0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Mơ hình ứng dụng

Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)

Kiểm chứng hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)

Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)
 • 64
MÔ HÌNH GARCH VÀ ỨNG DỤNG

HÌNH GARCH VÀ ỨNG DỤNG

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong thị trƣờng tài chính vấn đề quản lí rủi ro luôn đóng vai trò quan trọng. Để đo lƣờng rủi ro của các tài sản và danh mục đầu tƣ, ngƣời ta thƣờng sử dụng phƣơng sai và hiệp phƣơng sai của chúng. Tuy nhiên, do phƣơng sai của các tài sản và danh mục thƣờng biến động theo thời gian, nên việc đo lƣờng gặp rất nhiều khó khăn. Trong thực tế ngƣời ta thƣờng sử dụng lớp mô hình GARCH là các mô hình phƣơng sai có điều kiện của sai số thay đổi để phân tích về độ rủi ro của tài sản. Mô hình này đƣợc sử dụng rộng rãi trong các phân tích kinh tế, đặc biệt là trong phân tích chuỗi thời gian tài chính, chẳng hạn nhƣ các nghiên cứu của Bolleslev, Chou, Kroner thực hiện vào năm 1992 và Bolleslev, Engle, Nelson năm 1994. Mô hình GARCH đƣợc áp dụng rộng rãi trong các bài toán dự báo kinh tế, tài chính. Từ đó, giúp các nhà phân tích thị trƣờng có thể xác định đƣợc mức độ rủi ro của việc nắm giữ tài sản, thấy đƣợc sự biến động của giá cổ phiếu trên thị trƣờng chứng khoán để đƣa ra đƣợc những dự báo cũng nhƣ các kết luận nên đầu tƣ vào loại cổ phiếu nào thì đem lại lợi nhuận cao và ít rủi ro nhất. Vì vậy, với lòng yêu thích và mong muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này trong phạm vi của một khóa luận tốt nghiệp, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Mô hình GARCH và ứng dụng”.
 • 49
MÔ HÌNH KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM

HÌNH KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM

2.1.3.ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH Các kinh nghiệm được xem xét từ mô hình của Hải quan Nhật Bản là: Mô hình tổ chức theo Hải quan vùng là phù hợp với xu thế phát triển chung; Ứng dụng kỹ thuật quản[r]
 • 24
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS, VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH SWAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT LƯU VỰC HỒ BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN (TT)

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS, VIỄN THÁM VÀ HÌNH SWAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MỨC ĐỘ XÓI MÒN ĐẤT LƯU VỰC HỒ BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN (TT)

Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (tt)
 • 30
Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)

hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)

Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Luận văn thạc sĩ)
 • 48
MÔ HÌNH MAXIMUM ENTROPY VÀ ỨNG DỤNG

HÌNH MAXIMUM ENTROPY VÀ ỨNG DỤNG

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Mô hình maximum entropy và ứng dụng
 • 61
MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÃ TÂN LIÊN

HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÃ TÂN LIÊN

Luận Văn: Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xã Tân Liên
 • 89
ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CỬA HÀNG TRUNG THỰC TRONG TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM

ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG HÌNH CỬA HÀNG TRUNG THỰC TRONG TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM

Đề tài ứng dụng mô hình cửa hàng trung thực trong trường học Việt Nam
 • 53
TÌM HIỂU MÔ HÌNH VÀ CÔNG NGHỆ WF 4.0

TÌM HIỂU HÌNH VÀ CÔNG NGHỆ WF 4.0

Tầm quan trọng trong việc đưa LCV và Mô hình LCV vào ứng dụng
 • 41
Mô hình hóa ô nhiễm không khí trong điều kiện địa hình phức tạp - trường hợp nguồn thải điểm

hình hóa ô nhiễm không khí trong điều kiện địa hình phức tạp - trường hợp nguồn thải điểm

Bài viết trình bày cơ sở của mô hình và kết quả ứng dụng mô hình tính toán cho khu vực cụ thể của Việt Nam. Phương pháp đề xuất trong bài báo này là sự tích hợp mô hình phân tán ô nhiễm không khí do EPA đưa ra, mô hình WRF tính toán yếu tố khí tượng.
 • 12
BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ: BÀI 5 - NGUYỄN HỮU THỂ

BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ: BÀI 5 - NGUYỄN HỮU THỂ

Bài này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về mô hình MVC trong PHP. Nội dung trình bày gồm có: Mô hình MVC, ưu và nhược điểm của mô hình MVC, phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 24
Phương trình vi phân và các mô hình ứng dụng

Phương trình vi phân và các hình ứng dụng

Phương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sốPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồPhương trình vi phân và các mô hình ứng dụngLây lan bệnhTăng dân sồ
 • 3
Bài giảng tin học ứng dụng - Bộ môn Kết cấu xây dựng

Bài giảng tin học ứng dụng - Bộ môn Kết cấu xây dựng

Bài giảng tin học ứng dụng - Bộ môn Kết cấu xây dựng giới thiệu cho các bạn phần mềm etabs, ứng dụng etabs để lập mô hình và ứng dụng etabs tính gió động. Mời các bạn tham khảo!
 • 46
TÍCH HỢP RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT VỚI RATIONAL DATA ARCHITECT PPTX

TÍCH HỢP RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT VỚI RATIONAL DATA ARCHITECT PPTX

Tích h ợ p Rational Software Architect v ớ i Rational Data Architect Làm cho mô hình ứ ng d ụ ng và mô hình d ữ li ệ u c ủ a b ạ n làm vi ệ c v ớ i nhau Daniel T. Chang, K ỹ s ư ph ầ n m ề m, IBM Tóm t ắ t: Phát tri ể n ph ầ n m ề m h ướ ng mô hình (model-driven) th ườ ng b ắ t đầ u b ằ ng vi ệ c ho ặ c mô hình hóa ứ ng d ụ ng ho ặ c mô hình hóa d ữ li ệ u. Tuy nhiên, mô hình hóa ứ ng d ụ ng và mô hình hóa d ữ li ệ u liên quan ch ặ t ch ẽ và b ổ sung cho nhau. IBM đ ã nh ậ n th ứ c đượ c t ầ m quan tr ọ ng c ủ a vi ệ c tích h ợ p mô hình hóa ứ ng d ụ ng v ớ i mô hình hóa d ữ li ệ u trong vi ệ c phát tri ể n ph ầ n m ề m h ướ ng mô hình và đ ã phát tri ể n các phép chuy ể n đổ i t ừ ngôn ng ữ mô hình hóa th ố ng nh ấ t (Unified Modeling Language -UML) sang mô hình d ữ li ệ u lôgic (Logical Data Model -LDM) và t ừ LDM sang UML. Các phép chuy ể n đổ i này tích h ợ p vi ệ c mô hình hóa ứ ng d ụ ng b ằ ng cách s ử d ụ ng s ả n ph ẩ m Rational Software Architect (RSA) và vi ệ c mô hình hóa d ữ li ệ u b ằ ng cách s ử d ụ ng Rational Data Architect (RDA). Bài vi ế t này cung c ấ p cho b ạ n m ộ t t ổ ng quan nhanh v ề RSA và RDA, phác ra các b ướ c th ự c hi ệ n ở m ứ c cao trong ba k ị ch b ả n v ề tích h ợ p gi ữ a RSA và RDA và th ả o lu ậ n v ề các phép chuy ể n đổ i UML-LDM và LDM-UML và l ượ c th ả o mô hình d ữ li ệ u lôgic c ủ a UML. [17 tháng T ư 2009: L ư u ý b ổ sung v ề vi ệ c đổ i tên s ả n ph ẩ m t ừ Rational Data Architect thành InfoSphere Data Architect – Ban biên t ậ p]
 • 35
TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH GAUSS

TỔNG QUAN VỀ HÌNH GAUSS

_HÌNH 2.3 CÁC NHÓM THÔNG TIN CỦA GAUSS._ TRANG 13 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH SUTTON TRONG ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO GIAO THÔNG 2.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SUTTON TRONG ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM [r]
 • 22
BÀI GIẢNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC

BÀI GIẢNG HÌNH HỒI QUY LOGISTIC

Bài giảng nghiên cứu mô hình hồi quy Logistic; ứng dụng của mô hình hồi quy Logistic; thời điểm sử dụng mô hình hồi quy Logistic; một vài khái niệm cơ bản...
 • 42
SKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai

SKKN Ứng dụng hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai

SKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng NaiSKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng NaiSKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng NaiSKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng NaiSKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng NaiSKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng NaiSKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng NaiSKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng NaiSKKN Ứng dụng mô hình hệ thống lạnh Water chiller vào giảng dạy học phần thực tập lạnh công nghiệp tại trườngTrung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai
 • 41
Nghiên cứu ứng dụng mô hình p2p vào các ứng dụng client server

Nghiên cứu ứng dụng hình p2p vào các ứng dụng client server

Cơ sở lý thuyết về mô hình clientserver, peer to peer, so sánh mô hình P2P với mô hình clientserver. Thiết kế ứng dụng video streaming sử dụng local proxy.Cơ sở lý thuyết về mô hình clientserver, peer to peer, so sánh mô hình P2P với mô hình clientserver. Thiết kế ứng dụng video streaming sử dụng local proxy.Cơ sở lý thuyết về mô hình clientserver, peer to peer, so sánh mô hình P2P với mô hình clientserver. Thiết kế ứng dụng video streaming sử dụng local proxy.
 • 48
Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc hìnhứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)
 • 183
Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển cho đối tượng có mô hình bất định ứng dụng điều khiển cân bằng xe hai bánh (LV thạc sĩ)
 • 74
Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)
 • 133
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TẦM QUAN TRỌNG HIỆU SUẤT (IPA) TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DU LỊCH XỨ ĐÀ

ỨNG DỤNG HÌNH TẦM QUAN TRỌNG HIỆU SUẤT (IPA) TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DU LỊCH XỨ ĐÀ

Ứng dụng mô hình tầm quan trọng hiệu suất (IPA) tại Công ty TNHH MTV Thƣơng Mại Du Lịch Xứ ĐàMục tiêu chính của nghiên cứu này là nhằm giải quyết các vấn đề sau đây: Ứng dụng mô hình IPA để đánh Mục tiêu chính của nghiên cứu này là nhằm giải quyết các vấn đề sau đây: Ứng dụng mô hình IPA để đánh Mục tiêu chính của nghiên cứu này là nhằm giải quyết các vấn đề sau đây: Ứng dụng mô hình IPA để đánh
 • 26
Thực trạng triển khai và nhận xét ứng dụng mô hình Hệ thống hoạch định nguồn lực ERP tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Thực trạng triển khai và nhận xét ứng dụng hình Hệ thống hoạch định nguồn lực ERP tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

2.3.1.1 Thực trạng về công nghệ: Năm 1999, Vinamilk bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002. Bên cạnh đó, Vinamilk còn tập trung đầu tư mạnh mẽ vào CNTT và ứng dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP Oracle EBS 11i, phần mềm SAP CRM (Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng) và BI (Hệ thống thông tin báo cáo). Từ những kinh nghiệm áp dụng các phần mềm trên, Vinamilk không ngừng cải thiện, nâng cao tính thực tế của các phần mềm. Hế thống ERP sử dụng giải pháp Oracle E Business Suite của Oracle do Pythis bắt đầu triển khai từ 15/03/2005 bao gồm các phân hệ chính: tài chính kế toán, quản lý mua sắm, quản lý bán hàng, quản lý sản xuất và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Mặc dù được đưa sử dụng từ rất sớm nhưng đến ngày 01/01/2007 thì hệ thống ERP mới chính thức được sử dụng toàn diện trên hệ thống thông tin quản trị của Vinamilk.
 • 17
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NHÀ KÍNH VÀ LỚP HỌC STEM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - ỨNG DỤNG HÌNH NHÀ KÍNH VÀ LỚP HỌC STEM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPTSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Ứng dụng mô hình nhà kính và lớp học stem vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPT
 • 40
Toán cao cấp, lý thuyết và ứng dụng thực tiễn của 04 mô hình tuyến tính trong kinh tế

Toán cao cấp, lý thuyết và ứng dụng thực tiễn của 04 hình tuyến tính trong kinh tế

Tiểu luận toán cao cấp, đề tài về ứng dụng của đại số tuyến tính trong kinh tế. lý thuyết chi tiết và ứng dụng thực tiễn của 04 mô hình tuyến tính trong kinh tế. về mô hình cân bằng thị trường, mô hình cân bằng kinh tế vi mô, mô hình ISLM, mô hình INPUTOUTPUT
 • 24
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIS VÀ MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG VÀO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIS VÀ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG VÀO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ứng dụng phương pháp GIS và mô hình hóa môi trường vào đánh giá tác động môi trường.
 • 75
Xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy 5 ngày đến các hồ chứa lớn trên hệ thống Sông Đà và Sông Lô

Xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy 5 ngày đến các hồ chứa lớn trên hệ thống Sông Đà và Sông Lô

Thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ chính của đề tài là xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho dự báo 5 ngày; xây dựng phần mềm quản lý, khai thác, cập nhật, chuyển đổi số liệu. Nghiên cứu ứng dụng mô hình NAM, mô hình thuỷ lực MIKE 11, mô hình cân bằng hồ chứa và các sản phẩm dự báo mưa số trị của mô hình HRM, xác định bộ thông số của các mô hình và xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy 5 ngày đến các hồ chứa, nhằm đáp ứng các yêu cầu của công tác điều hành tối ưu liên hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong phòng tránh thiên tai đảm bảo an toàn cho hạ du và sản xuất điện.
 • 391
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến (LA tiến sĩ)
 • 134
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA GRABTAXI.COM, THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG GRAPTAXI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÂN TÍCH HÌNH KINH DOANH CỦA GRABTAXI.COM, THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG GRAPTAXI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Phân tích mô hình kinh doanh của Grabtaxi.com, thực trạng việc ứng dụng Graptaxi tại Việt Nam hiện nayThảo luận nhóm: Phân tích mô hình kinh doanh của Graptaxi.com, thực trạng việc ứng dụng Graptaxi tại Việt Nam Thảo luận nhóm: Phân tích mô hình kinh doanh của Graptaxi.com, thực trạng việc ứng dụng Graptaxi tại Việt Nam Thảo luận nhóm: Phân tích mô hình kinh doanh của Graptaxi.com, thực trạng việc ứng dụng Graptaxi tại Việt Nam
 • 21
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN SÓNG NGẮN VÀ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN TRONG DẢI TẦN TỪ 6MHZ ĐẾN 16MHZ

XÂY DỰNG HÌNH TRUYỀN SÓNG NGẮN VÀ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN TRONG DẢI TẦN TỪ 6MHZ ĐẾN 16MHZ

Xây dựng mô hình truyền sóng ngắn và ứng dụng tính toán đường truyền trong dải tần từ 6MHZ đến 16MHZXây dựng mô hình truyền sóng ngắn và ứng dụng tính toán đường truyền trong dải tần từ 6MHZ đến 16MHZXây dựng mô hình truyền sóng ngắn và ứng dụng tính toán đường truyền trong dải tần từ 6MHZ đến 16MHZXây dựng mô hình truyền sóng ngắn và ứng dụng tính toán đường truyền trong dải tần từ 6MHZ đến 16MHZXây dựng mô hình truyền sóng ngắn và ứng dụng tính toán đường truyền trong dải tần từ 6MHZ đến 16MHZ
 • 26
XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG TRONG MÔN HỌC THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO

XÂY DỰNG HÌNH THÍ NGHIỆM NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG TRONG MÔN HỌC THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO

Xây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng caoXây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng caoXây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng caoXây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng caoXây dựng mô hình thí nghiệm nhà thông minh ứng dụng trong môn học thực hành vi điều khiển nâng cao
 • 45
Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)

Ứng dụng hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)

Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 136
Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)

Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)

Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)
 • 98
MÔ HÌNH CAPM TRONG R STUDIO

HÌNH CAPM TRONG R STUDIO

Mô hình CAPM ứng dụng vào R Studio. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀO TÍNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Việc ứng dụng mô hình CAPM phần nào giúp các nhà đầu tư lường trước và giảm thiểu được rủi ro không mong đợi và ước lượng phần lợi nhuận trên mỗi loại cổ phiếu nào là tốt nhất và đầu tư chắc chắn có hiệu quả hơn.
 • 15
Đề tài: Mô hình Cokb và ứng dụng vào giải toán hình học

Đề tài: hình Cokb và ứng dụng vào giải toán hình học

Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, đề tài Mô hình Cokb và ứng dụng vào giải toán hình học giới thiệu đến các bạn mô hình Cokb, áp dụng mô hình Cokb giải toán hình học phẳng, lập trình ứng dụng Cokb giải toán hình học phẳng.
 • 36
LẬP TRÌNH MẠNG.BÙI TRỌNG TÙNG.BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH.VIỆN CNTT – TT, ĐẠI HỌC BKHN

LẬP TRÌNH MẠNG.BÙI TRỌNG TÙNG.BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH.VIỆN CNTT – TT, ĐẠI HỌC BKHN

• Mô hình cung cấp dịch vụ: • Client/Server • Ngang hàng • Mô hình lai 21 ỨNG DỤNG MẠNG • Hoạt động trên các hệ thống đầu cuối end system • Cài đặt giao thức ứng dụng để cung cấp dịch vụ[r]
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ