0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực hành kế toán trong các doanh nghiệp

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA KẾ TOÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA KẾ TOÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bài viết nêu lên các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính được hiểu như thế nào trong kế toán phát triển bền vững, từ đó là cơ sở vận dụng các nguyên tắc kế toán khi thực hành kế toán phát triển bền vững trong các doanh nghiệp.
 • 6
LỚP HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ PPTX

LỚP HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ PPTX

ü Giáo trình l ớp thực h ành k ế toán thuế được thiết l ập ngay tr ên b ộ chứng từ thực tế của Doanh nghiệp ü L ớp học kế toán tối đa 10 h ọc vi ên được hướng dẫn bởi giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm.
 • 3
Đối tượng của kế toán quản trị

Đối tượng của kế toán quản trị

Kế toán quản trị không những được áp dụng cho các doanh nghiệp mà còn được áp dụng cả cho những tổ chức nhà nước, các đoàn thể... Dưới đây chỉ đề cập đến đối tượng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp - các tổ chức vì mục tiêu lợi nhuận. Kế toán quản trị còn là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, tất nhiên đối tượng của kế toán quản trị cũng là đối tượng của kế toán nói chung.
 • 10
CHUYEN DE MUA NVL VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG

CHUYEN DE MUA NVL VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG

NHIỆM VỤ KẾ TOÁN._ Xuất phát từ vị trí yêu cầu quản lý của các vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất cũng nh vị trí của kế toán trong quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, kế toán thu mu[r]
 • 56
Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)

Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)

Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ (LA tiến sĩ)
 • 193
Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 238
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: CHƯƠNG 6

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: CHƯƠNG 6

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, nội dung tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức nhân sự phòng kế toán, tổ chức lựa chọn mô hình bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.
 • 17
158 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÁN THÉP TAM ĐIỆP

158 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÁN THÉP TAM ĐIỆP

1.1.4- NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Để đáp ứng đợc yêu cầu quản lý, kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau [r]
 • 49
GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN

- Truy cập cơ sở dữ liệu; - Xác lập quyền sở hữu dữ liệu. Việc phân chia trách nhiệm hợp lý và đầy đủ đòi hỏi phải phân chia giữa các chức năng thiết kế, thực hiện và vận hành trong trung tâm dữ liệu kế toán của công ty. Đặc trưng của một hệ thống thông tin kế toán trong môi trường máy tính là tính tích hợp cao, các thủ tục thường được thực hiện bởi các cá nhân riêng biệt có thể được kết hợp trong chức năng của một cá nhân. Điều này dẫn đến khả năng một cá nhân không bị giới hạn quyền truy cập đến máy tính, chương trình và dữ liệu của các bộ phận khác và sẽ có cơ hội gian lận rất lớn. Để đảm bảo an toàn dữ liệu, cần phân chia trách nhiệm truy cập, sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu. Mỗi kế toán viên chỉ được nhập dữ liệu, đọc và điều chỉnh dữ liệu thuộc phạm vi trách nhiệm của mình còn chuyên viên bộ phận công nghệ thông tin có chức năng truy cập và điều chỉnh chương trình phần mềm.
 • 83
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP HỆ CAO ĐẲNG (58

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP HỆ CAO ĐẲNG (58

Cụ thể hơn, qua đợt thực tập sinh viên sẽ thu nhận được những kỹ năng thực hành công tác kế toán ở doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp có thu, kỹ năng phân tích, đánh giá như : + Kỹ năng tổ ch[r]
 • 6
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • 115
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thực Trạng Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Trong Các Doanh Nghiệp Việt Nam
 • 115
Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp trong các Doanh nghiệp Việt Nam

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp trong các Doanh nghiệp Việt Nam

lợi khuyến khích Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Đối với việc ban hành chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” : Trước đây, thuế TNDN chỉ được coi là một khoản nợ phải trả đối với Ngân sách nhà nước; khi thanh toán xong tức là doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ với Nhà nước. Bước chuyển biến rõ nhất khi Chuẩn mực số 17 ”thuế TNDN” ra đời là coi thuế thu nhập doanh nghiệp là một khoản chi phí, và là một khoản chi phí đặc biệt, đã là một khoản chi phí thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng rất quan tâm, bởi chi phí là một nửa “sức sống của doanh nghiệp”. Theo VAS 1, chi phí được ghi nhận khi khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả. Ở đây có thể thấy, việc xác định thuế thu nhập phải nộp làm cho doanh nghiệp tăng thêm một khoản nợ phải trả, đồng thời nó cũng làm giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp khi phải thanh toán cho Nhà nước, giảm tài sản của doanh nghiệp. Do đó, việc coi thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại chi phí là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, đây là một khoản chi phí đặc biệt do nó không phát sinh trực tiếp trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhưng có thể coi nó cũng bị giảm trừ vào số lợi nhuận mà chủ doanh nghiệp được nhận lại sau mỗi kỳ kinh doanh. VAS 17 ra đời cũng khắc phục được những tồn tại về vấn đề hạch toán trước đó như khoản lỗ hay ưu đãi chưa sử dụng trước đó không hạch toán, nhưng đến VAS 17 thì những khoản này được hạch toán rõ ràng và đặc biệt khi VAS 17 ra đời thì thời gian quyết toán thuế có thể là sau hay trước khi lập Báo cáo tài chính thì đều có cách điều chỉnh trực tiếp năm có sự thay đổi mà không cần dồn sang năm sau như trước đây.
 • 114
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp trong các Doanh nghiệp Việt Nam
 • 114
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • 114
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 Đặc điểm sản xuất của ngănh chăn nuôi  Trong chăn nuôi có thể chỉ thực hiện chăn nuôi tập trung hoặc kết hợp với chăn thả  Sản xuất chăn nuôi có chu kỳ sản xuất dăi, phụ thuộc văo đặc điểm sinh học của vật nuôi vă điều kiện tự nhiín
 • 128
CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DOC

CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DOC

KẾ TOÂN CÔNG TY CỔ PHẦN  Đặc điểm kinh tế - phâp lý của công ty cổ phần  Công ty cổ phần lă doanh nghiệptrong đó thănh viín mua cổ phần được hưởng lợi nhuận vă chịu trâch nhiệm về câc khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đê cam kết góp văo công ty.
 • 127
Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 4 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 4 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 4: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ thông qua bài học, người học sẽ phân biệt được đặc thù riêng có trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng đến công tác kế toán; phân loại chính xác các khoản mục chi phí trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ; liệt kê được cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ.
 • 21
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP HỆ CAO ĐẲNG K59 (59C

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP HỆ CAO ĐẲNG K59 (59C

Cụ thể hơn, qua đợt thực tập sinh viên sẽ thu nhận được những kỹ năng thực hành công tác kế toán ở doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp có thu, kỹ năng phân tích, đánh giá như : + Kỹ năng tổ ch[r]
 • 6
Bài tập thực hành MISA SME.NET 2015 Kế toán

Bài tập thực hành MISA SME.NET 2015 Kế toán

Để giúp người sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 làm quen và vận hành vàocông tác kế toán của doanh nghiệp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì các tàiliệu hướng dẫn chi tiết kèm theo chương trình là điều hết sức cần thiết. Với cuốnhướng dẫn sử dụng, người dùng đã được làm quen và hiểu rõ hơn về các chức năngcủa chương trình cũng như việc áp dụng từng phần hành kế toán vào công tác kế toáncủa doanh nghiệp. Cuốn bài tập thực hành này bao gồm hệ thống bài tập thực hànhxuyên suốt nội dung kế toán doanh nghiệp, có số liệu nghiệp vụ cụ thể và hướng dẫnhạch toán trong phần mềm. Người sử dụng có thể dễ dàng theo dõi và có thể sử dụngngay được phần mềm vào công tác kế toán của doanh nghiệp mình
 • 27
Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết đóng góp quan điểm kế toán trách nhiệm và các nội dung kế toán trách nhiệm, đánh giá thực trạng vận dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó, đưa ra định hướng vận dụng, tổ chức các nội dung kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.
 • 4
64 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THỰC HÀNH THU THUẾ

64 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THỰC HÀNH THU THUẾ

64 Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý và thực hành thu thuế
 • 97
BÀI TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN

BÀI TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN

LỜI NGÕ Kiểm toán căn bản là môn học đầu tiên và cũng là môn học đóng vai trò nền tảng cơ bản giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức liên quan đến chuyên ngành kiểm toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập, gắn liền kỹ năng học đi đôi với hành ; Giảng viên Phan Thanh Hải – Phó trưởng khoa Kế toán- Đại học DUY TÂN đã tổng hợp và biên soạn cuốn Bài tập Kiểm toán căn bản (lưu hành nội bộ).
 • 37
Mẫu đơn xin việc ngành kế toán hay, ấn tượng nhất 2018

Mẫu đơn xin việc ngành kế toán hay, ấn tượng nhất 2018

Tên tôi là:…………………………….……………………………… Sinh năm :………………………….………………………………... Địa chỉ :…………………………….………………………………… Qua thông tin đăng trên Careerlink.vn tôi được biết hiện nay Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở vị trí Kế toán tổng hợp. Đây chính là công việc rất phù hợp với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết trong thời gian học tập và quá trình làm việc của tôi từ trước tới nay. Tôi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán tại trường ĐH… Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở vị trí Kế toán viên tại Công ty…Với …năm làm việc tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm như: - Kê khai thuế GTGT, Thuế TNCN hàng tháng, hàng quý. - Lập BCTC năm, Quyết toán thuế TNCN, QT thuế TNDN năm. - Cẩn thận, chi tiết trong việc in sổ sách kế toán hàng năm. - Làm mọi thủ tục liên quan đến kế toán thuế của công ty. - Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế… - Ngoài ra tôi sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán Fast, Misa, Bravo. Tôi cũng hiểu ngoài những yêu cầu trên, vị trí Quý công ty đang tuyển dụng còn đòi hỏi người có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc, khả năng tiếng Anh khá. Với những khả năng và tính cách trên, tôi tin mình có thể đảm nhận tốt vị trí nhân viên kế toán tổng hợp tại Quý công ty. Tôi rất mong Quý công ty có thể sắp xếp cho tôi có 1 buổi phỏng vấn để trình bày rõ hơn khả năng của mình. Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ ứng tuyển, xin vui lòng liên lạc số điện thoại: ….......................
 • 17
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2  KẾ TOÁN THƯƠNG MAI  PPSX

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 KẾ TOÁN THƯƠNG MAI PPSX

KẾ TOÂN CÔNG TY CỔ PHẦN  Đặc điểm kinh tế - phâp lý của công ty cổ phần  Công ty cổ phần lă doanh nghiệptrong đó thănh viín mua cổ phần được hưởng lợi nhuận vă chịu trâch nhiệm về câc khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đê cam kết góp văo công ty.
 • 127
GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN

Giải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
 • 148
NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH TẠI VIỆT NAM (TT)

NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH TẠI VIỆT NAM (TT)

Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)
 • 13
GIAO TRINH KINH TE HOC VIÊN NGHANH KE TOAN KẾ TOÁN THỰC HÀNH Ở DOANH NGHIỆP

GIAO TRINH KINH TE HOC VIÊN NGHANH KE TOAN KẾ TOÁN THỰC HÀNHDOANH NGHIỆP

Chương I: TỔNG QUAN VÀ CÁCH NHÌN NHẬN VỀ DOANH NGHIỆP.1. DOANH NGHIỆP DƯỚI CÁCH NHÌN TỔNG QUAN CỦA MỘT KẾ TOÁN.2. CÁCH THÀNH LẬP TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ NƠI CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG.3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ NHỮNG NGÀNH NGHỀ CẤP PHÉP CÓ ĐIỀU KIỆN.Chương II: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT ĐỂ DOANH NGHIỆP BƯỚC VÀO HOẠT ĐỘNG1. HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU VÀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC.2. HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN.Chương III: KẾ TOÁN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CƠ BẢN TẠI DOANH NGHIỆP1.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ TẠI DOANH NGHIỆP.2.THỰC HÀNH MUA VÀ ĐẶT IN HOÁ ĐƠN GTGT, HOÁ ĐƠN THÔNG THƯỜNG.3. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOÁ ĐƠN ĐẾN NĂM 2014.4.THỰC HÀNH VIẾT HOÁ ĐƠN CHO DOANH NGHIỆP.5.NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC KẾ TOÁN XỬ LÝ TẠI DOANH NGHIỆP NHƯ: KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI, TÍNH LƯƠNG, THỐNG KÊ...Chương IV: NHỮNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH CƠ BẢN CHO KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP1.CÀI ĐẶT CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH .2.SẮP XẾP CHỨNG TỪ, KIỂM TRA CHỨNG TỪ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN.3.NHẬP LIỆU BÁO CÁO THUẾ( CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO)4.ĐĂNG KÍ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.
 • 33
Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 2 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 2 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 2: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động nhập khẩu; kế toán hoạt động xuất khẩu.
 • 34
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp tìm hiểu về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; chế độ kế toán, luật kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán
 • 11
Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Bài giảng Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại.
 • 24
11. ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

11. ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Cụ thể hơn, qua đợt thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên sẽ hệ thống hóa được lý thuyết; thu nhận được những kỹ năng thực hành công tác kế toán ở doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệ[r]
 • 5
Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 5: Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp trình bày đặc điểm hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp.
 • 19
ĐỀ BÀI THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

ĐỀ BÀI THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

Doanh nghiệp thanh toán toàn bộ số tiền lương, thưởng, BHXH phải trả cho cán bộ công nhân viên trong tháng và số lương còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt theo phiếu chi số 420 sau khi đã trừ [r]
 • 90
Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)

Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)

Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam (tt)
 • 25
Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Bài giảng Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 24
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

Bài giảng Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ