0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

ớc tính định thời theo phơng pháp ML Maximum Likelihood

04 chuyen de tot nghiep KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và du lịch hồng trà www ebookvcu com 04VIP

04 chuyen de tot nghiep KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và du lịch hồng trà www ebookvcu com 04VIP

Đứng trớc sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trờng để tồn tại và phát triển thì Công ty Thơng mại và Du lịch Hồng Trà không ngừng đặt vấn đề tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm là vấn đề sống còn của công ty. Phòng kế hoạch tài chính của Công ty Thơng mại và Du lịch Hồng Trà nhìn chung đã phục vụ tốt cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Công ty đã sử dụng sổ sách kế toán và phơng pháp hạch toán tơng đối phù hợp, cung cấp những thông tin đầy đủ giúp ban lãnh đạo công ty đánh giá đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty trong kỳ.
 • 48
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THIẾT KẾ HTCCĐ CHO NHÀ MÁY

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THIẾT KẾ HTCCĐ CHO NHÀ MÁY

Tuy nhiên thờng rất khó thoả mãn cùng một lúc cả 3 nguyên tắc trên, do vậy ngời thiết kế phải tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của phụ tải để lựa chọn phơng án thoả hiệp một cách tốt nhất có thể Dựa theo nguyên tắc phân nhóm phụ tải điện đã nêu ở trên và căn cứ vào vị trí, công suất của các thiết bị bố trí trên mặt bằng phân xởng có thể chia các thiết bị trong phân xởng Sửa chữa cơ khí thành 3 nhóm. Kết quả phân nhóm phụ tải điện đ- ợc trình bày trong bảng 1.1
 • 71
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

+ Phát triển đội ngũ cán bộ định mức lành nghề : Các mức có chính xác và phù hợp hay không phụ thuộc vào trình độ những ngời làm định mức. Các cán bộ định mức không những phải có kiến thức chuyên môn mà còn phải có những hiểu biết nhất định về định mức thông qua học hỏi, nghiên cứu, kinh nghiệm. Để có đội ngũ cán bộ lành nghề, Cty cần: bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ định mức; tạo điều kiện cho cán bộ định mức trong việc nắm bắt tình hình thực tế, phơng tiện thực hiện và thông tin khác trong quá trình làm việc. Hiện nay Cty đã có đội ngũ cán bộ định mức, tuy nhiên cần trang bị đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ này.
 • 30
SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

Đối với doanh nghiệp tiền lơng đợc coi là một yếu tố đầu vào là một bộ phận của chi phớ sản xuất. Nh vậy chi cho tiền lơng là chi cho đầu t phỏt triển. Bởi vỡ lao động là một yếu tố gúp phần tạo ra giỏ trị mới tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Núi cỏch khỏc tiền lơng là đũn bẩy quan trọng để kớch thớch sản xuất phỏt triển nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thụng qua đú ổn định cải thiện đời sống của ngừời lao động. Mặt khỏc, tổ chức tiền I- ơng trong doanh nghiệp cụng bằng và hợp lý sẽ gúp phần duy trỡ, củng cố và phỏt triển lực lợng lao động của doanh nghiệp.
 • 168
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
117 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (28TR)

117 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP (28TR)

Theo phơng pháp này trớc hết kế toán phải tính giá bình quân đơn vị theo công thức = = x - Phơng pháp trị giá hàng tồn cuối kì: Theo phơng pháp này doanh nghiệp phải tính giá cho số lợng[r]
 • 28
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

1.8.1.CÁC PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Phơng pháp trực tiếp,phơng pháp tổng cộng chi phí,phơng pháp hệ số,ph-ơng pháp tỷ lệ,phsố,ph-ơng pháp loại trừ sản phẩm phụ,phsố,ph-ơng pháp [r]
 • 53
THIẾT KẾ CHỌN THIẾT BỊ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC

THIẾT KẾ CHỌN THIẾT BỊ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC

Nhng hiện nay đang áp dụng một số phơng pháp sau để xác định phụ tải tính toán: _+ Phơng pháp tính theo công suất đặt và hệ số nhu cầu._ _+ Phơng pháp tính theo hệ số cực đại và công suấ[r]
 • 48
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Kế toán sử dung các tài khoản sau: • TK: 155 “ Thành phẩm” dùng để phản ánh giá trị hiện có tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. • TK: 157 “ Hàng gửi bán” dùng để phản ánh giá trị của hàng hoá, sản phẩm đã gửi hoặc đã chuyển giao cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý ký gửi, trị giá của lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho ngời dặt hàng nhng cha đợc chấp nhận thanh toán. • TK: 632 “ Giá vốn hàng bán” (Trờng hợp hạch toán theo phơng pháp kê khai
 • 34
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DOC

TRANG 7 Theo Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng tồn kho đợc áp dụng theo một trong các phơng pháp sau: - Phơng pháp tính theo giá đích danh - Phơng pháp bình [r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT DOC

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT DOC

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

_1.2.4_– Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: _1.2.4.1 Ph_– _ơng pháp tính giá thành giản đơn:_ Theo phơng pháp này giá thành sản phẩm đợc tính bằng cách căn cứ trực tiếp vào CPSX đã tập [r]
 • 37
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
công tác kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất

công tác kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM

TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SP SX

TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SP SX

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SP SX

TÍNH GIÁ THÀNH CỦA SP SX

Giá trị sản phẩm phụ có thể đợc xác định theo nhiều phơng pháp nh giá có thể sử dụng đợc, giá ớc tính, giá kế hoạch , giá nguyên liệu ban đầu… Tổng Giá trị Tổng chi phí Giá trị Giá trị g[r]
 • 28
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM SẢN XUẤT

Giá thành sản phẩm là một phạm trù của sản xuất hàng hoá, phản ánh lợng giá trị của những hao phí lao động sống và lao động vật hoá đã thực sự chi cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trinh sản xuất, tiêu thụ phải đợc bồi hoàn để tái sản xuất ở doanh nghiệp mà không bao gồm những chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Những chi phí đa vào giá thành sản phẩm phải phản ánh đợc giá trị thực tế của các t liệu sản xuất tiêu dùng cho sản xuất, tiêu thụ và các khoản chi tiêu khác có liên quan tới việc bù đắp giản đơn hao phí lao động sống. Mọi cách tính toán chủ quan, không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành đều có thể dẫn đến việc phá vỡ các quan hệ hàng hoá- tiền tệ , không xác định đợc hiệu quả kinh doanh và không thực hiện đợc tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.
 • 28
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trogn hai phơng pháp tính thuế chỉ có phơng pháp khấu trừ thể hiện sự trung lập kinh tế của thuế GTGT .Đối với cách tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp , thời điểm ban đầu đợc coi l[r]
 • 29
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ NAM THỜI KỲ 2000-2004

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ NAM THỜI KỲ 2000-2004

Với tên đề án nghiên cứu: "_VẬN DỤNG PHƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI _ _GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ _ _NAM THỜI KỲ 2000-2004_" Qua phơng pháp dãy số th[r]
 • 30
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000-2004

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000-2004

Với tên đề án nghiên cứu: "_VẬN DỤNG PHƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI _ _GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ _ _NAM THỜI KỲ 2000-2004_" Qua phơng pháp dãy số th[r]
 • 30
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ NAM THỜI KỲ 2000-2004

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ NAM THỜI KỲ 2000-2004

Với tên đề án nghiên cứu: "_VẬN DỤNG PHƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI _ _GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ _ _NAM THỜI KỲ 2000-2004_" Qua phơng pháp dãy số th[r]
 • 30
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ NAM THỜI KỲ 2000-2004

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ NAM THỜI KỲ 2000-2004

Với tên đề án nghiên cứu: "_VẬN DỤNG PHƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI _ _GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ _ _NAM THỜI KỲ 2000-2004_" Qua phơng pháp dãy số th[r]
 • 30
SKKN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

SKKN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

phần một : mở đầu 1.L‎‎‎ý do chọn đề tài. Đa thức và phân tích đa thức thành phân tử là một trong những nội dung kiến thức cơ bản, trọng tâm trong chơng trình toán ở trờng phổ thông. Đặc biệt là chơng trình Đại số ở trờng THCS, nó là cơ sở xây dựng nhiều nội dung kiến thức, nhiều dạng bài toán khác nhau trong chơng trình nh : Quy đồng và rút gọn phân thức, giải phơng trình, nhất là phơng trình bậc cao, giải bất phơng trình, chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, tìm cực trị….
 • 27
BÁO CÁO KHOA HỌC: XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ DI TRUYỀN CỦA MỘT VÀI TÍNH TRẠNG SẢN XUẤT Ở HAI DÒNG GÀ THẢ VƯỜN BT2

BÁO CÁO KHOA HỌC: XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ DI TRUYỀN CỦA MỘT VÀI TÍNH TRẠNG SẢN XUẤT Ở HAI DÒNG GÀ THẢ VƯỜN BT2

4.4 Tương quan di truyền, tương quan ngoại cảnh và tương quan kiểu hình 4.4.1 Tương quan di truyền giữa khối lượng gà 1 ngày tuổi và 6 tuần tuổi Như đã trình bày ở phần trên, trong qui trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn giống gia cầm sinh sản, để tăng năng xuất đẻ trứng, các con mái luôn được áp dụng chế độ cho ăn hạn chế nhằm khống chế khối lượng phù hợp trước khi vào đẻ. Do vậy, các số liệu sử dụng trong phân tích tương quan giữa các cặp tính trạng sinh trưởng chỉ bao gồm số liệu của các con trống, vì chế độ nuôi dưỡng hạn chế đã kìm hãm tiềm năng di truyền của các con mái nên chúng không được sử dụng số liệu trong phân tích này.
 • 59
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

*Đơn giá bình quân gia truyền cả kỳ: Đơn giá Trị giá thực tế NVL tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ bình quân = Lợng NVL tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ Cách tính này đợc xác định sau khi kết thúc kỳ hạch toán, dựa trên số liệu đánh giá nguyên vật liệu cả kỳ dự trữ . Các lần xuất nguyên vật liệu khi phát sinh chỉ phản ánh về mặt số lợng mà không phản ánh mặt giá trị. Toàn bộ giá trị xuất đợc phản ánh vào cuối kỳ khi có đầy đủ số liệu tổng nhập .Điều đó làm cho công việc bị dồn lại , ảnh hởng đến tiến độ quyết toán song cách tinh này đơn giản , tốn ít công nên đợc nhiều doanh nghiệp sử dụng đặc biệt là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, ít loại nguyên vật liệu , thời gian sử dụng ngắn và số lần nhập , xuất mỗi danh điểm nhiều.
 • 38
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ NAM THỜI KỲ 2000-2004

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ NAM THỜI KỲ 2000-2004

Với tên đề án nghiên cứu: "Vận dụng phơng pháp dãy số thời _GIAN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA BÌNH LỤC - HÀ _ _NAM THỜI KỲ 2000-2004"_ Qua phơng pháp dãy số thời [r]
 • 30
THANH TRA NGÂN HÀNG, THANH TRA TẠI CHỖ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THANH TRA NGÂN HÀNG, THANH TRA TẠI CHỖ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

b. Cùng với Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng đợc thanh tra xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thanh tra. Thời gian làm việc giữa đoàn thanh tra với Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải đợc xác định rõ. c. Thành viên đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo các nghiệp vụ đã đ- ợc phân công theo nội dung thanh tra. Khi thanh tra cần quán triệt phơng pháp làm đến đâu dứt điểm đến đó; tức là phải làm rõ đúng sai của từng sự việc, từng phần việc, để khi kết thúc cuộc thanh tra có thể đánh giá, kết luận chính xác rõ ràng.
 • 21
218 BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

218 BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Theo phơng pháp này, việc tính khấu haoTSCĐ đợc dựa trên ng uyên giá của TSCĐ và thời gian sử dụng ớc tính của TSCĐ Mức tính khấu hao này nh sau: Mức khấu hao bình quân phải trích trong [r]
 • 24
BÀN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HAO MÒN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HAO MÒN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
210 BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GT TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

210 BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GT TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

PHƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THEO SẢN LỢNG ỚC TÍNH TƠNG ĐƠNG_ + Điều kiện áp dụng: Đây là cách đánh giá phù hợp hầu hết các loại hình doanh nghiệp nhng phải gắn với điều kiện có phơng pháp khoa h[r]
 • 30
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Nh vậy giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ những chi phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra để hoàn thành khối lợng xây lắp theo quy định. Khác với doanh nghiệp sản xuất, ở doanh nghiệp xây dựng xây lắp giá thành sản phẩm mang tính cá biệt, mỗi công trình, hạng mục xây lắp sau khi hoàn thành đều có giá trị riêng. Mặt khác, với đặc điểm hoạt động xây lắp là giá bán sản phẩm (giá trị nhận thầu) đợc xác định trớc khi thi công sản xuất sản phẩm tức là trớc khi có giá thành thực tế sản phẩm. Do đó gía thành thực tế của công trình hay số lợng xây lắp hàon thành chỉ quyết định tới kết quả lỗ lãi của doanh nghiệp chứ không phải là căn cứ để xác định giá bán sản phẩm. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, để đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, đợc sự cho phép của Nhà nớc, các doanh nghiệp xây lắp đã linh hoạt, chủ động xây dựng một số công trình (chủ yếu là các công trình dân dụng, nhà ở, cửa hàng) rồi bán cho các đối t- ợng có nhu cầu thì giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp cũng là một nhân tố quan trọng để xác định giá bán sản phẩm.
 • 26
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

Công tyxây dựng số 9 HN là một công ty về thi công xây dựng. Vì vậy nguyên vật liệu sử dụng trong công ty đa dạng và phong phú, các nghiệp vụ nhập, xuất đều diễn ra thờng xuyên hàng ngày vì thế nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng. Công ty đã tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp thẻ song song. Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp này đợc diễn ra ở kho và ở phòng kế toán.
 • 45
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SPSS CƠ BẢN DOC

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SPSS CƠ BẢN DOC

- Backward: Conditional là phương pháp loại trừ dần theo điều kiện. Nó kiểm tra việc loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên những ước lượng thông số có điều kiện. - Backward: LR là phương pháp loại trừ dần vào kiểm tra việc loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên ước lượng khả năng xảy ra tối đa.
 • 6
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Hiện nay, các doanh nghiệp vận dụng chế độ Kế toán còn có nhiều bất cập, sự bất cập này do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do trình độ của nhân viên Kế toán do lối mòn về nghiệp vụ do cha đợc áp dụng kịp thời thông t nghị định bổ xung do thời gian còn hạn chế...Đặc biệt nhiều doanh nghiệp cha áp dụng máy vi tính vào Kế toán. Vì vậy vấn đề đặt ra là cần phải hoàn thiện Kế toán ở các doanh nghiệp đó nh thế nào cho phù hợp với các quy định mới về tài chính đối với các doanh nghiệp phù hợp với các đặc điểm sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp đó.
 • 25
HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG THUẾ GTGT _1.1.Về vấn đề lựa chọn phơng pháp tính thuế _ ở Việt Nam dùng 2 phơng pháp, đó là phơng pháp trực tiếp và phơng pháp khấu trừ thuế[r]
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: thuật toán di truyền ứng dụng thuật toán di truyền thiết kế anten chấn tử đối xứngứng dụng thuật toán di truyền thiết kế anten chấn tử đối xứngứng dụng thuật toán picứng dụng thuật toán laucvfứng dụng thuật toán bfucvfứng dụng thuật toán svmứng dụng của toán học trong đời sốngứng dụng của toán học vào đời sốngứng dụng thuật toán lamportxây dựng cây quyết định ứng dụng thuật toán id3bài tập ứng dụng thuật toán dijkstraứng dụng thuật toán rosenblatttiểu luận ứng dụng thuật toánứng dụng thuật toán song songứng dụng thuật toán k meansBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ