0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Khái niệm kết quả kinh doanh

Slide phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh lâm nghiệp thừa thiên huế

Slide phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh lâm nghiệp thừa thiên huế

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU • CÁC KHÁI NIỆM Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
 • 40
CHÍNH THỨC HÓA HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM: KHÍA CẠNH LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ LẬP PHÁP

CHÍNH THỨC HÓA HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM: KHÍA CẠNH LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ LẬP PHÁP

Hộ kinh doanh là khái niệm riêng của Việt Nam, một khái niệm có tính lịch sử và quá độ. Khái niệm hộ kinh doanh hiện nay đang bộc lộ các bất cập và mâu thuẫn với yêu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại và môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
 • 10
MÔ HÌNH KINH DOANH KHÁI NIỆM MÔ HÌNH KINH DOANH PPT

MÔ HÌNH KINH DOANH KHÁI NIỆM MÔ HÌNH KINH DOANH PPT

Như vậy, việc xây dựng một mô hình kinh doanh quả thực không đơn giản chút nào và nó được gắn liền với chiến lược kinh doanh. Với nhiều công ty, việc lựa chọn mô hình kinh doanh là việc của hội đồng quản trị. “Vòng đời” của một CEO có khi chỉ một vài năm, thậm chí còn ít hơn.
 • 6
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cosevco i 8

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cosevco i 8

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 . Lý do chọn đề tài Hi ện nay trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập kinh t ế thế giới đã đặt ra rất nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn t ại và phát triền bền vững, các doanh nghiệp luôn phải không ngừng phấn đấu, tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế của mình trên thị trường và đặc bi ệt phải có chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp ph ải xác định đúng hướng đầu tư, sử dụng nguồn vốn tối ưu, nắm bắt cơ hội trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Những nổ lực hoạt động của doanh nghiệp sẽ được phản ánh trên k ết quả quá trình sản xuất kinh doanh mà cụ thể là các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và l ợi nhuận. Doanh thu tạo ra không chỉ bù đắp chi phí mà còn phải thu được lợi nhu ận mong muốn. Chính vì vậy nắm bắt, thu thập và xử lý thông tin về doanh thu và k ết quả kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bằng hệ thống các phương pháp khoa học, kế toán đã thể hiện tính ưu việt của mình trong việc bao quát tình hình tài chính và quá trình ho ạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ và chính xác. Đặc biệt kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một phần hành không th ể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, nó cung cấp những thông tin kinh tế làm căn cứ cho các nhà quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra nh ững định hướng phát triển trong tương lai.
 • 94
TIỂU LUẬN MÔN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

TIỂU LUẬN MÔN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Tiểu luận môn Đạo đức kinh doanhTiểu luận môn Đạo đức kinh doanh bao gồm những nội dung về khái niệm đạo đức kinh doanh; sự thành công Tiểu luận môn Đạo đức kinh doanh bao gồm những nội dung về khái niệm đạo đức kinh doanh; sự thành công Tiểu luận môn Đạo đức kinh doanh bao gồm những nội dung về khái niệm đạo đức kinh doanh; sự thành công
 • 24
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (THỰC TẬP)

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (THỰC TẬP)

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)
 • 67
BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN CONTINENTAL SAIGON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN CONTINENTAL SAIGON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRANG 6 CHƯƠNG 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1.1 KHÁI NIỆM VỀ KHÁCH SẠN VÀ KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1.1.1 Khái niệm về khách sạn 1.1.1.2 Khái niệm về kinh doanh khách sạn 1.1.2[r]
 • 21
QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU TRỮ: LÃNH ĐẠO CÓ NỘI DUNG TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯU TRỮ: LÃNH ĐẠO CÓ NỘI DUNG TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM LÃNH ĐẠO

Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo có nội dung trình bày khái niệm lãnh đạoBài thuyết trình Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo có nội dung trình bày khái niệm lãnh đạo, đặc điểm Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo có nội dung trình bày khái niệm lãnh đạo, đặc điểm Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo có nội dung trình bày khái niệm lãnh đạo, đặc điểm
 • 12
KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN

KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN

KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN “CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1.1 Tính cấp thiết của đề tài1.2 Mục đích nghiên cứu1.2.1 Mục tiêu chung1.2.2 Mục tiêu cụ thể1.3 Phương pháp nghiên cứu1.4 Đối tượng nghiên cứu1.5 Phạm vi nghiên cứu1.6 Tổng quan các khóa luận tốt nghiệp cùng đề tàiCHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH2.1 Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh áp dụng theo quyết định 482006QĐBTC2.1.1 Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thuTiêu chuẩn ghi nhận doanh thu2.1.2 Khái niệm về chi phí2.1.3 Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán2.2.5 Kế toán chi phí tài chính2.2.6 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh2.2.7 Kế toán thu nhập khác2.2.8 Kế toán chi phí khác2.2.9 kế toán chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp2.2.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanhCHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN3.1. Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty3.1.1 Lịch sử hình thành công ty3.1.2 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Hoàng Vân3.1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Vân3.1.4 Điều kiện cơ sở vật chất của công ty TNHH Hoàng Vân:3.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty:3.1.6 Các chính sách kế toán chung3.1.7 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán3.1.8. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán3.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Vân3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu3.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính3.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán:3.2.5. Kế toán chi phí tài chính3.2.6. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh3.2.7. Kế toán thu nhập khác3.2.8. Kế toán chi phí khác3.2.9. Kế toán chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanhCHƯƠNG 4 NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN4.1 Đánh giá và hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hoàng Vân4.1.1 Về công tác kế toán doanh thu4.1.2 Về công tác kế toán các khoản giảm trừ doanh thu4.1.3 Về công tác kế toán chi phí quản lý kinh doanh4.1.4 Về kế toán xác định kết quả kinh doanh.4.1.5 Một số biện pháp khác
 • 80
Chính thức hóa hộ kinh doanh ở Việt Nam: Khía cạnh lý luận, thực tiễn và lập pháp

Chính thức hóa hộ kinh doanh ở Việt Nam: Khía cạnh lý luận, thực tiễn và lập pháp

Hộ kinh doanh là khái niệm riêng của Việt Nam, một khái niệm có tính lịch sử và quá độ. Khái niệm hộ kinh doanh hiện nay đang bộc lộ các bất cập và mâu thuẫn với yêu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường hiện đại và môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
 • 10
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANHI. Khái niệm và các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh1. Khái niệm văn hóa kinh doanhVăn hóa là gì?Có phải là cách người ta hành động?Có phải là cách người ta suy nghĩ?Có phải là cách người ta tin tưởng?Văn hóa: những giá trị, những tin tưởng hữu hình và vô hình là cơ sở của các cách ứng xử và riêng biệt cho mỗi xã hội.I. Khái niệm và các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh1. Khái niệm văn hóa kinh doanh“Văn hóa kinh doanh là toàn bộ các nhân tố văn hóa được chủ thể kinh doanh chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh tạo nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đó”
 • 18
LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PDF

LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PDF

trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp”. Hay “Kế toán là công việc tính toán, ghi chép bằng con số biểu hiện giá trị tiền tệ tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các đơn vị cơ quan xí nghiệp”.
 • 3
LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM TIN HỌC &KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN DƯƠNG

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM TIN HỌC &KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN DƯƠNG

Mặt khác, kết quả bán hàng sau mỗi kỳ hoạt động có tác động trực tiếp tới doanh nghiệp. Bởi lẽ, bản chất của koạt động kinh doanh Thương mại là buôn bán vật tư, hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cuối cùng của xã hội. Như vậy, bán hàng và kết quả bán hàng có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời. Việc bán hàng hóa như thế nào là cơ sở xác định kết quả bán hàng. Ngược lại, kết quả bán hàng là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đưa ra quyết định sẽ tiếp tục tiêu thụ mặt hàng nào, giảm việc kinh doanh mặt hàng nào không còn thích ứng với nhu cầu của thị trường và giá cả ra sao... Qua đây, ta có thể khẳng định kết quả bán hàng là mục tiêu hàng đầu của đơn vị hướng tới, còn bán hàng chính là “ phương tiện trực tiếp” để thực hiện.
 • 105
LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾT TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM TIN HỌC &KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN DƯƠNG

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾT TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM TIN HỌC &KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TÂN DƯƠNG

Mặt khác, kết quả bán hàng sau mỗi kỳ hoạt động có tác động trực tiếp tới doanh nghiệp. Bởi lẽ, bản chất của koạt động kinh doanh Thương mại là buôn bán vật tư, hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cuối cùng của xã hội. Như vậy, bán hàng và kết quả bán hàng có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời. Việc bán hàng hóa như thế nào là cơ sở xác định kết quả bán hàng. Ngược lại, kết quả bán hàng là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đưa ra quyết định sẽ tiếp tục tiêu thụ mặt hàng nào, giảm việc kinh doanh mặt hàng nào không còn thích ứng với nhu cầu của thị trường và giá cả ra sao... Qua đây, ta có thể khẳng định kết quả bán hàng là mục tiêu hàng đầu của đơn vị hướng tới, còn bán hàng chính là “ phương tiện trực tiếp” để thực hiện.
 • 105
Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 2: Quản trị kinh doanh

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 2: Quản trị kinh doanh

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 2: Quản trị kinh doanh cung cấp đến các bạn sinh viên khái niệm và mục tiêu của quản trị kinh doanh; khái niệm và đặc điểm của nguyên tắc quản trị; khái niệm, đặc điểm phương pháp quản trị; phân tích được các phương pháp quản trị chủ yếu và hình thức thể hiện của nó.
 • 9
THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Thực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệpThực trạng và hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp
 • 31
BÀI GIẢNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH: CHƯƠNG MỞ ĐẦU - THS. HUỲNH HẠNH PHÚC (2018)

BÀI GIẢNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH: CHƯƠNG MỞ ĐẦU - THS. HUỲNH HẠNH PHÚC (2018)

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương mở đầu trình bày mục đích và phạm vi đề cập của môn học, các nội dung cơ bản của bài giảng, phương pháp học và đánh giá kết quả, giới thiệu các khái niệm cơ bản,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 4
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM ĐẾN NĂM 2020

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM ĐẾN NĂM 2020

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN _Thứ nhất, _Hệthống những lý luận vềhoạch định chiến lược qua các nội dung như: khái niệm và vai trò của chiến lược, các cấp chiến lược và các chiến lược kinh doanh;[r]
 • 108
SV.up.ktmy C1.C11.2018

SV.up.ktmy C1.C11.2018

Phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.. Khái niệm kế toán.[r]
 • 27
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRỌNG PHÚ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRỌNG PHÚ

KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH _ Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng c[r]
 • 87
HỌC THUYẾT DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 1: THUYẾT BÀN TAY VÔ HÌNH

HỌC THUYẾT DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 1: THUYẾT BÀN TAY VÔ HÌNH

Tài liệu trình bày khái niệm và bản chất bàn tay vô hình của Adam Smith; bàn tay vô hình và kết quả không mong đợi; khái niệm và bản chất kết quả không mong đợi; các loại kết quả không mong đợi; bàn tay vô hình và kết quả không mong đợi; các quan điểm giải thích về bàn tay vô hình; áp dụng phân tích kinh doanh trong thế giới hiện đại ngày nay.
 • 13
Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, HTCT phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích thống kê kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 25
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.3. Bộn chÊt vÌ phờn loÓi hiơu quộ sộn xuÊt kinh doanh 1.3.1. Bộn chÊt cĐa hiơu quộ sộn xuÊt kinh doanh LÌ nờng cao nÙng suÊt lao ợéng xỈ héi, ợờy lÌ hai mật cĐa mèi quan hơ mẹt thiỏt cĐa vÊn ợồ hiơu quộ ợộm bộo, phĨt triốn kinh tỏ. ChÝnh vÈ khan hiỏm nguạn nhờn lùc vÌ viơc sö dông chóng cã tÝnh cÓnh tranh nhữm thoộ mỈn nhu cđu ngÌy cÌng tÙng cĐa xỈ héi, ợật ra yởu cđu phội khai thĨc, tẹn dông triơt ợố vÌ tiỏt kiơm cĨc nguạn lùc. ớố ợÓt ợîc môc tiởu nÌy, cĨc doanh nghiơp buéc phội chó trảng cĨc ợiồu kiơn néi tÓi, phĨt huy nÙng lùc, hiơu nÙng cĐa cĨc yỏu tè sộn xuÊt vÌ tiỏt kiơm mải chi phÝ.
 • 21
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR CẦN THƠ

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR CẦN THƠ

Để đối mặt với những khó khăn trên, các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty mình, ổn định sản xuất. Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh là giảm chi phí. Các doanh nghiệp phải từng bước điều chỉnh chi phí sản xuất kinh doanh một cách hợp lý. Hạn chế những chi phí không cần thiết, tăng cường hiệu quả sử dụng chi phí để đạt được hiệu suất cao nhất nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài việc điều chỉnh chi phí thì tăng doanh thu là một biện pháp chủ động hơn để đảm bảo cho công ty đạt lợi nhuận mong muốn. Nguồn thu của một công ty được cấu thành từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác. Trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng ở mức cao. Do đó để tăng doanh thu thì cần chú trọng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nguồn doanh thu này có được là do thu nhập từ quá trình tiêu thụ và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ra thị trường. Do vậy các công ty phải luôn không ngừng đề ra nhiều giải pháp nhằm ổn định việc tiêu thụ sản phẩm cả về số lượng và giá cả.
 • 114
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 10  PHAN TỐNG THIÊN KIỀU

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 10 PHAN TỐNG THIÊN KIỀU

Khái niệm TRANG 5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh I DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ = DOANH THU VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ -CK THƯƠNG MẠ[r]
 • 23
Bàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm này

Bàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm này

Bàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm nàyBàn về khái niệm quản lý Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm này
 • 13
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN LẬP LUẬN THEO TRÌNH TỰ GHI CHÉP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP P3 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN LẬP LUẬN THEO TRÌNH TỰ GHI CHÉP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP P3 DOC

Nhờ có phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, các đối tượng sử dụng thông tin có được thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Từ đó, có cơ sở để tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của đơn vị.Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tình hình trên nhà quản lý doanh nghiệp sẽ nghiên cứu và ban hành các chính sách, chế độ kinh tế tài chính mới phù hợp hơn. Bên cạnh đó còn đề ra các giải
 • 5
PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TM DV DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO TÀI PHÁT”.

PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TM DV DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO TÀI PHÁT”.

Khái niệm về lợi nhuận._ Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó là khoản chênh lệch giữa các khoản thu nhập th[r]
 • 54
Bài 2: Các phương pháp phân loại chi phí

Bài 2: Các phương pháp phân loại chi phí

1. khái niệm chi phí kinh doanhkế toán tài chính: chi phí được coi là những khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trong 1 kỳ hạch toán.có khoản chi phí phát sinh của kỳ này nhưng không được tính vào chi phí trong kỳ để xác định kết quả.....
 • 41
BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG tài CHÍNH hải QUAN

BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG tài CHÍNH hải QUAN

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứuKẾT CẤU ĐỀ TÀIChương 1:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỰ ĐỘNG NAM THỊNHChương 2:ACƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬNI.XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1.Khái niệm và nhiệm vụ 1.1.khái niệm 1.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.2 Kết quả hoạt động tài chính 1.1.3 Kết quả hoạt động khác 1.2 Nhiệm vụII. NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH:1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.1 Khái niệm 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.3 Nguyên tắc hoạch toán 1.4 Các chứng từ sử dụng theo quy định hiện hành 1.5 Tài khoản sử dụng 1.6.Sơ đồ hoạch toán2. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 2.1 Chiết khấu thương mại 2.2 Hàng bán bị trả lại 2.3 Giảm giá hàng bán 2.4 Sơ đồ hoạch toán tổng hợp3. Kế toán giá vốn hàng bán 3.1 Khái niệm 3.2 Nguyên tắc ghi nhận 3.3 Kết cấu 3.4.Sơ đồ hoạch toán4. Kế toán chi phí bán hàng 4.1 Khái niệm 4.2 Nguyên tắc ghi nhận 4.3 Kết cấu 4.4 Sơ đồ hạch toán 5 Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 5.1 Khái niệm 5.2 Nguyên tắc ghi nhận 5.3 Kết cấu 5.4 Sơ đồ hạch toán 6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 6.1 Khái niệm 6.2 Nguyên tắc ghi nhận 6.3 Kết cấu 6.4 Sơ đồ hạch toán 7. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 7.1 Khái niệm 7.2Nguyên tắc hoạch toán 7.3 kết cấu tài khoản 7.4. Sơ đồ hạch toán 8. Kế toán các khoản thu nhập khác 8.1 Khái niệm 8.2Nguyên tắc hoạch toán 8.3 kết cấu tài khoản 8.4. Sơ đồ hạch toán 9Kế toán chi phí khác 9.1 Khái niệm 9.2Nguyên tắc hoạch toán 9.3 kết cấu tài khoản 9.4. Sơ đồ hạch toán10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 10.1 Khái niệm
 • 36
GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & NHIỆT ĐIỆN PHÚC THỊNH

GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & NHIỆT ĐIỆN PHÚC THỊNH

Thực tế có nhiều đối tượng quan tâm đến kết quả kinh doanh - lợi nhuận của doanh nghiệp, do đó tồn tại nhiều khái niệm khác nhau về lợi nhuận như sau: Các nhà kinh tế học cổ điển trước M[r]
 • 45
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG – TM – DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÖC CHI NHÁNH CẦN THƠ

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG – TM – DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÖC CHI NHÁNH CẦN THƠ

1.3.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU TRANG 15 3 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM _2.1.1.1 KHÁI NIỆM KẾT QUẢ KINH DOANH _ Theo sách Hƣớng dẫ[r]
 • 109

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ