0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Cơ khí - Vật liệu >

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX

- Câc ho ạ t độ ng trong công ty: Công ty t ổ ch ứ c câc cu ộ i h ộ i th ả o, h ộ i ngh ị khâch h ng nh ă ằ m m ụ c đ ích giúp cho khâch h ng có nh ă ng hi ể u bi ế t sđu s ắ c v ề Công ty c ũ ng nh ư l s ă ả n ph ẩ m c ủ a công ty. Bín c ạ nh đ ó, công ty c ũ ng th ườ ng ti ế n h nh câc cu ă ộ c thí nghi ệ m v ề s ả n ph ẩ m cho khâch h ng xem khi ă h ọ đế n công ty để xem h ng hoâ v ă ă đ ă m phân ký k ế t h ợ p đồ ng. V khi s ă ả n xu ấ t đượ c s ả n ph ẩ m m ớ i, công ty c ũ ng ch ủ độ ng g ử i s ả n ph ẩ m đế n khâch h ng ă ở th ị tr ườ ng n ướ c ngo i ă đ ang nh ậ p kh ẩ u h ng hóa c ă ủ a công ty để ch o ă h ng. Hi ă ệ n nay, PLC đượ c câc khâch h ng ă đ ânh giâ cao v ề công tâc phđn ph ố i v d ă ị ch v ụ h ỗ tr ợ sau bân h ng. ă
 • 28
 NGÔN NG Ữ SQL

NGÔN NG Ữ SQL

„ Ngôn ng SQL g ồ m nhi ề u ph ầ n. Nó cho phép đị nh ngh ĩ a d li ệ u (g ồ m DDL), cho phép c ậ p nh ậ t và tìm ki ế m d li ệ u (g ồ m DML). „ cung c ấ p các kh ả n ă ng khác nh ư : đị nh ngh ĩ a khung nhìn
 • 22
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ RỐI LOẠN CỦA CƠ QUAN CẢM THỤ NHẬN KÍCH THÍCH THẦN KINH THỰC VẬT P9 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ RỐI LOẠN CỦA QUAN CẢM THỤ NHẬN KÍCH THÍCH THẦN KINH THỰC VẬT P9 DOCX

Dung d ị ch ñệ m: Khi nhu ộ m t ế bào, thu ố c nhu ộ m s ẽ b ắ t màu kém N ế u ch ỉ cho tan trong c ồ n; vì v ậ y ph ả i pha thêm dung d ị ch ñệ m thì thu ố c nhu ộ m m ớ i b ị các phân t ử protit h ấ p th ụ d ễ dàng và nhu ộ m màu ñượ c t ố t. H ơ n n a, trong quá trình nhu ộ m do nh ng h ạ t ki ề m toan trong t ế bào không gi ố ng nhau, t ừ khi nhu ộ m ñế n khi k ế t thúc, pH c ủ a môi tr ườ ng thay ñổ i thì dung d ị ch ñệ m có th ể kh ắ c ph ụ c ñượ c hi ệ n t ượ ng này. Dung d ị ch ñệ m th ườ ng dùng có pH = 6,2 – 7.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT

thì thu t ng th d c th ậ ể ụ ể thao đang dùng ph ả i mang tên là văn hoá th ch ể ấ t. Nh v ư ậ y thu t ng TDTT đ ng nghĩa v i VHTC. ậ ồ ớ Mu n hi ố ể u đ ư ợ c văn hoá th ch t hay TDTT ta c ể ấ ầ n đi sâu nghiên c u khái ứ ni m văn hóa. Trong các ngôn ng c a các dân t c tr ệ ủ ộ ên th gi ế ớ i có hàng trăm
 • 37
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ ĐIỀU TIẾT VỎ ĐẠI NÃO Ở GIA SÚC PHẦN 9 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ ĐIỀU TIẾT VỎ ĐẠI NÃO Ở GIA SÚC PHẦN 9 DOCX

Dung d ị ch ñệ m: Khi nhu ộ m t ế bào, thu ố c nhu ộ m s ẽ b ắ t màu kém N ế u ch ỉ cho tan trong c ồ n; vì v ậ y ph ả i pha thêm dung d ị ch ñệ m thì thu ố c nhu ộ m m ớ i b ị các phân t ử protit h ấ p th ụ d ễ dàng và nhu ộ m màu ñượ c t ố t. H ơ n n a, trong quá trình nhu ộ m do nh ng h ạ t ki ề m toan trong t ế bào không gi ố ng nhau, t ừ khi nhu ộ m ñế n khi k ế t thúc, pH c ủ a môi tr ườ ng thay ñổ i thì dung d ị ch ñệ m có th ể kh ắ c ph ụ c ñượ c hi ệ n t ượ ng này. Dung d ị ch ñệ m th ườ ng dùng có pH = 6,2 – 7.
 • 5
BAN MÀY ĐAY VÀ PHÙ MẠCH  URTICARIA AND ANGIOEDEMA  KỲ 2 POT

BAN MÀY ĐAY VÀ PHÙ MẠCH URTICARIA AND ANGIOEDEMA KỲ 2 POT

đoán tốt nhất l à bài t ập thể lực ra mồ hôi v à tiêm trong da acetylcholin ho ặc mecholyl nó s ẽ tạo n ên s ẩn ph ù nh ỏ. Mề đay do ánh sáng làm test UVB, UVA và ánh sáng kh ả kiến. Mề đay do lạnh bằng test áp cục đá hay ống chứa cục đá, nớc đá. Nếu mề đay khôn g bi ến mất sau 24 giờ l à viêm mao m ạch mề đay v à nên làm sinh thi ết da. Hội chứng mề đay - phù m ạch do tăng bạch cầu ái toan máu có sốt
 • 7
U HẾN LÂY MOLLUSEUM CONTAGIOSUM DOC

U HẾN LÂY MOLLUSEUM CONTAGIOSUM DOC

Hình ảnh tổ chức học khá đặc hiệu: có những thuỳ thượng b ì l ồng sâu xu ống trung b ì thành đám lớn, tr òn ranh gi ới r õ hình qu ả l ê mà đầu nhỏ hướng v ào trung tâm c ủa u. T ế b ào trong ti ểu thuỳ l à nh ững tế b ào gai, hình dáng bình th ường ở ngoại vi, như ng càng vào phía trong càng kerattin hoá và thoái hoá rõ. Nh ư v ậy tế b ào trong ti ểu thuỳ rất khác nhau: có tế b ào keratin hoá, có cái to, có cái hình tr ứng, ái
 • 4
HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC

HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC

KHÁI NI ỆM HOẠCH ĐỊ NH... Jackson, Don Hellriegel and John W..[r]
 • 7
Đề tài: Axe In trong mạng di động

Đề tài: Axe In trong mạng di động

Các mô- đun chuyển mạch dịch vụ ứng dụng chức năng (SSF), cung cấp chức năng chuy ển đổi mạng thông minh . Các mô- đun định dạng đầu ra và ứng dụng (FOAM), có trách nhiệm đối với các định d ạng và đầu ra của thu phí thông tin. Các d liệu thu phí được thu thập bởi các dịch vụ tính cước trong các mô - đun nền tảng t ài nguyên (RMP). FOAM l ấ y d liệu n ày thu phí ra kh ỏi RMP và định dạng nó ph ù h ợp với y êu c ầu của khách h àng. Trong khái ni ệm ứng dụng mô đun tổng thể, nó được xem l à h ấp dẫn để tách các định dạng và đầu ra của thu phí d liệu (đó là tùy thuộc v ào ph ụ thuộc thị trường) từ thế hệ của tính phí dữ liệu. Các FOAM phát tri ển cho các hệ th ống điện thoại di động l à khác nhau t ừ các FOAM trong các mạng cố định, như các yêu cầu thu phí điện thoại di động khác nhau .
 • 49
TOÁN NÂNG CAO LỚP 5

TOÁN NÂNG CAO LỚP 5

XØt nghi_ệm dịch tụy:_ + Lu àng ho ng 2 c TRANG 3 secretin ho à: amylaza, lipase và trypsin.[r]
 • 6
AREN - HYDROCARBON THƠM

AREN - HYDROCARBON THƠM

Sự chuyển vị xẩy ra 5.1.5. Phản ứng acyl hóa Thay thế nguyên tử hydro của hydrocarbon thơm bằng nhóm acyl RCO gọi là phản ứng acyl hóa. Tác nhân acyl hóa là halogenid acid RCOX, anhydrid acid (RCO) 2 O. Xúc tác cho phản ứng acyl hóa th − ờng là AlCl 3 khan (phản ứng Friedelp -Crafts) hoặc có thể dùng các loại xúc tác ái điện tử khác nh − AlBr 3 , GaCl 3 , FeCl 3 , SbCl 3 , SnCl 4 , BCl 2
 • 21
1GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀICHÍNH VÀ PHÁP LUẬT VỀTÀI CHÍNH TRONG HỆTHỐNG PHÁP LUẬT VIỆTNAM

1GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀICHÍNH VÀ PHÁP LUẬT VỀTÀI CHÍNH TRONG HỆTHỐNG PHÁP LUẬT VIỆTNAM

TRANG 1 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM I.. KH KH ÁI NIỆM TC VÀ HOẠT ĐỘNG TC ÁI NIỆM TC VÀ HOẠT ĐỘNG TC II.[r]
 • 13
TOÁN 6 ĐỀ THI ĐỀ KIỂM TRA MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN _ HÌNH HỌC LỚP 6 NĂM HỌC_ 2011 – 2012

TOÁN 6 ĐỀ THI ĐỀ KIỂM TRA MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN _ HÌNH HỌC LỚP 6 NĂM HỌC_ 2011 – 2012

Nắm được khái ni ệm điểm thuộc và không thuộc đường thẳng, cách đọc tên.. đường thẳng.[r]
 • 3
CHƯƠNG 11 AREN  HYDROCARBON THƠM PPS

CHƯƠNG 11 AREN HYDROCARBON THƠM PPS

Sự chuyển vị xẩy ra 5.1.5. Phản ứng acyl hóa Thay thế nguyên tử hydro của hydrocarbon thơm bằng nhóm acyl RCO gọi là phản ứng acyl hóa. Tác nhân acyl hóa là halogenid acid RCOX, anhydrid acid (RCO) 2 O. Xúc tác cho phản ứng acyl hóa th − ờng là AlCl 3 khan (phản ứng Friedelp -Crafts) hoặc có thể dùng các loại xúc tác ái điện tử khác nh − AlBr 3 , GaCl 3 , FeCl 3 , SbCl 3 , SnCl 4 , BCl 2
 • 21
B ÁI 20  40 DOC

B ÁI 20 40 DOC

Giả thiết trong 2 năm kinh doanh, hệ số trượt gía của đồng bạc VIỆT NAM là 24%/ năm, thì chỉ số chất lượng kinh doanh của công ty là bao nhiêu, về thực chất công ty lãi hay lỗ bao nhiêu.[r]
 • 18
HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở ĐÀ NẴNG

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở ĐÀ NẴNG

3.3 PHỨC HỆ CHỨA NƯỚC KHE NỨT-VỈA CÁC TRẦM TÍCH NEOGEN N, HỆ TẦNG ÁI NGHĨA NAN: Các trầm tích Neogen, hệ tầng Ái Nghĩa phân bố ở phía Nam và Đông Nam vùng nghiên cứu, do hệ thống các côn[r]
 • 47
Cân bằng ưa nước và kị nước HLB

Cân bằng ưa nước và kị nước HLB

Các tính chất của các chất hoạt động bề mặt liên quan đến mối tương quan giữa phần ái nước và phần kỵ nước. Nếu phần ái nước tác dụng mạnh hơn phần kỵ nước thì chất họat động bề mặt dễ hòa tan trong nước hơn, ngước lại nếu phần kỵ nước tác dụng mạnh hơn phần ái nước thì chất họat động bề mặt dễ tan trong pha hữu cơ hơn
 • 21
trường tiểu học thị trấn ái tử

trường tiểu học thị trấn ái tử

Câu 9: (3 điểm) Em hãy khởi động phần mềm soạn thảo và trình bày theo mẫu bên dưới.[r]
 • 2
Đặc điểm của tăng bạch cầu ái toan do nguyên nhân ký sinh trùng

Đặc điểm của tăng bạch cầu ái toan do nguyên nhân ký sinh trùng

Nội dung nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát đặc điểm của tăng bạch cầu ái toan ở trẻ em do nguyên nhân ký sinh trùng, góp phần vào việc tầm soát nguyên nhân tăng bạch cầu ái toan ở trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.
 • 5
De dan TS lop 10 truong chuyen Le Qui Don Binh Dinh

De dan TS lop 10 truong chuyen Le Qui Don Binh Dinh

Ch ứng minh rằng phương tr ình (1) luôn luôn có 2 nghi ệm phân biệt.. Ch ứng minh DM.b[r]
 • 2
TẢI LỜI BÀI HÁT CHÂN ÁI - ORANGE - KHÓI - CHÂU ĐĂNG KHOA - LYRICS CHÂN ÁI

TẢI LỜI BÀI HÁT CHÂN ÁI - ORANGE - KHÓI - CHÂU ĐĂNG KHOA - LYRICS CHÂN ÁI

Hình như em yếu đuối, cần một người.. Dang đôi tay nói “có anh đây rồi “[r]
 • 8
Hen tăng và không tăng bạch cầu ái toan - Nguyễn Minh Sang

Hen tăng và không tăng bạch cầu ái toan - Nguyễn Minh Sang

Bài viết cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu về bệnh hen phế quản, hen phế quản tăng BC ái toan và hen phế quản không tăng BC ái toan. Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày đặc điểm lâm sàng và hướng điều trị cho những bệnh này.
 • 9
Tài liệu tập huấn bình đẳng giới

Tài liệu tập huấn bình đẳng giới

hay đàn bà trên thế giới đều có những đặc điểm giới tính giống nhau (tính đồng nhất), ví dụ mang thai là đặc điểm giới tính của ph ụ nữ. Gi ới: Là m ột thuật ngữ x ã h ội học, nói đến vai tr ò, trách nhi ệm v à quan h ệ x ã h ội giữa nam v à n ữ.
 • 21
KHÓA LUẬN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÍ 10

KHÓA LUẬN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÍ 10

- Theo quan điểm của lí lu_ận nhận thức , trong Giáo trình thí nghi_ệm trong dạy học vật lí, thí nghiệm có các chức năng sau [10]: + Thí nghi_ệm là phương tiện để thu nhận tri thức: _TN [r]
 • 145
TOÁN 12 LOGARIT TN(DA_TRON)_HE PT_ BAT PT LOGARIT

TOÁN 12 LOGARIT TN(DA_TRON)_HE PT_ BAT PT LOGARIT

Ta có nghi ệm.. Ta có nghiệm.[r]
 • 19
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH PPT

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH PPT

CÁC XÉT NGHIỆM CẦN THIẾT KHÁC _ Í ệm đánh giá chức năng gan men gan, prothrombin Í ệm thường quy để phẫu thuật Điều trị Qốt nhất l ớc tuần tuổi 2.1 CHUẨN BỊ TRƯỚC MỔ H ếu prothrombin thấ[r]
 • 5
NG­Ữ PHÁP TIẾNG ANH

NG­Ữ PHÁP TIẾNG ANH

- Nó dùng để diễn đạt 1 hành động xảy ra ở thời điểm hiện tại, không xác định cụ thể về mặt thời gian và hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật.. Đặc biệt là1 số phó từ chỉ tần suất h[r]
 • 125
NG­Ữ VĂN 6

NG­Ữ VĂN 6

TRANG 12 LUY N Ệ LUY N Ệ T PẬ T PẬ Tuy rột vẫn kộo dài, mựa xuõn đó đến bờn bờ sụng Lương mựa xuõn đó điểm cỏc chựm hoa gạo đỏ mọng lờn những cành cõy gạo chút vút giữa trời và trải màu [r]
 • 19
De dan Toan TS lop 10 chuyen TPHCM 0910

De dan Toan TS lop 10 chuyen TPHCM 0910

Tìm m để phương tr ình có nghi ệm.. b.[r]
 • 4
HD soan giao an dien tu

HD soan giao an dien tu

Ữ Ữ VÀO _EMPHASIS __ NGỤI SAO MÀU VÀNG_ + ĐỂ CHỌN CÁC HIỆU ỨNG LÀM BIẾN MẤT CH CHỌN Ữ _EXIT _ _ NGỤI SAO MÀU ĐỎ_ + ĐỂ CHỌN CÁC HIỆU ỨNG LÀM CHO ĐỐI TƯỢNG DI CHUYỂN TỪ VỊ TRÍ NÀY ĐẾN VỊ T[r]
 • 30
SKKN NG­Ữ VĂN 9

SKKN NG­Ữ VĂN 9

Stt Naờm hoùc 2008 Lụựp TS hoùc sinh Treõn TB 1 9A 44 35 2 9B 47 32 3 9C 43 30 TRANG 11 KEÁT LUAÄN Qua thửùc teỏ giaỷng daùy chuựng toõi nhaọn thaỏy, ủeồ hoùc sinh laứm toỏt baứi nghũ lu[r]
 • 11
BÀI 2. CH­Ữ HOA

BÀI 2. CH­Ữ HOA

EM DÙNG PHÍM ĐỂ BẬT HOẶC TẮT ĐÈN CAPS LOCK CAPS LOCK TRANG 4 Khi đèn CapsLock tắt, nhấn giữ phím ví dụ: Và gõ phím M ta được M Không nhấn giữ phím SHIFT Và gõ phím M ta được M Nhấn giữ p[r]
 • 14
Theo dõi lưu lượng đỉnh và đếm bạch cầu ái toan trong đàm

Theo dõi lưu lượng đỉnh và đếm bạch cầu ái toan trong đàm

Tài liệu Theo dõi lưu lượng đỉnh và đếm bạch cầu ái toan trong đàm do BS. Nguyễn Hữu Hùng soạn thảo có nội dung gồm 4 phần: Theo dõi lưu lượng đỉnh, đếm bạch cầu ái toan (eosinophil) trong đàm, theo dõi lưu lượng đỉnh và đếm bạch cầu ái toan trong đàm có khả thi và kết luận.
 • 5
Báng bụng: Một đặc điểm hiếm gặp do viêm dạ dày ruột tăng bạch cầu ái toan tại Bệnh viện Nhi Đồng 2: Báo cáo trường hợp

Báng bụng: Một đặc điểm hiếm gặp do viêm dạ dày ruột tăng bạch cầu ái toan tại Bệnh viện Nhi Đồng 2: Báo cáo trường hợp

Viêm dạ dày ruột do tăng bạch cầu ái toan là bệnh hiếm gặp và chưa được hiểu rõ, trong đó có sự thâm nhập bạch cầu ái toan (BCAT) vào cấu trúc dạ dày, ruột non và sự gia tăng của bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi. Bệnh được mô tả đầu tiên bởi tác giả Kaijser vào năm 1937. Tỉ lệ mắc bệnh ước tính ở Mỹ là khoảng 22- 28:100.000.
 • 4
ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCEL

ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCEL

B ÀI T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCEL Câu 1: Giá trị trả về của hàm = if(10>2, “Sai”, 2007) trong Excel là: A. Đúng B. Sai C. 2007 D. 0 Câu 2: Để tính tổng các giá trị của các giá trị tại ô: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự độngcơ sở lý thuyết điều khiển tự độngtài liệu cơ sở lý thuyết điều khiển tự độnggiáo trình cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài giảng cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngbài tập cơ sở lý thuyết điều khiển tự độngphương pháp lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động ebookđề thi lý thuyết điều khiển tự độnglý thuyết điều khiển tự động bkđnđồ án lý thuyết điều khiển tự độngbao cáo thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự độngbài tâp lý thuyết điều khiển tự độngbài tập lý thuyết điều khiển tự động co dap anBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP