0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Khách hàng có theo dõi riêng các

THỰC TẾ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

THỰC TẾ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Quy chế quản lý công nợ phải thu Đối tượng chủ yếu của khoản nợ này là khách hàng có quan hệ kinh tế chủ yếu với đơn vị trong mua chịu hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm… Khi bán chịu cho khách hàng, xem xét kỹ khả năng thanh toán trên cơ sở hợp đồng kinh tế đã đựơc ký kết. Nếu đến hạn trả mà người mua chưa trả thì đơn vị sẽ có thông báo bằng văn bản cho khách hàng yêu cầu trả nợ và thông báo số tiền lãi kể từ ngày quá hạn. Các khoản tiêu thụ nội bộ Tổng công ty cuối tháng sẽ phải lập báo cáo nợ để gán trừ qua Tổng công ty đồng thời cũng theo dõi để yêu cầu bên mua chuyển trả tiền, khi bên mua trả tiền thì Tổng công ty sẽ hạch toán báo ngược trở lại. Nếu xảy ra thất thoát không thu hồi được thì : Đối với những khoản nợ mà Hợp đồng kinh tế được ký kết đúng pháp lệnh đơn vị đã thực hiện đúng điều khoản trong hợp đồng thì lập hồ sơ đưa ra toà kinh tế đề nghị giải quyết. Đối với những khoản nợ do sơ suất khi ký hợp đồng thì đơn vị sẽ lập hội đồng xử lý trách nhiệm vật chất theo nguyên tắc ai ký duyệt thì người đó phải chịu trách nhiệm. Các khoản phải thu khác đơn vị theo dõi cụ thể cho từng đối tượng, từng khoản nợ theo đúng chế độ kế toán quy định, đến hạn thu hồi mà chưa thu hồi được sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯ

Môi trường kinh tế cũng tác động tới bảo lãnh theo hai chiều. Một nền kinh tế ổn định sẽ tạo điều kiện cho các khách hàng của ngân hàng trong quá trình kinh doanh. Khi đó các doanh nghiệp không phải đối phó với các biến động bất ngờ, làm ăn có hiệu quả, có khả năng chiếm lĩnh thị trường và đặc biệt có khả năng thực hiện đúng các nghĩa vụ hợp đồng đã thoả thuận với bên yêu cầu bảo lãnh... Nó sẽ tránh được các rủi ro trong kinh doanh cho cả ngân hàng và khách hàng. Còn khi tình hình kinh tế tài chính bất ổn, các doanh nghiệp phải hứng chịu tình hình ngược lại và như vậy các thoả thuận với bên yêu cầu bảo lãnh khó được thực hiện. Tình hình này làm tăng khả năng ngân hàng phải trả thay cho khách hàng.
 • 26
SỨC SỐNG MỚI CHO BÁN HÀNG PPTX

SỨC SỐNG MỚI CHO BÁN HÀNG PPTX

1) Tính toán doanh số trung bình Mọi thứ được bắt đầu với việc tính toán giá trị tiền bạc của doanh số bán hàng trung bình hiện tại. Nếu bạn có 20 khách hàng và tổng doanh thu trung bình trong ngày là 1000 USD, doanh số trung bình trên một khách hàng sẽ là 20 USD. Sau đó bạn có thể đặt ra mục tiêu mới và xây dựng chiến lược hướng tới mục tiêu đó.
 • 10
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MINH QUANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MINH QUANG

- Các khoản phụ cấp theo lương như phụ cấp làm đêm, phụ cấp thêm giờ, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp công trường... - Các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo thời gian trả cho công nhân trực tiếp sản xuất. Riêng đối với hoạt động xây lắp kế toán không hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính trên quỹ lương của công nhân xây lắp
 • 35
KỸ NĂNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

KỸ NĂNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

KỸ NĂNG BÁN HÀNG TRỰC TIẾP KHIẾN KHÁCH HÀNG KHÔNG THỂ CHỐI TỪ. Trong bán hàng trực tiếp, người bán thực hiện các chức năng như: Giới thiệu lợi ích, công dụng của sản phẩm cho khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng, tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến tại các điểm bán hàng, theo dõi sau bán hàng để chăm sóc khách hàng, duy trì, phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng…
 • 6
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SGD I – NHCTVN DOC

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SGD I – NHCTVN DOC

Mặc dù chịu sự tác động lớn của các yếu tố nh môi trờng pháp lý, khả năng của Ngân hàng trong việc đánh giá khách hàng, đánh giá và theo dõi tài sản và chiến lợc của khách hàng, nhng yếu[r]
 • 48
BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

a) Được cung cấp các dịch vụ trong phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;.. b) Phải theo dõi riêng và[r]
 • 2
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG

trong công tác kế toán nói chung và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng phải luôn có sự trau dồi, để phù hợp hơn với các chuẩn mực kế toán Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương là một doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh thương mại, do đó việc coi trọng con người và chăm lo đời sống của người lao động là một việc làm cần thiết. Trong cơ chế hiện nay, vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp là tạo ra, duy trì và nâng cao lợi nhuận. Hơn nữa với những tồn tại về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty thì việc hoàn thiện hiện nay là rất cần thiết, cần được sự quan tâm đúng mực của ban lãnh đạo cũng như các cán bộ kế toán tại đơn vị.
 • 20
SỰ THÕA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CTY TCM  6 PPS

SỰ THÕA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CTY TCM 6 PPS

th ống dữ liệu lưu lại tất cả các thông tin của khách hàng cho dù đó là khách hàng thân thi ết, khách h àng ti ềm năng, hoặc khách hàng c ủa đối thủ cạnh tranh. Được viết tr ên ngôn ng ữ lập tr ình, h ệ thống chỉ cho phép một số đối tượng sử dụng như giám đốc, trưởng phòng kinh doanh, qu ản lý dự án truy cập, giám đốc quan hệ khách h àng. Các thông tin khách hàng bao g ồm các thông tin chính: Thông tin liên h ệ: t ên công ty, ngày thành l ập, địa chỉ, ng ành ngh ề - l ĩnh vực kinh doanh, giám đốc, quy mô, người li ên h ệ, số điện thoại, ngày sinh, s ở thích, nh à cung c ấp dịch vụ chính.v…v…
 • 12
THỰC TRẠNG CƠ CẤU TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

THỰC TRẠNG CẤU TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

thành viên của tổng công ty, những doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực ngành trọng điểm như bưu chính viến thông, điện lực _ một số là những khách hàng truyền thống do lịch sử để lại. Số lượng khách hàng thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ lớn ( trên 95%), tỷ lệ này tăng một cách ổn định, tỷ lệ này lớn là do số cá thể có quan hệ tín dụng với Chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong số những khách hàng là cá thể thì chủ yếu là các đối tượng như sinh viên, cán bộ công nhân viên, 848 người, chiếm gần 40% số khách hàng là cá thể. Tuy nhiên nếu xét về cơ cấu thì vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt tỷ trọng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh biến đổi không lớn so với tiềm năng của loại hình này cũng như tình hình của các ngân hàng khác thuộc cùng hệ thống. Những đặc điểm về khách hàng, cơ cấu khách hàng phần nào phản ánh được chính sách tín dụng của Chi nhánh song chỉ nhìn vào cơ cấu khách hàng thì không thể kết luận được sự mở rộng hay thu hẹp tín dụng, không thể đánh giá chính xác được cơ cấu tín dụng của Chi nhánh.
 • 35
LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ở CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI VIETTEL POTX

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ở CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI VIETTEL POTX

Do đặc thù riêng của ngành viễn thông là áp dụng các công nghệ hiện đại đòi hỏi khi sử dụng dịch vụ khách hàng phải có sự hiểu biết về dịch vụ cũng như thiết bị đầu cuối mỗi khách hàng s[r]
 • 69
TỰ HỌC INDESIGN CS2- P2 PPS

TỰ HỌC INDESIGN CS2- P2 PPS

Bằng cách kết hợp sức mạnh riêng của con người (Sự đồng cảm, khả năng giải quyết linh hoạt các yêu cầu đặc biệt của khách hàng) và công nghệ (xử lý công việc, xử lý thông tin), những kênh giao tiếp với khách hàng sẽ mang lại cho khách hàng những gì mà họ muốn – cho dù dù đó là: Sự hiệu quả, thông tin, lời khuyên, các mối quan hệ xã hội hay bất cứ điều gì đi nữa.
 • 40
CÁC LOẠI HÌNH MARKETING VÀ VIỆC LỰA CHỌN LOẠI HÌNH PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐÔNG CỦA DOANH NGHIỆP - 2 POTX

CÁC LOẠI HÌNH MARKETING VÀ VIỆC LỰA CHỌN LOẠI HÌNH PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐÔNG CỦA DOANH NGHIỆP - 2 POTX

+ Vòng quay tài s ản Thông số này đo lường tốc độ chuyển hóa của tổng tài sản để tạo ra doanh thu. Thông số này cho biết hiệu qủa tương đối của công ty trong việc sử dụng tổng tài sản để tạo ra doanh thu. Từ những phân tích trước đây về khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho, chúng ta có thể kết luận rằng đầu tư quá mức vào khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho là nguyên nhân làm vòng quay tổng tài sản thấp. Kết quả trên cho thấy việc đầu tư là mang lại lợi nhuận nhưng chưa được cao điều này cũng dễ thấy được khi lượng tồn kho của công ty là tương đối lớn qua các năm.
 • 34
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PPTX

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PPTX

i m zero t i góc trên bên trái ca trang u tiên, nh ư ng b n c ng có th t nó t i gáy óng sách, hay ch nh r ng m i trang trong m ộ t d i có i m zero riêng c a nó. Khi b n di chuy n i m zero, nó di chuyn t i v trí liên quan t ư ng t ự trong t t c các d i. Ví d , n ế u b n di chuy n i m zero ế n góc trên bên trái ca trang th hai c a m ộ t
 • 11
LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ở CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI VIETTEL PPT

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Ở CÔNG TY ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI VIETTEL PPT

Do đặc thù riêng của ngành viễn thông là áp dụng các công nghệ hiện đại đòi hỏi khi sử dụng dịch vụ khách hàng phải có sự hiểu biết về dịch vụ cũng như thiết bị đầu cuối mỗi khách hàng s[r]
 • 69
KẾ TÓAN CÔNG NỢ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG - 7 PPTX

KẾ TÓAN CÔNG NỢ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CTY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG - 7 PPTX

Do đó để đảm bảo tính thống nhất cũng như thể hiện tính chính xác chỉ tiêu này, đồng thời để đơn giản hóa trong tính toán phần tử số nên lấy doanh thu thuần bán hàng. Vì vậy, ta có công thức tính hệ số vòng quay nợ phải thu Tóm lại, qua thực tế tìm hiểu về tình hình hạch toán và phân tích các khỏan phải thu khách hàng tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Đà Nẵng ta thấy việc ghi chép, phản ánh, hạch toán của Công ty rõ ràng cụ thể. Tuy nhiên, khỏan phải thu khách hàng của Công ty trong năm 2001 là quá cao so với doanh thu. Vì vậy vấn đề đặt ra là Công ty phải có những biện pháp hoặc những chính sách thế nào để năng cao hiệu quả của công tác thu hồi nợ. Công ty cần quản lý tốt hơn khỏan phải thu khách hàng, phải xem xét đến biến động hằng ngày của các khoản phải thu khách hàng trên số liệu hạch toán, xác định tính chất thời gian và nguyên nhân phát sinh khoản phải thu đồng thời phát hiện mối quan hệ ràng buộc giữa Công ty đối với các đối tượng phải thu để họ có biện pháp trả nợ nhanh hơn.
 • 8
Sổ theo dõi khách hàng mới đã cập nhật PrEP tình huốc (ED-PrEP)

Sổ theo dõi khách hàng mới đã cập nhật PrEP tình huốc (ED-PrEP)

Để chuyển đổi sang sổ quản lý theo dõi khách hàng PrEP, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị: - Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố phối hợp với các Dự án hỗ trợ thực hi[r]
 • 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

• Công tác tiếp thị – một vấn đề mà hiện nay Sở giao dịch đang bỏ ngỏ – lại là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng nớc ngoài. Đây là một khuyết điểm lớn trong chiến lợc kinh doanh của Sở giao dịch I nói riêng và của NHCTVN nói chung. Công tác Marketing không đợc chú trọng đúng mức, cha có bộ phận chuyên trách làm marketing, ngân hàng cha trực tiếp chủ động đến với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu cụ thể của khách hàng cũng nh sự cung ứng sản phẩm, dịch vụ của các ngân hàng, đối thủ cạnh tranh để trên cơ sở đó điều chỉnh và áp dụng linh hoạt những quy định về thủ tục, lãi suất, phí dịch vụ và chào những sản phẩm ngân hàng thích hợp. Công tác tuyên truyền, giới thiệu, khuếch trơng trên thị trờng còn rất hạn chế, đơn giản. Do đó sức thu hút khách hàng còn thấp. Số l- ợng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Sở giao dịch?
 • 32
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG

SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG

- Tìm hiểu nhu cầu khách hàng - Tiếp cận khách hàng và chào hàng - Nhận đặt đơn hàng và giúp khách hàng làm các thủ tục nếu bán được hàng - Theo dõi quá trình giao hàng từ doanh nghiệp đ[r]
 • 24
TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN VÀ CÁC LỢI ÍCH KINH TẾ – XÃ HỘI MÀ DỰ ÁN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN VÀ CÁC LỢI ÍCH KINH TẾ – XÃ HỘI MÀ DỰ ÁN THỂ ĐẠT ĐƯỢC

ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay nền kinh tế của đất nước đang phát triển rất nhanh .thu nhập của người dân đã được nâng cao rất nhiều .cùng với quá trình tăng trưởng đó nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng tăng lên cả về lượng lẫn về chất .Trước đây thì nhu cầu của người dân chỉ ăn no đủ nhưng khi thu nhập tăng lên thì nhu cầu thị hiều cho ăn uống cũng thay đổi theo .đặc biệt là giới trẻ trong lĩnh vực đồ uống giải khát .Dự án sản xuất và kinh doanh nước ép trái cây tươi đã không còn là mới mẻ ở Việt Nam, Nhưng ko phải vì thế mà chúng tôi bỏ cuộc.Với tư cách là một người chủ dự án thì chúng tôI luôn mang trong mình một tinh thần trách nhiêm rất cao nhằm đem đến cho khách hàng một sự lựa chọn tốt nhất .Sản phẩm của chúng tôi tạo cho các bạn có loại hàng giải khát phù hợp với đời sống kinh tế của người tiêu dùng. Đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
 • 22
SLIDE QUY TRÌNH CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG

SLIDE QUY TRÌNH CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG

THU NỢ, LÃI, PHÍ VÀ XỬ LÝ PHÁT SINH Theo dõi việc thực hiện hợp đồng tín dụng của khách hàng: - Theo dõi trả dõi trả nợ gốc - Theo lãi - Theo dõi trả phí đối với các khoản vay có phí TRA[r]
 • 39
Mô tả công việc Kỹ sư quản lý sản xuất

Mô tả công việc Kỹ sư quản lý sản xuất

Kỹ sư quản lý sản xuất chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất, lên kế hoạch điều tiết sản xuất; Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện hướng dẫn sản xuất; Theo dõi và kiểm tra quá trình vận hành, khắc phục nếu có sự cố xảy ra; Báo cáo kết quả cho cấp trên; Theo dõi PO đặt hàng của khách hàng; Lên kế hoạch giao hàng; Liên hệ với khách hàng khi có vấn đề về giao hàng...
 • 1
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CTY ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN - 4 PPT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CTY ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN - 4 PPT

I. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG: 1. Những nhu cầu cơ bản của khách hàng: - Giá cả sản phẩm: phù hợp với chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại, thường về giá sản phẩm do công ty quy định tuỳ vào loại cà phê mà khách hàng muốn mua, và gồm nhiều yếu tố như tỷ lệ hạt đen, vỡ, tỷ lệ tạp chất, độ ẩm,...
 • 9
BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TIENPHONGBANK

BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TIENPHONGBANK

Thị trường vốn Thị trường vốn Dịch vụ dành riêng cho từng khách hàng bao gồm các gói dịch vụ nâng cao như thu/chi tiền hộ, thực hiện giao dịch tại văn phòng khách hàng, giao dịch qua internet với bất kỳ thời gian nào
 • 23
THỰC TẾ KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

THỰC TẾ KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

2.1.2. Đặc điểm thị trường xuất khẩu Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty xuất nhập khẩu Intimex đã xác định phương trâm kinh doanh của mình là xuất khẩu hàng hoá nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu hợp tác với các nước tiên tiến trên thế giới, Công ty đã tiến hành khảo sát thị trường của nhiều nước trên thế giới, tham gia nhiều hội chợ quốc tế nhằm quảng bá thương hiệu, tích cực cải thiện công tác chăm sóc khách hàng.
 • 40
Đề xuất cải thiện tổ chức dự án Hội nghị khách hàng quốc gia 2013 của PMV

Đề xuất cải thiện tổ chức dự án Hội nghị khách hàng quốc gia 2013 của PMV

 Thiết kế: Vi ệ c thi ế t k ế c ầ n chú tr ọng đế n ki ểu dáng đẹ p và tính d ễ nh ậ n bi ết. Điề u này đượ c t ạ o b ở i s ự đơn giả n và ki ể u cách trong l ắp đặ t ánh sáng trang trí. Thi ế t k ế ngồi tính hi ện đạ i, sang tr ọ ng là đặc trưng củ a cơng ty PMV thì c ũng đượ c pha tr ộ n ki ến trúc độc đáo theo nét truyề n th ố ng Thái Lan, t ạ o điể m nh ấ n, nét riêng
 • 65
BÁO cáo môn hệ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁN 2

BÁO cáo môn hệ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁN 2

Đặc điểm quản lý hệ thống tài khoản: Quản lý phân quyền truy cậpĐặc điểm theo dõi chi tiết các đối tượng: theo dõi theo các đối tượng riêng khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, nhóm khách hàng nhà cung cấpĐặc điểm khai báo số dư ban đầu cho tài khoản và các đối tượng theo dõi chi tiết: khai báo cho từng số dư của từng tài khoản, các đối tượng theo dõi chi tiết theo khu vựcĐặc điểm nhập liệu: nhập liệu trên máy vi tínhĐặc điểm của hệ thống báo cáo: hệ thống báo cáo bao gồm báo cáo tài chính, quỹ, ngân hàng, bán hàng, mua hàng, kho, công cụ dụng cu, tiền lương, thuế, giá thành, tổng hợp, hợp đồng, thủ quỹ, thủ kho, ngân sách, báo cáo đối chiếu.
 • 15
Bản yêu cầu sáng tạo cho copywriter

Bản yêu cầu sáng tạo cho copywriter

được thiết kế dành riêng cho khách hàng của bạn được thiết kế dành riêng cho khách hàng của bạnđược thiết kế dành riêng cho khách hàng của bạnđược thiết kế dành riêng cho khách hàng của bạnđược thiết kế dành riêng cho khách hàng của bạnđược thiết kế dành riêng cho khách hàng của bạnđược thiết kế dành riêng cho khách hàng của bạn
 • 3
THỰC TẾ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

THỰC TẾ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

- Soát xét giấy tờ làm việc của KTV nhằm đánh giá tình hình kinh doanh của khách hàng có được hiểu đúng không? Qúa trình kiểm toán có được thực hiện đúng quy trình kiểm toán không? giấy tờ làm việc có được lưu giữ đầy đủ không. Giấy tờ làm việc của KTV được trưởng đoàn kiểm toán tập hợp, xắp xếp kiểm tra tính đầy đủ, thích hợp yêu cẩu bổ sung những bằng chứng cần thiết và đưa ra ý kiến đánh giá cho cả chu trình, các bút toán điều chỉnh chênh lệch cuối cùng từ đó trưởng đoàn kiểm toán sẽ đưa ra nhận xét chung. Hồ sơ kiểm toán cũng được trưởng đoàn kiểm toán xem xét và đánh giá trong quá trình này.
 • 38
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG SAU SỰ KIỆN PDF

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG SAU SỰ KIỆN PDF

Trình tự giải quyết khiếu nại của khách hàng sau sự kiện Trong nghề tổ chức sự kiện, quản lý khách hàng là một công việc quan trọng. Người quản lý khách hàng là người luôn theo sát khách hàng từ đầu cho đến khi sự kiện kết thúc, thực hiện theo các yêu cầu của họ, giải quyết các tình huống phát sinh và cũng là người nhận những khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.
 • 3
CHIẾN LƯỢC ĐƯA SẢN PHẨM MỚI RA THỊ TRƯỜNG PPSX

CHIẾN LƯỢC ĐƯA SẢN PHẨM MỚI RA THỊ TRƯỜNG PPSX

Thật tuyệt vời nếu như sản phẩm bạn tung ra đánh trúng mong ước của khách hàng từ bấy lâu nay. Chiến lược và chiến thuật marketing riêng biệt nào cho sản phẩm? Bạn sẽ quảng bá cho sản phẩm mới như thế nào? Bạn sẽ bán nó dưới hình thức nào? Ở đâu? Bạn có cần đến nhà phân phối hay trực tiếp bán tới tay người tiêu dùng? Chiến lược marketing nào được sử dụng, truyền thống, nhằm tới từng cá nhân hay trực tiếp? Vai trò của truyền hình, báo chí trong quá trình xâm nhập thị trường? Đó là tất cả những gì bạn phải lưu ý để đạt được mục tiêu bán hàng.
 • 4
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM MỚI

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM MỚI

B ất cứ sản phẩm n ào c ũng có đối tượng khách h àng riêng c ủa nó, bạn không thể bán nh ững mặt hàng cao c ấp cho khách hàng trung lưu hoặc những mặt h àng bình dân thì th ường không được giới thượng lưu để ý. Phân đoạn khách h àng mà b ạn nh ắm tới có thể l à nh ững người hiện đang ti êu dùng m ột sản phẩm tương đồng của đối thủ cạnh tranh hoặc những người th ích cái m ới với đặc tính mới có sức thuyết
 • 4
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÁC NHÀ PHÂN PHỐI INTERNET ISP P10 POTX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÁC NHÀ PHÂN PHỐI INTERNET ISP P10 POTX

Khi khách hàng bắt đầu sử dụng cửa hàng trên Internet của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng thật dễ dàng để theo dõi thói quen mua sắm của khách hàng - phần mềm có thể cho phép bạn có được cái nh[r]
 • 5
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

các bên trong việc giao nhận hàng hoá cũng nh thanh toán tiền hàng. Chính vì vậy, trong khâu này đòi hỏi kế toán phải kiểm tra theo dõi và phản ánh chính xác, kịp thời các khoản chi phí phát sinh, sự biến động của tài sản, sự di chuyển quyền sở hữu về hàng và tiền. Trên cơ sở đó cung cấp các thông tin cần thiết kịp thời cho quản lý và để từ đó đảm bảo tính đúng, tính đủ các khoản chi phí để tính ra giá trị hàng nhập khẩu đúng đắn và nh vậy có thể đánh giá đợc hiệu quả của lô hàng nhập đó.
 • 36
Bản mô tả công việc của kế toán nội bộ

Bản mô tả công việc của kế toán nội bộ

+ Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. + Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với c[r]
 • 3
BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MINH LONG I DOCX

BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MINH LONG I DOCX

I.3.1.2.9 Kế toán ngân hàng Theo dõi các nghiệp vụ phát sinh mà khách hàng chuyển khoản qua ngân hàng từng ngày I.3.1.2.10 Kế toán tiền mặt Theo dõi thu chi tiền mặt, các khoản phải thu, đã thu, đã trả và các khoản phải trả của từng đơn vị và các cá nhân có liên quan. Đôn đốc thu hồi các khoản phải thu và thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn trả, tránh tình trạng chiếm dụng vốn. Cung cấp số liệu trong quá trình lập báo cáo và phân tích các khoản nợ quá hạn.
 • 42
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH DỊCH VỤ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP INTERNET ISP P10 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH DỊCH VỤ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP INTERNET ISP P10 DOCX

Khi khách hàng bắt đầu sử dụng cửa hàng trên Internet của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng thật dễ dàng để theo dõi thói quen mua sắm của khách hàng - phần mềm có thể cho phép bạn có được cái nh[r]
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO LẬP VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHỈ ISP CHO MÁY TÍNH PHẦN 10 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO LẬP VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHỈ ISP CHO MÁY TÍNH PHẦN 10 DOCX

Khi khách hàng bắt đầu sử dụng cửa hàng trên Internet của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng thật dễ dàng để theo dõi thói quen mua sắm của khách hàng - phần mềm có thể cho phép bạn có được cái nh[r]
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam