0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Xem xét những phát hiện qua kiểm toán

ENVIRONMENTAL LIFE CYCLE COSTING - CHAPTER 11 PPTX

ENVIRONMENTAL LIFE CYCLE COSTING - CHAPTER 11 PPTX

7 Phân định trách nhiệm • Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các gian lận và sai sót trong đơn vị thông qua việc xây dựng và duy trì thực hiện thường xuyên hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ
 • 12
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nếu kiểm toán viên kết luận rằng những sai sót có thể là trọng yếu thì cần có biện pháp giảm bớt rủi ro kiểm toán bằng cách tăng cường các thủ tục kiểm tra chi tiết hoặc yêu cầu khách hàng điều chỉnh lại Báo cáo tài chính. Thông thường, Ban Giám đốc khách hàng sẽ điều chỉnh Báo cáo tài chính theo các sai sót đã được xác định. Nếu Ban Giám đốc quyết định không chấp nhận điều chỉnh Báo cáo tài chính và các thủ tục kiểm toán thực hiện thêm không cho phép kiểm toán viên kết luận rằng tổng sai sót chưa được sửa chữa không hợp thành sai sót trọng yếu thì kiểm toán viên cần xem xét sửa đổi lại ý kiến nhận xét cho phù hợp. Nếu, theo kiểm toán viên, tổng sai sót chưa được sửa chữa đang tiến đến gần mức trọng yếu thì kiểm toán viên phải xét xem liệu những sai sót chưa được phát hiện khi kết hợp với tổng sai sót chưa được sửa chữa có vượt quá mức trọng yếu hay không và cũng có thể thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán hoặc đề nghị các bút toán điều chỉnh. Sau đó, như đã trình bày ở mục trước, tuỳ thuộc vào thái độ Ban quản lý của khách hàng, kiểm toán viên quyết định loại ý kiến kiểm toán phù hợp.
 • 30
KIỂM TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

KIỂM TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

* Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản Công việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành sẽ được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp qui của nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ ngành, địa phương về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Số liệu kiểm toán sẽ được kiểm toán viên cùng với khách hàng của công ty và các bên B trao đổi thống nhất trước khi phát hành chính thức. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tiến hành tư vấn cho khách hàng lập báo cáo vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng qui định của nhà nước. Khi cần thiết, kiểm toán viên sẽ phối hợp cùng khách hàng giải trình, bảo vệ báo cáo quyết toán trước cơ quan và đơn vị có thẩm quyền. Các dịch vụ chính của kiểm toán xây dựng cơ bản:
 • 43
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN

Chuyên viên kiểm toán chịu trách nhiệm tham gia và hoàn thành các cuộc kiểm toán đúng thời hạn, phát hiện và đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời để hoàn thiện chính sách quy trình, ngăn chặn, xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ đối với các đơn vị/quy trình thuộc các khối hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên và góp phần nâng cao văn hóa rủi ro tại các đơn vị được kiểm toán qua chất lượng các phát hiện kiểm toán và quá trình tương tác, thảo luận với khách hàng...
 • 2
Mô tả công việc Chuyên viên kiểm toán

Mô tả công việc Chuyên viên kiểm toán

Chuyên viên kiểm toán chịu trách nhiệm tham gia và hoàn thành các cuộc kiểm toán đúng thời hạn, phát hiện và đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời để hoàn thiện chính sách quy trình, ngăn chặn, xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ đối với các đơn vị/quy trình thuộc các khối hỗ trợ Hội sở và các Công ty con/Công ty thành viên và góp phần nâng cao văn hóa rủi ro tại các đơn vị được kiểm toán qua chất lượng các phát hiện kiểm toán và quá trình tương tác, thảo luận với khách hàng...
 • 2
Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính

Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính

Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
 • 118
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
 • 118
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ

Các báo cáo tài chính trình bày thu nhập và những luồng tiền với những chú thích kèm theo phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, một đơn vị, một tổ chức nên luôn là đối tợng quan tâm của các nhà đầu t, chủ sở hữu... Thông tin từ các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tạo cho những ng- ời quan tâm có độ tin cậy để ra các quyết định đầu t, góp vốn, cho vay... Khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, một phơng pháp phân đoạn phổ biến hiện nay là phân chia các báo cáo tài chính thành các chu trình kiểm toán: chu trình huy động và hoàn trả vốn, chu trình tiền lơng và nhân sự, chu trình mua vào và thanh toán, chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình hàng tồn kho, trong mỗi chu trình kiểm toán các nghiệp vụ và số d có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Mối quan hệ giữa các chu trình trong kiểm toán báo cáo tài chính đợc biểu hiện qua Sơ đồ 1-1.
 • 30
BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

Theo cách phân loại này, bằng chứng kiểm toán đợc chia thành: - Bằng chứng kiểm toán do kiểm toán viên khai thác và phát hiện bằng cách: + Kiểm kê tài sản thực tế: Nh biên bản kiểm kê hà[r]
 • 32
87 BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 

87 BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 

Theo cách phân loại này, bằng chứng kiểm toán đợc chia thành: - Bằng chứng kiểm toán do kiểm toán viên khai thác và phát hiện bằng cách: + Kiểm kê tài sản thực tế: Nh biên bản kiểm kê hà[r]
 • 31
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Rủi ro phát hiện phụ thuộc vào: mức độ thích hợp của các bước kiểm toán; tính hợp lí của việc thực hiện quy trình kiểm toán cho mỗi phần hành; mối quan hệ giữa bằng chứng kiểm toán với n[r]
 • 45
LUẬN VĂN: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM POT

LUẬN VĂN: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM POT

Điều cân nhắc cuối cùng nhưng quan trọng nhất của kiểm toán viên khi đánh giá có chấp nhận khách hàng hay không chính là việc xác định khả năng có thể kiểm toán của khách hàng. Khả năng có thể kiểm toán được xác định theo một vài yếu tố chi phối. Chẳng hạn tính thận trọng nghề nghiệp đòi hỏi kiểm toán viên phải đánh giá tính liêm chính của Ban giám đốc và hệ thống kế toán của khách hàng .Hệ thống kế toán của khách hàng phải cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh cho các nghiệp vụ đã phát sinh và đảm bảo rằng tất cả các nghiệp vụ cần được ghi chép thì thực tế cũng đã được ghi lại.Những nghi ngại về hệ thống kế toán có thể làm cho kiểm toán viên kết luận rằng khó có thể có bằng chứng tin cậy và đầy đủ để làm căn cứ cho ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính.
 • 33
VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỂ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

Vận dụng thủ tục kiểm toán để phát hiện gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
 • 120
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA

Phát hiện những cơ hội tiềm tàng để có thể cung cấp thêm dịch vụ cho khách hàng. Kiểm toán viên chính: KTV chính phải là người được cấp giấy phép hành nghề (CPA) hoặc một giấy chứng nhận có giá trị tương đương. Người này sẽ đảm nhiệm những trọng trách chỉ dưới chủ nhiệm kiểm toán bao gồm việc giám sát công việc của các trợ lý (nhân viên) thực hiện hợp đồng kiểm toán lớn với khách hàng có nhiều bộ phận phòng ban hay các chi nhánh hoặc các vụ việc đặc biệt khác. KTV chính sẽ phải báo cáo trực tiếp với người quản lý phụ trách mọi vụ việc kiểm toán. Ngoài những trách nhiệm đề ra cho người trợ lý cao cấp, KTV chính có thể giao thêm một số trách nhiệm để có thể hỗ trợ cho chủ nhiệm kiểm toán bao gồm: xem xét các giấy tờ làm việc sơ bộ, hỗ trợ việc đào tạo các nhân viên ở địa phương, bố trí nhân sự cho các hoạt động kiểm toán, chuẩn bị và phân tích các hoá đơn và các trách nhiệm khác có thể do người quản lý hay người giám đốc giao cho KTV chính có thể được yêu cầu đồng ký vào báo cáo kiểm toán.
 • 39
KHOA KẾ TOÁN BM  KIỂM TOÁN & PHÂN TÍCHĐỀ SỐ 04ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PPSX

KHOA KẾ TOÁN BM KIỂM TOÁN & PHÂN TÍCHĐỀ SỐ 04ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PPSX

Phần II : Trắc nghiệm chọn câu trả lời Đúng/Sai : 1. Mục đích cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ là ngăn chặn các gian lận a. Đúng b. Sai 2. Khi tiến hành kiểm toán bất kỳ một đơn vị nào, kiểm toán viên độc lập có thể không cần xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • 2
Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

- Rủi ro kiểm toán: rủi ro kiểm toán không chỉ được đánh giá ở các phần hành, BCTC hợp nhất còn đặc biệt quan tâm đến rủi ro được xác định ở các công ty con kết hợp với việc xem xét c[r]
 • 21
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Theo quy định của Nghị định 105/2004/NĐ-CP ban hành ngày 30/03/2004 (Điều 10, Chương I) và Luật Kiểm toán độc lập ban hành ngày 29/03/2011 (Điều 37, Chương VI), báo cáo tài chính của các doanh nghiệp FDI phải được kiểm toán bởi các doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Các giao dịch giữa doanh nghiệp với các bên liên kết đều được phản ánh trong hệ thống kế toán và báo cáo tài chính nên các giao dịch này thuộc phạm vi của kiểm toán đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn. Nếu như kiểm toán viên khi kiểm toán thấy rằng các giao dịch có dấu hiệu của chuyển giá thì kiểm toán viên sẽ thực hiện nhiều hơn các biện pháp kiểm toán ngoài chứng từ để thu thập nhiều hơn các bằng chứng kiểm toán để quy kết về giá trị giao dịch. Trường hợp kiểm toán viên thấy việc thu thập bằng chứng để xác minh là không thể thì khi đó sẽ đưa ra ý kiến ngoại trừ. Tuy nhiên trên thực tế, các kiểm toán viên và công ty kiểm toán dường như chỉ mới dừng lại ở việc vận dụng các phương pháp kiểm toán chứng từ như đối chiếu thực tế hạch toán trên sổ kế toán với chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các chứng từ gốc. Các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ có tính chất phức tạp do việc thu thập thông tin so sánh để kết luận hoạt động chuyển giá đòi hỏi kiểm toán viên phải có trình độ hiểu biết rộng cũng như tính tinh vi của hành vi chuyển giá đã khiến cho việc vận dụng các phương pháp này còn gặp phải nhiều khó khăn và hầu như chưa được sử dụng. Chính vì vậy các phát hiện về chuyển giá gần như không có trong các cuộc kiểm toán. Hiện nay kiểm toán các giao dịch giữa các bên liên kết được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính mà chưa có cuộc kiểm toán chuyên đề nào được tiến hành cho các hoạt động có dấu hiệu chuyển giá.
 • 57
TIỂU LUẬN KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG PPT

TIỂU LUẬN KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG PPT

các hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14000. Mỗi sản phẩm đều có chứa các tính năng sau đây, bao gồm: hệ thống quản lý tài liệu, tùy biến đầy đủ, báo cáo bằng văn bản và khả năng xử lý văn bản; các mối liên kết tự động và chấm điểm, tùy chỉnh điểm cho dự thảo, cuối cùng, hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử, tài liệu cấu hình bên trong và bên ngoài, hướng dẫn trên màn hình bao gồm bối cảnh cụ thể của ISO xác minh tài liệu văn bản, kiểm soát và mật khẩu bảo vệ các tính năng mở rộng liên kết đến nhiều địa điểm và người sử dụng các tính năng chẩn đoán đặc biệt mà tự động đánh giá việc hoàn thành và tình trạng của các tài liệu điện tử. Phần mềm này có thể được liên kết với các phần mềm kiểm toán tài chính đề các doanh nghiệp nhỏ có thể quản lý các hệ thống quản lý môi trường và các dữ liệu kiểm toán tài chính của mình. Phần mềm này rất hữu dụng cho các doanh nghiệp nhỏ muốn kết hợp kiểm toán của mình thành công cụ quản lý dữ liệu hiện có với các tiêu chuẩn kiểm toán kết hợp với dữ liệu kiểm toán.
 • 44
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

chiến lợc tổng thể và một phơng pháp tiếp cận tới chi tiết tính chất thời gian dự tính và nội dung một cuộc kiểm toán. Mục tiêu của lập kế hoạch kiểm toán là để có thể thực hiện cuộc kiểm toán một cách có hiệu quả và đúng thời gian dự kiến Lập kế hoạch giúp kiểm toán viên thu thập đợc các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm cơ sở để đa ra các ý kiến xác đáng về BCTC. Dựa vào đó kiểm toán viên có thể hạn chế những sai sót, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả của công việc và giữ vững đợc uy tín nghề nghiệp đối với khách hàng.
 • 23
QĐ-KTNN phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro - HoaTieu.vn

QĐ-KTNN phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro - HoaTieu.vn

- KTVNN phải từ chối đưa ra ý kiến khi: Không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán do sự không chắc chắn hoặc do giới hạn về phạm vi kiểm toán và KTVNN kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể ảnh hưởng trọng yếu và lan tỏa đến BCNSĐP (ảnh hưởng đến phần lớn các yếu tố, khoản mục trên BCNSĐP; hoặc ảnh hưởng đến một số yếu tố, khoản mục quan trọng của BCNSĐP, thông tin tài chính có thể gây thiệt hại cho nhà nước và các đơn vị khác có liên quan và về định tính có thể có yếu tố gian lận cao hơn mức thấp nhất phải truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tù) . Đồng thời trong Báo cáo kiểm toán phải kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra làm rõ, xử lý theo quy định của phát luật và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý cho KTNN.
 • 40
CÔNG TÁC KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CÔNG TÁC KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Mỗi một CTMT đều có mục tiêu xác định rõ ràng và đợc lợng hoá cụ thể. Kết quả thực hiện đợc xem là tốt và có hiệu quả khi mục tiêu của chơng trình đạt tính kinh tế, tức là với một lợng kinh phí tối thiểu mà vẫn hoàn thành đợc CTMT đề ra. Khi tiến hành kiểm toán, KTV phải nắm vững các mục tiêu của chơng trình cả về định tính và định lợng. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu của chơng trình cần phải dựa trên cơ sở mục tiêu của mỗi dự án thuộc CTMT và phải lu ý đến đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu thực hiện của từng nghành, địa phơng, lĩnh vực cụ thể, tránh việc đánh giá cứng nhắc, thiếu khách quan. Mặt khác còn phải kiểm tra xem xét nội dung của các dự án có phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phơng hay không? Căn cứ vào các mục tiêu cụ thể của chơng trình, Kiểm toán viên thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu của chơng trình. Các tiêu chuẩn có thể đợc thể hiện dới dạng các câu hỏi mà KTV phải tìm ra câu trả lời bằng phơng pháp tự tìm kiếm hoặc thông qua phỏng vấn, điều tra. Để có thể thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá hợp lý KTV phải thể hiện rõ các tiêu chí của chơng trình. Chẳng hạn tiêu chí về mù chữ thì trình độ do ngời học đạt đến mức độ nào thì đợc gọi là hết mù chữ… Hơn nữa cần xem xét đến khả năng có thể có sự khác nhau về tiêu chí thực hiện ở mỗi nghành, mỗi địa phơng.
 • 38
 KIỂM TOÁN

KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG CÁC NGHÀNH NGHỀ HIỆN NAY

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TRONG CÁC NGHÀNH NGHỀ HIỆN NAY

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
KIỂM TOÁN

KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
KIỂM TOÁN

KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN "KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM" DOC

Có th ể xem xét đ ánh gía vi ệ c s ử d ụ ng các ngu ồ n l ự c thông qua m ộ t s ố ch ỉ tiêu c ơ b ả n sau: + Các ngu ồ n l ự c v ậ t ch ấ t: v ậ t t ư , máy móc, hàng hoá đượ c huy độ ng t ừ các t ổ ch ứ c, cá nhân để th ự c hi ệ n ch ươ ng trình. Khi ki ể m toán KTV c ầ n ph ả i xác đị nh tính ch ấ t và giá tr ị c ủ a các ngu ồ n l ự c này, đ ánh giá vi ệ c s ử d ụ ng nó vào th ự c hi ệ n ch ươ ng trình có kinh t ế và h ợ p lý hay không? Các đơ n v ị qu ả n lý và th ự c hi ệ n ch ươ ng trình đ ã bi ế t cách khai thác, huy độ ng và qu ả n lý t ố t các ngu ồ n l ự c v ậ t ch ấ t hay ch ư a?
 • 41
XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
Kiểm toán.doc

Kiểm toán.doc

Như vậy, phương pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kin[r]
 • 43
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN

Như vậy, phương pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kin[r]
 • 45
KIỂM TOÁN

KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ KHÁCH THỂ KIỂM TOÁN

ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ KHÁCH THỂ KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
SAI SÓT TRONG KIỂM TOÁN DOCX

SAI SÓT TRONG KIỂM TOÁN DOCX

-Khó phát hiện, Kiểm tra -Dễ phát hiện, dễ kiểm tra. 2.Trách nhiệm đối với sai sót *Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý sai sót trong đơn vị thông qua việc xây dựng và duy trì thực hiện thường xuyên hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp. Do hạn chế vốn có của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ nên khó có thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra gian lận hoặc sai sót.
 • 18
RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

Để đánh giá rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên phải xem xét khả năng công ty có thể cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng cao cho khách hàng không, tính liêm chính của b[r]
 • 35
KIỂM TOÁN VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ TRÌNH BÀY GIÁ TRỊ HỢP LÝ (2005) POTX

KIỂM TOÁN VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ TRÌNH BÀY GIÁ TRỊ HỢP LÝ (2005) POTX

kiện, các giao dịch kinh doanh và những thay đổi của các tình huống phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày xác định giá trị hợp lý đến ngày báo cáo. d) Một số công cụ nợ phải có tài sản thế chấp và các công cụ nợ này phải được ghi nhận theo giá trị hợp lý hoặc phải đánh giá tổn thất tài sản. Nếu tài sản thế chấp này là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá trị hợp lý hay xác định giá trị ghi sổ của khoản đầu tư, kiểm toán viên cần thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu, giá trị, quyền và khả năng chuyển đổi của tài sản thế chấp, bao gồm cả việc cân nhắc xem liệu các hợp đồng thế chấp đã có đủ chưa và xem xét liệu những thuyết minh về tài sản thế chấp đã được thực hiện theo đúng quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán hay không.
 • 16
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN VỚI DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ PHÁ SẢN

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN VỚI DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ PHÁ SẢN

Nếu việc áp dụng giả định hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán là phù hợp nhưng tồn tại sự không chắc chắn trọng yếu, kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần phải xem xét liệu bá[r]
 • 38
XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

 Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán Kiểm toán viên dựa vào mức trọng yếu để xác định mức độ trung thực, hợp lý của các thông tin trên BCTC và đánh giá ảnh hưởng của các sai sót đến BCTC để đưa ra ý kiến cho phù hợp. Nếu kiểm toán viên phát hiện thấy một sai phạm trọng yếu thì phải đề nghị khách hàng điều chỉnh. Nếu kiểm toán viên cho là cần thiết mà khách hàng từ chối điều chỉnh thì kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần, ý kiến ngoại trừ hoặc ý kiến trái ngược tuỳ theo mức độ trọng yếu của sai phạm. Vì vậy, kiểm toán viên cần phải có sự hiểu biết về tính trọng yếu và thực hiện đánh giá trọng yếu một cách đầy đủ.
 • 30
VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TOÁN

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TOÁN

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 38
82 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

82 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

Nh vậy, phơng pháp đối chiếu logic sẽ rất hữu ích trong việc giúp kiểm toán viên phát hiện một cách nhanh nhất các gian lận, sai sót khi tiến hành xem xét khái quát các mối quan hệ kinh [r]
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ