0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Việc xác định quĩ lương có theo

TIỂU LUẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

TIỂU LUẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

Hi ện tại, bộ phận kế tốn giao dịch tại chi nhánh cĩ khối lượng cơng việc nhi ều nhất và thường xuy ên ph ải về trễ nhất. Trung b ình m ỗi nhân vi ên giao d ịch phải làm vi ệc hơn 9 tiếng/ngày. Như vậy việc tính thêm lương ngồi gi ờ cho nhân vi ên là m ột giải pháp giải quyết tạm thời, tuy khơng giảm tải cơng việc nhưng tạo động lực
 • 29
Ký quĩ là biện pháp bảo đảm được áp dụng cho bảo đảm nghĩa vụ có chủ thể là các tổ chức

quĩ là biện pháp bảo đảm được áp dụng cho bảo đảm nghĩa vụ chủ thể là các tổ chức

Ký quĩ là biện pháp bảo đảm được áp dụng cho bảo đảm nghĩa vụ có chủ thể là các tổ chức;(SAI. Có thể áp dụng đối với cá nhân)Ký quĩ là biện pháp bảo đảm được áp dụng cho bảo đảm nghĩa vụ có chủ thể là các tổ chức;(SAI. Có thể áp dụng đối với cá nhân)Ký quĩ là biện pháp bảo đảm được áp dụng cho bảo đảm nghĩa vụ có chủ thể là các tổ chức;(SAI. Có thể áp dụng đối với cá nhân)
 • 1
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

+ Tiền lơng là khoản chi phí đặc biệt, nó chính là phơng tiện tạo ra giá trị mới, bởi chính nó là động lực, là mục đích của ngời cung ứng sức lao động. * Nhiệm vụ hạch toán tiền lơng và các khoản tính trích theo lơng - Tổ chức ghi chép, phản ánh và tổng hợp một cách trung thực, kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình hiện có và sự biến động về số lợng, chất l- ợng lao động, tình hình sử dụng thời gian và kết quả lao động. Tính toán chính xác kịp thời theo đúng chế độ các khoản tiền lơng, thởng, phụ cấp, trợ cấp phải trả ngời lao động. Phản ánh kịp thời đầy đủ tình hình thanh toán các khoản trên. Thực hiện việc kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động, tiền lơng và các khoản trích theo lơng. .. và tình hình sử dụng quĩ lơng, quĩ bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.
 • 27
: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

Trong hơn 10 năm qua, từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, chúng ta đ• phải đối diện với hàng loạt vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi. Trong đó có một vấn đề đ• và đang được giải quyết đó là hạch toán hoạt động thu chi, từ đó tính toán lỗ l•i của doanh nghiệp để làm căn cứ tính toán toán việc trả lương cho công nhân viên. Trước đây, trong cơ chế bao cấp vấn đề này chưa thực sự được quan tâm, bởi lẽ lúc đó nhà nước thực hiện quản lý kinh tế bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh. Cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước là l•i nhà nước thu, lỗ nhà nước bù, tất cả hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước giao đều dẫn đến tình trạng thua lỗ mặc dù trên báo cáo của các doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch. Hiệu quả kinh tế không phải vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, vì thế chất lượng công việc, và tiền lương công nhân không được đánh giá đúng mức, tiền lương được tính và trả theo phương pháp bình quân.Trong bối cảnh hiện nay, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp, vì vậy quản lý và sử dụng lao động một cách có hiệu quả đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Quản lý lao động là một công việc rất quan trọng bởi vì lao động là yếu tố có tính chủ động, tích cực, ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới kết quả sản xuất. Mặt khác, nếu đứng trên góc độ kế toán, nhân tố lao động còn là một bộ phận của chi phí tiền lương. Việc tính toán tiền lương và thông qua cách trả lương, kế toán tiến hành quản lý lao động. Như vậy quản lý tiền lương ở các doanh nghiệp vừa đảm bảo việc quản lý vốn, đồng thời cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong doanh nghiệp.Sau quá trình học tập tại lớp kế toán trưởng và tìm hiểu thực tiễn, đồng thời được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo trong khoa Kế toán, em đ• hoàn thành đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long.
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Kết luận Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp sản xuất nh nhà máy thuốc lá Thăng Long, vai trò của ngời lao động ngày càng có vai trò quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi mà hoạt động sản xuất đã tiến tới tự động hoá gần nh hoàn toàn. Để phát huy sức mạnh và vai trò của con ngời thì phải quan tâm đến lợi ích của họ. Trong các doanh nghiệp, lợi ích này thể hiện dới dạng tiền lơng. Vì vậy, có thể nói công tác kế toán tiền lơng và quản lý quĩ lơng sao cho hợp lý, hiệu quả, đảm bảo tính công bằng cho ngời lao động là một vấn đề hết sức quan trọng góp phần nâng cao hiêụ quả hoạt động của doanh nghiệp. Công tác kế toán tiền lơng đã và đang ngày một hoàn thiện cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực kế toán. .. Song, trong điều kiện hiện nay công tác kế toán lơng, các khoản trích theo lơng và quản lý quĩ tiền lơng tại các doanh nghiệp sản xuất, cụ thể là tại nhà máy thuốc lá Thăng Long còn nhiều tồn tại cần phải đợc khắc phục.
 • 20
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VIỆC KIỂM KÊ THANH TOÁN BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 4 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VIỆC KIỂM KÊ THANH TOÁN BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 4 PPTX

Cột 4: Kế toán căn cứ vào bảng chấm công của phòng tài vụ chấm công cho từng người và lương cấp bậc của từng người được hưởng để ghi vào cột phù hợp. Cột 5: Cột lương ngày chi tiết theo từng khoản mục Lương thời gian: Ta lấy lương trả theo đơn giá mà xí nghiệp áp dụng năm 2002 nhận với hệ số lương hiện giữ của từng người rồi chia cho số ngày làm việc theo chế độ để ghi một dòng vào cột phù hợp, cụ thể:
 • 18
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG Việc tổ chức xây dựng quy chế lương - Thành lập Hội đồng xây dựng quy chế trả lương - Hội đồng có nhiệm vụ dự thảo quy chế và tổ chức lấy ý kiến dự thảo, sau đó hoàn chỉnh quy chế
 • 15
ĐỀ TÀI: “CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TRONG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN XUÂN ” PDF

ĐỀ TÀI: “CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TRONG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN XUÂN ” PDF

Tiền lương không đứng yên một chỗ mà thay đổi sao cho phù hợp thực tại. Trước đây tiền lương được coi là giá trị sức lao động, giờ đây với việc áp dụng quản trị nhân lực vào các doanh nghiệp, tiền lương không chỉ đơn thuần là giá trị sức lao động. Quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động đã có sự thay đổi căn bản. Từ quan hệ bóc lột, mua bán sang hình thức quan hệ hợp tác song song, hai bên cùng có lợi. Tiền lương được hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất chất lượng, hiệu quả công việc. Lựa chọn các hình thức trả lương sao cho phù hợp nhất và nói lên được hiệu quả trong việc trả lương không phải là dễ trong bất kỳ các doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức trả lương sao cho thoả đáng với mỗi vị trí công việc, và bên cạnh đó làm sao phải cân đối được chi phí của doanh nghiệp, có như vậy mới đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 57
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

c) Việc điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương hoặc xác định các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồn[r]
 • 5
ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI NHÀ MÁY SATIMEX

ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI NHÀ MÁY SATIMEX

CÁCH TÍNH LƯƠNG THEO THỜI GIAN : - Căn cứ vào tổng quỹ lương của nhà máy thì phòng quản trị nhân sự sẽ tiến hành xác định tổng quỹ lương theo thời gian như sau : Lương tg = 15.74% x Do[r]
 • 24
THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

I.1.1 Đặc thù lao động tại công ty: Trong nền kinh tế thị trường, nguồn lao động luôn được xem là yếu tố quan trọng. Bởi vậy, nhà máy muốn hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải có chiến lược lâu dài và phương pháp quản lý lao động hợp lý. Doanh nghiệp muốn thu hút được nhiều lao động giỏi thì yếu tố đầu tiên là mức lương cao và chế độ đãi ngộ để mở rộng sản xuất, tăng doanh thu và lợi nhuận, tại Công ty TNHH xúc tiến đầu tư phát triển doanh nghiệp Việt tình hình lao động cũng rất đa dạng, do đó để căn cứ tính lương, thưởng cho từn cá nhân và từng bộ phận như: tuyển dụng, bố trí đào tạo thêm hoặc giảm số lượng lao động…bởi những kiến thức chuyên môn mà người lao động được học sẽ được vận dụng để tăng năng suất lao động, phát huy sáng kiến.
 • 48
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
Xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức và hệ thống tiền lương Quỹ Tình thương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức và hệ thống tiền lương Quỹ Tình thương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Gồm 3 phương án: Phương án 1: Bổ sung, hoàn chỉnh 2 bảng lương hiện đang sử dụng; Phương án 2: Áp dụng một thang lương (hệ số lương) chung cho việc trả lương thực tế và đóng BHXH và sử dụng Tlmin đê điều chỉnh chung cho với hệ thống hệ số tiền lương và chỉ điều chỉnh tiền lương tối thiểu tùy theo khả năng chi trả của Quĩ. Phương án 3: Phương án tiền lương theo công việc và thâm niên công tác.
 • 13
THẢO LUẬN VỀ CỔ PHIẾU QUỸ PPS

THẢO LUẬN VỀ CỔ PHIẾU QUỸ PPS

-Tổng số cổ phiếu quĩ không được phép vượt quá tỉ lệ vốn hoá mà luật pháp qui định Sau khi mua lại, công ty có thể tiến hành rút số cổ phiếu này đi hoặc giữ chúng lại để bán lại ra thị trường khi cần vốn.
 • 2
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Các khoản trích theo lương._ Nguồn hình thành Các loại quĩ Người sử dụng lao động doanh nghiệp Công nhân trực tiếp sản xuất Tổng số Bảo hiểm xã hội 16% 6% 22% Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 4,5% [r]
 • 37
Vật lí nguyên tử

Vật lí nguyên tử

ố lượng tử n, tức là với m i mức năng lượng En, ta có n 2 trạng thái lượng chưa xét đến spin, ta nói E ến bậc n 2 . trong đó n là số lượng tử chính, là số lượng tử quĩ o và m là số lượng tử từ. H. Từ đây người ta hình dung electrôn chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử H nh một đám mây. Đám mây này dày đặc nhất ở khoảng cách ứng với xác suất tồn tại electrôn cực
 • 28
Take a step for diabetes

Take a step for diabetes

ố lượng tử n, tức là với m i mức năng lượng En, ta có n 2 trạng thái lượng chưa xét đến spin, ta nói E ến bậc n 2 . trong đó n là số lượng tử chính, là số lượng tử quĩ o và m là số lượng tử từ. H. Từ đây người ta hình dung electrôn chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử H nh một đám mây. Đám mây này dày đặc nhất ở khoảng cách ứng với xác suất tồn tại electrôn cực
 • 25
slide bài giảng môn triết học

slide bài giảng môn triết học

HẠN CHẾ : HẠN CHẾ : CHÚ TRỌNG NGUYÊN TẮC NGANG GIÁ TRANG 15  PHÂN PHỐI QUA QUĨ TIÊU DÙNG XÃ HỘI QUĨ PHÚC PHÂN PHỐI QUA QUĨ TIÊU DÙNG XÃ HỘI QUĨ PHÚC LỢI: LỢI:  Nội dungNội dung: : _phâ[r]
 • 22
CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH I BIDV - 2 DOCX

CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH I BIDV - 2 DOCX

Hình thức cạnh tranh không đa dạng như các nghành, các lĩnh vực khác cũng làm cho tính cạnh tranh của Ngân Hàng cao hơn. Các NHTM chủ yếu cạnh tranh bằng hai hình thức là lãi suất và dịch vụ Ngân Hàng. Hiện nay, ở nước ta các Ngân Hàng chủ yếu cạnh tranh bằng hình thức lãi suất, còn hình thức cạnh tranh bằng dịch vụ thì chưa phổ biến. Do đó, mỗi Ngân Hàng phải xác định được mức lãi suất thế nào là hợp lí nhất, hấp dẫn nhất, kết hợp với danh tiếng và uy tín của Ngân Hàng để tăng thị phần huy động vốn của đơn vị mình. Điều này là rất khó khăn vì nếu lãi suất huy động cao thì lãi suất cho vay cũng phải tăng lên, lãi suất huy động thấp thì không hấp dẫn khách hàng. Chương II: Những vấn đề cơ bản về Ngân Hàng thương mại và huy động vốn của Ngân Hàng
 • 12
ÔN TẬP KẾ HOẠCH HÓA LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

ÔN TẬP KẾ HOẠCH HÓA LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

MỤC LỤCNội dungÝ nghĩa KHH Lao động trong DN, nội dung kế hoạch hdóa lao đông trong DN (các kế hoach kế hoạch gì )?Các yếu tố ảnh hưởng đến KHH lao động, nội dung chính các yếu tố này?Năng suất lao động và tăng năng suất lao động, các yếu tố tác động tới tăng năng suất lao động, cách chỉ tiêu tính năng suất lao động?( Công thức tính).Mối quan hệ tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân? Tác động đến giá thành sản phẩm? Công thức tính ?Ý nghĩa của việc tính quĩ thời gian làm của người lao động? Cách tính? Mối quan hệ các chỉ tiêu năng suất lao động trong năm ( giờ, ngày, tháng, năm )Phương pháp tính kế hoạch lao động , cách tính, công thức, các yếu tố liên quan?Thế nào là đào tạo lao động trong DN? Ý nghĩa? Các hình thức đào tạo? Hiệu quả kinh tế của đào tạo và cách tính?8.Quĩ lương? Cơ cấu quĩ lương trong DN?Cách tính quĩ lương kế hoạch của DN? Các cách tính cụ thể ? Công thức tính?Phân tích các chỉ tiêu lao động, tiền lương, năng suất lao đông, kết cấu lao động …trong một báo cáo tổng hợp sản xuất kinh doanh của DN? Ý nghĩa việc phân tích này?
 • 31
3 BIỂU MẪU BẢNG HỆ SỐ LƯƠNG

3 BIỂU MẪU BẢNG HỆ SỐ LƯƠNG

Hướng dẫn xây dựng bảng chi tiết hệ số lương: mức lương hệ số góc, xác định khoảng cách hạng, xác định điểm số của hạng, xác định hệ số góc, xác định mức lương theo hệ số góc, xác định hệ số lương
 • 5
KẾ HOẠCH THANH TRA NHÂN DÂN

KẾ HOẠCH THANH TRA NHÂN DÂN

- Cùng UBKT Công đoàn kiểm tra việc thực hiện quĩ kinh doanh Công đoàn quản lý… - Kiểm tra việc thực hiện thu, chi quĩ đền ơn đáp nghĩa, quĩ học sinh nghèo hiếu học, quĩ phụ đạo ôn thi, từng tháng, từng học kỳ.
 • 3
ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

e. Ph ươ ng pháp qu ả n tr ị b ằ ng m ụ c tiêu (MBO) g. Ph ươ ng pháp phân tích đị nh l ượ ng (Phân tích tr ọ ng s ố ) 1.2.4. Xác định thời điểm đánh giá thành tích Khi ti ế n hành đ ánh giá thành tích nhân viên c ầ n ph ả i xác đị nh th ờ i đ i ể m đ ánh giá khi nào là hoàn t ấ t. Đ ó là vi ệ c xem xét, so sánh k ế t qu ả th ự c hi ệ n công vi ệ c v ớ i yêu c ầ u đặ t ra trong m ộ t kho ả ng th ờ i gian nh ấ t đị nh.
 • 26
CHUYÊN ĐỀ TIỀN LƯƠNG XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ TIỀN LƯƠNG XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

Chuyên đề tiền lương xây dựng thang bảng lươngBảng lương (bảng chức danh) là bảng xác định khoảng cách lương cho mỗi ngạch chức danh công việc. Bài tiểuBảng lương (bảng chức danh) là bảng xác định khoảng cách lương cho mỗi ngạch chức danh công việc. Bài tiểuBảng lương (bảng chức danh) là bảng xác định khoảng cách lương cho mỗi ngạch chức danh công việc. Bài tiểu
 • 16
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Trả lơng theo sản phẩm : gồm 6 hình thức _ - Tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân - Tiền lơng theo sản phẩm tập thể - Tiền lơng theo sản phẩm gián tiếp - Trả lơng khoán - Trả lơng t[r]
 • 21
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP& PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH ”

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP& PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH ”

Có nhiều cách để tập trung vốn nhưng đối với ngân hàng cách thức chủ yếu là huy động tiền nhàn rỗi từ dân cư thông qua các quĩ tiết kiệm với mức lãi suất phù hợp.Trên cơ sở quĩ cho vay đ[r]
 • 42
X1071

X1071

Có nhiều cách để tập trung vốn nhưng đối với ngân hàng cách thức chủ yếu là huy động tiền nhàn rỗi từ dân cư thông qua các quĩ tiết kiệm với mức lãi suất phù hợp.Trên cơ sở quĩ cho vay đ[r]
 • 42
7 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

7 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

_LƠNG SẢN XUẤT = X CÔNG THỰC TẾ X HỆ SỐ NHÀ MÁY_ Nếu phân xởng sử dụng số công nhân nhiều hơn định biên thì lơng cấp bậc của mỗi công nhân đợc tính lại nh sau : _LƠNG CẤP BẬC CN = X _ Qu[r]
 • 27
KINH TẾ Y TẾ  TÀI CHÍNH Y TẾ

KINH TẾ Y TẾ TÀI CHÍNH Y TẾ

• NGUỒN CHI TRẢ GIỎN TIẾP: HỠNH THÀNH QUA VIỆC CỎC QUĨ TƯ NHÕN, TỪ THIỆN, QUĨ PHI CHỚNH PHỦ...[r]
 • 22
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2 - P7 DOCX

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2 - P7 DOCX

3.Một số giải về huy động vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: TRANG 7 vốn nhỏ từ lợi nhuận không chia, từ các quĩ như quĩ đầu tư phát triển ,quĩ khấu hao hoặc tiền thu được từ nhượng[r]
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015