0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

CƠNG CỤ VÀ MỘI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Tài liệu Đề án

Tài liệu Đề án "Thị trường chứng khoán" doc

Th ứ ba , h ệ th ng doanh nghi ệ p Vi ệ t Nam còn mang n ặ ng t ư t ưở ng c ủ a c ơ ch ế k ế ho ạ ch hoá t ậ p trung , còn trông ch ờ vào ngu ồ n vay ư u đ ãi không mu n huy độ ng v n trên th ị tr ườ ng . Các doanh nghi ệ p e nh ạ i ki ể m toán và công b thông tin khi niêm y ế t trên th ị tr ườ ng ch ứ ng khoán . Các doanh nghi ệ p niêm y ế t không ph ả i là các doanh nghi ệ p l ớ n , có kh ả n ă ng phát tri ể n h ấ p d ẫ n ng ườ i đầ u t ư . Ngoài ra ở m ộ t s Cty niêm y ế t t ỷ l ệ v n thu ộ c s ở h ữ u nhà n ướ c còn khá cao ,do v ậ y kh i l ượ ng c ổ phi ế u th ự c s ự đư a vào giao d ị ch r ấ t th ấ p. Các t ổ ch ứ c niêm y ế t ch ư a they h ế t d ượ c t ầ m quan tr ọ ng c ủ a vi ệ c công khai thông tin nên ch ư a ch ủ độ ng , t ự giác cung c ấ p thông tin cho công chúng đầ u t ư , chính đ i ề u này ph ầ n nào ả nh h ưở ng đế n lòng tin và quy ế t đị nh tham gia th ị tr ườ ng c ủ a ng ườ i đầ u t ư Th ứ t ư , Đả ng và chính ph ủ ch ủ tr ươ ng phát tri ể n h ệ th ng tài chính trong đ ó có th ị tr ườ ng v n , TTCK ; tuy nhiên trong đ i ề u hành thì h ệ th ng th ị tr ườ ng b ị chia c ắ t : Th ị trr ườ ng ti ề n t ệ do Ngân hàng Nhà n ướ c qu ả n lý , th ị b ả o hi ể m do B ộ tài chính đ i ề u hành , TTCK do UBCKNN giám sát . Các b ộ ngành đề u xây d ự ng chi ế n l ượ c phát tri ể n c ủ a ngành mình, song ch ư a có s ự t ổ ng h ợ p th ng nh ấ t chi ế n l ượ c phát tri ể n th ị tr ườ ng tài chính nói chung. Vì v ậ y đị nh h ướ ng và các gi ả I pháp thi ế u đồ ng b ộ ; ch ư a coi vi ệ c phát tri ể n th ị tr ườ ng v n, TTCK là khâu độ t phá trong chi ế n l ượ c phát tri ể n kinh t ế th ị tr ườ ng theo đị nh h ướ ng XHCN
 • 46
Quản Trị Học - Quản Trị Nhân Lực part 11 pps

Quản Trị Học - Quản Trị Nhân Lực part 11 pps

5) Ngu n t các tr ồ ừ ườ ng Đ i h c và Cao đ ng ạ ọ ẳ T ch c có th tuy n ng ổ ứ ể ể ườ ừ i t các tr ườ ng đ i h c và cao đ ng qua các s ki n ạ ọ ẳ ự ệ đ c bi t (ví d ngày h i ngh nghi p), sách báo ho c các cu c thăm vi ng ặ ệ ụ ộ ề ệ ặ ộ ế tr ườ ng. Các t ch c có th mong mu n phát tri n và duy trì m i quan h lâu dài ổ ứ ể ệ v i tr ớ ườ ng đ t i đa hóa kh năng lôi kéo sinh viên s d tuy n trong t ể ả ẽ ự ể ươ ng lai. Tài tr h c b ng toàn ph n hay m t ph n cho sinh viên là chính sách thu hút ợ ọ ổ ầ ộ ầ ngu n sinh viên gi i và qu ng cáo hình nh c a công ty. ồ ỏ ả ả ủ
 • 6
Tài liệu TÌM HIỂU VỀ TẾ BÀO GỐC pdf

Tài liệu TÌM HIỂU VỀ TẾ BÀO GỐC pdf

Pancreatic Cell : T ế bào t ụ y t ạ ng QUÁ TRÌNH PHÂN CHIA VÀ BIỆT HÓA TẾ BÀO T ấ t c ả các lo ạ i t ế bào g c, dù b ắ t ngu ồ n t ừ đ âu, c ũ ng đề u có 3 đặ c tính chung: chúng có kh ả n ă ng phân chia và t ự tái t ạ o trong kho ả ng th ờ i gian dài; chúng không b ị bi ệ t hóa; và chúng có th ể phát tri ể n thành các lo ạ i t ế bào chuyên bi ệ t. Ở đ i ề u ki ệ n thích h ợ p, t ế bào g c có th ể phát tri ể n thành các mô và c ơ quan chuyên bi ệ t. Nh ữ ng đặ c tính độ c nh ấ t vô nh ị này là y ế u t h ứ a h ẹ n, khi ế n t ế bào g c tr ở thành ngu ồ n cung c ấ p t ế bào, nh ằ m đ i ề u tr ị các ch ứ ng b ệ nh nh ư ch ứ ng m ấ t trí nh ớ , ung th ư , b ệ nh Parkinson, ti ể u đườ ng lo ạ i 1, ch ấ n th ươ ng c ộ t s ng, độ t qu ỵ , b ỏ ng, b ệ nh tim, viêm kh ớ p x ươ ng mãn tính và viêm kh ớ p d ạ ng th ấ p. Ngày nay, các mô hay c ơ
 • 34
TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC " MÔ PHỎNG PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CÁC CƠ HỆ ĐÀN DẺO " POTX

2.2 Mô ph ỏ ng, nh ậ n d ạ ng thông s và tính toán ổ n đị nh c ơ h ệ Mô ph ỏ ng các c ơ h ệ có khuy ế t t ậ t nh ư v ế t n ứ t, l ỗ r ỗ ng: Nghiên c ứ u ả nh h ưở ng c ủ a các d ạ ng khuy ế t t ậ t này đế n đặ c tr ư ng độ ng l ự c h ọ c c ủ a d ầ m, t ấ m m ỏ ng ở tr ạ ng thái u n và tr ạ ng thái ứ ng su ấ t ph ẳ ng b ằ ng ph ươ ng pháp PTHH và Độ c ứ ng độ ng l ự c ( Đ C Đ L). Kh ả o sát ả nh h ưở ng c ủ a v ị trí và chi ề u sâu v ế t n ứ t t ớ i t ầ n s c ơ b ả n, d ạ ng dao độ ng c ủ a d ầ m, t ấ m trong hai tr ườ ng h ợ p trên. K ế t qu ả nghiên c ứ u cho th ấ y các t ầ n s d ạ o độ ng riêng khá nh ạ y c ả m v ớ i s ự xu ấ t hi ệ n c ủ a khuy ế t t ậ t trong k ế t c ấ u. K ế t qu ả nh ậ n đượ c làm c ơ s ở để th ự c hi ệ n bài toán ng ượ c ch ẩ n đ oán v ế t n ứ t trong k ế t c ấ u d ự a vào s ự thay đổ i c ủ a các t ầ n s và mode dao độ ng…
 • 4
Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được duyệt năm 2010 pptx

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được duyệt năm 2010 pptx

- Phân l ậ p Alkaloid tinh khi ế t t ừ M ứ c hoa tr ắ ng b ằ ng ph ươ ng pháp thắch h ợ p - Xác ựị nh c ấ u trúc ch ấ t phân l ậ p ựượ c - Alkaloid tinh khi ế t phân l ậ p ựượ c dùng làm ch ấ t chu ẩ n làm vi ệ c, ch ấ t ựố i chi ế u. - Th ử ho ạ t tắnh kháng khu ẩ n trên m ộ t s ch ủ ng vi khu ẩ n Escherichia coli, Vibrio, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus.
 • 18
Phân tích thực trạng và xu hướng phát triển của hệ thống thanh toán trực tuyến phục vụ cho phát triển thương mại điện tử ở việt nam

Phân tích thực trạng xu hướng phát triển của hệ thống thanh toán trực tuyến phục vụ cho phát triển thương mại điện tử ở việt nam

n ướ c đang phát tri n. Đây cũng là xu h ể ướ ng đang hình thành t i Vi t Nam. ạ ệ Trong khi đó, s l ố ượ ng ng ườ ử ụ i s d ng ĐTDĐ Vi t Nam r t cao (h n 40 ở ệ ấ ơ tri u thuê bao, chi m 45% dân s ). Thêm vào đó, ĐTDĐ ngày càng có nhi u tính ệ ế ố ề năng. Đây là lý do đ nhi u nhà cung c p DV TTTT nh m đ n th tr ể ề ấ ắ ế ị ườ ng này.
 • 28
CÂU HỎI ÔN TẬP CƠ HỌC PDF

CÂU HỎI ÔN TẬP CƠ HỌC PDF

điể m cu i. Ho ặ c c ũng có thể nói, l ự c th ế là l ự c mà công c ủ a nó trên m ột đườ ng cong khép kín b ằ ng không. Ví d ụ : l ự c h ấ p d ẫ n (tr ọ ng l ự c), l ự c t ĩnh điệ n, l ự c t ĩnh từ , l ực đàn hồ i,.. là nh ữ ng l ự c th ế . Đinh lí biến thiên động năng: “Độ bi ến thiên động năng c ủ a m ộ t ch ất điể m trên m ộ t quãng đường đi bằ ng công c ủ a l ự c tác d ụ ng lên ch ất điể m trên quãng đường đi đó”.
 • 8
Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

 Trên các tuy n xe đi n ng m Boston (Hoa Kì) có các hàng ế ệ ầ ở gh giành cho ng ế ườ i già đ t ch ti n l i nh t cho vi c lên ặ ở ỗ ệ ợ ấ ệ xu ng xe, ngay phía sau bu ng lái. Nh ng các hàng gh y ố ồ ư ế ấ nhi u khi b b tr ng th m chí khi trên xe có ng ề ị ỏ ố ậ ườ i già.
 • 28
 V ƯỜ N QU Ố C GIA PH ƯỚ C BÌNH

V ƯỜ N QU Ố C GIA PH ƯỚ C BÌNH

C ơ quan qu ả n lý: UBND tỉnh Ninh Thuận V ườ n qu c gia Ph ướ c Bình thuộc x ã Phước B ì nh, huyện B á c Á i, tỉnh N ì nh Thuận. Th à nh lập theo Quyết định số 822/QĐ-TTg ng à y 8 th á ng 6 năm 2006 do ph ó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng k ý quyết định chuyển Khu bảo tồn thi ê n nhi ê n Phước B ì nh th à nh Vườn quốc gia Phước B ì nh trong hệ thống c á c khu rừng đặc dụng của Việt Nam.
 • 4
Bài thuyết trình: Trình bày sự xâm nhập, chyển hóa đào thải chất độc trong cơ thể người? Lấy ví dụ?

Bài thuyết trình: Trình bày sự xâm nhập, chyển hóa đào thải chất độc trong cơ thể người? Lấy ví dụ?

Nội dung bài thuyết trình là phân tích và trình bày sự xâm nhập, chyển hóa đào thải chất độc trong cơ thể người. Và lấy ví dụ cụ thể để minh chứng điều đó. Mời các bạn tham kh1. Qua đng hô h pườ ấ­ H th ng hô h p bao g m đng hô h p trên ( mũi, m m, ệ ố ấ ồ ườ ấ ồh ng ); đng th (khí qu n, ph qu n, cu ng ph i ) và vùng ọ ườ ở ả ế ả ố ổtrao đi khí ( ph nang ) n i oxi t không khí vào máu vàổ ế ơ ừDioxit cácbon t máu khu ch tán vào không khí.ảo
 • 23
TỰ MÁT XA: NHỮNG CHIÊU ĐƠN GIẢN ĐẨY LÙI STRESS DOCX

TỰ MÁT XA: NHỮNG CHIÊU ĐƠN GIẢN ĐẨY LÙI STRESS DOCX

Dùng các ngón tay, xoa bóp vùng trán và thái d ươ ng trong vòng 2 – 3 phút. C ă ng th ẳ ng Đứ ng th ẳ ng ng ườ i và hít th ở sâu vài l ầ n. Đặ t tay trái ngay bên d ướ i x ươ ng ứ c. Đ ây là vùng đ ám r i d ươ ng, n ơ i h ộ i t ụ c ủ a r ấ t nhi ề u dây th ầ n kinh. Gi ữ yên v ị trí đ ó khi b ạ n hít th ở t ừ 2- 3 l ầ n để c ả m th ấ y bình t ĩ nh tr ở l ạ i và giúp toàn b ộ h ệ th ầ n kinh th ư giãn. B ạ n có th ể th ả ra r ồ i l ặ p l ạ i quá trình này thêm l ầ n n ữ a, nh ớ hít th ở ch ậ m rãi và nh ẹ nhàng.
 • 6
Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 4 có Đáp Án kèm theo

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 4 có Đáp Án kèm theo

Câu 23: gu n âm (coi như một điểm đ t t i đ nh A của tam giác vuông ABC ( A  90 ) 0 . i B đo đư c m c cư ng độ âm là L 1  50,0 dB. Khi di chu ển máy đo trên c nh hu ền BC t B tới C ngư i ta thấ : tho t tiên m c cư ng độ âm t ng d n tới giá tr c c đ i L 2  60,0 dB sau đ i gi m d n. B qua s hấp th âm của môi trư ng. M c cư ng độ âm t i C là
 • 4
CƠ HỌC LÝ THUYẾT - PHẦN 3 ĐỘNG LỰC HỌC - CHƯƠNG 13 PPSX

CƠ HỌC LÝ THUYẾT - PHẦN 3 ĐỘNG LỰC HỌC - CHƯƠNG 13 PPSX

(13.2). Đ ây là ph ươ ng trình vi phân chuy ể n độ ng kh i tâm d ướ i d ạ ng hình chi ế u. 2. Đị nh lu ậ t b ả o toàn kh i tâm c ơ h ệ . Nếu vectơ chính của các ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không thì khối tâm của hệ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.
 • 11
Cải thiện sức khỏe nhờ thói quen ppt

Cải thiện sức khỏe nhờ thói quen ppt

Có nh ữ ng thói quen t t trong sinh ho ạ t hàng ngày, n ế u th ự c hi ệ n đ úng cách chúng s ẽ giúp b ạ n t ă ng c ườ ng s ứ c kh ỏ e và s ng t t h ơ n. Đ ó là nh ữ ng thói quen nào? Mang túi xách d ụ ng c ụ th ể thao:
 • 7
Vật lý lớp 10 căn bản - CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU doc

Vật lý lớp 10 căn bản - CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU doc

- Vi ết đượ c công th ức tính độ l ớ n c ủ a v ậ n t c dài và trình bày đúng đượ c hướ ng c ủ a vecto v ậ n t c c ủ a chuy ển độ ng tròn đề u. - Phát bi ểu được đị nh ngh ĩa, vi ết đượ c công th ức và nêu được đơn vị c ủ a v ậ n t c góc trong chuy ển độ ng tròn đề u.
 • 6
ĐIỀU KHI ỂN QUÁ TR ÌNH

ĐIỀU KHI ỂN QUÁ TR ÌNH

4. S ử dụng sách lược điều khi ển ph ản hồi v òng đơn, xây dựng bộ điều khiển mức cho đối tượng. Mô ph ỏng tr ên Simulink. Th ử sử dụng các loại bộ điều khiển khác nhau (P, PI, PID,…) cho bài toán. Nh ận xét. Có c ần đo lưu lượng ra hay không? Tại sao? 5. S ử dụng sách lược điều khiển tầng (cascade control), xây d ựng bộ điều khiển cho đối tượng theo các bước sau:
 • 5
Bài giảng Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Bài giảng Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Hình dáng đặc trưng của cơ thể trẻ em chỉ được ho àn thi ện khi các cơ quan, hệ cơ quan p hát tri ển ho àn ch ỉnh và trưởng th ành sinh d ục.. Toàn b ộ quá tr ình sinh tr ưởng.[r]
 • 20
Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6 - TS. Huỳnh Thái Hoàng - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6 - TS. Huỳnh Thái Hoàng - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Khaii nieäm Khaù Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thoáng Thi át keá Thieá k á heä h ä thoá h áng duø d øng phöông h phaù h ùp QÑNS Thiết kế hệ thống dùng phương ph[r]
 • 93
Chuyên đề tốt nghiệp: Tiêu cực ngành bảo hiểm phần 5 doc

Chuyên đề tốt nghiệp: Tiêu cực ngành bảo hiểm phần 5 doc

• Nguyên nhân khách quan: - Nguyên nhân khách quan đầu tiên phải kể đến là sự thiếu chặt chẽ của hệ thống hành lang pháp lý đã khiến các quan chức năng nơi lỏng trong việc ngăn chặn các hành vi gian lận bảo hiểm, do chưa có một quy định rõ ràng, đầy đủ khi ký kết hợp đồng bảo hiểm hoặc do trong quá trình thực hiện chưa được nghiêm minh, chủ xe sẽ thực hiện hành vi gian lận của mình nếu họ biết được rằng có thể lách qua kẽ hở của pháp luật cũng như họ nghĩ rằng nếu bị ph át hiện cũng không bị sự trừng trị của pháp luật.
 • 21
Giải các bài toán chuyển động của vật rắn bằng phương pháp động lực học và phương pháp bảo toàn

Giải các bài toán chuyển động của vật rắn bằng phương pháp động lực học phương pháp bảo toàn

- Bớc 5: Biện luận kết quả và nhận xét (nếu có) . 2.3. Tiến hành giải các bài toán chuyển động của vật rắn bằng ph- ơng pháp động lực học Bài 1. Cho hệ bố trí nh hình vẽ. Hai vật có khối lợng m 1 và m 2 . Cho vật m 2 chuyển động đi lên . Hệ số ma sát giữa vật m 1 với mặt phẳng ngiên là à . Dây không giãn khối lợng không đáng kể. Ròng rọc là một khối trụ đặc đồng chất khối lợng m bán kính R . Tìm gia tốc của mỗi vật và lực căng của sợi dây .
 • 42
bài giảng điện tử sinh học 8 thcs thị trấn vĩnh tường

bài giảng điện tử sinh học 8 thcs thị trấn vĩnh tường

5/ Điều khiển hoạt động các nội quan như hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hoá, bài tiết là do:. Hệ thần kinh vận động ( cơ xương)[r]
 • 20
ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN LÍ CƠ HỌC ĐỀ GIẢI CÁC BÀI TẬP ĐỘNG LỰC HỌC

ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN LÍ CƠ HỌC ĐỀ GIẢI CÁC BÀI TẬP ĐỘNG LỰC HỌC

Đối với cơ hệ chịu liên kết hôlônôm, giữ, dừng và lý tởng, điều kiện cần và đủ để cơ hệ cân bằng tại một vị trí đang xét là tổng công nguyên tố của tất cả các lực hoạt động trong mọi di [r]
 • 59
GA SINH HOC 8 KI II

GA SINH HOC 8 KI II

-GV nhận xét và hướng dẫn HS phân biệt từng nhóm . -GV mở rộng thêm: trong quá trình tiến hoá, do ăn thức ăn chín, sử dụng các công cụ ngày càng tinh xảo, do phải đi xa để tìm kiếm thức ăn nên hệ cơ xương ở người đã tiến hoá đến mức hoàn thiện phù hợp với hoạt động ngày càng phức tạp, kết hợp với tiếng nói và tư duy → con người đã khác xa so với động vật.
 • 133
HỆ DA CƠ XƯƠNG TRẺ EM

HỆ DA CƠ XƯƠNG TRẺ EM

Mỏng xốp chứa nhiều nước. Các sợi cơ và sợi đàn hồi phát triển ít. Sau khi trẻ sinh ra, trên da phủ một lớp màu trắng ngà, đó là lớp thượng bì bong ra, được gọi là chất gây, có nhiệm vụ bảo vệ che chở và dinh dưỡng cho da; làm cơ thể đỡ mất nhiệt, có tác dụng miễn dịch, vì vậy không nên rửa sạch ngay, mà phải đợi sau 48 giờ mới lau sạch
 • 15
Bài giảng giáo dục công dân 11  bài 6 công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài giảng giáo dục công dân 11 bài 6 công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRANG 16 P H ÁT T RI ỂN M ẠN H M Ẽ LỰ C LƯ Ợ N G SẢ N X U ẤT P H ÁT T RI ỂN M ẠN H M Ẽ LỰ C LƯ Ợ N G SẢ N X U ẤT Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất x[r]
 • 23
BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA CƠ NỀN MÓNG - CHƯƠNG 4 PPTX

BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA CƠ NỀN MÓNG - CHƯƠNG 4 PPTX

2002 4 XXỮ LÍ VÀ Ữ LÍ VÀ GIA CGIA CỐ Ố NNỀỀNN BM Đ BM ĐỊỊA CƠ NA CƠ NỀỀN N MÓMÓNGNG TS NGUY TRANG 14 ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CEMENT AFTER BERGADO ET AL.[r]
 • 37
TỔNG HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ THEO SƠ ĐỒ HỆ THYRISTORĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VỚI HAI VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ MEN VÀ TỐC ĐỘ

TỔNG HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ THEO SƠ ĐỒ HỆ THYRISTORĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VỚI HAI VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ MEN TỐC ĐỘ

TỔNG HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ THEO SƠ ĐỒ HỆ THYRISTORĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VỚI HAI VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ MEN VÀ TỐC ĐỘTỔNG HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ THEO SƠ ĐỒ HỆ THYRISTORĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VỚI HAI VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ MEN VÀ TỐC ĐỘTỔNG HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ THEO SƠ ĐỒ HỆ THYRISTORĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VỚI HAI VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ MEN VÀ TỐC ĐỘTỔNG HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ THEO SƠ ĐỒ HỆ THYRISTORĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VỚI HAI VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ MEN VÀ TỐC ĐỘTỔNG HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ THEO SƠ ĐỒ HỆ THYRISTORĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VỚI HAI VÒNG ĐIỀU KHIỂN MÔ MEN VÀ TỐC ĐỘ
 • 27
THIẾT LẬP CÔNG CỤ MÔ PHỎNG DỰ BÁO DỊCH TẢ BẰNG CÔNG NGHỆ GIS

THIẾT LẬP CÔNG CỤ MÔ PHỎNG DỰ BÁO DỊCH TẢ BẰNG CÔNG NGHỆ GIS

TÓM TẮT Bệnh tả là một loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với con người, hiện vẫn tồn tại ở một số quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Để chủ động phòng tránh dịch bệnh tả gây ảnh hưởng tới sức khỏe, việc triển khai ứng dụng GIS trong kiểm soát và dự báo dịch bệnh tả được xem như một giải pháp có tính khả thi cao, bổ sung cho các biện pháp chuyên môn y tế, giúp ngành y tế và chính quyền các cấp có những can thiệp phù hợp nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả. Bài báo này đề xuất thiết lập công cụ mô phỏng dự báo dịch tả bằng công cụ GIS. Các kết quả đạt được cho thấy cách tiếp cận GIS là phương pháp phù hợp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đặt ra của bài toán mô phỏng dự báo dịch tả tại địa bàn Tp. Hà Nội. Ứng dụng GIS trong kiểm soát và dự báo dịch bệnh đem lại một hướng đi mới, thiết thực để xác định tính chính xác sự phân bố của dịch bệnh cũng như các yếu tố có thể liên quan trong bối cảnh vụ dịch. Nhờ vậy, các ngành chức năng có thể phân tích vụ dịch một cách sâu sắc, triệt để hơn, để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn một cách hiệu quả.
 • 6
Hệ qui chiếu quán tính và các lực phi quán tính

Hệ qui chiếu quán tính các lực phi quán tính

Mọi hệ qui chi ếu đứng y ên hay chuy ển động thẳng đều với hệ qui chiếu quán tính đều l à h ệ qui chiếu quán tính.. Vậy, có tồn tại một?[r]
 • 7
GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ - ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2020 MÔN TOÁN - SÁCH TOÁN - HỌC TOÁN

GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ - ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2020 MÔN TOÁN - SÁCH TOÁN - HỌC TOÁN

TRANG 1 GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ ỂN TÓM TẮT LÍ THUYÊT Ẹ ĐỊNH NGHĨA Định nghĩa.. Tìm rm đề hệ bât phương trình 1 có nghiệm.[r]
 • 234
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TIA VŨ TRỤ ĐỀ TÀI NCKH QT 09 11

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TIA VŨ TRỤ ĐỀ TÀI NCKH QT 09 11

l : _P h ố nâng lượng của tia_ v/7 _trụ_ TRANG 9 1.2 MƯA RÀO KHÍ Q U Y ỂN D IỆN RỘNG Tia vũ trụ năng lượng cao đi vào bầu khí quyển của Trái đất tạo ra mưa rào diện rộng các hạt tích điệ[r]
 • 37
BÀI TOÁN TẠO VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ BẢN SAO TRONG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

BÀI TOÁN TẠO SỬ DỤNG HIỆU QUẢ BẢN SAO TRONG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

xảy ra ít hơn truy vấn . Cơ sở dữ liệu được sao thành nhiều bản sao từng phần, hay đầy đủ và được đặt ở hai hay nhiều vị trí trên mạng. Nếu bản sao của cơ sở dữ liệu được lưu trữ tại mọi trạm, ta có trường hợp sao lặp đầy đủ. Phương thức này làm cực đại việc truy nhập tới dữ liệu ở mọi địa phương. Tuy nhiên, phương thức này nảy sinh nhiều vấn đề khi cập nhật dữ liệu (khi có thay đổi dữ liệu ở một cơ sở thì cần được xử lý lại và đồng bộ hóa dữ liệu cho tất cả các vị trí khác). Một kỹ thuật mới hơn cho phép tạo các bản sao không đầy đủ phù hợp với yêu cầu dữ liệu mỗi trạm lưu trữ và một bản sao đầy đủ ở máy dịch vụ. Sau mỗi thời gian, các bản sao được làm đồng bộ với bản chính ở máy dịch vụ bằng một công cụ phần mềm nào đó. Việc quản lý dữ liệu bằng phương pháp dùng nhiều bản sao của một đối tượng thông tin trong hệ phân tán giúp rút ngắn được thời gian truy cập trung bình vào thông tin.
 • 23
Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất năng lượng ở vi sinh vật

ển hóa chất dinh dưỡng nhanh: do kích thược cơ thể nhỏ, diện tích tiếp xúc v. ển nhanh[r]
 • 3
Bai giang Co Ly Thuyet 2

Bai giang Co Ly Thuyet 2

Cơ hệ không tự do là tập hợp các chất điểm mà trong đó chuyển động của các chất điểm thuộc cơ hệ không những chỉ phụ thuộc vào lực tác dụng mà còn bị ràng buộc bởi một số điều kiện[r]
 • 65
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Còn thông tin về số báo danh ,số phách sẽ được lưu lại để thuận lợi cho việc khớp điểm sau n y.à Khi cán bộ chấm thi trả b i cho ban tuyà ển sinh thì hệ thông thực hiện nhiệm vụ lên điểm[r]
 • 36

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ