0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

chuyển chi phí bán hàng

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Bán hàng và xác đị nh k ế t qu ả kinh doanh có vai trò vô cùng quan tr ọ ng không ch ỉ đố i v ớ i doanh nghi ệ p mà còn đố i v ớ i toàn b ộ n ề n kinh t ế quôc dân. Đố i v ớ i b ả n thân doanh nghi ệ p có bán đượ c hàng thì m ớ i có thu nh ậ p để bù đắ p nh ữ ng chi phí b ỏ ra, có đ i ề u ki ệ n để m ở r ộ ng ho ạ t độ ng kinh doanh ,nâng cao đờ i s ố ng c ủ a ng ườ i lao độ ng ,t ạ o ngu ồ n tích lu ỹ cho n ề n kinh t ế qu ố c dân.Vi ệ c xác đị nh chính xác k ế t qu ả bán hàng là c ơ s ở xác đị nh chính xác hi ệ u qu ả ho ạ t độ ng cu ả các doanh nghi ệ p đố i v ố i nhà n ướ c thông qua vi ệ c n ộ p thu ế , phí ,l ệ phí vào ngân sách nhà n ướ c, xác đị nh c ơ c ấ u chi phí h ợ p lý và s ử d ụ ng có hi ệ u qu ả cao s ố l ợ i nhu ậ n thu đượ c gi ả i quy ế t hài hoà gi ữ a các l ợ i ích kinh t ế : Nhà n ướ c, t ậ p th ể và các cá nhân ng ườ i lao độ ng
 • 20
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  ÔN TẬP CHƯƠNG 5 6 PDF

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ÔN TẬP CHƯƠNG 5 6 PDF

TK 641 “Chi phí bán hàng”: Tài khoản này được sử dụng để tập hợp chi phí bán hàng và kết chuyển vào cuối kỳ để xác định kết quả, kết cấu của TK 641 như sau: Bên Nợ: Tập hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. Bên Có: Kết chuyển chi phí bán hàng vào cuối kỳ để xác định kết quả. Tài khoản 641 không có số dư.
 • 15
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH POSO

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH POSO

4.1.4. Về hạch toán hàng hóa tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh: Việc hạch toán sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh luôn được ghi chép đầy đủ đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan không bị bỏ sót hay ghi chép sai. Việc hạch toán sản phẩm, hàng hóa được chi tiết theo từng loại giúp thuận lợi trong việc theo dõi những biến động của hàng hóa từ đó quản lý được tốt hơn. Giá vốn hàng bán được xác định riêng cho từng loại hàng hóa, xác định theo từng tháng giúp cho việc hạch toán được rõ ràng. Hạch toán doanh thu và chi phí được thực hiện rõ ràng, cuối kỳ kết chuyển để xác định kết quả tiêu thụ. Đặc biệt trong công tác chi phí, công ty đã mở các sổ chi tiết chi phí rõ ràng để theo dõi từng loại chi phí. Đối với chi phí bán hàng, công ty chi tiết ra thành chi phí liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội riêng và các chi phí khác bằng tiền khác riêng; với chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty chi tiết ra thành chi phí về lương nhân viên quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí về khấu hao TSCĐ… Điều này là rất hợp lý khi trong tháng công ty phát sinh nhiều các nghiệp vụ liên quan đến chi phí từ đó thuận lợi khi đối chiếu, cũng như theo dõi sự biến động của từng loại chi phí, giúp cho việc quản lý được chặt chẽ hơn.
 • 99
KẾ TOÁN CĂN BẢN 6 POT

KẾ TOÁN CĂN BẢN 6 POT

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Giá thành đơn vị sản phẩm = Số lượng sản phẩm hoàn thành - Để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kế toán sử dụng tài khoản: TK 154 “Chi phí SXKD dở dang”. Kết cấu của tài khoản này như sau:
 • 6
HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP TAM KIM

HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CP TAM KIM

- Đồng thời, vào ngày 25/9/2008, kế toán cũng nhận được GBC từ NH Teckcombank Thăng Long, thông báo Công ty Đầu tư và Phát triển nhà 22 đã thanh toán 70% giá trị hợp đồng sau khi trừ đi 3% chiết khấu thương mại được hưởng, tương đương là 84.936.580đ. Kế toán nhập dữ lilệu vào phần hành “kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay” trong phần mềm kế toán. Dữ liệu sẽ được tự động chuyển vào Sổ nhật ký bán hàng ( Biểu số 2.14) , nhật ký thu tiền, nhật ký chung, SCT Tk 131 ( Biểu số 2.15), SCT Tk 5112Đ ( Biểu số 2.16) …, Sổ cái Tk 511 ( Biểu số 2.17) , Sổ cái Tk 131 ( Biểu số 2.18) và một số sổ khác liên quan
 • 23
TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC CỬA LÒ

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC CỬA LÒ

xuất bỏn đến thu hồi cụng nợ xỏc định kết quả kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cần phải thu được những thụng tin về tỡnh hỡnh chi phớ và kết quả hoạt động bỏn hàng. Từ đú đề ra những biện phỏp làm gia tăng doanh thu, giảm bớt chi phớ khụng cần thiết, khai thỏc tiềm năng vốn cú của doanh nghiệp. Những thụng tin kinh tế đú khụng chỉ được xỏc định bằng phương phỏp trực quan mà cũn bằng phương phỏp ghi chộp tớnh toỏn dựa vào sự phản ỏnh doanh thu, chi phớ thực tế phỏt sinh trờn sổ sỏch. Xột theo gúc độ này, kết toỏn núi chung và kế toỏn bỏn hàng xỏc định kết quả kinh doanh núi riờng đó khẳng định vai trũ khụng thể thiếu đối với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp.
 • 94
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG

Hành hóa trong kinh doanh thơng mại gồm các loại vật t, sản phẩm có hình thái vật chất hay không có hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua về với mục đích để bán. để quá trình tiêu thụ đợc diễn ra thuận lợi thì hàng hóa phải không ngừng đảm bảo chất lợng mà còn phải phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng đó là luôn luôn biến đổi về mẫu mã, chất lợng, giá cả cũng nh phơng thức chao đổi sản phẩm, nhằm mục đích kích thích nhu cầu cho ngời tiêu dùng.
 • 47
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG

Quá trình này diễn ra thỏa mãn đợc mục đích của nền kinh tế xã hội là phục vụ tiêu dùng, phục vụ đời sống của nhân dân. Đồng thời là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hóa thông qua quan hệ trao đổi. Trong quan hệ này một mặt doanh nghiệp chuyển nhợng cho ngời mang sản phẩm hàng hóa, mật khác Doanh nghiệp thu đợc ở ngời mua số tiền tơng ng với giá trị của sản phẩm hàng hóa đó, vốn của Doanh nghiệp chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị.
 • 28
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P2 DOC

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P2 DOC

b/ Chi phí: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. 32. Doanh thu, thu nhập khác và chi phí được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để cung cấp thông tin cho việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra các nguồn tiền và khoản tương đương tiền trong tương lai.
 • 5
HẠCH TÓAN KẾ TÓAN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CỰU KIM SƠN –5 PPTX

HẠCH TÓAN KẾ TÓAN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CỰU KIM SƠN –5 PPTX

2. H ạch toán gi á v ốn h àng bán c ủa công ty 2.1. N ội dung v à phương pháp xác định giá vốn h àng bán 2.1.1. N ội dun g Giá vốn hàng bán là tổng giá trị thực tế của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ, việc xác định chính xác giá vốn hàng bán là cơ sở để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
 • 10
THỰC TẾ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

THỰC TẾ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

Chi phí nhân viên bao gồm các khoản tiền lương và phụ cấp của các nhân viên, các khoản trích cho các quỹ bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, … theo tỷ lệ quy định đối với tiền lương phát sinh. Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán lương làm chứng từ về việc chi trả lương cho nhân viên đồng thời là căn cứ để báo cáo thống kê tiền lương. Bảng thanh toán tiền lương cho cán bộ phòng tổ chức lập dựa vào bảng chấp công, hệ số trách nhiệm được bình bầu để tính lương. Bảng tính lương sau khi được giám đốc duyệt sẽ được magn sang phòng kế toán. Việc hạch toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được thực hiện như sau:
 • 28
SLIDE KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 - CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

SLIDE KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 - CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ

Nguyên vật liệu • Hợp đồng này cần 300 kg vật liệu K, là loại vật liệu thường xuyên được công ty sử dụng. Công ty đang có 2000kg vật liệu K trong kho (được mua từ tháng trước với giá 196.000.000đ). Hiện tại giá bán nguyên liệu K trên thị trường đã tăng 5%. Tuy nhiên nếu bán số vật liệu này công ty có thể bán với giá 200.000.000đ.
 • 54
CHƯƠNG 2 - PHÂN LOẠI CHI PHÍ PDF

CHƯƠNG 2 - PHÂN LOẠI CHI PHÍ PDF

Chi phí Tổng Tính trên một đơn vị Biến đổi Tổng chi phí biến đổi tỷ lệ thuận Chi phí biến đổi đơn vị với mức độ hoạt động không thay đổi xét trong một phạm vi phù hợp. khi mức độ hoạt động thay đổi.
 • 54
PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

nghi ệp có thể h ình dung được t ình hình (th ực trạng) về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh c ủa doanh nghiệp. Đây c ũng là v ấn đề cơ bản để quy ết định l ựa chọn các y ếu tố đầu v ào, x ử lý đầu ra của sản phẩm và xác định định mức chi phí hợp lý . Ngoài vi ệc phân tích chi phí, tính toán t ổng hợp chi phí doanh nghi ệp cần phải t ìm m ọi biện pháp để điều chỉnh chi phí theo chiến lược thị trường. Đây l à m ột trong những
 • 29
LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYỄN THÀNH PHÁT

LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYỄN THÀNH PHÁT

đáp ứng đúng và đủ theo y êu c ầu khách h àng, không làm sai l ệch như hợp đồng đ ã kí. Th ực hiện đúng tiến độ, đúng chất lượng tạo uy tín cao cho doanh nghiệp. Mua bán v ật liệu xây dựng v à hàng trang trí n ội thất: đây l à ngành ngh ề chủ y ếu mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp n ên doanh nghi ệp rất chú trọng
 • 75
CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ PPTX

CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ PPTX

Khái niệm chi phí lặn chỉ nảy sinh khi ta xem xét các chi phí gắn liền với các phương án hành động liên quan đến tình huống cần ra quyết định lựa chọn. Chi phí lặn được hiểu là khoản chi phí đã bỏ ra trong quá khứ và sẽ hiển hiện ở tất cả mọi phương án với giá trị như nhau. Hiểu một cách khác, chi phí lặn được xem như là khoản chi phí không thể tránh được cho dù người quản lý quyết định lựa chọn thực hiện theo phương án nào. Chính vì vậy, chi phí lặn là loại chi phí không thích hợp cho việc xem xét, ra quyết định của người quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế, việc nhận diện được chi phí lặn cũng như sự nhận thức rằng chi phí lặn cần được loại bỏ trong tiến trình ra quyết định không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vấn đề sẽ được minh hoạ rõ ở chương 6 với nội dung phân tích thông tin để ra quyết định.
 • 19
MARKETING DOANH NGHIỆP DOCX

MARKETING DOANH NGHIỆP DOCX

các hoạt động markeitng . Dưới đây là những cách tổ chức bộ phận Marketing như sau: II. T ổ ch ứ c Marketing 1. Tổ chức chức năng: Bao gồm những nhân viên/ chuyên viên marketing có chức năng báo cáo cho Trưởng phòng/ P.GĐ Marketing có nhiệm vụ phối hợp những hoạt động của họ, với những doanh nghiệp có quy mô nhân từ 30 người trở lên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất/ dịch vụ mà có thể có thêm các chức danh như: GĐ/ P.TP dịch vụ bán hàng, thiết kế, cố vấn dịch vụ….
 • 9
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP

Ba là , nếu doanh nghiệp chỉ còn phải chịu một phần nhỏ rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa thì việc bán hàng được xác định và doanh thu được ghi nhận. Bốn là , doanh thu bán hàng được ghi nhận chỉ khi đảm bảo là doanh nghiệp nhận đựoc lợi ích kinh tế từ giao dịch. Trường hợp lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng còn phụ thuộc yếu tố không chắc chắn thì chỉ ghi nhận doanh thu khi yếu tố không chắc chắn này đã xử lý xong. Nếu doanh thu đã đựoc ghi nhận trong trường hợp chưa thu được tiền thì khi xác định khoản tiền nợ phải thu này là không thu được thì phải hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ mà không được ghi giảm doanh thu. Khi xác định khoản phải thu là không chắc chắn thu được (nợ phải thu khó đòi) thì phải lập dự phòng nợ phải thu khó đòi mà không ghi giảm doanh thu. Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự không đòi được th ì được bù đắp bằng nguồn dự phòng phải thu khó đòi.
 • 24
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM MINH NGUYÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM MINH NGUYÊN

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hoá và các thủ tục về bán hàng đã được hoàn tất. Khi có hợp đồng kinh tế hay yêu cầu mua hàng của khách hàng đã được sự thoả thuận của cả hai bên, kế toán viết hoá đơn tại phòng kế toán, khi khách hàng đến nhận hàng thì giao liên màu đỏ chuyển cho khách hàng. Trên mỗi hoá đơn các thông tin phải chính xác giữa các liên phải hoàn toàn giống nhau đó là: ngày tháng năm, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng số tiền phải thanh toán,...
 • 36
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Theo phơng thức này,nhân viên bán hàng chỉ phụ trách việc giao hàng ,còn việc thu tiền có ngời chuyên trách làm công việc này.Trình tự đợc tiến hành nh sau: Khach hàng xem xong hàng hoá và đồng ý mua,ngời bán viết “ hóa đơn bán lẻ” giao cho khách hàng đa đến chỗ thu tiền thì đóng dấu “ đã thu tiền” ,khách hàng mang hoá đơn đó đến nhận hàng .Cuối ngày, ngời thu tiền tổng hợp số tiền đã thu để xác định doanh số bán. Định kỳ kiểm kê hàng hoá tại quầy,tính toán lợng hàng đã bán ra để xác định tình hình bán hàng thừa thiếu tại quầy
 • 24
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TAM LỘC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN TAM LỘC

- Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng bao gồm những chi phí đảm bảo cho việc thực hiện chính sách, chiến lược bán hàng của doanh nghiệp chi phí lương và khoản trích theo lương tính vào chi[r]
 • 88
Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

- Thứ ba, đặc điểm của VPIC1 là 1 doanh nghiệp lớn trong ngành công nghiệp, có chu kỳ sản xuất ngắn, ít bị ảnh hưởng vào điều kiện tự nhiên. Phần lớn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào trình độ tổ chức quản lý và nội lực doanh nghiệp. Do đó, nếu kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết quả tiêu thụ không hợp lý, sẽ khiến giá thành sản phẩm tăng, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với công tác kế toán của doanh nghiệp là phải kiểm soát được chi phí, doanh thu cũng như xác định kết quả tiêu thụ một cách hợp lý.
 • 50
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DOC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH DOC

Sử dụng phần mềm kế toán Fast Quy trình xử lý đợc thực hiện theo sơ đồ sau: 16 Chi phí bán hàng Chi phí QLDN phân bổ cho bán hàng ra trong kỳ Chi phí bán hàng Chi phí QLDN hàng tồn đầu [r]
 • 27
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Sử dụng phần mềm kế toán Fast Quy trình xử lý đợc thực hiện theo sơ đồ sau: Chi phí bán hàng Chi phí QLDN phân bổ cho bán hàng ra trong kỳ Chi phí bán hàng Chi phí QLDN hàng tồn đầu kỳ [r]
 • 27
LUẬN VĂN: “CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG”. PPT

LUẬN VĂN: “CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG”. PPT

Theo ph ươ ng th ứ c này,hàng hoá c ủ a công ty sau khi giao cho khách hàng ph ả i đượ c thanh toan ngay b ằ ng m ặ t,séc ho ặ c chuy ể n kho ả n b) Bán hàng ch ư a thu đượ c ti ề n ngay(thanh toán ch ậ m) Đ ây là hình th ứ c mua hàng tr ả ti ề n sau.Theo hình th ứ c này khi công ty xu ấ t hàng thí s ố hàng đ ó đượ c coi là tiêu th ụ và k ế toán ti ế n hành ghi nh ậ n doanh thu và theo dõi trên(s ổ chi ti ế t công n ợ )
 • 74
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Sử dụng phần mềm kế toán Fast Quy trình xử lý đợc thực hiện theo sơ đồ sau: Chi phí bán hàng Chi phí QLDN phân bổ cho bán hàng ra trong kỳ Chi phí bán hàng Chi phí QLDN hàng tồn đầu kỳ [r]
 • 27
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP KHẨU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP KHẨU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI

3.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nhập khẩu, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động nhập khẩu tại công ty Haprosimex 3.3.2.1. Hoàn thiện phương pháp tính giá hàng hoá xuất kho Vì khối lượng hàng tồn kho của công ty không lớn, mỗi loại hàng hoá lại có tính đặc thù riêng, việc nhận biết chính xác từng lô hàng là không khó, do vậy ông ty nên tình giá hàng hoá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh. Phương pháp này mang lại độ chính xác cao khi phản ánh giá vốn hàng bán. Hơn nữa khi xuất hàng có thể định khoản được ngay, tránh tình trạng công việc tính toán bị dồn vào cuối tháng sẽ làm giảm hiệu quả công việc, giúp cho các nhà quản lý có thể cập nhật được số liệu kịp thời.
 • 23
Incoterms 2001 pptx

Incoterms 2001 pptx

4. NỘI DUNG Nghĩa vụ của người bán Nghĩa vụ của người mua A1. Cung cấp hàng theo đúng HĐ B1. Trả tiền hàng A2. Giấy phép, cho phép, thủ tục B2. Giấy phép, cho phép, thủ tục. A3. HĐ vận tải và HĐ bảo hiểm B3. HĐ vận tải và HĐ bảo hiểm
 • 39
70782

70782

Sử dụng phần mềm kế toán Fast Quy trình xử lý đợc thực hiện theo sơ đồ sau: Chi phí bán hàng Chi phí QLDN phân bổ cho bán hàng ra trong kỳ Chi phí bán hàng Chi phí QLDN hàng tồn đầu kỳ [r]
 • 27
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CP XNK HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CP XNK HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ KIM NGƯU

giá cả sản phẩm của công ty, từ đó kích thích người tiêu dùng đến với sản phẩm của công ty. Nhất là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, quảng cáo được coi là một trong những vấn đề chiến lược có ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty. Quảng cáo , giới thiệu sản phẩm không nhất thiết phải thông qua các kênh truyền hình, kênh thông tin nổi tiếng mà công ty có thể tự tạo cho mình cách quảng cáo hiệu quả, không tốn kém như quảng cáo bằng thư, tờ rơi hay báo chí hàng ngày…kết hợp với việc tham dự các hội chợ triển lãm tổ chức ở các tỉnh thành trên cả nước. Đây là con đường ngắn nhất để đưa sản phẩm tiếp cận với khách hàng và qua đó có thể thu thập các ý kiến, phản ứng của khách hàng về sản phẩm của công ty. Các hoạt động này ngày càng thu hút được sự chú ý không chỉ của các công ty, giới kinh doanh mà còn thu hút đông đảo khách hàng. Qua những hoạt động này, công ty có thể có những đơn đặt hàng mới, khách hàng mới đưa thương hiệu sản phẩm gần hơn với người tiêu dùng. Những gì mà công ty thu được là những lợi ích không chỉ đo bằng tiền mà còn là những giá trị lâu dài
 • 67
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

phải không ít những khó khăn, vớng mắc. Đặc biệt là trong công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận luôn luôn có sự thay đổi ràng buộc chặt chẽ với chế độ kế toán và cơ chế quản lý Nhà nớc. Trên thực tế kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp hiện nay cũng còn nhiều nhợc điểm cần khắc phục. Chẳng hạn nh việc lập chứng từ kế toán cha đầy đủ, cha hợp lý, hợp lệ, ghi chép sổ sách không cập nhật, hiện tợng gian lận để ngoài sổ sách, các phơng pháp phân bổ chi phí không rõ ràng, không đúng chế độ, thiếu trung thực, kết quả xác định sai lệch để trốn thuế, phân phối không công bằng… Chính vì vậy việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận là rất cần thiết và phải đợc các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
 • 38
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Thu nhập có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của DN. Trước hết, nó là nguồn quan trọng để đảm bảo trang trải các khoản chi phí SXKD, đảm bảo cho DN có thể tiếp tục tái sản xuất giản đơn cũng như có thể tái sản xuất mở rộng, là nguồn để DN có thể thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước như nộp các khoản thuế theo qui định, là nguồn để phân chia các quỹ, lợi nhuận cho các cổ đông… Nếu thu nhập ít hoặc thu nhập không đủ để trang trải các khoản chi phí đã bỏ ra sẽ đưa đến tình hình tài chính của DN gặp khó khăn, nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm cho DN không đủ sức cạnh tranh trên thị trường và tất yếu sẽ dẫn tới phá sản.
 • 41
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DN

Để đáp ứng đợc nhu cầu ngày càng phát triển của nền kinh tế, Đảng và Nhà nớc ta đã ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 1141/TC/QĐ ngày 01/11/1995 và qua một số lần sửa đổi bổ sung hiện tại đợc áp dụng theo thông t 100/1998/TT – BTC ra ngày 15/07/1998. Hệ thống kế toán mới đợc ban hành đã đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên nó cũng gặp phải không ít những khó khăn, vớng mắc. Đặc biệt là trong công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận luôn luôn có sự thay đổi ràng buộc chặt chẽ với chế độ kế toán và cơ chế quản lý Nhà nớc. Trên thực tế kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp hiện nay cũng còn nhiều nhợc điểm cần khắc phục. Chẳng hạn nh việc lập chứng từ kế toán cha đầy đủ, cha hợp lý, hợp lệ, ghi chép sổ sách không cập nhật, hiện tợng gian lận để ngoài sổ sách, các phơng pháp phân bổ chi phí không rõ ràng, không đúng chế độ, thiếu trung thực, kết quả xác định sai lệch để trốn thuế, phân phối không công bằng Chính vì vậy việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và …
 • 33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Kết cấu của tài khoản 911 Nợ Có _ Chi phí sản xuất kinh doanh liên qua đến hàng tiêu thụ giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp _ Chi phí hoạt động tài chính và[r]
 • 24
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Ghi hàng ngàyGhi cuối thángSo sánh đối chiếu Sơ đồ 13. Hình thức ghi sổ Nhật ký chứng từSơ đồ 11. Hình thức ghi sổ Nhật ký chứng từ 1.4.4. Hình thức Nhật ký chứng từ Hình thức Nhật ký chứng từ kết hợp ghi sổ theo thời gian và theo hệ thống trong cùng một quá trình, ghi chép trên cùng một loại sổ sách. Theo hình thức này, phần lớn có sự kết hợp giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết trên cùng một loại sổ trong cùng một quá trình ghi chép. Đồng thời không phải lập bảng cân đối số phát sinh để kiểm tra số liệu kế toán trước khi lập báo cáo kế toán vì việc kiểm tra có thể thực hiện ở dòng cộng cuối kỳ trên mỗi bảng kê, mỗi Nhật ký chứng từ.
 • 33
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

+ Chi phí bán hàng: Phản ách các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ như: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu bao bì… + Chi phí qu[r]
 • 58
Từ nghiên cứu Lý luận, tìm ra những thiếu sót, những đIều chưa phù hợp trong thực tế

Từ nghiên cứu Lý luận, tìm ra những thiếu sót, những đIều chưa phù hợp trong thực tế

Kết cấu của tài khoản 911 Nợ Có _ Chi phí sản xuất kinh doanh liên qua đến hàng tiêu thụ giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp _ Chi phí hoạt động tài chính và[r]
 • 23
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LÂM

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LÂM

- Công thức xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - Kế toán bán hàng = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ –Các khoản giảm trừ – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng –Chi phí qu[r]
 • 107
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG NAM Á.

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPSX & XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG NAM Á.

Kết quả đó được thể hiện qua công thức sau: Kết quả bán hàng = Tổng số doanh thu thuần về bán hàng - Giá vốn hàng bán -Chi phí bán hàng -Chi phí quản lý DN - Kết quả tiêu thụ hàng hoá đư[r]
 • 50
HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG'

HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG'

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán ra đời và trở thành công cụ quản lý tài chính thực sự quan trọng trong nền kinh tế. Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hóa. Muốn có hàng hóa để bán, doanh nghiệp thương mại cần phải tạo nguồn hàng, khai thác, đặt hàng kí kết hợp đồng... Sau đó tổ chức bán hàng là nghiệp vụ kinh doanh quan trọng nhất của doanh nghiệp thương mại, bởi vì chỉ có thông qua bán hàng mới thu hồi được vốn, trang trải chi phí và hình thành lợi nhuận. Lưu chuyển hàng hóa chính là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua bán, trao đổi và dự trữ hàng hóa. Nói cách khác chức năng của thương mại là tổ chức và thực hiện việc mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Do đó, công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa chính xác, kịp thời giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều nhà quản lý kinh tế quan tâm.
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ