0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ

QUẢN LÝ ĐIEM CUA HS

QUẢN LÝ ĐIEM CUA HS

• R3: “Điểm số trong chi tiết bài làm là 0 hoặc 1” - Mô tả : ∀ ctbl ∈ CTBAILAM: ctbl.DIEM ∈ {0,1} b. Ràng buộc phụ thuộc tồn tại • R1: “Với mỗi ctbailam phải nằm trong danh sách các bailam” - Mô tả: ∀ ctbl ∈ CTBAILAM, ∀ bl ∈ BAILAM:
 • 29
KHÁI QUÁT OOP  OBJECT ORIENTED PROGRAMMING POTX

KHÁI QUÁT OOP OBJECT ORIENTED PROGRAMMING POTX

+Lớp là một khái niệm, còn đối tượng là một mẫu thực được định nghĩa bởi lớp. =>Hãy khảo sát lớp ‘Khách hàng’ được định nghĩa trên. Lớp này định nghĩa mọi thuộc tính và hành động gắn liền với một khách hàng. +Khi một người mua một máy tính ở một cửa hàng, cửa hàng ấy có một khách hàng mới. Vào thời điểm ấy, một đối tượng giống như lớp ‘Khách hàng’ được tạo ra. Đối tượng này sẽ phải có những giá trị thực đối với các thuộc tính ‘Tên’, ‘Địa chỉ’, ‘Loại máy tính’ …
 • 18
ĐIỀU KHIỂN CẬN TỐI ƯU CHO HỆ PHI TUYẾN KHÔNG DỪNG CÓ RÀNG BUỘC

ĐIỀU KHIỂN CẬN TỐI ƯU CHO HỆ PHI TUYẾN KHÔNG DỪNG CÓ RÀNG BUỘC

b) Điều kiện thành lập bài toỏn tối ƣu Để thành lập bài toỏn tối ƣu thỡ yờu cầu đầu tiờn là hệ thống phải cú đặc tớnh phi tuyến cú cực trị. Bƣớc quan trọng trong việc thành lập một hệ tối ƣu là xỏc định chỉ tiờu chất lƣợng Q. Nhiệm vụ cơ bản ở đõy là bảo đảm cực trị của chỉ tiờu chất lƣợng Q. Vớ dụ nhƣ khi xõy dựng hệ tối ƣu tỏc động nhanh thỡ yờu cầu đối với hệ là nhanh chúng chuyển từ trạng thỏi này sang trạng thỏi khỏc với thời gian quỏ độ nhỏ nhất, nghĩa là cực tiểu húa thời gian quỏ độ. Hay khi tớnh toỏn động cơ tờn lửa thỡ chỉ tiờu chất lƣợng vƣợt đƣợc khoảng cỏch lớn nhất với lƣợng nhiờn liệu đó cho.
 • 69
XÂY DỰNG WEBSITE THÔNG TIN NHÀ ĐẤT TỈNH TRÀ VINH

XÂY DỰNG WEBSITE THÔNG TIN NHÀ ĐẤT TỈNH TRÀ VINH

Boolean Not null Bảng 3.7: Mô tả thực thể BAIVIET THỰC THỂ : CHITIET_BV STT THUỘC TÍNH DIỄN GIẢI KIỂU DỮ LIỆU RÀNG BUỘC 1 Ma_CTBV Mã của chi tiết từng bài viết Integer P 2 Ten_BV Tên của[r]
 • 110
RÀNG BUỘC TOÀN VẸN POTX

RÀNG BUỘC TOÀN VẸN POTX

Thuộc tính được biểu diễn bằng nút tròn đặc nhỏ  Tất cả các nút đều được chỉ rõ bằng tên của quan hệ hoặc thuộc tính. Thuộc tính thuộc một quan hệ được biểu diễn bởi một cung nối giữa nút tròn to và nút tròn nhỏ
 • 34
BÀI 7: RÀNG BUỘC TRỌN VẸN PDF

BÀI 7: RÀNG BUỘC TRỌN VẸN PDF

Biểu diễn lược đồ quan hệ dưới dạng đồ thị:  Quan hệ được biểu diễn bằng nút tròn rỗng to  Thuộc tính được biểu diễn bằng nút tròn đặc nhỏ  Tất cả các nút đều được chỉ rõ bằng tên của quan hệ hoặc thuộc tính. Thuộc tính thuộc một quan hệ
 • 34
RÀNG BUỘC TOÀN VẸN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

RÀNG BUỘC TOÀN VẸN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thao tác sửa xét sửa từng thuộc tính trên bộ của quan hệ  Trước khi xét thao tác thực hiện có thể làm vi phạm TRANG 9 Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan hệ 1 ……… Quan hệ n  BẢNG TẦM ẢNH HƯ[r]
 • 34
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA

Khung thông tin bên dưới cho thấy những thuộc tính và những hành động liên quan đến một hóa đơn: CÁC THUỘC TÍNH Tên của khách hàng Địa chỉ của khách hàng Kiểu xe bán Nhân viên bán xe CÁC[r]
 • 21
CHƯƠNG TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG

CHƯƠNG TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG

Ràng buộc liên quan hệ liên thuộc tính • R1: “Tổng điểm trong bài làm của thí sinh bằng tổng số điểm của các câu trả lời tương ứng với bài làm đó ” - Mô tả: ∀bl ∈ BAILAM bl.TONGDIEM=sum [r]
 • 29
CHƯƠNG 1: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG POT

CHƯƠNG 1: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG POT

Lớp là một khái niệm, còn đối tượng là một mẫu thực được định nghĩa bởi lớp. Hãy khảo sát lớp ‘Khách hàng’ được định nghĩa trên. Lớp này định nghĩa mọi thuộc tính và hành động gắn liền với một khách hàng. Khi một người mua một xe hơi ở một cửa hàng, cửa hàng ấy có một khách hàng mới. Vào thời điểm ấy, một đối tượng giống như lớp ‘Khách hàng’ được tạo ra. Đối tượng này sẽ phải có những giá trị thực đối với các thuộc tính ‘Tên’, ‘Địa chỉ’, ‘Kiểu xe’ …
 • 21
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH JAVA PHẦN 1 POT

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH JAVA PHẦN 1 POT

Có nhi ề u lo ạ i đố i t ượ ng khác nhau. Chúng ta có th ể xem các b ộ ph ậ n khác nhau trong m ộ t c ơ quan là các đố i t ượ ng. Đ i ể n hình là m ộ t c ơ quan có nh ữ ng b ộ ph ậ n liên quan đế n vi ệ c qu ả n tr ị , đế n vi ệ c kinh doanh, đế n vi ệ c k ế toán, đế n vi ệ c ti ế p th ị … M ỗ i b ộ ph ậ n có nhân s ự riêng, các nhân s ự đượ c trao cho nh ữ ng trách nhi ệ m rõ ràng. M ỗ i b ộ ph ậ n c ũ ng có nh ữ ng d ữ li ệ u riêng ch ẳ ng h ạ n nh ư thông tin cá nhân, b ả ng ki ể m kê, nh ữ ng th ể th ứ c kinh doanh, ho ặ c b ấ t k ỳ d ữ li ệ u nào liên quan đế n ch ứ c n ă ng c ủ a b ộ ph ậ n đ ó. Rõ ràng là m ộ t c ơ quan đượ c chia thành nhi ề u b ộ ph ậ n thì vi ệ c qu ả n tr ị nhân s ự và nh ữ ng ho ạ t độ ng doanh nghi ệ p d ễ dàng h ơ n. Nhân s ự c ủ a c ơ quan đ i ề u khi ể n và x ử lý d ữ li ệ u liên quan đế n b ộ ph ậ n c ủ a mình.
 • 6
DỰ ÁN QUẢN LÝ SIÊU THỊ_3

DỰ ÁN QUẢN LÝ SIÊU THỊ_3

Lặp đến hết số mặt hàng đã tính tiền TRANG 2 3.4.2.2 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG: ƒ Mặt Hàng: STT TÊN THUỘC TÍNH LOẠI KIỂU MGT RÀNG BUỘC DIỄN GIẢI 1 MAMATHANG Khóa nội Text ≤ 20kt [r]
 • 27
TÌM HIỂU SVG VÀ ỨNG DỤNG - 5 DOC

TÌM HIỂU SVG VÀ ỨNG DỤNG - 5 DOC

86 cung c ấ p các thông tin v ề kích th ướ c c ủ a khung nhìn cho n ộ i dung SVG. N ộ i dung SVG, m ộ t cách tu ỳ ch ọ n, cung c ấ p thông tin liên quan đế n khung nhìn thích h ợ p cho n ộ i dung SVG thông qua thu ộ c tính ‘width’ và ‘height’ trong thành ph ầ n ‘svg’ ngoài cùng. Quá trình tho ả thu ậ n s ử d ụ ng b ấ t k ỳ thông tin đượ c cung c ấ p b ở i tài li ệ u ch ứ a và n ộ i dung SVG để ch ọ n v ị trí và kích th ướ c khung nhìn cho n ộ i dung SVG.
 • 20
LẬP TRÌNH JAVA - CHƯƠNG 1 PPT

LẬP TRÌNH JAVA - CHƯƠNG 1 PPT

Ngày phân phối được phát sinh bên trong đối tượng, và được hiển thị trên hóa đơn. Như thế người sử dụng không nhận thức về cách thức mà ngày phân phối được hiển thị. Ngày phân phối có thể được xử lý theo một trong những cách sau:  Đó là một giá trị được tính toán - Chẳng hạn, 15 ngày kể từ ngày đặt hàng.  Đó là một giá trị cố định – Xe hơi được phân phối vào ngày mùng 2 mỗi tháng. Đối tượng sử dụng những thuộc tính và những phương thức mang tính nội bộ. Bởi vì những thuộc tính và những phương thức có thể được che khuất khỏi tầm nhìn. Các đối tượng khác và những người sử dụng không nhận thức được các thuộc tính và / hoặc các phương thức như thế có tồn tại hay không. Tiến trình che giấu các thuộc tính, các phương thức, hoặc các chi tiết của việc thi hành được gọi là ‘đóng gói’ (encapsulation).
 • 21
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MỘT CÂY THỨ BẬC CÁC TRANG WEB DOC

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MỘT CÂY THỨ BẬC CÁC TRANG WEB DOC

LẬP TRÌNH WEB PHÍA CLIENT CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÂY DỰNG SẴN TRONG JAVASCRIPT – WINDOW: CHỨA CÁC THUỘC TÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CỬA SỔ HIỆN THỜI – DOCUMENT: CHỨA CÁC THUỘC TÍNH TRONG TRANG WEB – [r]
 • 42
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc toàn vẹn MaDV (K) Mã đơn vị Text (2) Primary key TenDV Tên đơn vị Text (50) Not NULL Mỗi một thể hiện là một đơn vị công tác của nhân viện trong Bệnh Viện, teo khảo sát tại Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa hiện có dưới 100 khoa. Nên mã Đơn Vị là hai số
 • 39
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QL BV

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QL BV

QUẢN TRỊ VIÊN Đăng nhập hệ thống Thay đổi mật khẩu Thông tin chung Hệ quản lý Báo cáo -in ấn hồ sơ THÔNG TIN CHUNG Thông tin về liên tịch bệnh viện Thông tin về số khoa điều trị hiện có tại bệnh KH Thông tin về danh sách các trưởng khoa tại bệnh viện
 • 31
ĐỀ CƯƠNG MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài thứ Nội dung Số tiết Buổi thứ 1 Các khái niệm của một hệ CSDL 2 1 2 Các cách tiếp cận một CSDL 4 ½ buổi 1 và ½ buổi 2 3 Mô hình dữ liệu quan hệ (của Codd) 2 ½ buổi 2 4 Ngôn ngữ đại số quan hệ 8 3 và 4
 • 3
FILE - 108618

FILE - 108618

Cách giải hệ phương trình bằng phép thế là đưa nhiều ràng buộc về ít ràng buộc, đưa hệ nhiều phương trình về hệ ít phương trình hay là đưa hệ phương trình về phương trình. Bởi vậy, đây [r]
 • 54
SỬ DỤNG TRI THỨC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

SỬ DỤNG TRI THỨC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

3. Điều kiện ràng buộc khác: - Khi có thông tin về tác giả thì phải có ít nhất thông tin về một bài hát của tác giả đó. - Khi có thông tin về tác phẩm thì phải có được thông tin về tác giả sáng tác hoặc biểu diễn bài hát đó.
 • 16
BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU  CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

RÀNG BUỘC TOÀN VẸN TT RÀNG BUỘC THỰC THỂ – Trong một quan không được có thuộc tính nào của khóa chính chưa giá trị null RÀNG BUỘC THAM CHIẾU – Nếu quan hệ có thuộc tính là khóa ngoại thì[r]
 • 37
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH PHỔ THÔNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH PHỔ THÔNG

DANH SÁCH CÁC RÀNG BUỘC: 5.1 HỌC SINH STT Thuộc tính Kiểu Ràng buộc Ý nghĩa 1 MãHS Chuỗi mỗi học sinh có mã số duy nhất TRANG 15 2 Lớp Chuỗi Mỗi học sinh chỉ học duy nhất một lớp Lớp 3 H[r]
 • 27
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG PDF

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG PDF

* Mô tả các ràng buộc toàn vẹn trên các bảng dữ liệu a. Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị  R1: “Đáp án chỉ nhận các giá trị là A, hoặc B, hoặc C, hoặc D” - Mô tả : ch CAUHOI: ch.DAPAN {‘A’,’B’,’C’,’D’}
 • 49
LUẬN VĂN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG

LUẬN VĂN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG

• R3: “Điểm số trong chi tiết bài làm là 0 hoặc 1” - Mô tả : ∀ ctbl ∈ CTBAILAM: ctbl.DIEM ∈ {0,1} b. Ràng buộc phụ thuộc tồn tại • R1: “Với mỗi ctbailam phải nằm trong danh sách các bailam” - Mô tả: ∀ ctbl ∈ CTBAILAM, ∀ bl ∈ BAILAM:
 • 29
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - CHƯƠNG TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG PDF

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - CHƯƠNG TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG PDF

 R3: “Điểm số trong chi tiết bài làm là 0 hoặc 1” - Mô tả :  ctbl  CTBAILAM: ctbl.DIEM  {0,1} b. Ràng buộc phụ thuộc tồn tại  R1: “Với mỗi ctbailam phải nằm trong danh sách các bailam” - Mô tả:  ctbl  CTBAILAM,  bl  BAILAM:
 • 30
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRINH THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRINH THI TRẮC NGHIỆM QUA MẠNG

Ràng buộc liên quan hệ liên thuộc tính • R1: “Tổng điểm trong bài làm của thí sinh bằng tổng số điểm của các câu trả lời tương ứng với bài làm đó ” - Mô tả: ∀bl ∈ BAILAM bl.TONGDIEM=sum [r]
 • 29
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Ràng buộc liên quan hệ liên thuộc tính • R1: “Tổng điểm trong bài làm của thí sinh bằng tổng số điểm của các câu trả lời tương ứng với bài làm đó ” - Mô tả: ∀bl ∈ BAILAM bl.TONGDIEM=sum [r]
 • 29
ĐỒ ÁN MÔN HỌC ' QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH PHỔ THÔNG '

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ' QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH PHỔ THÔNG '

I.1.1 Giới thiệu về thế giới thực: Trư ờng THPT Phạ m Thái Bư ờng muốn quả n lý đi ểm của học sinh cần phải có một phần mề m đ ể quản lý. Mộ t năm h ọc có 9 tháng (từ tháng 9 năm này đ ế n tháng 5 năm sau). M ộ t năm h ọ c thư ờng có 2 học kỳ (hocky), học kỳ 1 hệ số 1, học kỳ 2 hệ số 2. Trư ờng có 3 khối lớp 10,11,12. Một lớp có 1 giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh, sỉ số của lớp khô ng vư ợ t quá quy đ ịnh. Mỗi học sinh có 1 mã số đ ể nhận dạng và một số thông tin cá nhân cầ n lưu tr ữ,… Mỗi giáo viên cũng có một mã số,họ tên,…. Trong một học kỳ học sinh sẽ đư ợc học nhiều môn họ c, môn văn và toán h ệ số 2, các môn còn lại hệ số 1. Sau một học kỳ học sinh sẽ biế t đư ợ c đi ểm của mình, có các loạ i đi ểm cầ n lưu tr ữ : đi ểm trung bình kiểm tra, trung bình môn học kỳ, trung bình môn cả năm. H ệ số và thang đi ểm phả i theo quy đ ị nh. Sau khi tính đi ểm trung bình cả năm giáo viên d ự a vào đó đ ể xếp loại học lực của từng học sinh. Song song với việc xếp loại học lực giáo viên còn đánh giá h ạnh kiểm của từng học sinh. Dựa vào tiêu chuẩ n đánh giá, ta có b ảng kết quả cuố i năm h ọc dành cho họ c sinh. Đ ể có thể sử dụ ng đư ợc phần mềm này thì nhữ ng ngư ời có tên trong bả ng ngư ời dùng mới có thể đăng nh ập vào hệ thố ng.Thông tin ngư ời dùng cần: mã ng ư ờ i dùng, tên ngư ời dùng,….
 • 22
KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ SỰ SỐNG EARTH AND LIFE SCIENCES

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ SỰ SỐNG EARTH AND LIFE SCIENCES

Trong phần ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính, các kiến thức có liên quan được trình bày trên ngôn ngữ hạng của ma trận để sinh viên có cái nhìn thấu đáo về tính liên [r]
 • 359
QUY HOẠCH RỜI RẠC - CHƯƠNG 2 DOC

QUY HOẠCH RỜI RẠC - CHƯƠNG 2 DOC

- Mảng s gồm n + 2 dòng và m+1 cột lúc đầu ghi dữ liệu của bài toán sau đó lưu bảng đơn hình ở mỗi bước. Dòng n+1 để chứa ràng buộc phụ (8). - s[0][0] hàm mục tiêu, cột 0 là cột phương án, dòng 0 là các ước lượng - cs : các biến ở bên trái bảng đơn hình, nc : các biến phi cơ sở
 • 18
WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

LOAISACH_ MaLoaiSach,TenSach: Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc toàn vẹn MaLoaiSach Mã loại sách int Primary key TenLoaiSach Tên loại sách Nvarchar50 Not NULL 6.2 ._SACH_ M[r]
 • 31
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ - RELATIONAL MODEL PPTX

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ - RELATIONAL MODEL PPTX

 Mục đích: duy trì tính nhất quán (consistency) giữa các bộ của 2 quan hệ  “ Nếu tồn tại 1 khóa ngoại trong 1 quan hệ, thì mỗi giá trị khóa ngoại phải tương ứng với 1 giá trị khóa chính trong một quan hệ khác (hoặc trong cùng quan hệ này) hoặc giá trị khóa ngoại phải là giá trị rỗng”
 • 64
ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HKI - 2019-2020-TIN 12

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HKI - 2019-2020-TIN 12

- Hệ QTCSDL phải cung cấp một môi trường để người dùng dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc trên dữ liệu. - Mỗi hệ QTCSDL cung cấp một[r]
 • 17
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MỘT CỬA LIÊN THÔNG – VNPT IGATE QUẢN TRỊ BIỂU MẪU (VERSION 3.0)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MỘT CỬA LIÊN THÔNG – VNPT IGATE QUẢN TRỊ BIỂU MẪU (VERSION 3.0)

CHỈNH SỬA ELEMENT PROPERTY  Một số thuộc tính của Element Quản trị được phép thay đổi như:  Label: Tên của Element  Type: Ràng buộc dữ liệu nhập của ô  Default value: Giá trị mặc địn[r]
 • 24
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM: KHÁI QUÁT - NGUYỄN ANH HÀO

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM: KHÁI QUÁT - NGUYỄN ANH HÀO

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Khái quát cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành dự án, các thuộc tính của dự án, tiến trình – công việc, nguồn lực, ràng buộc, các loại tiến trình dự án, các giai đoạn dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 25
BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG 5  NGUYỄN MINH THÀNH

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG 5 NGUYỄN MINH THÀNH

TRANG 4 • CÓ 5 NHÓM HÀNH ĐỘNG PHƯƠNG THỨC ▫ NHÓM KHỞI TẠO: CUNG CẤP GIÁ TRỊ ĐẦU CHO ĐỐI TƯỢNG ▫ NHÓM CẬP NHẬT: THAY ĐỔI GIÁ TRỊ THUỘC TÍNH CỦA ĐỐI TƯỢNG ▫ NHÓM KIỂM TRA RÀNG BUỘC: KIỂM T[r]
 • 27
ĐỀ THI CHUYÊN NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ THI CHUYÊN NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TẤT CẢ ĐỀU SAI CÂU 69: CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU QLDETAI CHO RÀNG BUỘC R “THUỘC TÍNH „SL‟ TRONG QUAN HỆ D phải bằng số lượng sinh viên thực hiện đề tài này”.. Chọn câu đúng sau đây để trả lời câ[r]
 • 22
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦM MỀM- QUẢN LÝ NHÀ SÁCH

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦM MỀM- QUẢN LÝ NHÀ SÁCH

STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSKhachHang Mã số của khách hàng S 4 B PK 2 HoTenKH Họ tên của khách hàng C 20 B 3 DiaChiKH Địa chỉ của khách hàng C 50 K 4 DienThoaiKH Điện thoại liên lạc khách hàng C 15 B 5 EmailKH Địa chỉ email của khách hàng C 20 K 6 MSNhanVien Mã số của nhân viên quản lý S 4 B
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ