0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phơng pháp tính giá vốn hàng bán thông thờng

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Rõ ràng tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ có vai trò quan trọng trong cả công tác kế toán và công tác quản lí. Trong xã hội hiện đại ngày nay, đòi hỏi của ngời tiêu dùng càng cao, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, buộc các doanh nghiệp trong hoạt động thơng mại phải xác định đợc vai trò quan trọng của tiêu thụ từ đó tổ chức quản lí chặt chẽ quá trình này, tổ chức quá trình hạch toán tiêu thụ hợp lí, đảm bảo tính gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí hạch toán mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của công tác kế toán, góp phần tránh những sai sót có thể xảy ra và đảm bảo sự thành công cho doanh nghiệp.
 • 28
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI ĐỘNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI ĐỘNG

Trị giá vốn của hàng xuất kho = Số lượng hàng xuất kho x Đơn giá bình quân  Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng tại Công ty Mai Động được xác định là các khoản chi phí có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong kỳ, bao gồm các loại chi phí chủ yếu sau :
 • 34
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH DOANH NGHIỆP

Nguyên tắc chung là mức khấu hao phải phù hợp với hao mòn thực tế của TSCĐ. Nếu khấu hao thấp hơn mức hao mòn thực tế sẽ không đảm bảo thu hồi đủ vốn khi hết thời gian sử dụng, nếu mức khấu hao quá cao sẽ làm tăng chi phí một cách giả tạo, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong tr ờng hợp TSCĐ có hao mòn vô hình lớn cần áp dụng phơng pháp khấu hao nhanh để hạn chế ảnh hởng của hao mòn vô hình.
 • 37
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
Thuế GTGT trong nền kinh tế hiện nay doc

Thuế GTGT trong nền kinh tế hiện nay doc

Vào thời điểm gần đây, khi luật thuế GTGT ra đời với thuế suất đầu ra tơng đối cao thay vì cho hàng loạt các hoạt động có thuế suất thấp (1% đến 2%..) tại thời điểm 1/1/1999. Chính vì lý do này, hàng loạt các công trình xây dựng cơ bản, các công ty sản xuất kinh doanh ... đều cố gáng bằng cách này hay cách khác tăng khối lợng công trình hoàn thành bàn giao, tăng cờng xác nhận các hợp đồng mua bán hoặc xuất hoá đơn bán hàng để có thể tránh đợc thuế GTGT với một mcs thuế xuất đầu ra cao hơn rất nhiều. Những biểu hiện đó, ngoài việc làm ảnha hởng lớn đến số thu của Nhà nớc, còn làm giảm tính pháp lý, tínhcông bằng của hệ thống thuế. Sự thay đổi của hệ thống luật thuế là tất yếu đối với một nớc có nền kinh tê đang phát triển và thờng xuyên biến động. Tuy nhiên trên cơ sở biểu hiện này để có thể nghiên cứu, xây dựng một hệ thống chính sách sao cho những tác động xấu của chúng là nhỏ nhất đối với nền kinh tế.
 • 37
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ.

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ.

5. ý kiến về vấn đề hiện đại hoá công tác kế toán. Trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn bùng nổ thông tin. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã có những thành tựu đáng kể đang đợc ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống nói chung và trong quản lý kinh tế nói riêng. Do đó để có thể nắm bắt đợc những thông tin nhạy bén, kịp thời nhằm đa ra những quyết định chính xác, hợp lý. Xí nghiệp cần hiện đại hoá công tác kế otán để phù hợp với yêu cầu thực tế. Hay nói cách khác, xí nghiệp cần nhanh chóng nghiên cứu triển khai ứng dụng đồng bộ việc hạch toán kế toán bằng chơng trình kế toán máy phù hợp. Từ đó giảm bớt số lợng sổ sách kế toán, công tác hạch toán kế toán đợc nhanh hơn, chính xác hơn. Việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo thờng xuyên hơn để ban lãnh đạo xí nghiệp có thể nhanh chóng đa ra những quyết định hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho xí nghiệp.
 • 25
KT044 PPTX

KT044 PPTX

2 . Ngày 02/3 , Công ty TNHH Nam Lâm thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trớc bằng chuyển khoản ( PT số 01 ) . 3 . PNK 02 ngày 02/3 , nhập mua 100 Kg đinh của Công ty Thuỳ Linh , đơn giá cha có thuế VAT 10% là 10.000 / Kg , Công ty trả ngay bằng TGNH ( PC số 02 ) .
 • 119
AI CẬP, SA MẠC VÀ BIỂN XANH POTX

AI CẬP, SA MẠC VÀ BIỂN XANH POTX

dụng để phân tích hoạt động kinh doanh. I. Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động kinh doanh. 1. Các chỉ tiêu thống kê phản ánh chi phí kinh doanh. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một thời kỳ kinh doanh nhất định (tháng, quý, năm). Thuộc chi phí kinh doanh bao gồm nhiều loại, có vị trí công dụng khác nhau trong kinh doanh. Bởi vậy để thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng và hạch toán, chi phí kinh doanh thờng đợc phân loại theo nhiều hớng. Chẳng hạn, phân loại chi phí theo nội dung kinh tế (chia chi phí thành các yếu tố chi phí khác nhau), phân loại chi phí theo công dụng, mức phân bổ và địa điểm phát sinh (chia chi phí thành các khoản mục giá thành), phân chi phí theo chức năng trong kinh doanh (chia chi phí theo chức năng sản xuất, tiêu thụ, quản lý), theo quan hệ với khối lợng công việc hoàn thành (chia chi phí thành biến phí, định phí...).
 • 8
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ÐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ÐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

PHƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG._ _Phơng pháp xác định kết quả bán hàng:_ Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các khoản - Thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng giảm trừ Thuế XKnếu có Lãi t[r]
 • 190
CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ TỔNG HỢP

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ TỔNG HỢP

 Từ (1) phải có hai nghiệm số kép x 1 , x 2 , từ đó tìm đợc a và b suy ra phơng trình tiếp tuyến. Ví dụ: Hãy xác định a và b để đờng thẳng (d) : y = ax + b tiếp xúc với đờng cong (C) : y = x 4 – 4x 3 +4x tại hai điểm phân biệt.
 • 36
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỂ XUẤT NHẰM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CÓ THỂ PHÁT SINH KHI ÁP DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỂ XUẤT NHẰM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CÓ THỂ PHÁT SINH KHI ÁP DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

PHƠNG PHÁP KẾ TOÁN THUẾ GTGT _a Nguyên tắc chung:_  Cơ sở kinh doanh thực hiện luật thuế GTGT, doanh thu bán hàng, thu nhập hoạt động tài chính, bất thờng và giá trị vật t, hàng hoá, tà[r]
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN 2.1. Kế toán doanh thu hàng bán và tiêu thụ sản phẩm. * Để hạch toán doanh thu hàng bán trong kỳ kế toán sử dụng TK511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Tài khoản này có kết cấu như sau:
 • 24
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - 2 PDF

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - 2 PDF

13 7.1.4. TK 531 “Hàng bán bị trả lại” TK này dung để ph ả n ánh doanh thu c ủ a s ố s ả n ph ẩ m hàng hoá đ ã tiêu th ụ b ị khách hàng tr ả l ạ i do các nguyên nhân (kém ph ẩ m ch ấ t,quy cách…” đượ c doanh nghi ệ p ch ấ p nh ậ n
 • 9
KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 Mục đích so sánh số vòng quay hàng tồn kho kỳ này so với kỳ trước nhằm giúp kiểm toán viên nhận định xem hàng hóa có bị chậm luân chuyển, mất phẩm chất, cũ kỹ, lạc hậu, khó tiêu thụ…hay không.  Mặc khác so sánh số vòng quay hàng tồn kho kỳ này so với kỳ trước có thể giúp kiểm toán viên phát hiện được việc khai khống hoặc khai thiếu giá vốn hàng bán hoặc khai khống, thiếu giá trị hàng tồn kho. Ví dụ, nếu số vòng quay hàng tồn kho kỳ này tăng cao hơn nhiều lần so với kỳ trước, kiểm toán viên có thể nghi ngờ giá vốn hàng bán bị khai khống hoặc kế toán đơn vị khai thiếu giá trị hàng tồn kho.
 • 6
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

3. Các phơng thức nhập khẩu hàng hoá. 3.1. Phơng thức nhập khẩu theo Nghị định th. Nhập khẩu theo Nghị định th là phơng thức mà doanh nghiệp tiến hành NK dựa theo các chỉ tiêu Pháp lệnh của Nhà nớc. Chính phủ Việt Nam ký kết với Chính phủ các nớc khác những Nghị định th về trao đổi hàng hoá giữa hai nớc và giao cho một số đơn vị có chức năng kinh doanh XNK trực tiếp thực hiện. Đối với ngoại tệ thu đợc phải nộp vào quỹ tập trung của Nhà nớc thông qua tài khoản của Bộ thơng mại và đợc hoàn lại bằng tiền Việt Nam tơng ứng với số ngoại tệ đã khoán căn cứ vào tỷ giá khoán do Nhà nớc quy định.
 • 27
Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.DOC

Hạn chế của các phương pháp và các biện pháp khắc phục các phương pháp tính giá hàng tồn kho.DOC

chi phí cho các loại hàng tồn kho đó cũng tăng do đó làm cho lợi nhuận giảm cho nên việc làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp ắt sẽ xảy ra. Nhng chi phí quản lý hàng tồn kho cuối kỳ cao thì phải mua thêm các loại hàng tồn kho đầu vào ở thời điểm hiện tại nhằm để tính vào giá vốn và giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phản ánh thấp hơn so với giá thực tế. Trong điều kiện hiện tại ở Việt Nam: khung pháp lý về kế toán, kiểm toán cha đợc hoàn thiện, nền kinh tế của chúng ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển thì việc áp dụng phơng pháp tính giá hàng tồn kho này đợc a thích hơn vì nó tạo ra lợng tiền lớn và khoản thuế phải nộp cho nhà nớc thấp hơn. Cho nên các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét và đề ra các thông t hớng dẫn thi hành hợp lý và nhất quán cho việc áp dụng phơng pháp tính giá này. Nhng chúng ta cũng thấy rằng phơng pháp này sẽ làm cho sự thiếu cập nhật về thông tin (thông tin lạc hậu). Đây chính là nhợc điểm của phơng pháp tính giá này. Do đó các doanh nghiệp cần xem xét đến các lợi ích và hạn chế của nó đem lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên lựa chọn phơng pháp này nếu có bằng chứng xác thực về luồng nhập xuất hàng tồn kho.
 • 20
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ

Việc theo dõi thanh toán với ngời bán là rất cần thiết. Đối với ngời bán có quan hệ thờng xuyên, kế toán đều theo dõi chung trên một quyển sổ. Theo cách ghi này tất cả các nhà cung cấp có quan hệ mua bán với Xí nghiệp đều đ- ợc chung trên một trang sổ. Số lợng hoá đơn thì nhiều, việc ghi chép nhiều thiếu dòng, sau đó kế toán lại ghi thêm một phần khác vào trang sau làm cho việc tổng hợp theo dõi rất khó và không hệ thống. Việc ghi sổ NKCT số năm mất thời gian, rất vất vả cho kế toán khi tra tìm, cộng đồn các chứng từ của từng ngời bán để có số tổng hợp ghi vào NKCT số 5. Các cuộc hạn chế đó theo em nên mở số chi tiết thanh toán với ngời bán trên những trang sổ nhất định, ghi chi tiết mua chủng loại vật liệu gì, theo dõi chi tiết từng lần Xí nghiệp thanh toán với ngời bán. Cuối tháng số phát sinh theo từng một tài khoản có liên quan và tính số d cho từng ngời bán cụ thể. Riêng xí nghiệp nào có quan hệ mua bán với Xí nghiệp may Minh Hà thờng xuyên với số lợng nhiều thì nên mở sổ chi tiết thanh toán với ngời bán riêng cho Xí nghiệp đó để tiện việc ghi chép và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, qua đó cũng thấy đợc tổng số của từng ngời bán để làm căn cứ ghi NKCT số 5.
 • 26
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

III. kế toán tổng hợp thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo phơng pháp kê khai thờng xuyên 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng Phơng pháp kê khai thờng xuyên là phơng pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng, giảm hàng tồn kho một cách thờng xuyên, liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho. Phơng pháp này đợc sử dụng phổ biến hiện nay ở nớc ta vì tiện ích của nó. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật t, hàng hoá có giá trị thấp, thờng xuyên xuất dùng, xuất bán mà áp dụng phơng pháp này sẽ tốn rất nhiều công sức. Dầu vậy, phơng pháp này có độ chính xác cao và cung cấp thông tin về hàng tồn kho một cách kịp thời, cập nhật.
 • 26
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

- Nguyên vật liệu của công ty ngoài việc xuất cho công trình là chủ yếu, trong một số trờng hợp công ty còn xuất nguyên vật liệu sử dụng nội bộ và xuất do di chuyển nội bộ. +Trờng hợp xuất do sử dụng nội bộ: Vật t sử dụng nội bộ ở Công ty là việc đơn vị thực hiện chuyển vật t từ công trờng này xuất sang công trờng khác. Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị là các công trờng thờng các xa nhau cho nên tại mỗi công trờng đều có kho vật t riêng biệt vì thế công trờng này cần sử dụng vật t mà công trờng khác có thì sẽ có quyết định điều chuyển vật t do phòng kinh doanh tổng hợp lập và trình giám đốc công ty ký duyệt. Sau khi giám đốc duyệt thủ kho sẽ căn cứ vào quyết định để thực hiện thủ tục nhập xuất kho theo quy định của đơn vị.
 • 45
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

1. Chi phí sản xuất. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kì doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trờng. Doanh nghiệp căn cứ vào thị trờng để giải quyết những vấn đề then chốt, đó là sản xuất ra cái gì, sản xuất nh thế nào, sản xuất cho ai. Với khoản chi phí là bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu của xã hội mà lại thực hiện đợc nguyên tắc bất di bất dịch trong kinh doanh là “lấy thu bù chi và phải đảm bảo doanh nghiệp có hiệu quả". Quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là sự Kết hợp đồng bộ giữa các đối tợng lao động, t liệu lao động và sức lao động với các chi phí tơng ứng nh chi phí nguyên vật liệu chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nhân công. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp phải tính đúng tính đủ thu nhập cũng nh chi phí trong mỗi giai đoạn sản xuất, kinh doanh nhằm tổng hợp tính toán các chỉ tiêu kinh tế phục vụ nhu cầu quản lý. Mọi chi phí bỏ ra cuối cùng đều đợc biểu hiện bằng tiền tệ.
 • 25
đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại công ty tnhh tm vũ long

đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại công ty tnhh tm vũ long

Trên cơ sở những lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, đề tài đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu tình hình thực tế về hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long để thấy rõ những mặt đã đạt đƣợc và những vấn đề tồn tại, từ đó đề ra một số biện pháp trong việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lƣới tiêu thụ tại công ty TNHH TM Vũ Long nhƣ: áp dụng các chính sách ƣu đãi khuyến khích ngƣời mua hàng để thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới mà vẫn giữ đƣợc khách hàng lớn lâu năm, mở rộng mạng lƣới tiêu thụ; t
 • 107
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

Việc xác định trị giá nguyên vật liệu xuất kho theo phơng pháp này đợc căn cứ vào các chứng từ xuất kho trực tiếp. Sau khi đã tập hợp, phân loại theo đối tợng sử dụng để ghi vào các tài khoản và các sổ kế toán giá trị nguyên vật liệu tồn kho trên tài khoản, sổ kế toán có thể đợc xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.Ưu điểm là có độ chính xác cao, biết đợc tình hình hiện có của nguyên vật liệu. Còn hạn chế là khối lợng công việc lớn, mất nhiều thời gian.
 • 22
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

-Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này căn cứ vào hợp đồng đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng,doanh nghiệp thơng mại xuất kho hàng hoá, dùng phơng tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài chuyển hàng đến kho của ngời mua hoặc một địa điểm nào đó do bên mua quy định trong hợp đồng. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thơng mại, chỉ khi nào đợc bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng chuyển giao mới đợc xem là tiêu thụ, ngời bán mất quyền sở hữu về số hàng đợc giao.Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp thơng mại chịu hay do bên mua chịu là do sự thoả thuận từ trớc giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp thơng mại chịu thì chi phí vận chuyển sẽ đợc ghi vào chi phí bán hàng
 • 40
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Do Công ty áp dụng phơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên nên để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty đã sử dụng các tài kho[r]
 • 52
TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH DOC

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH DOC

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN Doanh nghiệp áp dụng phơng pháp tính gía thực tế hàng xuất kho theo phơng pháp: bình quân gia quyền Dựa vào các chi phí thực tế phát sinh trong quá trìn[r]
 • 45
Hạch toán tiêu thụ sản phẩm

Hạch toán tiêu thụ sản phẩm

NGUYÊN TẮC CHUNG: Trong những doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp việc hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ theo các nguyên tắc sau: - Giá vốn hàng bán đợc phản ánh khi có [r]
 • 30
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH (2)

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH (2)

Phơng pháp xác định giá vốn hàng bán:Đối với thành phẩm,hàng hoá,việc nhập xuất và xác định giá trị tồn kho phải tính theo giá thực tế.Tuỳ thuộc vào yêu cầu của công tác quản lý và cách [r]
 • 22
226 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

226 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Phơng pháp xác định giá vốn hàng bán:Đối với thành phẩm,hàng hoá,việc nhập xuất và xác định giá trị tồn kho phải tính theo giá thực tế.Tuỳ thuộc vào yêu cầu của công tác quản lý và cách [r]
 • 22
TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Thông thờng các doanh nghiệp tính khấu hao theo phơng pháp đờng thẳng với mức khấu hao trung bình hàng năm cho TSCĐHH đ-ợc xác định nh sau: Mức khấu hao trung bình hàng năm của Nguyên gi[r]
 • 32
TẢI CÔNG THỨC TÍNH GIÁ VỐN BÁN HÀNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN

TẢI CÔNG THỨC TÍNH GIÁ VỐN BÁN HÀNG - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Đối với các doanh nghiệp mua hàng hoá vật tư thường xuyên có sự biến động về giá cả, khối lượng chủng loại vật tư hàng hoá nhập, xuất kho nhiều thì có thế sử dụng giá hạch toán để tính t[r]
 • 5
 ĐỒ ÁN BẢO QUẢN LÂM SẢN BẰNG PHƠNG PHÁP NGÂM THỜNG ĐỂ BẢO QUẢN GỖ

ĐỒ ÁN BẢO QUẢN LÂM SẢN BẰNG PHƠNG PHÁP NGÂM THỜNG ĐỂ BẢO QUẢN GỖ

Trong quá trình xây dựng phơng án bảo quản mặc dù đã rất cố gắng song không thể tránh khỏi thiếu sót em rất mong nhận đợc sự góp ý và chỉ bảo của các thầy cô trong bộ môn. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.
 • 8
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp_ Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, khi mua hàng hoặc bán hàng trừ nhập khẩu hàng hoá, kế toán không phải xá[r]
 • 28
SKKN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

SKKN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

phần một : mở đầu 1.L‎‎‎ý do chọn đề tài. Đa thức và phân tích đa thức thành phân tử là một trong những nội dung kiến thức cơ bản, trọng tâm trong chơng trình toán ở trờng phổ thông. Đặc biệt là chơng trình Đại số ở trờng THCS, nó là cơ sở xây dựng nhiều nội dung kiến thức, nhiều dạng bài toán khác nhau trong chơng trình nh : Quy đồng và rút gọn phân thức, giải phơng trình, nhất là phơng trình bậc cao, giải bất phơng trình, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, tìm cực trị….
 • 27
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THIẾT KẾ HTCCĐ CHO NHÀ MÁY

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THIẾT KẾ HTCCĐ CHO NHÀ MÁY

Mục đích của việc tính toán ngắn mạch là kiểm tra điều kiện ổn định động và ổn định nhiệt của thiết bị và dây dẫn đợc chọn khi có dòng ngắn mạch 3 pha. Khi tính toán ngắn mạch phía cao áp, do không biết cấu trúc cụ thể của hệ thống điện quốc gia nên cho phép tính toán gần đúng điện kháng ngắn mạch của hệ thống thông qua công suất ngắn mạch về phía hạ áp của trạm biến áp trung gian và coi hệ thống có công suất vô cùng lớn . Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ thay thế để tính toán ngắn mạch đợc thể hiện trong hình 2.8
 • 71
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Vì vậy, để có thể đứng vững và phát triển, tạo uy tín trên thơng trờng thì doanh nghiệp phải luôn nghiên cứu thi trờng để biết xu hớng nhu cầu tiêu dùng của Xã hội để từ đó có những phơng án kinh doanh hợp lý và đặc biệt ở khâu tiêu thụ muốn ngày càng tăng tấc độ bán hàng thì thành phẩm của doanh nghiệp không những phải đảm bảo chất lợng tốt mà giá cả phải hợp lý, bên cạnh đó phải ngày càng tự nâng cao chất lợng phục vụ và dịch vụ sau bán để có thể làm “ vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, từ đó có thể tạo dụng vị thế của mình ngày càng vững mạnh.
 • 34
một số vấn đề xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp hiện nay

một số vấn đề xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp hiện nay

nh các tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán và thuế trớc khi thực hiện nhiệm vụ ngày 9/ 10/ 2002 Bộ Tài chính đợc ban hành thông t số 89/ 2002/ TT/ BTC thay thế cho các thông t ban hành trớc đó. Theo tinh thần của các thông t này các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho không ghi vào chi phí quản lý doanh nghiệp mà ghi luôn tăng giá vốn hàng bán (TK 632 – Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho). Điều này là hoàn toàn hợp lý vì nếu khả năng xảy ra giảm giá hàng tồn kho do nguyên nhân chủ quan của cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp gây ra nh: bộ phận lập định mức dự trữ , cung cấp vật t hàng hóa không khoa học, không phù hợp với thực tiễn thị trờng và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp gây ra khả năng ứ đọng, giảm giá vật t, hàng hóa,... thì trên cơ sở ớc tính mức tổn thất để yêu cầu các cá nhân, tập thể liên đới bồi thờng vật chất cho doanh nghiệp nhằm tăng cờng hiệu lực quản lý cho doanh nghiệp chứ không nên lập dự phòng tổn thất giá trị tài sản vì các nguyên nhân chủ quan. Nếu khả năng giảm giá hàng tồn kho do các nguyên nhân khách quan nh do những biến động bất thờng trong môi trờng kinh doanh của doanh nghiệp xảy ra nh thiên tai, hỏa hoạn, thay đổi khí hậu, chính sách vĩ mô thay đổi, biến động của giá cả... Đây là hiện tợng bất thờng có thể xảy ra trong nền kinh tế. Vì vậy, những tổn thất xảy ra cũng mang tính bất thờng (có thể rất lớn), việc lập dự phòng là cần thiết nhng không nên tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp nh là một khoản chi phí thờng xuyên. Thông t này đã điều chỉnh lại một cách kịp thời và hợp lý, đó là khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì ghi tăng giá vốn hàng bán và khi hoàn nhập dự phòng thì ghi giảm giá vốn hàng bán. Cách hạch toán này đã khắc phục đợc tình trạng không nhất quán trong phơng pháp hạch toán của thông t 107 là khi trích lập dự phòng thì hạch toán vào tài khoản 642 nhng khi hoàn nhập dự phòng lại hạch toán vào tài khoản 721. Nếu đã xếp dự phòng vào loại chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thì sự hoàn nhập dự phòng cũng phải liên quan đến chi phí kinh doanh chứ không thể xem là bất thờng đợc.
 • 23
50 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

50 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

_2.1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƠNG _ _PHÁP KÊ KHAI THỜNG XUYÊN._ _ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG._ Theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, các chi phí sản xuất [r]
 • 27
Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp

a) Hạch toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu theo ph ơng pháp kê khai thờng xuyên: Phơng pháp kê khai thờng xuyên (perpetual inventory method) là phơng pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng, giảm hàng tồn kho một cách thờng xuyên, liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho. Phơng pháp này đợc sử dụng phổ biến hiện nay ở nớc ta vì những tiện ích của nó. Tuy nhiên với những doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật t, hàng hoá có giá trị thấp, thờng xuyên xuất dùng, xuất bán mà áp dụng phơng pháp này sẽ tốn rất nhiều công sức. Dầu vậy, phơng pháp này có độ chính xác cao và cung cấp thông tin về hàng tồn kho một cách kịp thời, cập nhật. Theo phơng pháp này, tại bất kỳ thời điểm nào, kế toán cũng có thể xác định đợc lợng nhập, xuất, tồn kho từng loại hàng tồn kho nói chung và nguyên vật liệu nói riêng. Theo chuẩn mực kế toán Quốc tế số 2, giá trị vật liệu đợc hạch toán vào giá phí hàng tồn kho, những khoản chi phí không nằm trong giá phí hàng tồn kho và đợc tính vào chi phí phát sinh trong kỳ: Nguyên vật liệu phế thải, chi phí dự trữ tồn kho trừ phi khoản chi phí này là cần thiết trong quá trình sản xuất trớc một giai đoạn sản xuất tiếp theo. ở Việt Nam, kế toán đã vận dụng có chọn lọc chuẩn mực vào hạch toán vật liệu.
 • 47

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI