0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các loại giá thành sản phẩm 11

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Cần chú ý phân biệt giữa 2 khái niệm: chi phí và chi tiêu. Chi phí là biêu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra cho một kỳ sản xuất kinh doanh. Như vậy, có thể thấy chỉ được tính là chi phí của kỳ hạch toán những hao phí về tài sản và lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuát ra trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ hạch toán. Trái lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp, bất kể nó được dùng vào mục đích gì. Tổng số chi tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh (chi cho sản xuất, chế tạo sản phẩm, công tác quản lý…) và chi tiêu cho quá trình tiêu thụ (chi vận chuyển, bốc dỡ, quảng cáo…)
 • 26
BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Tổng giá thành đơn vị thực tế của từng loại sản phẩm = Tỷ lệ giá thành = Tổng giá thành kế hoạch hoặc tổng giá thành định mức của từng loại sản phẩm Trong đó: Tỷ lệ giá thành = Dở dang đ[r]
 • 31
TIỂU LUẬN: Bàn về một số phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay ppt

TIỂU LUẬN: Bàn về một số phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay ppt

Đặc điểm của việc hạch toán chi phí trong các doanh nghiệp này là toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh đềuđược tập hợp theo từng đơn đặt hàng, không kể số lượng sản phẩm của đơn đặt hàng đónhiều hay ít, quy trình công nghệ giản đơn hay phức tạp. Đối với các chi phí trực tiếp phát sinhtrong kỳ liên quan trực tiếp đến đơn đặt hàng nào thì hạch toán trực tiếp cho đơn đặt hàng đó theo các chứng từ gốc (hay bảng phân bổ chi phí). Đối với chi phí sản xuất chung, sau khi tập hợp xong sẽ phân bổ cho từng đơn theo tiêu chuẩn phù hợp (giờ công sản xuất, nhân công trực tiếp...). Việc tính giá thành ở trong các doanh nghiệp này chỉ tiến hành khi đơn đặt hàng hoàn thành nên kỳ tính giá thành thường không nhất trí với kỳ báo cáo.Đối với những đơn đặt hàng đến kỳ báo cáo chưa hoàn thành thì toàn bộ chi phí đã tập hợp theo đơn đặt hàng đến kỳ báo phẩm dở dang, cuối kỳ chuyển kỳ sau. Đối với những đơn đặt hàng đã hoàn thành thì tổng chi phí đã tập hợp được theo đơn đó chính là tổng giá thành sản phẩm của đơn và giá thành đơn vị sẽ tính bằng cách lấy tổng giá thành sản phẩm của đơn chia cho số lượng sản phẩm trong đơn.
 • 33
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN KHOÁN KINH DOANH XÂY LẮP HIỆN NAY

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN KHOÁN KINH DOANH XÂY LẮP HIỆN NAY

Giá thành đơn vị = Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm sản phẩm gốc Số lợng sản phẩm quy đổi sản phẩm gốc Giá thành đơn vị = Giá thành đơn vị x Hệ số quy đổi sản Sản phẩm từng [r]
 • 31
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THĂNG LONG

Tuy nhiên, để những giải pháp đó được thực hiện và thực hiện có hiệu quả, cũng đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện nhất định: Thứ nhất, công ty phải có đội ngũ cán bộ kế toán có năng lực thực sự,chuyên môn tốt, hăng say làm việc vì lợi ích chung của doanh nghiệp, không ngại khó ngại khổ. Các cán bộ kế toán là người trực tiếp thực hiện công tác kế toán, trực tiếp thực hiện các giải pháp.Vì thế, đây là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Có được những yếu tố đó, cán bộ kế toán không chỉ phân tích tìm ra các giải pháp mà còn có thể linh hoạt ứng phó khi gặp những biến động, những sai lệch giữa thực tế thực hiện với kế hoạch đề ra. Một kế toán giỏi là một kế toán có khả năng phản ứng nhạy bén, thiên biến vạn hóa.
 • 105
 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH

Để tính đợc giá thành từng loại sản phẩm ta phải căn cứ vào giá thành quy định cho từng loại sản phẩm rồi tiến hành theo các bớc : TRANG 13 - Tính hệ số phân bổ chi phí của từng loại sản[r]
 • 37
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán ở doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty TNHH Tân Nhất Hƣơng. Cụ thể, đề tài tìm hiểu quy trình tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm của sản phẩm hoàn thành là kem sữa tƣơi tại công ty TNHH Tân Nhất Hƣơng. Từ đó đề ra những giải pháp, kiến nghị nhằm đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm cũng nhƣ góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.
 • 133
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

* Tác dụng : + Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế thể hiện mối quan hệ của doanh nghiệp với không gian kinh tế bên ngoài. Nó cho biết doanh nghiệp trong một thời kỳ chi ra những chi phí gì, mỗi loại bao nhiêu. Các thông tin này có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, nó là căn cứ để kiểm tra mối quan hệ giữa kế hoạch sản xuất, kế hoạch chi phí, kế hoạch cung cấp vật t, kế hoạch lao động trong tong doanh nghiệp, từng ngành cũng nh trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nó là căn cứ để xây dựng định mức vốn lu động của doanh nghiệp kiểm tra việc thực hiện dự toán sản xuất và xác định mức tiêu hao vật t và thu nhập quốc nội.
 • 21
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Than Uông Bí

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Than Uông Bí

Trong trờng hợp toàn bộ CPSX đợc tập hợp chung cho toàn quy trình công nghệ, để tính đợc giá thành từng loại sản phẩm phải căn cứ vào hệ số tính giá thành quy định của từng loại sản phẩm[r]
 • 48
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

quan tâm hàng đầu. - Quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp đợc thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau nh: thi công cơ giới, thủ công, kết hợp giữa thủ công và cơ giới. Những đặc điểm trên đây của ngành xây dựng cơ bản có ảnh hởng rất lớn tới công tác tổ chức hạch toán kế toán làm cho phơng pháp tập hợp chi phí xây lắp, tính giá thành sản phẩm cũng có những đặc điểm nhất định. Do đó trong quá trình sản xuất đòi hỏi các Doanh nghiệp xây lắp phải tổ chức quản lý chặt chẽ tài sản, nguyên vật liệu, đặc biệt phải tổ chức kế toán chi phí trong quá trình xây lắp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, xác định chính xác giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp hoàn thành, cung cấp tài liệu cần thiết để phân tích giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục.
 • 21
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Licogi..DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Licogi..DOC

2.3 _ Các loại giá thành sản phẩm xây lắp:_ 2.3.1._ Giá thành dự toán công tác xây lắp:_ Giá thành dự toán của từng công trình, hạng mục công trình Giá thành dự toán của công trình, hạng[r]
 • 29
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

Kế toán chi phí sản xuất , tính giá thành sản phẩm ,Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
 • 72
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm , Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
 • 72
THỰC TẾ KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ.

THỰC TẾ KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ.

b. Đối t ợng tập hợp chi phí sản xuất và đối t ợng tính giá thành, kỳ tính giá thành tại công ty: Đối tợng kế toán chi phí sản xuất là đối tợng kế toán chi phí sản xuất cần tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát chi phí về yêu cầu tính giá thành. Vậy việc xác định chi phí sản xuất yêu cầu đòi hỏi kế toán phải tập hợp đầy đủ số các nghiệp vu phát sinh trong từng ngày, có xác định đùng đắn kế toán tập hợp chi phí sản xuất phải phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm và đáp ứng đợc yêu cầu quản lý của công ty mới giúp đỡ tốt việc tập hợp chi phí sản xuất. Từ khâu ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, tổ chức tài khoản và sổ chi tiết đều phải tuân theo đúng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đã xác định.
 • 32
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Trong hoạt động xây lắp cần phải sử dụng các loại máy thi công chuyên dùng, Máy thi công xây lắp là một bộ phận của TSCĐ, bao gồm tất cả các loại xe, máy kể cảc các thiết bị được chuyển động bằng động cơ (chạy bằng hơi nước, dầu, xăng …) được sử dụng trực tiếp cho các công tác xây lắp trên các công trường thay thế cho sức lao động của con người trong các công việc san lấp đất đá, nhào trộn vôi vữa, bê tông. Chi phí máy thi công chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm xây lắp, do vậy cần phải tổ chức theo dõi riêng và có phương pháp phân bổ hợp lý cho các đối tượng sử dụng.
 • 28
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 – VINACONEX 11

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 – VINACONEX 11

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng số 11 – Vinaconex 11.
 • 60
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
 • 73
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
 • 73
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
 • 72
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
 • 72
11 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

11 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG

11 Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Thăng Long
 • 73
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những hao phí về lao động sống cần thiết và lao động vật hoá được tính trên một khối lượng kết quả sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành nhất định. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu mang tính giới hạn và xác định, vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan. Trong hệ thống các chỉ tiêu quản lý của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như tính đúng đắn của những giải pháp quản lý mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm hạ thấp chi phí, nâng cao lợi nhuận.
 • 35
KẾ TÓAN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ ĐIỀN QUÃNG NGÃI - 3 PPTX

KẾ TÓAN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ ĐIỀN QUÃNG NGÃI - 3 PPTX

8/ Hình thức tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp Để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tổng hợp chứng từ xí nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ. Do quá trình tập hợp chi phí, do số lượng sản phẩm tương đối lớn, mà xí nghiệp yêu cầu phải tính toán ghi chép vào hằng ngày. Chính vì vậy công tác kế toán tại xí nghiệp phải chính xác, phải hết sức đầy đủ, xuất phát từ yêu cầu thực tế và yêu cầu phân cấp quản lý, đồng thời để giảm nhẹ được các chi phí, các khâu khác. Xí nghiệp đã tổ chức nhiệm vụ kế toán theo dõi hệ thống sổ sách bao gồm : sổ cái, sổ chi tiết, sổ tổng hợp, sổ quỹ.
 • 7
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11 -5

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11 -5

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11 -5
 • 108
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11.doc
 • 73
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11.doc
 • 76
11 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ANH MINH

11 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ANH MINH

11 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh
 • 76
87 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

87 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11

87 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11
 • 72
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3
 • 81
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Báo cáo thực hành GVHD: TH.S: TRẦN THƯỢNG BÍCH LA LỜI MỞ ĐẦU Để có được những công trình chất lượng cao, giá thành hạ, các công ty xây lắp đều phải lập dự toán chi phí và vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định được mức chi phí mà doanh nghiệp cần trang trải, xác định được kết quả kinh doanh từ đó xác định lãi lỗ. Những việc đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách đầy đủ và chính xác, vì chi phí gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư, lao động trong sản xuất. Quản lý chi phí thực chất là việc quản lý việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả các loại tài sản vật tư lao động, tiền vốn trong quá trình hoạt động sản xuất. Mặt khác chi phí là yếu tố căn bản cấu tạo nên giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất là cơ sở hạ giá thành sản phẩm.
 • 45
18 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11 3

18 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11 3

18 Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 11 3
 • 81
205 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3

205 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3

205 Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3
 • 84
49 HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3

49 HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3

49 Hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3
 • 119
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BAO BÌ 27 7 HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BAO BÌ 27 7 HÀ NỘI

1.3. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. a. Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, vật liệu khác phục vụ trực tiếp để sản xuất sản phẩm. Khoản mục chi phí này chiếm tỷ trọng tơng đối lớn, khoảng 70 – 80% tổng chi phí toàn xí nghiệp. Bên cạnh đó, việc sản xuất sản phẩm có những đặc thù riêng, với sự đa dạng của các loại nguyên vật liệu sử dụng vào sản xuất trớc những yêu cầu ngày càng nâng cao về công dụng, thẩm mỹ cũng nh về mẫu mã sản phẩm đòi hỏi công ty phải có sự quản lý tốt chi phí nguyên vật liệu nhằm tập hợp chính xác, đầy đủ chi phí nguyên vật liệu trong việc tính giá thành sản phẩm, đồng thời cũng phải tìm ra các biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
 • 48
64 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 -CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

64 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 -CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

64 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 11-3 -Công ty cổ phần Sông Đà 11
 • 71
95 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

95 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

95 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11
 • 71
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP” TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP” TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp” tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3
 • 120
170 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11 (70TR)

170 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11 (70TR)

170 Kế toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11 (70tr)
 • 72
157 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11 (70TR)

157 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG BINH ĐOÀN 11 (70TR)

157 Kế toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11 (70tr)
 • 72
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Trong sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thành phần kinh tế trong cơ chế thị tr- ờng, trên cơ sở các tiềm lực có hạn, các doanh nghiệp muốn tồn tại không còn con đờng nào khác là phải tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, để quá trình sản xuất diễn ra một cách thuận lợi từ khâu lập dự toán đến việc tổ chức thực hiện, quản trị doanh nghiệp cần phải thu thập đợc những thông tin về tình hình chi phí đi đôi với kết quả thu đợc. Từ đó, đề ra những biện pháp cắt giảm chi phí không cần thiết, khai thác tiềm năng về nguyên vật liệu, lao động của doanh nghiệp. Những thông tin kinh tế đó không chỉ đợc xác định bằng phơng pháp trực quan mà còn bằng phơng pháp ghi chép, tính toán dựa trên sự phản ánh tình hình chi phí thực tế trên sổ sách. Trên góc độ này, hạch toán kế toán với chức năng cơ bản là cung cấp thông tin cho quản lý, đã khẳng định vai trò không thể thiếu đợc trong quản trị doanh nghiệp. Nh vậy, có thể thấy rằng chất lợng của thông tin kế toán có ảnh hởng không nhỏ tới những quyết sách của doanh nghiệp. Hoàn thiện hệ thống kế toán nói chung và phân hệ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng nhằm cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho quản lý luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lợc trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpmột số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh lan phốnhững ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xd bảo tínmột số biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thànhmột số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng amp thương mại tổng hợp toàn thắngbao cao thuc tap mot so bien phap nham nang cao hoat dong quan tri nguon nhan luc tai cong ty tnhhmột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh a k systec vinamột số nhược điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ anmột số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh điện điện tử 3cmột số nhận xét kiến nghị về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng và thương mại thiên đồngmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh bảo lâmnhững giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ an3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên máy kéo amp máy nông nghiệpmột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh tùng giangmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh hiệp hưngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ