0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Cơ khí - Vật liệu >

tín hiệu hồi tiếp phản hồi feedback

ĐỒ ÁN ĐỒ ÁN KỸ THUẬT MẠCH MẠCH KHUYẾT ĐẠI CÔNG SUẤT DẠNG OCL

ĐỒ ÁN ĐỒ ÁN KỸ THUẬT MẠCH MẠCH KHUYẾT ĐẠI CÔNG SUẤT DẠNG OCL

SVTH: M.Tu ấn –V. Quy ền – T.Viín Trang - 3 - B E C E E B C E Ph ần A : LÝ THUY ẾT Chương I : TRANSISTOR LƯỠNG CỰC 1. Cấu tạo vă câch mắc 1.1 C ấu tạo. Transistor lă d ụng cụ bân dẫn có hai tiếp giâp p - n vă 3 điện cực được đưa ra từ 3 mi ền. Mi ền Emiter, miền n ăy có n ồng độ tạp chất lớn nhất, điện cực đưa ra từ miền năy g ọi l ă c ực Emitter (cực phât), ký hi ệu l ă E. Mi ền Base, miền n ăy có n ồng độ tạp chất nhỏ nhất, điện cực đưa ra từ miền n ăy g ọi l ă c ực Base (cực gốc), ký hiệu l ă B. Mi ền Collecter, miền n ăy có n ồng độ tạp chất trung b ình, điện cực đưa ra từ mi ền n ăy g ọi l ă c ực Colectter(cực thu), ký hiệu lă C. Tu ỳ theo tr ình t ự sắp xếp câc miền p v ă n mă ta có transistor lo ại npn hay loại pnp.
 • 49
BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ  MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP FEEDBACK AMPLIFIER PART 1 POT

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP FEEDBACK AMPLIFIER PART 1 POT

8.12 Mạch hồi tiếp điện thế song song . Bài tập cuối chương . 5. Vấn đề nghiên cứu của chương kế tiếp. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về loại mạch khuếch đại có hồi tiếp âm và khảo sát ảnh hưởng của loại hồi tiếp này lên các thông số cũng như tính chất của mạch khuếch đại.
 • 5
Chương trình mô đun đào tạo: Mạch điện tử cơ bản (MĐ18)

Chương trình mô đun đào tạo: Mạch điện tử cơ bản (MĐ18)

Chương trình mô đun đào tạo Mạch điện tử cơ bản - MĐ18 trình bày về mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzito, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET, mạch ghép transistor, hồi tiếp, khuếch đại công suất,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
 • 10
Ứng dụng công nghệ FPGA để xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải

Ứng dụng công nghệ FPGA để xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải

Bài viết này đi vào nghiên cứu công nghệ FPGA để phát và thu nhận tín hiệu phản hồi vào đầu đường dây truyền tải, căn cứ vào phân tích thời điểm của tín hiệu phản hồi để xác định vị trí sự cố trên đường dây.
 • 6
Đề cương ôn tập môn linh kiện điện tử pps

Đề cương ôn tập môn linh kiện điện tử pps

b. Tín hiệu vào và tín hiệu ra đảo pha 180 độ. c. R f là điện trở hồi tiếp. d. Tổng trở vào Z in = rất lớn * 138. Xét mạch khuếch đại đảo như hình 3.2, biết A vf = -15, nguồn cấp điện ± 12V. Người ta cho điện áp ngõ vào 0.5V. Hỏi giá trị điện áp ngõ ra:
 • 53
MẠCH ĐIỆN TỬ  MẠCH DAO ÐỘNG OSCILLATORS PART 2 PPTX

MẠCH ĐIỆN TỬ MẠCH DAO ÐỘNG OSCILLATORS PART 2 PPTX

- Một phương pháp khác để giảm biến dạng và tăng độ ổn định biên độ tín hiệu dao động, người ta sử dụng JFET trong mạch hồi tiếp âm như một điện trở thay đổi. Lúc này JFET được phân cực trong vùng điện trở (ohmic region-vùng ID chưa bảo hòa) và tác động như một điện trở thay đổi theo điện thế (VVR-voltage variable resistor).
 • 5
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ PPTX

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ PPTX

Điều năy có nghĩa lă ta cần định mức phđn cực cho BJT, sao cho khi có tín hiệu văo thì Transistor dẫn ngay. Như vậy xem mức điện âp thông Ube đê được dời về gốc tọa độ (Đặc tuyến dời văo lúc năy coi như lă tuyến tính vă đoạn cong của đường đặc tuyến đê bị loại bỏ). Để đạt được điều mong muốn trín ta phải đặc văo cực B của 2BJT công suất câc điện âp ban đầu thích hợp. Vậy tầng khuyếch đại đẩy kĩo không đơn thuần lăm việc ở chế độ B mă nó lăm việc theo chế độ AB. Tức lă nó sẽ có một phần âp nhỏ lăm cho điểm lăm việc Q sẽ dịch chuyển lín điểm Q do đó lăm cho tín hiệu đầu ra ít bị mĩo.
 • 33
BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ : MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP (FEEDBACK AMPLIFIER) PART 2 DOCX

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ : MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP (FEEDBACK AMPLIFIER) PART 2 DOCX

khi truyền qua hệ thống hồi tiếp và được nhân với -1 trong mạch trộn và trở lại ngõ vào. Vì vậy T = -  A được gọi là độ lợi vòng và đại lượng F = 1 +  A = 1 - T được gọi là thừa số hồi tiếp. Người ta thường dùng đại lượng
 • 5
BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ  MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP FEEDBACK AMPLIFIER PART 3 PPT

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP FEEDBACK AMPLIFIER PART 3 PPT

Chú ý là bây giờ R’ 0 chia cho thừa số hồi tiếp 1+  A V , trong đó A V là độ lợi điện thế của mạch không có hồi tiếp nhưng có tải R L . 8.6.2 Mạch hồi tiếp điện thế song song: Xem lại hình 8.17. Ngắt nguồn ngõ vào (I S = 0) và cho hở tải (R L =  )
 • 5
BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ : MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP (FEEDBACK AMPLIFIER) PART 4 PPS

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ : MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP (FEEDBACK AMPLIFIER) PART 4 PPS

Mạch khuếch đại không có hồi tiếp: Ta phân mạch khuếch đại có hồi tiếp ra làm 2 thành phần: Mạch khuếch đại căn bản A và hệ thống hồi tiếp . Khi xác định được A và  ta tính được các đặc tính quan trọng của mạch khuếch đại có hồi tiếp. Mạch khuếch đại căn bản không có hồi tiếp (nhưng hệ thống  phải được đưa vào) được xác định bằng cách áp dụng các nguyên tắc sau đây:
 • 5
CHƯƠNG 7: KHUẾCH ĐẠI HỒI TIẾP ÂM VÀ DAO ĐỘNG SIN POT

CHƯƠNG 7: KHUẾCH ĐẠI HỒI TIẾP ÂM VÀ DAO ĐỘNG SIN POT

5. Giảm hoặc tăng trở kháng ngõ ra. 6. Giảm nhiễu trong bộ khuếch đại. 7. Làm giảm các hiệu ứng nhiệt. Để ổn định hệ số khuếch đại, nghĩa là chúng ta muốn làm hệ số khuếch đại ít phụ thuộc vào những thông số đặc biệt của thiết bị. Sự tuyến tính thì rất quan trọng cho bộ khuếch đại, nhưng sự cải tiến tính tuyến tính (làm méo ít) này lại càng quan trọng hơn trong khuếch đại công suất. Nhiễu ( tín hiệu điện giả được tạo ra không có khuếch đại ) đặc biệt phiền toái trong khuếch đại khi mức tín hiệu hết sức nhỏ. Trong những trường hợp này, hồi tiếp âm có thể được sử dụng làm giảm nhiễu trong bộ khuyếch đại.
 • 32
ĐIỆN TỬ  KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ PHẦN 2 PART 2 POT

ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ PHẦN 2 PART 2 POT

Để t ạ o ra dao độ ng hình sin, các bi ể u th ứ c (2-256)(2-257) đượ c tho ả mãn đố i với tín hiệu điều chuẩn f 0 và trở kháng của mạch dao động phải là thuần trở. Sự thay đổ i góc di pha c ủ a b ộ khu ế ch đạ i khi l ệ ch kh ỏ i t ầ n s ố c ộ ng h ưở ng là đ i ề u ki ệ n đủ để hoàn thành bi ể u th ứ c (2-256) đố i v ớ i t ầ n s ố f 0 , vì tr ở kháng c ủ a m ạ ch s ẽ không ph ả i là thuần trở, mà mang tính chất điện kháng (điện cảm hay điện dung). Tính chất đúng đắn của biểu thức (2-257) đối với tần số cộng hưởng được xác định bằng trị số cực đạ i c ủ a h ệ s ố khu ế ch đạ i ở t ầ n s ố f 0 .
 • 7
CƠ SỞ ĐIỆN TỬ  KỸ THUẬT NGÀNH ĐIỆN TỬ PART 13 DOCX

CƠ SỞ ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT NGÀNH ĐIỆN TỬ PART 13 DOCX

Để sơ đồ làm việc trong chế độ phát sóng thì cần có hai điều kiện: điều kiện cần là tổng các góc dịch pha của tín hiệu trong bộ khuếch đại φk và trong mạch hồi tiếp φβ theo một vòng kín [r]
 • 12
GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PART 7 DOC

GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PART 7 DOC

2.5.3. Tạo tín hiệu hình sin bằng phương pháp biến dổi từ một dạng tín hiệu hoàn toàn khác Hình 2.119 đ ã mô t ả s ơ đồ kh ố i c ủ a ph ươ ng pháp này. Đ ây là d ạ ng máy phát v ạ n n ă ng h ơ n, có nhi ề u ư u đ i ể m và hi ệ n nay đượ c s ử d ụ ng khá r ộ ng rãi. S ơ đồ c ấ u trúc c ủ a m ộ t máy phát lo ạ i này (máy phát hàm) đượ c trình bày trên hình 2.130a.
 • 24
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG KHI SỬ DỤNG CẢM BIẾN

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG KHI SỬ DỤNG CẢM BIẾN

Trong hệ thống tiết kiệm năng lượng chiếu sáng, thiết bị điều khiển thường sử dụng bộ điều khiển fuzzy logic kết hợp PID, tín hiệu hồi tiếp _F _là cường độ ánh sáng có được từ thiết bị đ[r]
 • 13
ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

Hiện tượng forecasting là hiện tượng phản xạ góc sai lẹch của cảm biến. để có khoảng cách đúng, cảm biến siêu âm phải hướng vuông góc với bề mặt chướng ngại vật đó. Tuy nhiên, các chướng ngại vật không bao giờ là phẳng, mịn, nên tia phản xạ có thể không tương ứng với góc tới. các chùm tia phản xạ này có năng lượng thấp hơn. Tuy vậy, ở một khoảng cách nào đó, cảm biến siêu âm vẫn có thể ghi nhận được những tín hiệu phản xạ này. Kết quả, thông số đọ về của cảm biến siêu âm bị lệch do góc mở của cảm biến siêu âm lớn.
 • 21
CHƯƠNG 10 MẠCH DAO ÐỘNG (OSCILLATORS)

CHƯƠNG 10 MẠCH DAO ÐỘNG (OSCILLATORS)

- Tuy nhiên, hai biến trở rất khó đồng nhất và thay đổi giống hệt nhau nên β khó giữ vững. Một cách khác để điều chỉnh tần số dao động là dùng kỹ thuật hồi tiếp âm và chỉ thay đổi một thành phần mạch và không làm thay đổi độ lợi vòng dù β và A v đều thay đổi. Mạch điện như hình 10.12 - Tần số dao động của mạch vẫn được xác định bởi:
 • 37
TẬP HUẤN DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC PPT

TẬP HUẤN DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC PPT

ĐIỀU GV CẦN LÀM LÀ SỬ DỤNG NHỮNG PPDH KHỎC NHAU ĐỂ CÚ THỂ TRANG 18 1 PHẢN HỒI MANG TÍNH XÂY DỰNG PHẢN HỒI FEEDBACK Phỏt Thu Thụng tin đó phỏt Thụng tin đó thu nhận TRANG 19 3 PHẢN HỒI L[r]
 • 68
TẬP HUẤN - DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC PPT

TẬP HUẤN - DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC PPT

ĐIỀU GV CẦN LÀM LÀ SỬ DỤNG NHỮNG PPDH KHỎC NHAU ĐỂ CÚ THỂ TRANG 18 1 PHẢN HỒI MANG TÍNH XÂY DỰNG PHẢN HỒI FEEDBACK Phỏt Thu Thụng tin đó phỏt Thụng tin đó thu nhận TRANG 19 3 PHẢN HỒI L[r]
 • 68
NỘI DUNG ÔN TẬP ĐIỆN TỬ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN POT

NỘI DUNG ÔN TẬP ĐIỆN TỬ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN POT

Ngày nay, hệ thống số được ứng dung rộng rải trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. Số hoá và xử lý số đang trở thành xu thế tất yếu của các thiết bị tính toán, viễn thông, phát thanh, truyền hình, y tế …Tuy nhiên, đại bộ phận tín hiệu tự nhiên như tiếng nói, hình ảnh, nhiệt độ, tốc độ,…lại là các đại lượng tương tự. Do đó, muốn đưa các tín hiệu này vào một hệ thống số để xử lý, ta cần biến đổi chúng sang dạng số. Các tín hiệu số không thể thể hiện được cho con người hiểu vậy phải chuyển đổi các tín hiệu số thành các tín hiệu tương tự như âm thanh, hình ảnh ….
 • 58
BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ : MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP (FEEDBACK AMPLIFIER) PART 5 DOC

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ : MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP (FEEDBACK AMPLIFIER) PART 5 DOC

Chú ý là mặc dù dòng điện I 0 tỉ lệ với v 0 nhưng không thể kết luận là mạch hồi tiếp điện thế nối tiếp vì nếu điện thế lấy mẫu là v 0 thì: và  ’ bây giờ là một hàm số của tải R L . Mạch ngõ vào của mạch khuếch đại không hồi tiếp tìm được bằng cách cho I 0 bằng 0, R E xuất hiện ở mạch vào. Ðể tìm mạch ngõ ra ta cho I i = 0 và R E cũng hiện diện ở mạch ngõ ra. Mạch được vẽ lại như hình 8.22b và mạch tương đương theo thông số re như hình 8.22c.
 • 5
KINH NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN CÔNG TY POTX

KINH NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN CÔNG TY POTX

 phải đảm bảo thông tin phản hồi (dưới dạng trò chuyện trực tiếp, gặp gỡ riêng với các nhà quản lý hay gửi thư điện tử). Điều quan trọng là làm sao để người vừa bị “mổ xẻ” trong cuộc điều tra rộng rãi biết được các kết quả của nó. Bên cạnh đó, anh ta cần phải hình dung rõ ràng về việc kết quả cuộc đánh giá sẽ
 • 16
BÀI GIẢNG TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG: LECTURE 12 – TRẦN QUANG VIỆT

BÀI GIẢNG TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG: LECTURE 12 – TRẦN QUANG VIỆT

Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Lecture 12 cung cấp cho người học kiến thức về ứng dụng trong hồi tiếp và điều khiển. Chương này trình bày các nội dung chính như: Vài ứng dụng của hệ thống hồi tiếp, cơ bản về hệ thống điều khiển tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 35
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA DÙNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH HÓA VÀO RA

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA DÙNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH HÓA VÀO RA

Bài báo này ứng dụng kỹ thuật điều khiển hồi _ _tiếp tuyến tính hóa Feedback Linearization Control – FLC và phương pháp điều khiển gán _ _cực để thiết kế hệ thống điều khiển từ thông và [r]
 • 7
MÁY GHI ÂM AUDIO CHAIN POT

MÁY GHI ÂM AUDIO CHAIN POT

hơn trong micro dùng cho truyền hình quảng bá và sản xuất nghe nhìn là biến đổi điện dung và biến đổi điện động. Micro điện động sử dụng một thanh nam châm và một cuộn dây dẫn để biến đổi sĩng âm thành tín hiệu điện. Nguyên tắc như sau : một màng mỏng cĩ gắn cuộn dây sẽ rung lên khi cĩ sĩng âm đạp vào, làm cuộn dây chuyển động qua lại trong từ trường tạo ra một dịng điện nhỏ, dịng điện này được đưa ra dây cáp micro. Micro điện động tốt cho chất lượng âm thanh tốt thường rất bền và luơn chịu đựng được những va đập hoặc làm việc trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt. Vì những lý do này mà micro điện động trở thành micro phổ biến nhất cho các ứng dụng chuyên nghiệp
 • 32
ĐIỆN TỬ  KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ PART 12 PPS

ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ PART 12 PPS

Từ những phần tích trên, có thể rút ra những quy luật chung ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến chỉ tiêu bộ khuếch đại là: Mọi loại hồi tiếp âm đều làm giảm tín hiệu trên đầu vào bộ khuếch đại[r]
 • 7
ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - CHƯƠNG 4 PPT

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - CHƯƠNG 4 PPT

2. Phân loại: Tùy theo điện áp hồi tiếp VF tỷ lệ với điện áp ra hay dòng điện ra mà ta có hồi tiếp điện áp, hay dòng điện hoặc cả hai. Nếu tín hiệu hồi tiếp đồng pha với nguồn tín hiệu ngõ vào -> hồi tiếp dư ơng, ngư ợc lại tín hiệu hồi tiếp ngư ợc pha với tín hiệu vào gọi là hồi tiếp âm.
 • 9
CHƯƠNG 7: MẠCH HỒI TIẾP PPTX

CHƯƠNG 7: MẠCH HỒI TIẾP PPTX

- Mở rộng băng thông. - Giảm nhiễu. Hồi tiếp âm làm tăng tỉ số nén tín hiệu trên nhiễu. - Giảm méo. Khi transistor làm việc không tuyến tính, méo sẽ xuất hiện trong tín hiệu ngỏ ra, đặc biệt tại những mạch có biên độ tín hiệu ngỏ ra lớn. Hồi tiếp âm sẽ làm transistor họat động tuyến tính hơn.
 • 13
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT OCL NGÕ VÀO ĐƠN

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT OCL NGÕ VÀO ĐƠN

- Mạch điện của bộ khuếch đại có hồi tiếp được chia làm 4 loại: + Hồi tiếp nối tiếp-điện áp: tín hiệu hồi tiếp được đưa về mắc nối tiếp với nguồn tín hiệu ban đầu và tỉ lệ với điện áp ra[r]
 • 67
CHƯƠNG 10: MẠCH DAO ĐỘNG DOCX

CHƯƠNG 10: MẠCH DAO ĐỘNG DOCX

Một cầu chỉnh lưu và JFET được đưa vào hệ thống hồi tiếp âm như hình 10.35. Ðể ý là điện thế tại cực thoát D của JFET luôn dương hơn cực nguồn S (bất chấp trạng thái của ngỏ ra V0). JFET như vậy hoạt động như một nguồn dòng điện và trị số của nguồn này tùy thuộc JFET và R1 khi VDS lớn hơn 3v. Thí dụ với JFET 2N4221, ta có:
 • 36
BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ  MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP FEEDBACK AMPLIFIER PART 6 POTX

BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP FEEDBACK AMPLIFIER PART 6 POTX

Ðiều này chứng tỏ rằng If tỉ lệ với v0 và tín hiệu lấy mẫu là điện thế. Với mạch khuếch đại có hồi tiếp ta có: Chú ý rằng điện trở truyền bằng lượng âm của điện trở hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ vào. Và nếu R’ là một điện trở ổn định thì điện trở truyền sẽ ổn định. Ðộ lợi điện thế với mạch hồi tiếp:
 • 5
GIÁO TRÌNH MẠCH ĐIỆN TỬ PART 10 DOCX

GIÁO TRÌNH MẠCH ĐIỆN TỬ PART 10 DOCX

Z 1 = C 1 ; Z 2 = C 2 ; Z 3 = L 1 ; C 3 : tụ liên lạc ngỏ vào làm cách ly điện thế phân cực. L 2 : cuộn chận cao tần (Radio-frequency choke) có nội trở không đáng kể nhưng có cảm kháng rất lớn ở tần số dao động, dùng cách ly tín hiệu dao động với nguồn cấp điện.
 • 26
MẠCH ĐIỆN TỬ - C 10

MẠCH ĐIỆN TỬ - C 10

Tuy nhiên, để ý là khi có hệ số hồi tiếp β cùng thay đổi theo và độ lợi vòng cũng thay đổi, điều này có thể làm cho mạch mất dao động hoặc tín hiệu dao động bị biến dạng.. - Ðể khắc phục[r]
 • 36
MẠCH ĐIỆN TỬ - CHƯƠNG 10 - MẠCH DAO ĐỘNG

MẠCH ĐIỆN TỬ - CHƯƠNG 10 - MẠCH DAO ĐỘNG

Tuy nhiên, để ý là khi có hệ số hồi tiếp β cùng thay đổi theo và độ lợi vòng cũng thay đổi, điều này có thể làm cho mạch mất dao động hoặc tín hiệu dao động bị biến dạng.. - Ðể khắc phục[r]
 • 36
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHƯƠNG 5  NGUYỄN THÀNH PHÚC

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHƯƠNG 5 NGUYỄN THÀNH PHÚC

•Các bộ điều khiển: sớm pha, trễ pha, sớm trễ pha, P, PD, PI, PID,… TRANG 6 Điều khiển hồi tiếp trạng thái •Tất cả các trạng thái của hệ thống được phản hồi trở về ngõ vào •Bộ điều khiển[r]
 • 79
BÀI GIẢNG ĐIỀU KHIỂN SỐ (DIGITAL CONTROL SYSTEMS) - PHẦN 3 POT

BÀI GIẢNG ĐIỀU KHIỂN SỐ (DIGITAL CONTROL SYSTEMS) - PHẦN 3 POT

ĐK CÓ PHẢN HỒI TRẠNG THÁI 3.1 ÔN LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ 3.1.3 CÁC CẤU TRÚC MỞ RỘNG CỦA HỆ ĐK TRẠNG THÁI LIÊN TỤC _b Kết hợp hệĐK trạng thái với ĐK có hồi tiếp vector biến ra_ Bằng khâu [r]
 • 15
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ BÀI 03 LTSPICE

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN TỬ BÀI 03 LTSPICE

Với các mạch khuếch đại - _Mạch khuếch đại đảo _ Hình 1.1: Mạch khuếch đại đảo TRANG 6 - Cấu tạo: mạch có tín hiệu vào qua điện trở Ri nối với cổng đảoV-, tại cổng ra tín hiệu hồi tiếp t[r]
 • 28
Điện tử ứng dụng

Điện tử ứng dụng

- Với các tín hiệu vào cho trƣớc, vẽ kết quả ngõ ra của mạch khuếch đại vòng hở, khuếch đại sai biệt và bộ so sánh dạng số. - Mô tả khả năng tạo dạng sóng và đặc tính hoạt động của mạch Schmitt trigger. - Giải thích cách đóng ngắt của transisstor và thyristor bán dẫn, vẽ tín hiệu ngõ ra
 • 10
THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ LOGIC MỜ, CHƯƠNG 10 POT

THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ LOGIC MỜ, CHƯƠNG 10 POT

Hình 4.21. Xác l ập các thông số đầu vào ban đầu cho Mobile robot Bộ điều khiển mờ FLC chính là khối FUZZY CONTROL. Tín hiệu đầu vào và tín hiệu hồi được cộng lại bằng các bộ sum sẽ được đưa vào bộ điều khiển FUZZY CONTROL. Các tín hiệu đầu ra từ đây sẽ đi đến tác động lên khối subsystem robot . Kết quả thu được sẽ là vị trí P(x,y) của robot, góc định hướng θ. Hai tín hiệu hồi tiếp X và T được lấy ra, đưa về để tính sai lệch vị trí Δe x và sai lệch góc định hướng Δe t để đưa vào khối điều khiển FLC. Quá trình điều khiển cứ lặp liên tục như vậy theo một vòng kín.
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự độngcơ sở lý thuyết điều khiển tự độngtài liệu cơ sở lý thuyết điều khiển tự độnggiáo trình cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài giảng cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài tập cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngphương pháp lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động ebookđề thi lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động bkđnđồ án lý thuyết điều khiển tự độngbao cáo thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự độngbài tâp lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự động co dap anNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ