0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Chứng minh m là không gian Banach

CÁC BẤT ĐẲNG THỨC ĐẶC TRƯNG CỦA KHÔNG GIAN BANACH LỒI ĐỀU VÀ TRƠN ĐỀU (LV THẠC SĨ)

CÁC BẤT ĐẲNG THỨC ĐẶC TRƯNG CỦA KHÔNG GIAN BANACH LỒI ĐỀU VÀ TRƠN ĐỀU (LV THẠC SĨ)

Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)Các bất đẳng thức đặc trưng của không gian Banach lồi đều và trơn đều (LV thạc sĩ)
 • 34
VỀ CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH HÀM TRÊN KHÔNG GIAN BỊ CHẶN ĐỊA PHƯƠNG

VỀ CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH HÀM TRÊN KHÔNG GIAN BỊ CHẶN ĐỊA PHƯƠNG

Sau đây là dạng phức của Định lý 2.1.2. Nó được chứng minh tương tự như dạng cổ điển quen thuộc và nhờ vào Định lý 2.1.2. 2.1.4 Định lý. Cho E là một véctơ phức, Mkhông gian con của E có đối chiều n và q là một hàm thực nửa tuyến tính tuyệt đối kiểu σ, xác định trên E. Giả sử f là một phiếm hàm tuyến tính trên M sao cho
 • 30
Luật mạnh số lớn đối với dãy các phần tử ngẫu nhiên đa trị, M-phụ thuộc theo khối

Luật mạnh số lớn đối với dãy các phần tử ngẫu nhiên đa trị, M-phụ thuộc theo khối

Keywords: Multivalued random element, blockwise m-dependent, Mosco convergence, strong law of large numbers. 1. MỞ ĐẦU * Luật số lớn trong lý thuyết xác suất vừa là vấn đề cơ bản, lại vừa là vấn đề cĩ nhiều ứng dụng và đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Năm 1987, trong [5], Moricz đã giới thiệu khái niệm dãy m-phụ thuộc theo khối và mở rộng luật số lớn Kolmogorov cho dãy biến ngẫu nhiên m- phụ thuộc theo khối, khơng cùng phân phối. Trong bài báo này, trước hết chúng tơi sẽ thiết lập luật mạnh số lớn cho dãy biến ngẫu nhiên m-phụ thuộc theo khối, cùng phân phối. Sau đĩ, chúng tơi mở rộng kết quả này cho dãy phần tử ngẫu nhiên m- phụ thuộc theo khối, cùng phân phối, nhận giá trị trên khơng gian Banach thực, khả ly bất kỳ. Cuối cùng, chúng tơi thiết lập luật
 • 8
Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Toán học: Các phương pháp hiệu chỉnh lặp newton kantorovich và điểm gần kề cho phương trình toán tử không chỉnh phi tuyến đơn điệu

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Toán học: Các phương pháp hiệu chỉnh lặp newton kantorovich và điểm gần kề cho phương trình toán tử không chỉnh phi tuyến đơn điệu

Nội dung chính của luận văn là đưa ra và chứng minh sự hội tụ mạnh của một cải biên mới của phương pháp hiệu chỉnh lặp Newton-Kantorovich (0.6) của I.P. Ryazantseva để giải bài toán (0.1) với A là ánh xạ đơn điệu từ không gian Banach E vào không gian đối ngẫu E ∗ , trong đó đã khắc phục được các hạn chế như đã nêu của phương pháp (0.6). Mời các bạn tham khảo!
 • 26
Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Toán học: Các phương pháp hiệu chỉnh lặp newton kantorovich và điểm gần kề cho phương trình toán tử không chỉnh phi tuyến đơn điệu

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Toán học: Các phương pháp hiệu chỉnh lặp newton kantorovich và điểm gần kề cho phương trình toán tử không chỉnh phi tuyến đơn điệu

Nội dung chính của luận văn là đưa ra và chứng minh sự hội tụ mạnh của một cải biên mới của phương pháp hiệu chỉnh lặp Newton-Kantorovich (0.6) của I.P. Ryazantseva để giải bài toán (0.1) với A là ánh xạ đơn điệu từ không gian Banach E vào không gian đối ngẫu E ∗ , trong đó đã khắc phục được các hạn chế như đã nêu của phương pháp (0.6). Mời các bạn tham khảo!
 • 26
Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov và phương pháp điểm gần kề quán tính hiệu chỉnh cho bài toán điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)
 • 44
ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ ĐA TRỊ

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ ĐA TRỊ

1. Làm giảm nhẹ các điều kiện của các kết quả trình bày trong luận văn. 2. Tìm các ứng dụng của kết quả lý thuyết vào việc chứng minh sự tồn tại nghiệm của các lớp phương trình cụ thể như phương trình vi phân, phương trình tích phân …. Qua quá trình làm luận văn tôi đã thấy các kiến thức học được trong các phần giải tích: giải tích hàm nâng cao, giải tích phi tuyến, lý thuyết bậc tô pô… đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thành luận văn này. Quan trọng hơn là bước đầu tôi đã học được phương pháp tự học và nghiên cứu.
 • 43
CƠ SỞ TRONG KHÔNG GIAN BANACH

CƠ SỞ TRONG KHÔNG GIAN BANACH

Từ đó, nghiên cứu sâu các tính chất đặc trưng của một số cơ sở cụ thể: cơ sở hội tụ tuyệt đối, cơ sở yếu và yếu* trong không gian Banach.. Qua đó, bổ sung thêm những tính chất quan trọng[r]
 • 64
PHÉP TÍNH VI PHÂN TRÊN KHÔNG GIAN BANACH

PHÉP TÍNH VI PHÂN TRÊN KHÔNG GIAN BANACH

Bài toán cực trị có điều kiện với ràng buộc là một số hữu hạn phương trình hoặc phương trình vi phân .... Bài toán cực trị có điều kiện tổng quát...[r]
 • 330
TOÁN TỬ FREDHOLM VÀ PARAMETRIX CỦA TOÁN TỬ

TOÁN TỬ FREDHOLM VÀ PARAMETRIX CỦA TOÁN TỬ

NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu các tính chất, các điều kiện tương đương của toán tử Fredholm không gian Banach và không gian Hilbert, cùng với toán tử Fredholm thay phiên nhờ cặp đối ngẫ[r]
 • 50
PHƯƠNG PHÁP TỰA ĐẢO CHO BÀI TOÁN PARABOLIC PHI TUYẾN NGƯỢC THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỰA ĐẢO CHO BÀI TOÁN PARABOLIC PHI TUYẾN NGƯỢC THỜI GIAN

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ Phần này trình bày cơ bản những định nghĩa, ví dụ, định lý về các không gian tuyến tính định chuẩn, không gian Hilbert, lý thuyết toán tử, đại số Banach, phổ của toán [r]
 • 54
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH

Cho K là tập con lồi compact yếu của không gian Banach TRANG 10 một điểm bất động z ∈ K, và với mỗi x ∈ K, dãy lặp Picard {Tnx}, hội tụ theo chuẩn đến z.. Ánh xạ co điểm tiệm cận không m[r]
 • 33
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐỐI NGẪU MẠNH VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI CƠ SỞ TRONG KHÔNG GIAN BANACH

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐỐI NGẪU MẠNH VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI CƠ SỞ TRONG KHÔNG GIAN BANACH

Với nội dung nghiên cứu đó, luận văn được viết thành hai chương Chương 1.Trình bày những vấn đề cơ bản cần thiết cho các phần sau như: không gian định chuẩn, không gian Banach, một vài k[r]
 • 37
LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH TRONG KHÔNG GIAN BANNACH CÓ THỨ TỰ

LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH TRONG KHÔNG GIAN BANNACH CÓ THỨ TỰ

Mục tiêu của luận văn là trình bày một số kết quả về sự tồn tại nghiệm dương của các lớp phương trình cơ bản trong không gian có thứ tự và phương trình trong không gian Banach có thứ tự [r]
 • 53
Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và cực trị của hàm trị tuyệt đối

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và cực trị của hàm trị tuyệt đối

B. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT XẤP XỈ ĐỀU TRONG GIẢI TOÁN. Lý thuyết xấp xỉ đều tốt nhất là một nhánh của lý thuyết xấp xỉ hàm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong toán lý thuyết cũng như trong các toán ứng dụng. Đặc biệt, nó được dùng để tìm đa thức có "độ lệch" nhỏ nhất so với hàm số cho trước trên một đoạn xác định. Từ việc nghiên cứu kĩ lý thuyết xấp xỉ đều tốt nhất chúng ta có thể giải quyết được một số dạng bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Tuy nhiên không như đa thức Chebyshev, đây là một vấn đề khá khó của chương trình toán cao cấp, liên quan tới không gian mêtric, không gian Banach, không gian Hilbert mà ta sẽ được học trên chương trình đại học, do đó không thể giới thiệu được cho các bạn THPT . Vì lí do đó nên mình chỉ đưa ra các bài toán tổng quát từ nguyên lý này để các bạn áp dụng nhé!
 • 43
Định lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phần (Luận văn thạc sĩ)

Định lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phần (Luận văn thạc sĩ)

Định lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phầnĐịnh lý điểm bất động Banach trong không gian metric từng phần
 • 44
Điều kiện tối ưu điểm Karush–Kuhn–Tucker cho bài toán tối ưu véctơ (Luận văn thạc sĩ)

Điều kiện tối ưu điểm Karush–Kuhn–Tucker cho bài toán tối ưu véctơ (Luận văn thạc sĩ)

Một số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụng
 • 47
Tách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơ (Luận văn thạc sĩ)

Tách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơ (Luận văn thạc sĩ)

Tách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơTách các tập đóng trong không gian Banach và áp dụng trong tối ưu vectơ
 • 47
HIỆU CHỈNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU ĐẶT KHÔNG CHỈNH TRONG KHÔNG GIAN BANACH (TT)

HIỆU CHỈNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU ĐẶT KHÔNG CHỈNH TRONG KHÔNG GIAN BANACH (TT)

Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach (tt)
 • 28
Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)

Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)

Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)Xấp xỉ nghiệm của bài toán không điểm chung tách trong không gian banach (LV thạc sĩ)
 • 42
ĐA TẠP TÂM CỦA HỆ TAM PHÂN MŨ KHÔNG ĐỀU : LUẬN VĂN THS. TOÁN HỌC: 60 46 01

ĐA TẠP TÂM CỦA HỆ TAM PHÂN MŨ KHÔNG ĐỀU : LUẬN VĂN THS. TOÁN HỌC: 60 46 01

Từ đó, ta cũng chứng minh được sự tồn tại của đa tạp tâm cho các nghiệm hyperbolic riêng không đều của phương trình vi phân trong không gian Banach.. Đa tạp tâm thu được có dạng như một [r]
 • 49
GIÁO TRÌNH BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM PPTX

GIÁO TRÌNH BÀI TẬP GIẢI TÍCH HÀM PPTX

Bài tập 1.42. Ví dụ về hai không gian Banach nhưng các chuẩn tương ứng không tương đương. Chứng minh. Cho X = l 1 và Y = l 2 . Với mỗi k ∈ N ta gọi e k = ( δ km ) m ∈ N ∈ l 1 và f k là các thành phần tương ứng trong l 2 . Với mỗi t ∈ (0 , 1) , đặt b t = (1 , t, t 2 , . . . ) . Khi đó { e k : k ∈ N } ∪ { b t : 0 < t < 1 } là hệ độc lập tuyến tính trong l 1 và { f k : k ∈ N } ∪ { b t : 0 < t < 1 } là hệ độc lập tuyến tính trong l 2 . Các hệ này có thể mở rộng thành cơ sở Hamel B 1 và B 2 tương ứng trong l 1 và l 2 . Cả B 1 và B 2 đều chứa một tập con có lực lượng 2 ℵ 0 .
 • 75
Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)

Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)

Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)Phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm của hệ phương trình toán tử đơn điệu trong không gian Banach (tt)
 • 26
(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach

(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach

(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach(Luận văn thạc sĩ) Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach
 • 37
Tính taut yếu và taut yếu địa phương của một miền trong không gian banach ( Luận án tiến sĩ)

Tính taut yếu và taut yếu địa phương của một miền trong không gian banach ( Luận án tiến sĩ)

Tính taut yếu và taut yếu địa phương của một miền trong không gian banach ( Luận án tiến sĩ)Tính taut yếu và taut yếu địa phương của một miền trong không gian banach ( Luận án tiến sĩ)Tính taut yếu và taut yếu địa phương của một miền trong không gian banach ( Luận án tiến sĩ)Tính taut yếu và taut yếu địa phương của một miền trong không gian banach ( Luận án tiến sĩ)Tính taut yếu và taut yếu địa phương của một miền trong không gian banach ( Luận án tiến sĩ)Tính taut yếu và taut yếu địa phương của một miền trong không gian banach ( Luận án tiến sĩ)
 • 40
VỀ M-CƠ SỞ MẠNH TRONG KHÔNG GIAN BANACH

VỀ M-CƠ SỞ MẠNH TRONG KHÔNG GIAN BANACH

Đó là một sự khác biệt lớn trong bài báo này với các bài báo liên quan đến tính ổn định của M  cơ sở dmạnh trong không gian Banach phức được biết trước đây.. Một số ví dụ cũng[r]
 • 7
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRÊN KHÔNG GIAN BANACH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRÊN KHÔNG GIAN BANACH

Một số vấn đề của lý thuyết xác suất trên không gian Banach.
 • 83
Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)

Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)

Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Một số phương pháp tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)
 • 113
Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)

Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)

Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach (LA tiến sĩ)
 • 110
GIẢI TÍCH HÀM NÂNG CAO

GIẢI TÍCH HÀM NÂNG CAO

Không gian Banach và các định lý cơ bản
 • 52
KHÔNG GIAN BANACH VÀ CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN

KHÔNG GIAN BANACH VÀ CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN

Không gian Banach và các định lý cơ bản
 • 52
MỘT SỐ TÍNH CHẤT VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG

MỘT SỐ TÍNH CHẤT VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG

ở đây chúng tôi giới thiệu những khái niệm liên quan đến cấu trúc hình học của các không gian Banach đợc sử dụng trong lý thuyết điểm bất động để chứng minh kết quả cơ bản của Browder, G[r]
 • 41
Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp lặp tổng quát tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian Banach (Luận văn thạc sĩ)
 • 50
MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH TRONG THANG CÁC KHÔNG GIAN BANACH

MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH TRONG THANG CÁC KHÔNG GIAN BANACH

BÀI TOÁN CAUCHY TRONG THANG CÁC KHÔNG GIAN BANACH Trong chương này, tôi trình bày chi tiết chứng minh các kết quả về sự tồn tại nghiệm địa phương và nghiệm toàn cục của phương trình vi p[r]
 • 56
VỀ MỘ SỐ TÍNH CHẤT CỦA MỘT LỚP ĐẠI SỐ BANACH VÀ ỨNG DỤNG

VỀ MỘ SỐ TÍNH CHẤT CỦA MỘT LỚP ĐẠI SỐ BANACH VÀ ỨNG DỤNG

Ngoài việc chứng minh chi tiết lại những kết quả trong [5], chúng tôi đề xuất các kết quả về cấu trúc không gian các ideal cực đại, biên Shilov của đại số Banach Hr.. Sau đó, chúng tôi t[r]
 • 30
Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)

Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)

Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)Về phương pháp lặp tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn trong không gian banach (Luận văn thạc sĩ)
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: chuyển đổi pdf sang wordphần mềm đa phương tiện với file pdftác dụng của pdfscisorscắt nhỏ tập tin pdftạo và chỉnh sửa tài liệu pdfNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ