0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp Hà Nội

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN VĂN THS KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN NỘI LUẬN VĂN THS KINH DOANHQUẢN

TRANG 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --- NGUYỄN DUY TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH [r]
 • 117
ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN KHO VẬN ĐÁ BẠC PDF

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN KHO VẬN ĐÁ BẠC PDF

- Nhân tố quản trị: Nhân tố này đóng vai trò quan trọng chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp chú trọng đến việc xác định cho doanh nghiệp một hướng đi đúng đắn trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Chất lượng của chiến lược kinh doanh là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ quản trị là người quyết định các hoạt động sản xuát kinh doanh: Sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? Sản xuất thế nào? sản xuất bao nhiêu? ... mỗi quyết định của họ có tính quan trọng liên quan đến sự tồn tại hay diệt vong của doanh nghiệp. Chính họ là những người quyết định cạnh tranh như thế nào? sức cạnh tranh bao nhiêu? và bằng cách nào? ... Kết quả và hiệu quả của quản trị doanh nghiệp đều phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên môn của đội ngũ các nhà quản trị cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp. Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, các nhân tố thiết lập các mối quan hệ giữa các bộ phận cơ cấu tổ chức đó.
 • 85
HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHÀ Ở TẠI HÀ NỘI (LA TIẾN SĨ)

HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHÀ Ở TẠI NỘI (LA TIẾN SĨ)

Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện các chính sách thị trường và marketing của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tại Hà Nội (LA tiến sĩ)
 • 190
BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 2

BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 2

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.
 • 29
BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 3 (SV)

BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 3 (SV)

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.
 • 27
BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 4(SV-P1)

BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 4(SV-P1)

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.
 • 26
BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 4

BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 4

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.
 • 32
BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (P1)

BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (P1)

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.
 • 18
BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (Phan cuoi)

BSA1305 - Dao duc KD & Van hoa DN - Chuong 5 (Phan cuoi)

Bài giảng đại đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Dành cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.
 • 17
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÓNPHÚ THỌ

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÓNPHÚ THỌ

Các kế hoạch chi tiết trong bản kế hoạch tổng thể và kế hoạch cụ thể từng năm nên bao gồm:  Kế hoạch , phương án về sản phẩm: Hiệu quả sử dụng vốn trước hết được quyết định bởi việc doanh nghiệp có khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm . Do vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến việc sản xuất cái gì, bao nhiêu, tiêu thụ ở đâu, với giá nào để nhằm huy động mọi nguồn lực vào hoạt động, có được nhiều thu nhập, nhiều lãi. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, quy mô và tính chất sản xuất kinh doanh không phải do chủ quan doanh nghiệp quyết định mà do thị trường quyết định, khả năng nhận biết, dự đoán thị trường và nắm bắt thời cơ...là những yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong kinh doanh. Muốn thành công trong kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có phương án, kế hoạch về kinh doanh, về sản phẩm. Các phương án này phải được xây dựng trên cơ sở tiếp cận thị trường, phải xuất phát từ nhu cầu thị trường. Với sản phẩm chủ yếu của công ty là bia lon 333, công ty cần phải thăm dò thị trường xem hiện nay chỗ đứng của sản phẩm công ty mình như thế nào? So với các đối thủ cạnh tranh ra sao? (Đặc biệt là với sản phẩm của công ty Bia Hà Nội) Tìm hiểu nguyên nhân mà khách hàng ưa thích bia của đối thủ cạnh tranh để từ đó tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm. Với mức tiêu thụ mang tính thời vụ, công ty cần xem xét đánh giá sức tiêu thụ sản phẩm từng mùa vụ, thời điểm để có kế hoạch sản xuất phù hợp, tránh tình trạng bia sản xuất ra không bán hết gây lãng phí tổn thất cho công ty.
 • 108
Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Bắc

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Bắc

Luận án với mục tiêu hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp; quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Bắc. Đề xuất giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu miền Bắc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị sử dụng vốn kinh doanh và nâng cao kết quả hoạt động.
 • 27
Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Bắc

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Bắc

Luận án với mục tiêu hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp; quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Bắc. Đề xuất giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu miền Bắc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị sử dụng vốn kinh doanh và nâng cao kết quả hoạt động.
 • 27
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM BÔNG VÀNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM BÔNG VÀNG

Công ty đợc Sở kế hoạch đầu t Hà Nội cấp giấy phép chuyên hoạt động kinh doanh về các lĩnh vực: + T vấn doanh nghiệp và quản trị kinh doanh + T vấn, xúc tiến đầu t + Triển lãm, xúc tiến [r]
 • 38
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM BÔNG VÀNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM BÔNG VÀNG

Công ty đợc Sở kế hoạch đầu t Hà Nội cấp giấy phép chuyên hoạt động kinh doanh về các lĩnh vực: + T vấn doanh nghiệp và quản trị kinh doanh + T vấn, xúc tiến đầu t + Triển lãm, xúc tiến [r]
 • 38
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM BÔNG VÀNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM BÔNG VÀNG

Công ty đợc Sở kế hoạch đầu t Hà Nội cấp giấy phép chuyên hoạt động kinh doanh về các lĩnh vực: + T vấn doanh nghiệp và quản trị kinh doanh + T vấn, xúc tiến đầu t + Triển lãm, xúc tiến [r]
 • 38
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM BÔNG VÀNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH HỘI NHẬP AFTA VÀ WTO CỦA CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TM BÔNG VÀNG

Công ty đợc Sở kế hoạch đầu t Hà Nội cấp giấy phép chuyên hoạt động kinh doanh về các lĩnh vực: + T vấn doanh nghiệp và quản trị kinh doanh + T vấn, xúc tiến đầu t + Triển lãm, xúc tiến [r]
 • 38
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải làm gì?”, một câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều mà các doanh nghiệp cần phải giải đáp là “làm cái đó như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần có các phương pháp và nghệ thuật quản trị kinh doanh thích hợp
 • 33
Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội

Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Nội

Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội Báo cáo thực tập tổng hợp sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội
 • 26
BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

TRANG 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH ---***---BÀI TẬP LỚN MÔN ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY [r]
 • 59
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các mô hình quy hoạch nhiều hàm mục tiêu này, rất nhiều trường hợp còn chưa được giải quyết trọn vẹn, nguyên tắc xử lý là nguyên tắc nhượng bộ nhằm dung hoà các loại mục tiêu. Hiện nay các mô hình thuộc loại này còn ít được sử dụng. - Các mô hình lý thuy ế t trò ch ơ i: Là các mô hình toán học ra quyết định tối ưu trong các điều kiện xung đột. Đây cũng là một loại mô hình thường dùng trong quản trị kinh doanh. Chẳng hạn, nhưng chúng ta đã biết, trong một doanh nghiệp thường tồn tại nhiều loại lợi ích khác nhau đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải có một sự kết hợp hài hoà hợp lý các loại lợi ích đó, chúng không phải không có mâu thuẫn, và khi xử lý không thể cắt bỏ đi một loại lợi ích nào mà ngược lại đều phải thực hiện tất cả dựa trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao không ngừng năng xuất lao động. Quyết định cụ thể cho việc giải quyết sẽ dẫn tới việc lập và giải các mô hình lý thuyêt trò chơi nhằm phân định một cách rõ ràng khối lượng và tỷ lệ hợp lý cho từng loại lợi ích phù hợp với các nguyên tắc quản lý kinh tế kinh tế xã hội chủ nghĩa . Việc giải quyết bài toán với mô hình lý thuyết trò chơi thông thường cũng được đưa về giải các bài toán quy hoạch tuyến tính, tuy có những ràng buộc phức tạp hơn đôi chút.
 • 32
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các mô hình quy hoạch nhiều hàm mục tiêu này, rất nhiều trường hợp còn chưa được giải quyết trọn vẹn, nguyên tắc xử lý là nguyên tắc nhượng bộ nhằm dung hoà các loại mục tiêu. Hiện nay các mô hình thuộc loại này còn ít được sử dụng. - Các mô hình lý thuy ế t trò ch ơ i: Là các mô hình toán học ra quyết định tối ưu trong các điều kiện xung đột. Đây cũng là một loại mô hình thường dùng trong quản trị kinh doanh. Chẳng hạn, nhưng chúng ta đã biết, trong một doanh nghiệp thường tồn tại nhiều loại lợi ích khác nhau đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải có một sự kết hợp hài hoà hợp lý các loại lợi ích đó, chúng không phải không có mâu thuẫn, và khi xử lý không thể cắt bỏ đi một loại lợi ích nào mà ngược lại đều phải thực hiện tất cả dựa trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao không ngừng năng xuất lao động. Quyết định cụ thể cho việc giải quyết sẽ dẫn tới việc lập và giải các mô hình lý thuyêt trò chơi nhằm phân định một cách rõ ràng khối lượng và tỷ lệ hợp lý cho từng loại lợi ích phù hợp với các nguyên tắc quản lý kinh tế kinh tế xã hội chủ nghĩa . Việc giải quyết bài toán với mô hình lý thuyết trò chơi thông thường cũng được đưa về giải các bài toán quy hoạch tuyến tính, tuy có những ràng buộc phức tạp hơn đôi chút.
 • 32
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

các điều kiện xung đột. Đây cũng là một loại mơ hình thường dùng trong quản trị kinh doanh. Chẳng hạn, nhưng chúng ta đã biết, trong một doanh nghiệp thường tồn tại nhiều loại lợi ích khác nhau địi hỏi các chủ doanh nghiệp phải cĩ một sự kết hợp hài hồ hợp lý các loại lợi ích đĩ, chúng khơng phải khơng cĩ mâu thuẫn, và khi xử lý khơng thể cắt bỏ đi một loại lợi ích nào mà ngược lại đều phải thực hiện tất cả dựa trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao khơng ngừng năng xuất lao động. Quyết định cụ thể cho việc giải quyết sẽ dẫn tới việc lập và giải các mơ hình lý thuyêt trị chơi nhằm phân định một cách rõ ràng khối lượng và tỷ lệ hợp lý cho từng loại lợi ích phù hợp với các nguyên tắc quản lý kinh tế kinh tế xã hội chủ nghĩa . Việc giải quyết bài tốn với mơ hình lý thuyết trị chơi thơng thường cũng được đưa về giải các bài tốn quy hoạch tuyến tính, tuy cĩ những ràng buộc phức tạp hơn đơi chút.
 • 32
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRANG 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu [r]
 • 32
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRANG 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu [r]
 • 32
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Các mô hình quy hoạch nhiều hàm mục tiêu này, rất nhiều trường hợp còn chưa được giải quyết trọn vẹn, nguyên tắc xử lý là nguyên tắc nhượng bộ nhằm dung hoà các loại mục tiêu. Hiện nay các mô hình thuộc loại này còn ít được sử dụng. - Các mô hình lý thuyết trò chơi: Là các mô hình toán học ra quyết định tối ưu trong các điều kiện xung đột. Đây cũng là một loại mô hình thường dùng trong quản trị kinh doanh. Chẳng hạn, nhưng chúng ta đã biết, trong một doanh nghiệp thường tồn tại nhiều loại lợi ích khác nhau đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải có một sự kết hợp hài hoà hợp lý các loại lợi ích đó, chúng không phải không có mâu thuẫn, và khi xử lý không thể cắt bỏ đi một loại lợi ích nào mà ngược lại đều phải thực hiện tất cả dựa trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao không ngừng năng xuất lao động. Quyết định cụ thể cho việc giải quyết sẽ dẫn tới việc lập và giải các mô hình lý thuyêt trò chơi nhằm phân định một cách rõ ràng khối lượng và tỷ lệ hợp lý cho từng loại lợi ích phù hợp với các nguyên tắc quản lý kinh tế kinh tế xã hội chủ nghĩa . Việc giải quyết bài toán với mô hình lý thuyết trò chơi thông thường cũng được đưa về giải các bài toán quy hoạch tuyến tính, tuy có những ràng buộc phức tạp hơn đôi chút.
 • 32
MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI HÀ NỘI (LA TIẾN SĨ)

MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI NỘI (LA TIẾN SĨ)

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thương hiệu của một số trường đại học công lập ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Hà Nội (LA tiến sĩ)
 • 164
02 KT DO THI THANH VINH 10 15 5921

02 KT DO THI THANH VINH 10 15 5921

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.
 • 6
05 bai giang 3 do luong rui ro 1116

05 bai giang 3 do luong rui ro 1116

15-Apr-13 Hồ Văn Dũng 43 3.3.1.4. Ước lượng độ chính xác  Đối với rủi ro của doanh nghiệp ta không chỉ quan tâm tới các tổn thất trung bình mà còn phải chú ý đến tổn thất lớn nhất được ước lượng là bao nhiêu (Maximum Probable Cost – MPC). MPC là giá trị tổn thất lớn nhất nhà quản trị rủi ro tin là có khả năng xảy ra và khả năng chi phí thực vượt quá giá trị này được gọi là “dung sai của rủi ro”. Nếu biết được phân phối xác suất của chi phí, ta có thể ước lượng ngay MPC.
 • 10
05 KTXH TRUONG HONG VO TUAN KIET 32 39 451

05 KTXH TRUONG HONG VO TUAN KIET 32 39 451

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.
 • 8
07 ktxh vuong quoc duy 50 56 9425

07 ktxh vuong quoc duy 50 56 9425

Thông qua bản câu hỏi cấu trúc, các thông tin cơ bản về sự nhận thức của sinh viên về kỹ năng mềm trong quá trình học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, phần kết quả này cung cấp sự hiểu biết của sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh thuộc các khóa khác nhau. Bảng 1 thể hiện sự hiểu biết của sinh viên đối với kỹ năng giao tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy số sinh viên hiểu về kỹ năng giao tiếp nhưng chưa ứng dụng vào thực tế chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 46%. Số sinh viên đã hiểu và ứng dụng vào thực tế chiếm 38%. Qua đó cho thấy số sinh viên hiểu biết về kỹ năng giao tiếp chiếm tỷ lệ rất cao nhưng phần lớn lại chưa từng ứng dụng vào thực tiễn, thậm chí một số sinh viên lại chưa hiểu rõ về kỹ năng này (chiếm 16%). Nguyên nhân là do sinh viên có quá ít điều kiện giao tiếp và tiếp xúc với môi trường thực tế. Ngoài ra, phần lớn các sinh viên nghĩ rằng kiến thức chuyên môn giỏi sẽ dễ dàng xin được việc làm nên chỉ cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn khiến tính năng động trong môi trường giao tiếp của sinh viên còn rất yếu.
 • 7
09 KTXH NGUYEN QUOC NGHI 75 82 6039

09 KTXH NGUYEN QUOC NGHI 75 82 6039

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.
 • 8
12 kt phan dinh khoi 97 104 3282

12 kt phan dinh khoi 97 104 3282

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.
 • 8
15 xhnv vo minh sang 114 122 1872

15 xhnv vo minh sang 114 122 1872

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.
 • 9
alderfer the methodology of organizational diagnosis 6262

alderfer the methodology of organizational diagnosis 6262

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.
 • 10
QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)Quản trị vốn lưu động trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 233
Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)

Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)

Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tác động của Quản trị nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)
 • 111
MỘT SỐ MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MARKETING Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

MỘT SỐ MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MARKETING Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN NỘI

Ngày nay các doanh nghiệp luôn lấy mục tiêu lợi nhuận làm mục tiêu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh của mình trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn thành công trong kinh doanh thì tất yếu cần phỉa có hoạt động marketing hiệu quả. Trong những năm gần đây nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang nghiên cứu, vận dụng marketing ở những mức độ khác nhau, nhiều doanh nghiệp đang có sự thay đổi về nhận thức quan điểm quản lý doanh nghiệp và đang dần chuyển trọng tâm chú ý sang quản trị marketing, bởi vì trong một doanh nghiệp suy cho cùng chỉ có bốn lĩnh vực quản trị chủ yếu là quản trị sản xuất - kỹ thuật, quản trị tài chính, quản trị lao động và quản trị marketing. Ngày nay các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo định hướng thị trường một cách thực sự thì chức năng quản trị marketing trở thành quan trọng nhất. Các lĩnh vực chức năng khác trong doanh nghiệp chỉ có thể phát huy sức mạnh qua các hoạt động marketing, nhờ đó doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh trên thị trường. Marketing là sự kết hợp giữa con người và tổ chức, giữa khoa học và kỹ thuật, giữa các quyết định quan trọng của doanh nghiệp và thời cơ thị trường và đây thực sự là một lĩnh vực phức tạp, đầy thách thức đòi hỏi phải có tri thức và sáng tạo. Qua thực tiễn cho thấy, nhiều nhận thức lệch lạc, nhiều sai sót trong vận dụng marketing đang còn tồn tại và các doanh nghiệp đang cần những kiến thức đầy đủ và sâu sắc về vấn đề này. Đây cũng là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết cho các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, mà đặc biệt trong thời đại hiện nay khi đát nước ta đang trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, do vậy các doanh nghiệp Việt Nam không còn lựa chọn con đường nào khác là phải nắm và hiểu cũng như việc vận dụng thực hành quản trị marketing vào nhiệm vụ kinh doanh của mình. MỘT SỐ MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MARKETING Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
 • 47
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI

Đề tài tập trung vào công tác quản trị rủi ro tài chính bao gồm nhận diện, đo lường, kiểm soát và tài trợ về rủi ro tài chính trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tồn tại dưới hình thức công ty cổ phần.
 • 27
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KHỞI SỰ KINH DOANH

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KHỞI SỰ KINH DOANH

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KHỞI SỰ KINH DOANH/ QUẢN TRỊ KINH DOANH/ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN SÂU/ ĐÀO1. TẠO TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP.[r]
 • 3
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO Ở NGHỆ AN

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO Ở NGHỆ AN

Tác giả đã đề cập tới các vấn đề liên quan tới quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội, theo tác giả quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch nói riêng[r]
 • 108

Xem thêm

Từ khóa: tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpmột số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh lan phốnhững ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xd bảo tínmột số biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thànhmột số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng amp thương mại tổng hợp toàn thắngbao cao thuc tap mot so bien phap nham nang cao hoat dong quan tri nguon nhan luc tai cong ty tnhhmột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh a k systec vinamột số nhược điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ anmột số ý kiến đóng góp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh điện điện tử 3cmột số nhận xét kiến nghị về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh xây dựng và thương mại thiên đồngmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh bảo lâmnhững giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên cấp nước nghệ an3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh một thành viên máy kéo amp máy nông nghiệpmột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh tùng giangmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh hiệp hưngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ