0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

TK 6278 Chi phí bằng tiền khác

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

liệu nhân công và các chi phí khác phải chi để làm hạ khối lượng xây lắp bị hỏng phải phá đi. - Thiệt hại ngừng sản xuất do nguyên nhân bất thường như: Khi bị mưa gió bão lụt, hảo hoạn… công nhân phải ngừng sản xuất. Chi phí thiệt hại bao gồm các khoản chi phí doanh nghiệp phải chi ra trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân bất thường (lương khấu hao…) với những khoản chi phí theo dự kiến, kế toán theo dõi trên TK 335 "chi phí phải trả" và được tính vào giá thành sản phẩm trong trường hợp ngừng sản xuất bất thường do không được chấp nhậnh nếu mọi thịet hại phải được theo dõi riêng. Mọi chi phí về thiệt hại do ngừng sản xuất cuối kỳ sau khi trừ đi phần thu hồi (nếu do được bồi thường), giá trị thiệt hại thật sẽ được trừ vào thu nhập như khoản chi phí thời kỳ.
 • 28
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG

- Công dụng: dùng để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. - Quy định hoạch toán: TK 154 được dùng để theo dõi chi tiết cho từng đối tượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ. Do vậy trước khi kết chuyển TK 621, 622, 627 thì kế toán phải phân bổ chi phí cho từng sản phẩm để phục vụ cho việc xác định giá thành của từng sản phẩm đã hoàn thành. Trị giá SPDD đầu kỳ hoặc cuối kỳ cũng phải được theo dõi chi tiết cho từng sản phẩm. Sau kinh tính giá thành sản phẩm đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng giá bán của từng sản phẩm.
 • 41
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ  HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty cơ khí Hà Nội Sản phẩm máy công cụ là sản phẩm truyền thống của công ty được sản xuất theo kế hoạch vì vậy mà kế toán đề ra sản xuất bao nhiêu máy thì lệnh tạo phôi và cung cấp đầy đủ cho bấy nhiêu máy vì vậy ở các giai đoạn nói chung là không có sản phẩm dở dang. Trên TK 154 cuối kỳ vẫn có số dư cuối kỳ đó là phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của các xưởng rèn, gia công cơ khí… được chuyển hết cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo dõi. Vì vậy chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được tính như sau:
 • 39
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CỔ PHẦN NGỌC ANH  3 DOCX

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CỔ PHẦN NGỌC ANH 3 DOCX

- K/c doanh thu ho ạ t độ ng tài chính thu ầ n sang TK 911- X Đ KQKD. Bên có: Doanh thu ho ạ t độ ng tài chính phát sinh trong k ỳ . * TK 635- Chi phí tài chính. Đượ c s ử d ụ ng để ph ả n ánh nh ữ ng kh ỏ an chi phí ho ạ t độ ng tài chính hoàn nh ậ p d ự phòng gi ả m giá đầ u t ư ch ứ ng khoán và cu ố i k ỳ để k ế tóan k ế t chuy ể n toàn b ộ chi phí tài chính và các kho ả n rõ phát sinh trong k ỳ để xác đị nh KQKD.
 • 10
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Việc tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh được căn cứ vào các đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. Mỗi đối tượng tập hợp chi phí được mở sổ theo dõi chi tiết riêng từng khoản mục chi phí để làm cơ sở cho việc tính giá thành. Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để tổng hợp chi phí sản xuất. Tk sử dụng là TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Cuối tháng kế toán tiến hành kết chuyển chi phí sản xuất từng phân xưởng bằng các bút toán cụ thể như đã trình bày ở các khoản mục chi phí sản xuất trên để máy tính vào Nhật ký chung và sau đó máy tính sẽ xử lý cho ra Sổ cái TK 154 chi tiết theo các phân xưởng. Xin xem mẫu biểu Sổ cái TK 1541- chi phí SXDD PX Bánh I (bảng 41).
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

liệu nhân công và các chi phí khác phải chi để làm hạ khối lượng xây lắp bị hỏng phải phá đi. - Thiệt hại ngừng sản xuất do nguyên nhân bất thường như: Khi bị mưa gió bão lụt, hảo hoạn… công nhân phải ngừng sản xuất. Chi phí thiệt hại bao gồm các khoản chi phí doanh nghiệp phải chi ra trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân bất thường (lương khấu hao…) với những khoản chi phí theo dự kiến, kế toán theo dõi trên TK 335 "chi phí phải trả" và được tính vào giá thành sản phẩm trong trường hợp ngừng sản xuất bất thường do không được chấp nhậnh nếu mọi thịet hại phải được theo dõi riêng. Mọi chi phí về thiệt hại do ngừng sản xuất cuối kỳ sau khi trừ đi phần thu hồi (nếu do được bồi thường), giá trị thiệt hại thật sẽ được trừ vào thu nhập như khoản chi phí thời kỳ.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

Toàn bộ chi phí mà các doanh nghiệp chi ra sẽ hoàn thành một khối lợng công tác xây lắp, một công trình hạng mục công trình phải đợc bù đắp bằng chính số tiền thu về do quyết toán công trình hạng mục công trình và khối lợng công tác xây lắp đó. Việc bù đắp các chi phí đầu vào chỉ có thể đảm bảo đợc quá trình tái sản xuất giản đơn. Mục đích sản xuất và nguyên tắc kinh doanh trong cơ chế thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm bảo trang trải bù đắp mọi chi phí đầu vào của quá trình sản xuất phải có lãi. Trong cơ chế thị trờng giá bán sản phẩm lao vụ phụ thuộc rất nhiều vào quy luật cung cầu vào sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và khách hàng. Giá bán của sản phẩm xây dựng là giá nhận thầu. Vậy giá nhận thầu xây lắp biểu hiện giá trị của công trình hạng mục công trình phải dựa trên cơ sở giá thành dự toán để xác định, thông qua việc tiêu thụ bán sản phẩm hàng hóa. Giá bán sản phẩm lao vụ là biểu hiện giá trị của sản phẩm, cao vụ phải dựa trên cơ sở giá thành sản phẩm để xác định. Thông qua giá bán sản phẩm mà đánh giá đợc mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả chi phí.
 • 26
LÀM GIÀU BẰNG TIỀN NGƯỜI KHÁC DOCX

LÀM GIÀU BẰNG TIỀN NGƯỜI KHÁC DOCX

tay v ớ i ti ề n c ủ a mình. C ụ th ể h ơ n m ộ t chút, gi ả s ử b ạ n có m ộ t ý t ưở ng nghe r ấ t tuy ệ t và b ạ n là m ộ t ng ườ i có tài trình bày đ ã thuy ế t ph ụ c đượ c n ă m ng ườ i b ạ n khác cùng tham gia. M ỗ i ng ườ i s ẽ b ỏ ta 10.000USD, thì t ổ ng v ố n ban đầ u c ủ a công ty s ẽ là 50.000USD. Đ i ề u này đồ ng ngh ĩ a v ớ i chuy ệ n m ỗ i ng ườ i b ạ n s ẽ s ở h ữ u m ộ t c ổ ph ầ n c ủ a công ty. B ạ n c ũ ng s ở h ữ u m ộ t ph ầ n, m ặ c dù b ạ n không b ỏ ra
 • 4
Giáo trình môn chi phí giá thành ngành may

Giáo trình môn chi phí giá thành ngành may

MÔN 2 : CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH2.1. Những khái niệm cơ bản về chi phí 1. Chi phí:a. Chi phí: Chi phí được định nghĩa bằng nhiều cách. Thông thường chi phí có nghĩa là sự đo lường phí tổn bằng tiền. Với các doanh nghiệp sản xuất, chi phí được hiểu là tổng số các phí tổn phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hoá hay một dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Theo học viện tài chính của Mỹ: Chi phí là sự đo lường bằng tiền tổng số các nguồn lực được sử dụng vào một mục đích nào đó.
 • 24
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6278:2003 - Sửa đổi 2:2005

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6278:2003 - Sửa đổi 2:2005

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6278:2003 về Quy phạm trang bị an toàn tàu biển. Sửa đổi 2:2005 cập nhật những quy định, chỉ tiêu và yêu cầu trong năm 2005 cho TCVN 6278:2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 5
LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY XĂNG DẦU B12 – XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH PPT

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY XĂNG DẦU B12 – XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH PPT

Số bình quân : Là chỉ tiêu biểu hiện tình phổ biến của các chỉ tiêu phân tích, có phân tích theo chiều dọc, hoặc theo chiều ngang. - So sánh theo “chiều dọc” để thấy được tỷ trọng của từng loại trong tổng số ở mỗi bản báo cáo. Từng khoản mục trên báo cáo được thể hiện bằng một tỷ lệ kết cấu so với một khoản mục được chọn làm gốc có tỷ lệ là 100%. Sử dụng phương pháp so sánh số tương đối kết cấu (chi tiêu bộ phận trên chi tiêu tổng thể ) phân tích theo chiều dọc giúp chúng ta đưa về một điều kiện so sánh, dễ dàng thấy được kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ tiêu tổng thể tăng giảm như thế nào. Từ đó khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • 79
LÀM GIÀU BẰNG TIỀN NGƯỜI KHÁC PPSX

LÀM GIÀU BẰNG TIỀN NGƯỜI KHÁC PPSX

ném bom. V ới thành công đó, năm 1984 tạp chí Inc. gọi ông l à “Beethoven tài chính” người có thể h ình dung ra c ả một bản giao hưởng khi người khác ch ỉ nghe một câu nhạc. Đồng nghiệp nhận xét “Khi
 • 7
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

cùng một điều kiện kinh doanh tơng tự. Chỉ tiêu dùng để làm mốc khi so sánh, tiêu chuẩn so sánh đợc lựa chọn tuỳ theo mục tiêu so sánh. Mục tiêu so sánh sẽ quy định các kỹ thuật, phơng pháp để đạt đợc mục tiêu đã đề ra. Để đáp ứng các mục tiêu sử dụng của những chỉ tiêu so sánh, quá trình so sánh giữa các chỉ tiêu đợc thể hiện dới 3 hình thái là so sánh số tuyệt đối, số tơng đối và số bình quân. Từ đó cho thấy sự biến động về mặt quy mô hoặc khối lợng của chỉ tiêu phân tích, mối quan hệ tỷ lệ, kết cấu của từng chỉ tiêu trong tổng thể hoặc biến động về mặt tốc độ của chỉ tiêu đang xem xét giữa các thời gian khác nhau, biểu hiện tính phổ biến của chỉ tiêu phân tích.
 • 21
BÀI TẬP XÁC ĐỊNH HẠN MỨC TÍN DỤNG

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH HẠN MỨC TÍN DỤNG

CÁCH 1: Xác định nhu cầu VLĐ dựa vào ước lượng tổng chi phí sản xuất kinh doanh SXKD cần thiết bằng tiền.. - Ước lượng tổng chi phí SXKD cần thiết bằng tiền: TỔNG CHI PHÍ SXKD CẦN THIẾT [r]
 • 4
HOÀN TIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CTY CP NHỰA ĐÀ NẴNG - 3 PPTX

HOÀN TIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TẠI CTY CP NHỰA ĐÀ NẴNG - 3 PPTX

Nếu phân bổ bất hợp lí sẽ có ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả hoạt động của các sản phẩm này,nghĩa là sẽ không tính đủ chi phí làm tăng giả tạo kết quả,hoặc tính quá đáng chi phí làm giảm kết quả, điều này không có tác dụng kích thích việc kinh doanh của các sản phẩm này.
 • 9
D1010

D1010

- Đối với Tài khoản thuộc loại doanh thu, hàng tồn kho, TSCĐ, chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác, bên Nợ các Tài khoản vốn bằng tiền, Nợ phải thu, bên có các tài khoản Nợ phải tr[r]
 • 47
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VN

- Đối với Tài khoản thuộc loại doanh thu, hàng tồn kho, TSCĐ, chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác, bên Nợ các Tài khoản vốn bằng tiền, Nợ phải thu, bên có các tài khoản Nợ phải tr[r]
 • 47
Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Tổng Công ty Chè Việt Nam

Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Tổng Công ty Chè Việt Nam

- Đối với Tài khoản thuộc loại doanh thu, hàng tồn kho, TSCĐ, chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác, bên Nợ các Tài khoản vốn bằng tiền, Nợ phải thu, bên có các tài khoản Nợ phải tr[r]
 • 47
CHI PHÍ CỦA DNTM

CHI PHÍ CỦA DNTM

 Giá tính thuế XK: Là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất Việt Nam theo hợp Giá tính thuế XK: Là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất Việt Nam theo hợp đồng (không bao gồm chi phí vận chuyển quốc tế và phí bảo hiểm hàng đồng (không bao gồm chi phí vận chuyển quốc tế và phí bảo hiểm hàng hóa từ cửa khẩu xuất đến cửa khẩu nhập).
 • 24
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Quá trình từ khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thường là dài, nó phụ thuộc vào quy mô và tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công thường được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn thi công bao gồm nhiều công việc khác nhau. Khi đi vào từng công việc cụ thể, do chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết khí hậu làm ngừng quá trình sản xuất và làm giảm tiến độ thi công công trình. Sở dĩ có hiện tượng này vì phần lớn các công trình đều được thực hiện ở ngoài trời, do vậymà điều kiện thi công không có tính ổn định, luôn biến động theo địa điểm xây dựng và theo từng giai đoạn thi công công trình.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

Biểu hiện bằng tiền của tất cả các chi phí thực tế (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung) mà doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra để hoàn thành một đối tợng xây lắp nhất định. Nó đợc xác định theo số liệu kế toán cung cấp. Giá thành thực tế không chỉ bao gồm những chi phí trong định mức mà còn bao gồm những chi phí thực tế phát sinh không nằm trong kế hoạch dự toán nh: thiệt hại phá đi làm lại thiệt hại về ngừng sản xuất những mất mát hao hụt vật t ... do nguyên nhân chủ quan của bản thân xí nghiệp.
 • 27
Tình huống 3. Lập mô hình tài chính dự án xe buýt Chợ Lớn - Gò Vấp (Phần 1)

Tình huống 3. Lập mô hình tài chính dự án xe buýt Chợ Lớn - Gò Vấp (Phần 1)

Căn cứ vào việc trả tiền sau theo hợp đồng với các đơn vị cung ứng, khoản phải trả của dự án bằng 50% chi phí nhiên liệu và chi phí bảo trì8. Cân đối tiền mặt bằng 5% tổng doanh thu hàn[r]
 • 3
CTY KINH ĐÔ VỚI VIỆC HÒAN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - 4 PPTX

CTY KINH ĐÔ VỚI VIỆC HÒAN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - 4 PPTX

hơn các luồng tiền nhận được từ các năm sau. Các luồng tiền càng xa trong tương lai thì mức độ không ổn định càng cao. *Chỉ tiêu chỉ số doanh lợi PI: Chỉ tiêu này còn được gọi là tỷ số lợi ích - chi phí, là tỷ lệ giữa giá trị hiện tại của các luồng tiền dự án mang lại và giá trị đầu tư ban đầu. Chỉ tiêu này phản ánh một đơn vị đầu tư sẽ mang lại bao nhiêu đơn vị giá trị. Nếu PI lớn hơn 1 có nghĩa là dự án mang lại giá trị cao hơn chi phí và khi đó có thể chấp nhận được. Chỉ số doanh lợi được tính dựa vào mối quan hệ tỷ số giữa thu nhập ròng hiện tại so với vốn đầu tư ban đầu.
 • 8
LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN KHÍ NĂNG VIỆT NAM POT

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN KHÍ NĂNG VIỆT NAM POT

Công ty không chỉ tập trung đầu t- vào lĩnh vực kinh doanh phân phối độc quyền bình năng l-ợng không khí mà công ty còn mở rộng lĩnh vực hoạt động sang mảng kinh doanh khác: kinh doanh bất động sản đáp ứng nhu cầu thị tr-ờng, tăng uy tín với khách hàng cũng nh- các cổ đông của doanh nghiệp. Đạt đ-ợc kết quả nh- vậy là do Công ty đã rất linh hoạt, nhạy bén với những biến động trên thị tr-ờng, chủ động tìm hiểu và khai thác thị tr-ờng. Điều này đ-ợc thể hiện trong việc doanh thu của Công ty năm 2008 tăng 73,3% so với năm 2007 đến năm 2009 mức tăng so với năm 2008 không cao bằng năm 2008 so với 2007(41,6%) nh-ng mức doanh thu sau thuế cũng tăng một l-ợng đáng kể là 61,2%.
 • 85
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:” MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG” PPTX

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:” MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG” PPTX

2. Hoăn thi ện về công tâc theo d õi s ổ chi tiết ở từng loại chi phí : Về ưu điểm, sổ kế toân ở Công ty tương đối đơn giản, dẽ hiểu dễ sử dụng. Trong từng phần hănh kế toân đều có tổ chức hệ thống sổ sâch riíng tạo điều kiện thuận lợi trong quâ trìhn đối chiếu kiểm tra chứng từ. Tuy nhiín về sổ chi tiết chi phí sản xuất chung chỉ mở có một sổ chi tiết khâch hăng TK627 chưa chi tiết cho tất cả những chứng từ, phiếu xuất vật tư, công cụ dụng cụ cho phđn xưởng đó lă những khoản chi phí phât sinh trong phđn xưởng như:tiền lương, sửa chũa mây móc khấu hao TSCĐ ở phđn xưởng năo? tổ năo nhận ,phục vụ cho phđn xưởng năo? đó tất cả lă những điều còn hạn chế ở công ty về vấn đề sổ chi tiết. Theo em: Cần thiết kế lại mấu sổ chi tiết cho từng loại chi phí phât sinh ở phđn xưởng như: Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung cố định, vă chi phí sản xuất chung biến đổi. Từ đđy có thể theo dõi cho từng phđn xưởng ,từng loại chi phí phât sinh cho từng loại phđn xưởng.
 • 41
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

quá trình sản xuất được người tiêu dùng chấp nhận và làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bên cạnh những mặt thuận lợi, cũng không ít những mặt khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, muốn đảm bảo ưu thế trong cạnh tranh, thu lợi nhuận cao thì bên cạnh việc sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu người tiêu dùng, yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá thành hạ, phù hợp với sức mua của đa số người tiêu dùng. Đặc biệt trong ngành Dược, với tình trạng thị trường thuốc ngoại tràn ngập thị trường thuốc Việt Nam và giá cả quá cao so với thu nhập của người dân, thì việc tìm ra và không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm là một yêu cầu bức thiết và khách quan.
 • 109
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐÁ QUÝ VIỆT NHẬT

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐÁ QUÝ VIỆT NHẬT

Do đó việc hạch toán đầy đủ và chính xác các khoản chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất không những cần thiết mà còn mang tính nguyên tắc theo quy định của Nhà nước. Các doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh với mục đích hạ thấp giá thành tăng lợi nhuận. Muốn có lãi cao thì một trong những biện pháp hàng đầu là tối thiểu hoá một cách hợp lý chi phí sản xuất chi ra. Mặt khác, chi phí sản xuất lại cấu thành lên giá trị sản phẩm. Bởi vậy, việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm chỉ thực hiện được trên cơ sở tiết kiệm chi phí.
 • 23
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

-Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho thi công nh đIửn, nớc, điện thoại, vận chuyển… -Các chi phí khác bằng tiền: là các khoản chi phí phục[r]
 • 31
72 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

72 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

-Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho thi công nh đIửn, nớc, điện thoại, vận chuyển… -Các chi phí khác bằng tiền: là các khoản chi phí phục[r]
 • 32
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

-Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho thi công nh đIửn, nớc, điện thoại, vận chuyển… -Các chi phí khác bằng tiền: là các khoản chi phí phục[r]
 • 31
Thực trạng kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành hoạt động kinh doanh dịch vụ khỏch sạn tại chi nhỏnh Cụng ty TNHH Hồ Tõy một thành viờn – Khỏch sạn Tõy Hồ.

Thực trạng kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành hoạt động kinh doanh dịch vụ khỏch sạn tại chi nhỏnh Cụng ty TNHH Hồ Tõy một thành viờn – Khỏch sạn Tõy Hồ.

Đối với kinh doanh hàng ăn, vật liệu trực tiếp tham gia vào quá trình chế biến để tạo nên các món ăn rất phong phú, đa dạng. Các loại vật liệu này có đặc thù dễ hỏng trong quá trình mua và lưu kho..Vì vậy, khách sạn luôn phải quan tâm đối với công tác kế toán tập hợp chi phí chế biến nhằm tính đúng và tính đủ được giá thành của hàng tự chế.
 • 38
Phân tích hiệu quả HĐKD loại hình Viễn thông công cộng của Điện lực TP Cần Thơ

Phân tích hiệu quả HĐKD loại hình Viễn thông công cộng của Điện lực TP Cần Thơ

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) Chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p này bao g ồ m nhi ề u lo ạ i chi phí nh ư : V ậ t li ệ u v ă n phòng; d ụ ng c ụ , đồ dùng v ă n phòng; chi phí kh ấ u hao tài s ả n c ố đị nh; chi phí thu ế , phí, l ệ phí; chi phí d ự phòng; chi phí d ị ch v ụ mua ngoài; chi phí b ằ ng ti ề n khác; chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p khác. T ấ t c ả các chi phí này s ẽ làm t ă ng lên hay làm gi ả m xu ố ng ph ầ n l ớ n l ợ i nhu ậ n c ủ a lo ạ i hình Vi ễ n thông công c ộ ng n ế u không bi ế t s ử d ụ ng đ úng cách, h ạ n ch ế và ti ế t ki ệ m lo ạ i chi phí này. Để
 • 23
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI SAO ĐỎ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI SAO ĐỎ

Nh vậy, “ Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về _lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp _ _phải chi ra trong quá trình sản[r]
 • 100
LÝ LUẬN CHUNG VÊ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHÂM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VÊ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHÂM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp là vấn đề vô cùng phức tạp, tính chất phức tạp, mức độ khó khăn phụ thuộc vào từng loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Tại các doanh nghiệp sản xuất quản lý chi phí phải dựa vào quản lý các khoản mục chi phí phát sinh và quản lý chi phí theo mặt hàng... Nếu quản lý chi phí dựa trên các khoản mục chi phí phát sinh thì doanh nghiệp phải xem xét cơ cấu chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung trên tổng chi phí sao cho hợp lý. Còn nếu doanh nghiệp quản lý chi phí sản xuất theo từng loại sản phẩm thì doanh nghiệp cũng cần phải xem xét chi phí cho loại sản phẩm nào là ít, loại sản phẩm là tương đối để tính toán giá thành sao cho đúng đắn.
 • 27
LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM

LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM

Đối với chi phí sản xuất chung như khấu hao máy móc thiết bị, dịch vụ mua ngoài, các chi phí bằng tiền khác,… cũng tác động trực tiếp lên giá thành sản phẩm và lợi nhuận doanh nghiệp, vi[r]
 • 28
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Chi phớ quản lý doanh nghiệp gồm - Chi phớ quản lý kinh doanh - Chi phớ quản lý hành chớnh - Chi phớ chung khỏc liờn quan đến hoạt động kinh doanh của toàn doanh nghiệp như tiền lương và cỏc khoản phụ cấp, cỏc khoản trớch theo lương; chi ăn giữa ca, chi phớ vật liệu, khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ mỏy quản lý và điều hành doang nghiệp; cỏc khoản thuế, phớ, lệ phớ; cỏc chi phớ khỏc bằng tiền phỏt sinh ở doanh nghiệp như chi phớ tiếp tõn, giao dịch, trợ cấp thụi việc cho người lao động chi nghiờn cứu khoa học, đổi mới cụng nghệ, chi sỏng kiến, tiền thưởng tăng năng xuất lao động, dự phũng phải thu khú đũi, chi bảo vệ mụi trường và cỏc khoản chi phớ khỏc.
 • 46
LUẬN VĂN - CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG PPSX

LUẬN VĂN - CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG PPSX

Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản của xó hội loài người, là điều kiện tiờn quyết tất yếu của sự tồn tại và phỏt triển. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực chất là việc sản xuất ra cỏc sản phẩm nhằm đỏp ứng nhu cầu của thị trường và thu về lợi nhuận. Đú là quỏ trỡnh mà mỗi doanh nghiệp bỏ ra những chi phớ nhất định, là chi phớ về lao động đời sống gồm: tiền lương, tiền cụng, trớch BHXH; cũn chi phớ về lao động vật húa gồm chi phớ khấu hao TSCĐ, chi phớ NVL… Mọi chi phớ bỏ ra cuối cựng đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ.
 • 63
HOÀNTHIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI HÀ YẾN

HOÀNTHIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI HÀ YẾN

Các doanh nghiệp khi quản lý và hạch toán chi phí sản xuất phải theo dõi đợc chi phí của 5 yếu tố : _- CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU_ : là biểu hiện bằng tiền của các loại nguyên nhiên[r]
 • 94

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châuthực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng tân phúhạch toán chi phí sản phẩm hỏngkhoa luan ke toan chi phi doanh thu va xac dinh ket qua kinh doanh cong ty tnhh tan phuoc longthực trạng kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ công ty kỹ thuật công nghiệp thăng longhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũhoạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tytính giá thành sản phẩm tại công ty nạo vét đường thuỷphương pháp tính giá thành xây lắp tại công tytổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thànhhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ