0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Cơ khí - Vật liệu >

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN TỐT NGHIÊP “BÀN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” PPT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN TỐT NGHIÊP “BÀN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” PPT

th ườ ng xuyên cho gia đ ình. Khi ng ườ i ch ủ gia đ ình b ị ch ế t ho ặ c là ng ườ i tham gia là ng ườ i có thu nh ậ p chính trong gia đ ình nay không còn có thu nh ậ p n ữ a. Tr ườ ng h ợ p ng ườ i tham gia không may b ị th ươ ng t ậ t v ĩ nh vi ễ n ho ặ c b ị m đ au, gia đ ình s ẽ có ti ề n chi phí để c ứ u ch ữ a (nh ư ti ề n thu c, ti ề n n ằ m vi ệ n, ph ẫ u thu ậ t). Đố i v ớ i cu ộ c s ng bình th ườ ng: gia đ ình s ẽ có ti ề n để tr ả h ọ c phí và các kho ả n l ệ phí khác trong tr ườ ng h ợ p còn h ọ c đạ i h ọ c, c ướ i xin, kh ở i nghi ệ p kinh doanh... Và có đượ c kho ả n ti ề n để tr ả n ợ n ế u mua m ộ t ngôi nhà m ớ i. Ngoài ra còn có đượ c m ộ t kho ả n ti ề n l ớ n khi v ề h ư u đồ ng ti ề n góp ph ầ n t ă ng thêm tích lu ỹ ngân sách cho gia đ ình.
 • 39
Đánh giá hoạt động phân tích TCDN tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam  chi nhánh huế

Đánh giá hoạt động phân tích TCDN tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh huế

khi l ợ i nhu ận HĐKD tuy chiế m ph ầ n l ớn nhưng tăng ít th ì l ợ i nhu ậ n khác l ạ i có s ự tăng vượ t b ậ c khi tăng hơn 3 tỷ đồng tương ứng tăng 153% làm lợ i nhu ận trướ c thu ế tăng gầ n 20%. Bên c ạnh đó, trong mối tương quan vớ i ngành thì DN đang có tỷ l ệ gia tăng qua các năm b ằ ng v ớ i các DN khác, song ở m ứ c con s tuy ệt đố i thì các ch ỉ s v ề doanh thu và l ợ i nhu ậ n c ủ a DN luôn duy trì ở m ứ c r ấ t cao. Thông thườ ng, ở m ộ t th ị trườ ng nh ất đị nh, n ế u m ộ t DN kinh doanh v ớ i siêu l ợ i nhu ậ n thì các DN khác s ẽ đượ c thành l ậ p và s ự c ạ nh tranh khi ến DN đó không thể duy trì siêu l ợ i nhu ậ n qua nhi ều năm đượ c. Song ở đây, Công ty X chưa lên sàn chứ ng khoán, m ọ i thông tin v ề doanh thu, l ợ i nhu ậ n ở m ứ c cao không b ị rò r ỉ (ch ỉ cung c ấ p cho NH khi vay v n, tuy nhiên thông tin v ẫ n gi ữ đượ c bí m ậ t vì nguyên t ắ c ho ạt độ ng c ủa NH) đó là cơ sở để DN phát tri ể n
 • 84
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ

chuy ể n ch ứ ng t ừ ban đ ầ u, các b ả ng kê, báo cáo và tài li ệ u liên quan v ề phòng k ế toán công ty đ ể ki ể m tra và ghi s ổ k ế toán. Công ty áp d ụ ng ph ươ ng pháp kê khai th ườ ng xuyên t ồ n kho l ấ y theo s th ự c t ế t ạ i phòng k ế toán và n ộ p thu ế VAT theo ph ươ ng pháp kh ấ u tr ừ . Các lo ạ i báo cáo Tài chính: B ả ng cân đ i k ế toán, k ế t qu ả ho ạ t đ ộ ng kinh doanh, báo cáo l ư u chuy ể n ti ề n t ệ , thuy ế t minh báo cáo tài chính... do k ế toán t ổ ng h ợ p c ủ a Công ty l ậ p vào ngày 31/12 c ủ a n ă m Tài chính. Còn báo cáo l ư u hành n ộ i b ộ th ườ ng
 • 45
XÂY DƯNG HỆ THỐNG WIFI CHO THÀNH PHỐ VŨNG TẦU

XÂY DƯNG HỆ THỐNG WIFI CHO THÀNH PHỐ VŨNG TẦU

6 CHƯƠNG 1: TỔ NG QUAN 1.1 Đặt vấn đề Internet đang trở thành nhu c ầ u không th ể thi ế u c ủ a m ọi người, ngườ i dân thành ph V ũng T àu luôn có nhu c ầ u c ậ p nh ậ t thông tin, tra c ứ u tài li ệ u và các thông báo c ủ a T ỉnh. Đặ c bi ệt, lượ ng l ớ n các khách du l ịch đế n V ũng Tàu đề u c ầ n tra c ứ u tìm ki ế m các thông tin du l ịch, địa điểm ăn uống vui chơi giả i trí.
 • 39
MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 260 potx

MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 260 potx

- Có kh ả n ă ng k ết n ối t ừ xa gi ữa các nhánh v ă n phòng. - Ki ểm soát được truy c ập c ủa các khách hàng, nhà cung c ấp là đối tác quan tr ọng đối v ới giao d ịch th ươ ng m ại c ủa công ty. V ới các yêu c ầu c ơ b ản nh ư trên, ngày nay, VPN được phát tri ển và phân thành ba lo ại nh ư sau: VPN Truy c ập từ xa (Remote Access VPN) , VPN C ục bộ (Intranet VPN), VPN m ở rộng (Extranet VPN)
 • 5
Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 4 có Đáp Án kèm theo

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 4 có Đáp Án kèm theo

n u d ch ti p màn ra xa n a thì t i A và B không còn uất hi n v n sang n a. i A khi chưa d ch chu ển màn là vân sáng th mấ A. 7 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 34: Một v t sáng AB cho nh qua thấu kính hội t L , nh này h ng trên một màn E đ t cách v t một ho ng 1,8 m. nh thu đư c cao gấp 0,2 n v t. Tiêu c của thấu kính là:
 • 4
Tiểu luận: Đối thủ cạnh tranh của áo sơ mi nam An Phuớc : xác định, đánh giá, lựa chọn potx

Tiểu luận: Đối thủ cạnh tranh của áo sơ mi nam An Phuớc : xác định, đánh giá, lựa chọn potx

Đối thủ cạnh tranh của áo sơ mi nam An Phuớc : xác định, đánh giá, lựa chọn. 20 3. Các đối thủ cạnh tranh “tốt” hay “xấu” : M ộ t công ty th ậ t ra c ầ n và có l ợ i t ừ các đố i th ủ c ạ nh tranh. S ự hi ệ n di ệ n c ủ a các đố i th ủ c ạ nh tranh mang l ạ i 1 s l ợ i ích chi ến lược. các đố i th ủ c ạ nh tranh có th ể giúp làm tăng tổ ng su ấ t c ầ u. H ọ có th ế chia s ẻ phí t ổ n phát tri ể n th ị trườ ng và s ả n ph ẩ m, và giúp h ợ p th ứ c hóa các công ngh ệ m ớ i. H ọ có th ể ph ụ c v ụ các phân khúc ít h ấ p d ẫn hơn, hay dẫn đế n s ự khác bi ệ t hóa s ả n ph ẩm hơn nữ a. Cu i cùng, h ọ làm gi ảm nguy cơ chống độ c quy ền, và làm tăng sứ c m ạnh thương lượng đố i
 • 21
Vật lý lớp 10 căn bản - CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU doc

Vật lý lớp 10 căn bản - CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU doc

- Phát bi ểu được đị nh ngh ĩa, viết đượ c công th ức và nêu được đơn vị đo củ a chu k ỳ , t ầ n s . - Vi ết đượ c công th ứ c liên h ệ gi ữ a v ậ n t c dài và v ậ n t c góc. - Nêu được hướ ng c ủ a gia t c trong chuy ển độ ng tròn đề u và vi ết đượ c bi ể u th ứ c c ủ a gia t ốc hướ ng tâm.
 • 6
Đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn, hệ bài tiết của giáp xác pot

Đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn, hệ bài tiết của giáp xác pot

kh ớp, tuy nhi ên có m ối quan hệ chặt chẽ với sự phát tri ển của hệ hô hấp. Bộ phận chủ yếu l à m ột ống lưng, có phần ph ình có kh ả năng co bóp, được gọi l à tim. Tim có l ỗ tim v à xoang tim. Máu sau khi ch ảy ra khỏi tim th ì ch ảy v ào trong các xoang h ở ở các nội quan của cơ thể (hệ
 • 5
Bài tập về năng lượng dao động của con lắc đơn môn vật lý lớp 12 | Lớp 12, Vật lí - Ôn Luyện

Bài tập về năng lượng dao động của con lắc đơn môn vật lý lớp 12 | Lớp 12, Vật lí - Ôn Luyện

A. 2,98 0 B. 3,54 0 . C. 3,45 0 D. 2,89 0 Câu 6: M t con lắ ơ dây e d i 1m và v t có kh i ợ m = 1 d ng v i biên góc 0,1rad) Chọn g c th ại v trí cân bằng c a v t, lấy g = 10m/s2. ơ a con lắc là:
 • 8
ĐIỀU KHI ỂN QUÁ TR ÌNH

ĐIỀU KHI ỂN QUÁ TR ÌNH

4. S ử dụng sách lược điều khi ển ph ản hồi v òng đơn, xây dựng bộ điều khiển mức cho đối tượng. Mô ph ỏng tr ên Simulink. Th ử sử dụng các loại bộ điều khiển khác nhau (P, PI, PID,…) cho bài toán. Nh ận xét. Có c ần đo lưu lượng ra hay không? Tại sao? 5. S ử dụng sách lược điều khiển tầng (cascade control), xây d ựng bộ điều khiển cho đối tượng theo các bước sau:
 • 5
CÂU Đ Ố

CÂU Đ Ố

Ngôi nhà màu xanh lá cây nằm bên trái ngôi nhà màu trắng. Ngườì ở nhà màu xanh lá cây thích uống càfê Ng ườ ì hút thu c hi ệ u Pall Mall nuôi chim Ngườì ở nhà nằm giữa thích uống sữa. Ngườì ở nhà màu vàng hút thuốc hiệu Dunhill. Ngườì Na-uy ở nhà đầu tiên
 • 1
những phương pháp quảng bá website hiệu quả

những phương pháp quảng bá website hiệu quả

công b . Chỉ bằng việc giới thiệu các khách ghé thăm trang web của bạn tới một quyển sách li ên quan hay m ột sản phẩm nào đó trên Amazon.com, bạn đ ã có th ể nhận hoa hồng từ bất kỳ giao d ịch mua sắm n ào c ủa khách h àng này t ại Amazon. Th ành công c ủa Amazon v à nhi ều công ty B2B khác đ ã khi ến các nhà tư vấn kinh doanh trực tuyến không ít lần đưa ra lời khuy ên r ằng nếu
 • 3
Bài giảng Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài giảng Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Hình dáng đặc trưng của cơ thể trẻ em chỉ được ho àn thi ện khi các cơ quan, hệ cơ quan p hát tri ển ho àn ch ỉnh và trưởng th ành sinh d ục.. Toàn b ộ quá tr ình sinh tr ưởng.[r]
 • 20
NGO ẠI KHOA

NGO ẠI KHOA

Năm 1885, Frey và Gruber đ ã ch ế tạo th ành công màng l ọc ôxy (film oxygenator ) đầu ti ên. Năm 1916, McLean đ ã tìm ra heparin cho phép máu c ủa cơ thể có thể chảy qua h ệ thống các ống nhân tạo trong một thời gian d ài (mà không b ị đông lại). Năm 1934, DeBakey đ ã phát minh ra lo ại bơm cuộn (roller pump) dùng để bơm máu, thay cho chức năng cơ học của ti m trong h ệ thống tuần hoàn ngoài cơ
 • 34
THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG RS HIỆN ĐẠI NĂNG SUẤT 6380 TẤN MÍA NGÀY  FULL BẢN VẼ

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG RS HIỆN ĐẠI NĂNG SUẤT 6380 TẤN MÍA NGÀY FULL BẢN VẼ

2.4.3. Quâ trình cô đặc Nước mía sau khi lăm sạch có nồng độ chất khô khoảng 13– 15Bx. Để đâp ứng nhu cầu nấu đường, cần cô đặc nước mía đến khoảng 60- 65 Bx gọi lă mật chỉ vă do đó cần bốc hơi một lượng nước lớn. Để tiết kiệm hơi cần thực hiện ở hệ bốc hơi nhiều hiệu. Trong quâ trình bốc hơi, tuy tiíu hao một lượng hơi nhiều nhưng đồng thời cũng sản sinh ra một lượng hơi thứ lớn. Hơi thứ có nhiệt độ cao, nín được sử dụng lăm nguồn nhiệt cho câc công đoạn khâc như nấu đường, gia nhiệt. Do đó, công đoạn bốc hơi lă trung tđm hệ thống nhiệt của toăn nhă mây, lă trạm cung cấp hơi âp lực thấp. Có 3 phương ân nhiệt của hệ bốc hơi:
 • 121
TÀI LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ-KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ_CHƯƠNG 1 PPTX

TÀI LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ-KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ_CHƯƠNG 1 PPTX

5. Đânh giâ hậu dự ân IV. NGHIÍN CỨU TIỀN KHẢ THI (PHĐN TÍCH KINH TẾ KỸ THUẬT) NCTKT lă nổ lực đầu tiín nhằm đânh giâ triển vọng chung của dự ân. Để thực hiện giai đoạn nầy, điều quan trọng lă phải cố gắng duy trì một mức độ chính xâc ngang nhau cho những phần phđn tích khâc nhau, đồng thời phải nhận thức rằng mục đích của NCTKT lă để có được những ước tính phản ảnh đúng (có định lượng) của câc biến số để chứng tỏ rằng dự ân có đủ hấp dẫn để tiến hănh nghiín cứu sđu hơn (bước NCKT). Để trânh những ước tính quâ lạc quan về lợi ích vă chi phí, chúng ta nín sử dụng những ước tính thiín lệch về hướng lăm giảm bớt của dự ân trong khi lăm tăng cao mức ước tinh vế chi phí. Nếu những dự ân vẫn hấp dẫn sau khi đê tiến hănh NCTKT, thì rất có nhiều khả năng dự ân sẽ đứng vững trong những bước nghiín cứu kế tiếp.
 • 23
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Còn thông tin về số báo danh ,số phách sẽ được lưu lại để thuận lợi cho việc khớp điểm sau n y.à Khi cán bộ chấm thi trả b i cho ban tuyà ển sinh thì hệ thông thực hiện nhiệm vụ lên điểm[r]
 • 36
GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ - ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2020 MÔN TOÁN - SÁCH TOÁN - HỌC TOÁN

GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ - ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2020 MÔN TOÁN - SÁCH TOÁN - HỌC TOÁN

TRANG 1 GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ ỂN TÓM TẮT LÍ THUYÊT Ẹ ĐỊNH NGHĨA Định nghĩa.. Tìm rm đề hệ bât phương trình 1 có nghiệm.[r]
 • 234
Hệ qui chiếu quán tính và các lực phi quán tính

Hệ qui chiếu quán tính và các lực phi quán tính

Mọi hệ qui chi ếu đứng y ên hay chuy ển động thẳng đều với hệ qui chiếu quán tính đều l à h ệ qui chiếu quán tính.. Vậy, có tồn tại một?[r]
 • 7
ĐỀ THI ÂN

ĐỀ THI ÂN

0,5 điểm màu sắc tình cảm , đậm nhạt phong phú , nổi bật trọng tâm bức tranh 1 điểm 3 điểm Đường nét Nét thể hiện nội dung tranh0.5 điểm Nét vẽ tự nhiên, đúng hình 0,5 diểm TRANG 3 được [r]
 • 6
Mê mẩn bên bãi biển đẹp nhất Hy Lạp pot

Mê mẩn bên bãi biển đẹp nhất Hy Lạp pot

Các bãi bi ển của Hy Lạp được các du khách đánh giá l à nh ững b ãi bi ển xanh, s ạch, đẹp hàng đầu. V à bãi bi ển Navagio nằm tr ên hòn đảo Zakynthos ở Hy L ạp l à m ột trong số đó. B ãi bi ển có m àu xanh tuy ệt vời n ày còn được du khách gọi bởi m ột cái tên khác, đó là Shipwreck. Người ta gọi t ên bãi bi ển như vậy bởi con t àu
 • 5
GIÁO ÂN

GIÁO ÂN

Do đó GV chỉ giới thiệu cách tiến hành thí nghiệm - HS lắng nghe và quan sát - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe _HOẠT ĐỘNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 25 PHÚT_ I/ SỰ NÓNG CHẢ[r]
 • 4
ÂN 7T28

ÂN 7T28

-ƠN TĐN SỐ 8 -NHẠC LÍ: GAM TRƯỞNG, GIỌNG TRƯỞNG -ÂNTT: NHẠC SĨ HUY DU VÀ BÀI HÁT “ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI” TRANG 10 Qua NHỮNG NĂM THÁNG GẮN BĨ VỚI CUỘC ĐỜI CHIẾN SĨ ĐÃ HÌNH THÀNH TRONG ƠNG NIỀ[r]
 • 14
AM NHAC LÔP

AM NHAC LÔP

Thông qua việc học hát để các em lam quen với cách thể hiện cảm xúc và cảm thụ ÂN * NHẠC LÍ VÀ TĐN: - Nhạc lý là lí thuyết của ÂN là nhữngkhái niệm sơ giản nhất về ÂN - TĐN: Thể hiện nhữ[r]
 • 64
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

2h BộLậ LtD ậD7 ân iềSựqi augiề :“ ịàs ân iềSựqi augiềả bh BộLậ LtD ậD7 ân iềSựqi yị :“ ịàs ân iềSựqi yịả oh BộLậ LtD ịàs ân iềSựqi yị ồm7 ân v :“ ịàs ân iềSựqi yịả ch BộLậ LtD ịàs ân iềSựqi augiề ồm7 ân v :“ ịàs ân iềSựqi augiềh Bóqi s,ấ ậờấ ân iềSựqi rá LưL umL LtD ợ :“e
 • 21
Phương trình và bất phương trình đại số

Phương trình và bất phương trình đại số

Loại 2: Phương pháp thế và đặt ân số phụ Như đã biết đây là một trong những phương pháp thông dụng, nhất để giải hệ phương trình nói chung và hệ phương trình không chứa căn thức nói riên[r]
 • 25
GIÁO TRÌNH VỀ THUYẾT TIẾN HÓA - CHƯƠNG 5&6 DOC

GIÁO TRÌNH VỀ THUYẾT TIẾN HÓA - CHƯƠNG 5&6 DOC

Những biến đổi di truyền trong quần thể có thể xảy ra theo hai chiều thuận nghịch, lặp lại nhiều lần, không dẫn tới hình thành loài mới. Sự biến đổi đó có thể xảy ra theo một chiều, tích luỹ qua thời gian dài, làm cho quần thể trở thành một hệ gen kín, cách ly với quần thể khác trong loài, nghĩa là hình thành một loài mới. Như vậy, hiện tượng tiến hoá cơ sở là nền tảng, là giai đoạn đầu của quá trình hình thành loài mới, nhưng không phải là giai đoạn tất yếu dẫn đến sự xuất hiện loài mới.
 • 11
CÔNG NGHỆ ADN TÁI TỔ HỢP PART 1 POTX

CÔNG NGHỆ ADN TÁI TỔ HỢP PART 1 POTX

ĐĐĐĐĐĐĐĐại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên -------- ĐĐĐĐĐĐĐĐại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học
 • 6
ĐIỀU HÒA GENE HỆ MIỄN DỊCH Ở ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG PART 1 PPT

ĐIỀU HÒA GENE HỆ MIỄN DỊCH Ở ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG PART 1 PPT

ĐĐĐĐĐĐĐĐại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên -------- ĐĐĐĐĐĐĐĐại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội ại học quốc gia hà nội Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học Khoa sinh học
 • 5
Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

ển hóa chất dinh dưỡng nhanh: do kích thược cơ thể nhỏ, diện tích tiếp xúc v. ển nhanh[r]
 • 3
Di truyền học quần thể và tiến hoá ppsx

Di truyền học quần thể và tiến hoá ppsx

TRANG 1 ĐĐĐĐĐĐĐĐại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự nhiên ại học khoa học tự n[r]
 • 53
SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

SÁCH DỰ ÁN ĐẦU

Câc đặc điểm của dự ân Câc đặc điểm cuả một dự ân như sau: • Dự ân lă một công việc không thường kỳ BẢNG 1: SO SÂNH DỰ ÂN VỚI CÔNG VIỆC THƯỜNG NHẬT Dự ân Công việc định kỳ Điều ngoại lệ [r]
 • 149
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TIA VŨ TRỤ ĐỀ TÀI NCKH QT 09 11

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TIA VŨ TRỤ ĐỀ TÀI NCKH QT 09 11

l : _P h ố nâng lượng của tia_ v/7 _trụ_ TRANG 9 1.2 MƯA RÀO KHÍ Q U Y ỂN D IỆN RỘNG Tia vũ trụ năng lượng cao đi vào bầu khí quyển của Trái đất tạo ra mưa rào diện rộng các hạt tích điệ[r]
 • 37
Báo cáo GSMT định kỳ chi nhánh doanh nghiệp tư nhân ân lộc  nhà máy xay xát ân lộc

Báo cáo GSMT định kỳ chi nhánh doanh nghiệp nhân ân lộc nhà máy xay xát ân lộc

Báo cáo GSMT định kỳ chi nhánh doanh nghiệp tư nhân ân lộc nhà máy xay xát ân lộc Báo cáo GSMT định kỳ chi nhánh doanh nghiệp tư nhân ân lộc nhà máy xay xát ân lộc Báo cáo GSMT định kỳ chi nhánh doanh nghiệp tư nhân ân lộc nhà máy xay xát ân lộc Báo cáo GSMT định kỳ chi nhánh doanh nghiệp tư nhân ân lộc nhà máy xay xát ân lộc Báo cáo GSMT định kỳ chi nhánh doanh nghiệp tư nhân ân lộc nhà máy xay xát ân lộc
 • 25
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN DUYÊN HẢI VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH HÀNG HẢI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG SAU NĂM 2020

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN DUYÊN HẢI VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH HÀNG HẢI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG SAU NĂM 2020

Xu hướng phát triển của Hệ thống TTDH ...95 TRANG 7 7 CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT THUẬT NGỮ VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG ANH DIỄN GIẢI AIS Automatic Identification System Hệ thống nhận dạng tự độ[r]
 • 134

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự độngcơ sở lý thuyết điều khiển tự độngtài liệu cơ sở lý thuyết điều khiển tự độnggiáo trình cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài giảng cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài tập cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngphương pháp lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động ebookđề thi lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động bkđnđồ án lý thuyết điều khiển tự độngbao cáo thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự độngbài tâp lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự động co dap anNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP