0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Trình tự tính giá thành sản phẩm

LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng giá thành SP có quy cách i = Tiêu chuẩn phân bổ của nhóm SP quy cách i x Tỷ lệ tính giá thành 1.3.2.4 Phương pháp tính giá thành phân bước Phương pháp này còn gọi là phương pháp tổng cộng chi phí và được áp dụng trong các trường hợp những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, sản xuất chế biến liên tục, sản xuất sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn chế biến, nửa thành phẩm của giai đoạn trước là đối tượng tiếp tục chế biến của giai đoạn sau. Đối tượng tính giá thành là thành phẩm đã hoàn thành ở giai đoạn công nghệ cuối cùng hoặc là nửa thành phẩm ở từng giai đoạn công nghệ. Kỳ tính giá thành vào thời điểm cuối tháng do việc xác định đối tượng giá thành là thành phẩm hoặc là nửa thành phẩm. Do đó phương pháp tính giá thành phân bước cũng chia làm hai phương pháp riêng là phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm và phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm.
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

“Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tạo ra thành phẩm, dịch vụ trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).” Sự phát sinh và phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình sản xuất. nền sản xuất xã hội của bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên một quá trình sản xuất. Hay nói cách khác, quá trình sản xuất hàng hóa là quá trình kết hợp và quá trình tiêu hao của chính bản thân ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động, và sức lao động. Như vậy, để tiến hành sản xuất hàng hóa, người sản xuất phải chịu chi phí về thù lao lao động, về tư liệu lao động và đối tượng lao động. Vì thế, sự hình thành nên các yếu tố chi phí sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm sản xuất là tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người sản xuất.
 • 26
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNGVỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNGVỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

trong hoạt động tài chính) và Chi phí đặc biệt. Trong từng loại, các chi phí trên được phân chia theo bản chất của chi phí tức là phân theo nội dung kinh tế của chi phí. Kế toán chi phí không tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí tiêu thụ riêng biệt mà tiến hành tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh theo các khoản mục chi phí như: chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí về thuế, chi phí nhân viên, chi phí quản lý... Chi phí sản xuất được tập hợp vào các tài khoản chi phí thuộc loại 6 và ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có, cuối kỳ được kết chuyển sang tài khoản kết quả của niên độ kế toán. Như vây, theo hệ thống kế toán Pháp, giá thành sản phẩm bao gồm cả chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất . Trình tự hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành được thực hiện theo trình tự sau:
 • 25
BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1. TÊN ĐỀ TÀI: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT V TÍNH GI THNH SẢN PHẨM XY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XY DỰNG CƠNG NGHIỆP DESCON. DOC

BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1. TÊN ĐỀ TÀI: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT V TÍNH GI THNH SẢN PHẨM XY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XY DỰNG CƠNG NGHIỆP DESCON. DOC

Nếu chủ đầu tư chấp thuận, hai bên tiến hành ký kết Hợp đồng xây dựng. Đối với mỗi Hợp đồng xây dựng được ký kết, cơng ty cĩ thể trực tiếp tổ chức thi cơng hoặc giao lại cho cc Xí nghiệp v nhận phần trăm trên lợi nhuận hàng năm của Xí nghiệp. Trong suốt quá trình tổ chức thi cơng từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành bàn giao công trình, bộ my kế tốn của cơng ty cũng đồng thời tổ chức theo di, hạch tốn kế tốn đối với các khoản chi phí sản xuất phát sinh và tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao. Đây là một công việc không kém phần quan trọng và hết sức được quan tâm tại công ty.
 • 12
Đề án môn học Kế toán: Bàn về phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng

Đề án môn học Kế toán: Bàn về phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng

Đề án môn học Kế toán: Bàn về phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng trình bày những vấn đề cơ bản về phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng; chế độ kế toán về phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp và thực tiễn vận dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp, một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.
 • 24
Một số biện pháp giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc

Một số biện pháp giúp trẻ phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo thông qua hoạt động góc

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt ĐứcKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Đức
 • 47
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 84
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)

+ Phỏt huy chế độ khoỏn cụng việc, hạng mục cho cỏc đội sản xuất đồng thời đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoàn thành kế hoạch giỏ thành, rỳt kinh nghiệm. 3.1.4.4. T ă ng c ườ ng cụng tỏc qu ả n lý và khai thỏc TSC Đ Bất kể một cụng ty xõy dựng nào cũng đũi hỏi cụng ty phải mua sắm những tài sản cố định cú giỏ trị lớn do đú để tiết kiệm được chi phớ và giảm giỏ thành sản phẩm thỡ đũi hỏi cụng ty phải quản lý và khai thỏc tốt cỏc tài sản cố định này. Mỗi cụng trỡnh đũi hỏi những mỏy múc thiết bị khỏc nhau nhưng cụng ty khụng thể đủ vốn để mua sắm hết cỏc mỏy múc thiết bị vỡ vậy cụng ty cú thể đi thuờ mỏy múc ở ngoài, cũn những mỏy múc thiết bị mà cụng ty đó đầu tư mua thỡ phải sử dụng cho hết khấu hao và cụng suất của nú. Khi cụng ty chưa cú cụng trỡnh để sử dụng mỏy múc này mà cụng ty khỏc cần ta cú thể cho thuờ trỏnh tỡnh trạng mỏy múc để khụng. Để mỏy múc hoạt động hết cụng suất thỡ đũi hỏi phải cú cụng nhõn chuyờn vận hành mỏy múc thiết bị và bảo dưỡng mỏy múc thiết bị. Phải cú sổ theo dừi TSCĐ cho từng bộ phận trỏnh tỡnh trạng tớnh nhiều lần cho một TSCĐ và tài sản đó khấu hao hết rồi mà vẫn được tớnh khấu hao.
 • 104
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

-Nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp khai thác, sử dụng các tiềm năng kinh tế sẵn có trong Doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh đó là chủ động lựa chọn các phơng án phân loại chi phí, tập hợp chi phí, phơng pháp tính gía thành sản phẩm một cách linh hoạt và phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lí của Doanh nghiệp để đạt đợc chi phí “ đầu vào’’ một cách hợp lí và tiết kiệm nhất nhằm nâng cao lợi nhuận và khả năng cạnh tranh cho Doanh nghiệp.
 • 21
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRANG TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRANG TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tân Trang trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toánLuận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
 • 48
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Công ty sản xuất gạch trên địa bàn Huyện Hưng NguyênTrên cơ sở nghiên cứu lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
 • 6
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ,CÔNG TY THUỐC LÁ, BẾN TRE
 • 88
TÀI LIỆU CHƯƠNG 5 THỐNG KÊ VÀ Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PDF

TÀI LIỆU CHƯƠNG 5 THỐNG KÊ VÀ Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PDF

5. PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA GIÁ BÁN, GIÁ THÀNH VÀ LỢI NHUẬN  Trong phần này, nội dung chủ yếu đề cập đến việc xác định điểm hịa vốn để cung cấp thơng tin cho lãnh đạo Doanh nghiệp, giúp đỡ cho lãnh đạo đưa ra những quyết sách nhằm sản xuất cĩ lãi.
 • 48
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)
 • 134
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QUẢN LÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QL&SC ĐƯỜNG BỘ 242

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QUẢN LÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QL&SC ĐƯỜNG BỘ 242

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Quản lí và tính giá thành sản phẩm tại công ty QL&SC đường bộ 242
 • 87
Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

_1.2.4_– Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: _1.2.4.1 Ph_– _ơng pháp tính giá thành giản đơn:_ Theo phơng pháp này giá thành sản phẩm đợc tính bằng cách căn cứ trực tiếp vào CPSX đã tập [r]
 • 37
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

Ví d ụ 1: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu. Trong kì, Công ty Lòng Tin có số liệu về chi phí sản xuất như sau: • Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng là: 1.000; • Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng là 16.000, trong đó chi phí nguyên vật liệu chính là 12.000, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 12.600;
 • 48
Cơ sở lựa chọn và trình tự hạch toán các phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Cơ sở lựa chọn và trình tự hạch toán các phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

4-/ Phương pháp đấnh giá sản phẩm dở dang: Theo phương pháp tính giá sản phẩm dở dang.theo giá thàn chế biến bước trước thì sản phẩm dở dang chỉ bao gồm chi phí NVL chính, phân bổ cho nó trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất làm cho định mức tiêu hao nguyên vật liệu giảm do đó chi phí NVL chung trong sản phẩm là rất ít...còn chi phí nhân công và chi phí khác nhiều. nên nếu áp dụng phương pháp này để tính giá trị sản phẩm dở dang thì sẻ dẫn tới chi phí phân bổ cho sản phẩm hoàn thành không chính xác và dẫn tới giá thành sản phẩm bị sai lệch đó cần phải loại bỏ phương pháp này và thay vào đó là tính giá trị sản phẩm dở dang theo phương pháp ước tính tương đương.
 • 34
NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Nghiên cứu , kế toán chi phí sản xuất ,tính giá thành sản phẩm , tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Nghiên cứu, kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 78
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

SVTH: Trần Thị Trúc Ly 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong cơ chế thị trƣờng hiện nay khi nền kinh tế thị trƣờng đang trong giai đoạn hội nhập và mở cửa. Việt Nam đang từng bƣớc hòa nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là sau sự kiện Việt Nam gia nhập vào Tổ Chức Thƣơng Mại Thế Giới (WTO).
 • 133
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH.

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, công nghệ là yếu tố then chốt quyết định chất l- ợng sản phẩm mà chất lợng sản phẩm là điều không thể thiếu trong việc giành lợi thế cạnh tranh. Công nghệ gồm máy móc thiết bị, kĩ năng, kĩ xảo của công nhân cũng nh các bí quyết công nghệ trong chế tạo sản phẩm. Công nghệ phải đợc doanh nghiệp lựa chọn một cách tối u sao cho phù hợp với tiềm năng của doanh nghiệp, đảm bảo chi phí thấp nhất. Nhận thức đợc điều đó, Công ty Giầy Thợng Đình đã áp dụng qui trình công nghệ sản xuất giầy thuộc kiểu chế biến liên tục, có công đoạn song song theo sơ đồ sau:
 • 35
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GHI KÉP VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN P4 PPTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GHI KÉP VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN P4 PPTX

4.3. KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU Sau khi đã làm quen với các phương pháp hạch toán kế toán, như : phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản và phương pháp tính giá, ta có thể vận dụng các phương pháp này vào việc hạch toán kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của một doanh nghiệp bất kỳ. Trước hết ta cần điểm qua các quá trình kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp.
 • 5
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 20

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 20

II.TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Để tập hợp CPSX và tính giá thành, kế toán có thể tiến hành theo phơng pháp kê khai thờng xuyên hay kiểm kê định kỳ tuỳ th[r]
 • 26
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM AN THÁI

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An TháiKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Liên doanh công nghệ thực phẩm An Thái
 • 77
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN CNTT AN ĐỒNG

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN CNTT AN ĐỒNG

1.2.3.Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ Khác với các doanh nghiệp hạch toán áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng tồn kho không được ghi sổ liên tục. Bởi vậy cuối kỳ doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê tất cả các loại nguyên, nhiên vật liệu, thành phẩm trong kho và tại các phân xưởng cùng với bộ phận sản xuất
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

2.3.4.Cũng xuất phát từ đức điểm của sản phẩm xây dựng , để đáp ứng yêu cấu của công tác quản lý về chi phí xây lắp còn đợc theo dõi trên hai chỉ tiêu : giá thành của khối lợng hoàn chỉnh và giá thành khối lợng hoàn c=thành qui ớc . Giá thành khối lợng hoàn chỉnh là giá thành của những công trình , hạng mục công trình đã hoàn thành , đản bảo kỹ thuật , chất lợng đúng thiết kế và hợp đồng , bàn giao , đợc bên chủ đầu t nghiệm thu và chấp nhận thanh toán .
 • 29
DE TAI TOT NGHIEP KE TOAN

DE TAI TOT NGHIEP KE TOAN

IV. BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP: Việc lập báo cáo mà trong đó chú trọng đến cách ứng xử của chi phí sẽ làm đơn giản hóa quá trình phân tích chi phí, người quản lý sẽ có căn cứ dự đoán các chi phí sẽ phải ứng xử như thế nào vì các biến động của mức độ hoạt động trong toàn doanh nghiệp và để lập được báo cáo theo dạng này thì điều quan trọng đầu tiên phải phân loại chi phí thành yếu tố khả biến và bất biến. Chi phí có tính khả biến như nguyên vật liệu, nhiên liệu và chi phí có tính bất biến như khấu hao máy móc và nhà xưởng, tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng…. Từ đó, nhà quản lý sẽ lựa chọn những phương pháp phân tích biến động chi phí trên cơ sở dự toán về chi phí trong một phạm vi từ mức độ hoạt động tối thiểu đến tối đa để với
 • 70
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNGKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG
 • 141
TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM

TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM