền); b) Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán; c) Nhận xét của người đứng đầu đơn vị kế toán; d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bổ sung (nếu có);
 • 9
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MẶT HÀNG VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MẶT HÀNG VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN

nhất trong doanh nghiệp của mình mà vẫn tuân thủ nguyên tắc hạch toán của kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán được phân chia thành chế độ kế toán ban hành theo QĐ số 15/2006 và quyết định số 48/ 2006 của Bộ Trưởng BTC. Trong đó các tài khoản quy định theo QĐ số 48/2006 ít hơn so với QĐ 15. ví dụ như tài khoản 113 : Tiền đang chuyển, TK 151 : Hàng mua đang đi đường....Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản này. Vì vậy, nên quy định chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, các doanh nghiệp tùy theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình mà có thể đăng kí sử dụng tài khoản kế toán cho phù hợp. Đồng thời những quy định tài khoản chi tiết (như tài khoản cấp 3) nên để cho doanh nghiệp chủ động mở mà không bắt buộc phải hạch toán vào một tài khoản chi tiết
 • 21
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Trường Thành

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Trường Thành

Viện Kế toán – Kiểm toán lượng hàng tồn kho có đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nếu hang tồn kho không đáp ứng được, Phòng Kinh doanh chuyển đơn hàng xuống phòng sản xuất để phòng sản xuất có kế hoạch sản xuất, và thông báo với phòng kinh doanh về kế hoạch sản xuất cũng như thời gian hoàn thành đơn đặt hàng.Tại phòng Kinh doanh sẽ tính giá bán, và làm báo giá chuyển cho ban giám đốc phê duyệt trước khi gửi thông tin báo giá cho khách hàng.Nếu bên đặt mua chấp nhận báo giá, hai bên sẽ ký kết hợp đồng kinh tế. Căn cứ vào số lượng, chủng loại, yêu cầu thiết kế mà Công ty sẽ tiến hành sản xuất, khi sản phẩm hoàn thành nhập kho, Công ty sẽ chuyển hàng cho người mua theo địa điểm thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Sau đó, phòng kinh doanh sẽ lập hóa đơn bán hàng; phiếu xuất kho trên các thông tin lấy từ khách hàng. Hóa đơn và PXK được gửi lên cho giám đốc xem xét và kí duyệt và làm chứng từ xuất hàng tại Công ty. Kế toán thanh toán tiến hành lập phiếu thu hoặc nhận giấy báo Có từ ngân hàng. Chứng từ xuất hàng sẽ được gửi đến thủ kho. Khi thủ kho nhận lệnh xuất hàng hóa; thì có trách nhiệm kiểm tra các thông tin cá nhân, số lượng, chủng loại để đảm bảo chính xác trước khi tiến hành xuất hàng. Người nhận hàng ký nhận các chứng từ giao hàng: biên bản giao hàng và hóa đơn GTGT từ thủ kho giao. Kế toán sẽ tiến hành ghi sổ, và thanh toán với khách hàng khi các chứng từ được chuyển lên phòng kế toán.
 • 87
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ PDF

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ PDF

WWW.WEBKETOAN.ORG Giai đoạn 4 – Dự thảo cẩm nang kế toán Page 28 Dựa trên sự hiểu biết và quan sát (các hoạt động kinh doanh và hoạt động kế toán) để dự thảo chính sách và thủ tục kế toán bao gồm tất cả các mặt của hoạt động kế toán và dễ sử dụng, cung cấp những hướng dẫn chung và chặt chẽ đóng vai trò là sổ tay nhằm xử lý tất cả các nghiệp vụ kế toán .
 • 20
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: ThS. Trần Trung Tuấn

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: ThS. Trần Trung Tuấn

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự trình bày khái quát chung về chu trình nhân sự; quy trình thông tin kế toán chu trình nhân sự; các rủi ro tiềm tàng và thủ tục kiểm soát thông tin chu trình nhân sự.
 • 41
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

_- Kế toán vật tư hàng hoá_: Là người có trách nhiệm tổ chức kế toán vật tư hàng hoá, theo dõi nhập xuất đúng thủ tục chế độ quy định và lập bảng phân bổ về tình hình nhập xuất NVL theo [r]
 • 21
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KÊ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Dưới đây em xin trích dẫn các chứng từ, sổ sách, các báo cáo nội bộ liên quan tới kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Hàng tháng kế toán phải lập Báo cáo sản lượng doanh thu cung cấp dịch vụ theo từng phòng nghiệp vụ và toàn công ty.
 • 49
HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN (AASC)

Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & kiểm toán (AASC)
 • 89
HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHI TIẾT TRONG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THANH TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

Hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán - AASC.
 • 89
HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN (2)

HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN (2)

Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện (2)
 • 106
ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN UY TÍN

ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN UY TÍN

Phòng kế toán gồm 1 kế toán và một thủ quỹ Phòng tổng hợp : làm các nhiệm vụ liên quan đến nhân sự ,hành chính ,các thủ tục giấy tờ và chăm sóc khách hàng TRANG 5 4.Kết quả kinh doanh mộ[r]
 • 30
HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
 • 106
Mẫu yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán

Mẫu yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán

KẾ TOÁN KIỂM SOÁT CHỦ TÀI KHOẢN Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé..[r]
 • 1
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỂN TẠI DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỂN TẠI DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPT

+ Mỗi lần lập phiếu thu, kế toán dùng giấy than viết 3 liên trên 1 lần và phải ghi tương đối đầy đủ các yếu tố trong phiếu thu. Phiếu thu lập xong phải lưu lại cuống 1 liên, 1 liên giao cho người nộp, 1 liên giao cho thủ quỹ giữ lại để làm thủ tục nhập quỹ, ghi sổ quỹ sau đó định kì chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán có liên quan.
 • 16
52 VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN.(AFC)

52 VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN.(AFC)

52 Việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính Kế toán.(AFC)
 • 63
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

Thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán (AASC)
 • 105
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)”

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)”

Thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán (AASC)”
 • 103
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

- Kế toán tổng hợp : Có trách nhiệm tập hợp chi phí, tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh. - Kế toán vật tư - TSCĐ : có trách nhiệm theo dõi tình hình nhập xuất tồn của vật tư, xác định chi phí nguyên vật liệu cho từng công trình, hạng mục công trình. Theo dõi tình hình biến động của TSCĐ, phản ánh đầy đủ kịp thời và chính xác số lượng TSCĐ, tình hình khấu hao, tính đúng chi phí sửa chữa và giá trị trang thiết bị.
 • 29
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)”

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)”

Thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, kế toán và kiểm toán (AASC)”
 • 100
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)
 • 106

Xem thêm

Từ khóa: công ty tnhh thương mại hùng dũngcông ty tnhh thương mại hưng hòa phátcông ty tnhh thương mại hùng phát nam địnhcông ty tnhh thương mại chấn hưngcông ty tnhh thương mại và dịch vụ hùng phátcông ty tnhh thương mại dịch vụ hùng phátchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ