0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phân tích Kế toán kiểm toán

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
 • 106
Hoàn thiện kế toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC

Hoàn thiện kế toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toánkiểm toán AASC

ngũ cán bộ kế toán có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tiếp cận kịp thời với chế độ kế toán mới và vận dụng một cách linh hoạt.  Công ty đã áp dụng công nghệ tin học vào công tác hạch toán kế toán vì vậy khối lượng công việc kế toán đã được giảm nhẹ hơn. Nhân viên kế toán chỉ cần thu thập chứng từ kế toán, dựa vào các chứng từ đó để hạch toán các bút toán cần thiết vào máy vi tính, máy sẽ tự động luân chuyển và tổng hợp các thông tin vào các sổ tổng hợp, chi tiết, các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, áp dụng phần mềm kế toán việc lập các sổ và báo cáo không những nhanh mà số liệu giữa các sổ, các báo cáo có sự thống nhất tuyệt đối, nên kế toán không còn phải đối chiếu kiểm tra số liệu giữa các sổ chi tiết với sổ tổng hợp hay với các thông tin trên báo cáo như trong kế toán thủ công.
 • 87
275 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

275 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁNKẾ TOÁN THỰC HIỆN

275 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 93
127 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

127 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁNKẾ TOÁN THỰC HIỆN

127 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 93
127 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HẢI

127 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM HẢI

127 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 75
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện
 • 113
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam thực hiện
 • 113
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO C.TY KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO C.TY KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do C.ty kiểm toán & kế toán thực hiện
 • 72
Hoạt động kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán AASC

Hoạt động kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toánkiểm toán AASC

Để giúp cho việc lập kế hoạch được tốt, Công ty AASC thường tiến hành thu thập thông tin cơ sở một cách hết sức cẩn thận. Ngoài việc thu thập các thông tin do khách hàng cung cấp, các kiểm toán viên còn thực hiện các biện pháp kỹ thuật khác để thu thập thông tin như quan sát các hoạt động của khách hàng, pháng vấn khách hàng… Điều này đó làm cho rủi ro kiểm toán giảm đến mức thấp nhất có thể. Trong quá trình lập kế hoạch các kiểm toán viên của AASC cũng tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để từ đó có được những đánh giá về rủi ro kiểm soát, mức trọng yếu kiểm toán để từ đó có thể tập trung vào kiểm tra các khoản mục có khả năng rủi ro cao, tiết kiệm được chi phí cho cuộc kiểm toán. Bên cạnh đó, AASC đó xây dựng được một mô hình đánh giá mức trọng yếu khá đầy đủ và hợp lý mô hình này là căn cứ đảm bảo định hướng cho Công việc của kiểm toán viên cũng như việc thiết lập các bút toán điều chỉnh.
 • 67
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT

Bài viết phân tích thực trạng và gợi ý một số đề xuất để nâng cao hiệu quả của thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.
 • 3
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACAGROUP THỰC HIỆN

[4]: Không có yêu cầu sử dụng vật liệu, phiếu xuất kho thiếu chữ ký của kế toán trưởng đơn vị. Kết luận: Các nghiệp vụ xuất kho đã phản ánh đúng về nội dung, tuy nhiên vẫn tồn tại sai sót về phản ánh quy mô nghiệp vụ và việc phân bổ HTK vào chi phí tương ứng. Kiểm tra các nghiệp vụ xuất bán thành phẩm, hàng hoá và nguyên vật liệu KTV tiến hành đối chiếu hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho và các hợp đồng kinh tế với Sổ cái có liên quan, Chứng từ ghi sổ, Sổ chi tiết theo dõi thành phẩm.
 • 50
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH ABC THÔNG QUA CÔNG TÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN TND

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH ABC THÔNG QUA CÔNG TÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁNKẾ TOÁN TND

Luận văn kế toán Hoàn thiện quy trình kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH ABC thông qua công tác dịch vụ kế toán của công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND Luận văn kế toán Hoàn thiện quy trình kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH ABC thông qua công tác dịch vụ kế toán của công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND Luận văn kế toán Hoàn thiện quy trình kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH ABC thông qua công tác dịch vụ kế toán của công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND
 • 131
Hoàn thiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

Hoàn thiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toánkiểm toán

Thứ ba là khó khăn trong bản thân Công ty. Do hoạt động kiểm toán của Công ty không ngừng đợc mở rộng và nâng cao nên điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ cho cuộc kiểm toán cha đáp ứng đầy đủ. Những phơng tiện cần thiết nh máy tính xách tay cha đợc trang bị đầy đủ cho kiểm toán viên. Điều kiện phòng làm việc còn cha tốt. Vào mùa kiểm toán thờng xuyên xảy ra tình trạng thiếu kiểm toán viên hoặc các kiểm toán viên của Công ty phải làm việc thêm giờ, ngoài giờ để hoàn thành công việc. Trên đây chính là những khó khăn, thách thức chủ yếu mà AASC gặp phải trên con đờng phát triển của mình. Để hoàn thành đợc các mục tiêu đề ra trong những năm sắp tới là củng cố và mở rộng thị trờng, duy trì tốc độ phát triển, nâng cao trình độ của kiểm toán viên để đạt tới trình độ quốc tế; cung cấp các dịch vụ với chất lợng cao, tạo niềm tin của khách hàng đối với tính trung thực, khách quan, bảo mật, tính độc lập, kiến thức chuyên môn của AASC; giữ vững vị trí là một Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam và có thể cạnh tranh đợc với các Công ty kiểm toán nớc ngoài thì Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên của AASC phải cùng nhau giải quyết những khó khăn, thách thức này.
 • 99
KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÁC ĐƠN VỊ KD BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ DO C.TY KIỂM TOÁN…

KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÁC ĐƠN VỊ KD BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ DO C.TY KIỂM TOÁN…

Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC tại các đơn vị KD bảo hiểm phi nhân thọ do C.ty Kiểm toán…
 • 95
TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
 • 89
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
 • 109
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
 • 109
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC

Hoạt động kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán AASC
 • 67
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC

Hoạt động kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán AASC
 • 67
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC

Hoạt động kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán AASC
 • 140
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)
 • 106
“ HOÀN THIỆN VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

“ HOÀN THIỆN VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

này Công ty đã chia tách ra làm ba Công ty con tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thanh Hóa. Trong đó, trụ sở chính tại Hà Nội lấy tên là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toánKiểm toán. Và tháng 7 năm 2005, AASC đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức INPACT quốc tế, đây chính là một sự ghi nhận về sự phát triển và hội nhập vững mạnh của AASC trên con đường phát triển hướng tới sự công nhận của thế giới. Hiện nay AASC có hần 200 cán bộ, KTV, thẩm định viên và kỹ thuật viên được đào tạo đại học và trên đại học chuyên nghành tài chính, ngân hàng, kế toán- kiểm toán, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin và thẩm định giá ở trong nước và ở nước ngoài, trong đó có gần 40 KTV được cấp chứng chỉ KTV cấp nhà nước, 4 thẩm định viên về giá cấp nhà nước và 15 Tiến sĩ, Thạc sĩ đang theo học cao học, ACCA cùng hàng trăm cộng tác viên bao gồm các Giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn dày dạn chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu cao nhất của khách hàng.
 • 41
Thảo luận kiểm toán căn bản  CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁN và báo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

Thảo luận kiểm toán căn bản CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁN và báo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

31. Báo cáo kiểm toán phải mô tả về cuộc kiểm toán bằng cách nêu rõ: (a) Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục để thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính; (b) Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính, do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá rủi ro, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Trong trường hợp kiểm toán viên cũng có trách nhiệm đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ cùng với việc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên sẽ bỏ đi đoạn nói rằng việc kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của đơn vị;
 • 38
HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán khoản mục doanh thu và giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC thực hiện
 • 82
HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN (2)

HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN (2)

Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện (2)
 • 106
HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

Hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
 • 106
52 VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN.(AFC)

52 VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN.(AFC)

52 Việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính Kế toán.(AFC)
 • 63
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC)

Thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán (AASC)
 • 105
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)”

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC)”

Thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán (AASC)”
 • 103
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)”

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (AASC)”

Thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính, kế toán và kiểm toán (AASC)”
 • 100
2015

2015

- Phần B của Chuẩn mực áp dụng cho DN dịch vụ kế toán, DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và người có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên làm[r]
 • 5
TÀI LIỆU ĐỀ TÀI QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM PPT

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM PPT

+ Về nhân sự của Phòng Kiểm tra và Kiểm toán nội bộ Phòng Kiểm tra và Kiểm toán nội bộ với số lượng nhân viên hạn chế (chỉ có 7 người) nhưng với số đơn vị kiểm toán lớn nên công tác kiểm toán chưa thể triển khai một cách đồng bộ. Phòng phải lựa chọn đơn vị kiểm toán cũng như trọng tâm giải quyết cho cả năm kiểm toán theo kế hoạch. Kiểm toán viên ngoài sự am hiểu về lĩnh vực kiểm toán tài chính cần có sự am hiểu về các lĩnh vực khác để cho hoạt động kiểm toán đạt hiệu quả hơn. Ngoài ra, với kế hoạch kiểm toán đề ra yêu cầu kiểm toán viên phải làm việc với cường độ cao. Nếu cần công ty có thể tuyển dụng thêm nhân viên kiểm toán để giảm bớt cường độ làm việc hiện nay của các kiểm toán viên. Bên cạnh đó, công ty ngoài việc cung cấp các tài liệu, thông tin mới cho các kiểm toán viên mà còn phải tạo điều kiện cho các kiểm toán viên tham gia vào các khoá học, chương trình đào tạo trong giờ, tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp ...để luôn nâng cao trình độ chuyên môn cũng như cập nhật những kiến thức mới.
 • 36
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁNKẾ TOÁN THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 93
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CTY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CTY KIỂM TOÁNKẾ TOÁN THỰC HIỆN

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán và Kế toán thực hiện
 • 91
TÍCH HỢP IFRS VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

TÍCH HỢP IFRS VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá quá trình tích hợp các chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS) vào chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing và đánh giá nhận thức của giảng viên, sinh viên của Khoa Kế toán – Kiểm toán về vấn đề này, đồng thời nghiên cứu cũng phân tích các nguồn lực cần thiết cho quá trình tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo.
 • 16
Luận văn - Đánh giá quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

Luận văn - Đánh giá quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

+ Công ty nên đầu tư xây dựng một phần mềm chuy ên nghi ệp sâu về phân tích. V ới phần mềm n ày, các t ỷ số phân tích t ài chính s ẽ được tính ra ngay khi ki ểm toán vi ên nh ập số liệu từ Bảng cân đối kế toán v à Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh v ào máy. Sau khi ki ểm toán vi ên c ập nhật những bút toán điều ch ỉnh, ph ần mềm phải có khả năng cho ra các kết quả phân tích mới so sánh với s ố liệu tương ứng trước kiểm toán v à c ủa các năm trước, chỉ ra những ảnh hưởng c ủa các bút toán điều chỉnh có tác động đáng kể đến các tỷ số t ài chính. Ngoài cách trình bày d ưới dạng s o sánh s ố năm nay với số năm trước, phần mềm kiểm toán có th ể thực hiện được phương pháp sơ đồ, đồ thị hóa v à x ử lí tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình phân tích. Bên c ạnh đó, phần mềm cũng n ên có m ột số ứng dụng nhỏ phục vụ cho việc phân tích các phầ n hành c ụ thể. Mặc d ù công ty có ph ần mềm nhưng chỉ áp dụng cho một số khách h àng vì không có đủ thời gian và chi phí.
 • 66
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Việc đăng ký chế độ kế toán, kiểm toán và việc nộp thuế: Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế:. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán:[r]
 • 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán  kiểm toán3  đại học công nghiệp hà nội

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán3 đại học công nghiệp hà nội
 • 85
BÀI GIẢNG NHẬP MÔN NGÀNH KẾ TOÁN - CHƯƠNG 2

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN NGÀNH KẾ TOÁN - CHƯƠNG 2

Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán - Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kiến thức và kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong ngành kế toán, kiến thức cơ bản về kinh tế, phân tích tài chính, kiểm toán trong các loại hình đơn vị kế toán.
 • 13
TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
 • 93

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh kd thiết bị điện ngọc dậuthực trạng vế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp phú annhững biện pháp phương hướng nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp phú anthực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghệ cevtthực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghệ cevtgiải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghệ cevtđánh giá chung về thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị công nghệ cevtkế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty tnhh tm thiết bị công nghiệpthực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh pin đèn rồng vàngtình hình thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh pin đèn rồng vàngthực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh sản xuất thương mại và dịch vụ hoàng maitình hình thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh sản xuất thương mại và dịch vụ hoàng maitình hình thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh metro cash amp carry vit namthực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh metro cash amp carry vit namnhận xét sơ bộ công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh xd amp cơ khí xuân cươngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ