0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thủ tục phân tích

Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong tư pháp la mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS việt nam

Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong tư pháp la mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS việt nam

Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong Tư pháp La Mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS Việt Nam.Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong Tư pháp La Mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS Việt Nam.Phân tích bản chất thủ tục tố tụng công thức trong Tư pháp La Mã và liên hệ với thủ tục rút gọn trong pháp luật TTDS Việt Nam.
 • 1
GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HẦNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LÊ TRỌNG TẤN

GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HẦNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LÊ TRỌNG TẤN

TRANG 12 _ Nguồn : NHTMCP Quân Đội _ _1.2 PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ TỪNG QUY TRÌNH CHO VAY._ TIẾP THỊ VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT HỒ SƠ HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC VAY VỐN GIẢI[r]
 • 40
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán Việt Nam
 • 117
104 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

104 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

104 Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam
 • 134
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán Việt Nam
 • 117
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN

Thể hiện:  _TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN:_ Bằng việc thu thập các thông tin tài chính, thông tin phi tài chính về khách hàng kết hợp với thủ tục phân tích ngang và phân tích d[r]
 • 33
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁP CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁP CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC hợp nhất: các thủ tục thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất trong đó có trình bày các ví dụ. cụ thể cho các [r]
 • 5
27 THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

27 THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM

27 Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Việt Nam
 • 117
Phân tích hình thức, điều kiện và thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư.

Phân tích hình thức, điều kiện và thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư.

Phân tích hình thức, điều kiện và thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư.Phân tích hình thức, điều kiện và thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư.
 • 1
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về thủ tục hải quan điện tử, quy trình thủ tục hải quan điện tử khẳng định sự cần thiết phải áp dụng thủ tục hải quan điện tử, nghiên cứu lịch sử hình thành và cơ sở pháp lý của thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam; phân tích, đánh giá một cách khách quan thực trạng tình hình thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 3
HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 520: "Thủ tục phân tích là việc phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan trọng, qua đó tìm ra những xu hướng biến động và tìm ra những mối [r]
 • 28
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

và h ướ ng d ẫ n thi hành m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Lu ậ t Giáo d ụ c; Quy ế t đị nh 07/2009/Q Đ -TTg ngày 15/01/2009 c ủ a Th ủ t ướ ng Chính ph ủ Ban hành đ i ề u ki ệ n và th ủ t ụ c thành l ậ p, đ ình ch ỉ ho ạ t độ ng, sáp nh ậ p, chia tách, gi ả i th ể tr ườ ng đạ i h ọ c; Quy ế t đị nh s ố 2368 ngày 09/5/2007 c ủ a B ộ tr ưở ng B ộ Giáo d ụ c – Đ ào t ạ o. Ngoài ra Th ủ t ụ c thành l ậ p tr ườ ng đạ i h ọ c còn đượ c quy đị nh trong Lu ậ t Đầ u t ư ngày 29/11/2005; Ngh ị đị nh 108/2006/N Đ -CP ngày 22 tháng 9 n ă m 2006 c ủ a Chính ph ủ quy đị nh chi ti ế t và h ướ ng d ẫ n thi hành m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Lu ậ t Đầ u t ư . Đ ây là lo ạ i th ủ t ụ c hành chính ph ứ c t ạ p nh ấ t và hi ệ n đ ang gây nhi ề u tranh cãi nh ấ t trên th ự c t ế . Chúng tôi t ậ p trung phân tích m ộ t s ố v ấ n đề v ướ ng m ắ c trong Th ủ t ụ c thành l ậ p tr ườ ng đạ i h ọ c, b ở i nh ữ ng v ướ ng m ắ c này có th ể tìm th ấ y trong các Th ủ t ụ c thành l ậ p các c ơ s ở giáo d ụ c khác (cao đẳ ng, Trung c ấ p chuyên nghi ệ p, c ơ s ở giáo d ụ c liên k ế t):
 • 29
Tạm ngừng phiên tòa trong tố tụng dân sự

Tạm ngừng phiên tòa trong tố tụng dân sự

Từ những phân tích trên đây, chúng tôi cho rằng, theo quy định hiện hành, thời hạn tạm ngừng phiên tòa không quá 01 tháng là phù hợp. Bởi lẽ, nếu căn cứ tạm ngừng phiên tòa vẫn còn mà Tòa án chưa thể xét xử lại vụ án thì Tòa án hoàn toàn có quyền tạm đình chỉ giải quyết vụ án vì lý do hết thời hạn tạm ngừng mà căn cứ tạm ngừng chưa được khắc phục. Chúng tôi cho rằng, nếu để thời hạn tạm ngừng quá dài sẽ không đảm bảo tính liên tục, kịp thời trong xét xử tại phiên tòa gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự.
 • 7
ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

BẢNG PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH CÁC CHỨC NĂNG, TÁC NHÂN VÀ HỒSƠ_ ĐỘNG TỪ + BỔ NGỮ DANH TỪ NHẬN XÉT Nộp phiếu hoàn tất thủ tục Phiếu hoàn tất thủ tục Sinh viên Nhân viên phòng kế hoạch tài chính [r]
 • 72
TÊN ĐỀ TÀI THỦ TỤC PHN TÍCH P DỤNG TRONG KIỂM TỐN BO CO TI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TỐN MỸ POTX

TÊN ĐỀ TÀI THỦ TỤC PHN TÍCH P DỤNG TRONG KIỂM TỐN BO CO TI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TỐN MỸ POTX

M ụ c tiu: Phn tích tình hình ti chính doanh nghiệp nĩi chung l một trong những lĩnh vực rất quan trọng khơng những được quan tâm bởi các nhà quản trị mà cịn rất nhiều đối tượng có quyền lợi kinh tế liên quan đến doanh nghiệp. Trong kiểm toán nói riêng, việc phân tích được xem xét dưới những góc độ và phạm vi khác nhau nhằm phục vụ cho những mục tiêu nhất định trong từng giai đoạn của quy trình kiểm tốn như: Đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, khả năng hoạt động liên tục trong giai đoạn lập kế hoạch cũng như hạn chế những rủi ro phát hiện trong giai đoạn thực hiện kiểm toán và đưa ra những kết luận cuối cùng khi hoàn thành kiểm toán.
 • 6
Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán VN.DOC

Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán VN.DOC

Trong sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trờng, sự thành công của mỗi công ty đợc quyết định bởi nhiều yếu tố. Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, phơng pháp kiểm toán đóng vai trò hết sức quan trọng, ảnh hởng trực tiếp tới chất lợng phục vụ và đem lại thành công của công ty. Nhận thức đợc điều đó, VACO đã sớm áp dụng các phơng pháp kiểm toán trong hệ thống kiểm toán AS/2, trong đó có thủ tục phân tích đợc thực hiện đầy đủ trong cả ba giai đoạn của cuộc kiểm toán: Thủ tục phân tích sơ bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, thủ tục phân tích chi tiết trong giai đoạn thực hiện kiểm toán và thủ tục phân tích soát xét trong giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán. Việc tiến hành thủ tục phân tích trong cả ba giai đoạn của cuộc kiểm toán thể hiện Công ty đã tuân thủ theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế về thủ tục phân tích và đặc biệt nó đã chứng tỏ đợc rằng VACO đã nắm bắt và đánh giá đúng mức tầm quan trọng của thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
 • 117
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU KINH DOANH

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU KINH DOANH

Trong qúa trình học tập và nghiên cứu quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất nhập khẩu kinh doanh của 2 công ty TNHH DLH (VIỆT NAM)và công ty TNHH OLAM (VIỆT NAM) chúng em biết được các quy trình làm thủ tục hài quan điện tử mà 2 công ty đang thực hiện không nằm ngoài mục đích đem lại sự hài lòng cho khách hàng, giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện và đã phần nào thể hiện được tính chuyên nghiệp cũng như đã có nhiều sự cải tiến. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này đang có những thay đổi theo hướng hoàn thiện hơn trong mỗi quy trình làm thủ tục xuất nhập hàng nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn về mặt khách quan và chủ quan đã phần nào hạn chế sự phát triển của ngành Hải quan nói chung và của công ty TNHH DLH (VIỆT NAM)và công ty TNHH OLAM (VIỆT NAM) nói riêng mà rất cần có sự quan tâm, có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà Nước và sự nỗ lực của bản thân công ty để có thể giúp cho cá doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong tương lai.
 • 39
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
 • 121
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT  THẨM ĐỊNH DỰ ÁN PART 3 PPTX

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT THẨM ĐỊNH DỰ ÁN PART 3 PPTX

Yêu c ầ u đ ịi h ỏ i quá trình quy ế t đị nh ph ả i d ự a vào d ữ li ệ u liên quan đượ c s ử d ụ ng càng khách quan càng t ố t ( Đặ c đ i ể m 2) cĩ th ể d ườ ng nh ư hi ể n nhiên, tuy th ế c ũ ng c ầ n xem xét thêm. Tính h ợ p lý hình th ứ c khơng đ ịi h ỏ i thơng tin ph ả i đầ y đủ , hồn tồn khách quan và th ậ m chí là ch ắ c ch ắ n. C ụ m t ừ “càng khách quan càng t ố t” hay nĩi theo ti ế ng Anh là “khách quan nh ư cĩ th ể ” cĩ nh ữ ng ch ữ “nh ư cĩ th ể th ậ t quan tr ọ ng; nĩ tính đế n nh ữ ng gi ớ i h ạ n c ủ a tình tr ạ ng liên quan đế n quy ế t đị nh trên th ự c t ế , trong đ ĩ các ngu ồ n l ự c tài chính để thu nh ậ n thơng tin th ườ ng r ấ t h ạ n ch ế . Phù h ợ p v ớ i s ự đị nh h ướ ng theo m ụ c tiêu c ủ a các quy ế t đị nh h ợ p lý theo hình th ứ c, phân tích chi phí-l ợ i ích đượ c s ử d ụ ng tr ướ c khi thu nh ậ n thơng tin. T ầ m quan tr ọ ng v ề tài chính và m ứ c độ r ủ i ro, mà m ộ t v ấ n đề th ể hi ệ n, s ẽ xác đị nh bao nhiêu chi tiêu vào vi ệ c thu nh ậ n thơng tin đượ c bi ệ n minh là chính đ áng. Th ủ t ụ c đượ c t ổ ch ứ c chu đ áo và cĩ h ệ th ố ng và nh ữ ng nguyên t ắ c cĩ th ứ t ự rõ ràng ( Đặ c
 • 12
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam.pdf
 • 134
Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua

Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua

Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua.
 • 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trong giai đoạn này KTV soát xét lại bảng cân đối thử, BCTC và các thuyết minh kèm theo để xét đoán sự đầy đủ của bằng chứng thu được để lý giải cho những biến động bất thường hoặc những biến động không mong đợi và đánh giá lại xem có mối quan hệ bất thường nào chưa được điều tra hay không. Nếu khi soát xét phát hiện một vài số dư, khoản mục bất thường mà chua được lý giải hợp lý có thể ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC của khách hàng thì KTV phải thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung trước khi đưa ra ý kiến kiểm toán ( KTV có thể yêu cầu thông tin về quyết định của hội đồng cổ đông, của cuộc họp hội đồng quản trị, ban giám đốc…có thể ảnh hưởng đến BCTC)
 • 20
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC _ Mức độ tin cậy vào kết quả của thủ tục phân tích phụ thuộc vào tính trọng yếu của các tài khoản hoặc loại nghiệp vụ, vào các t[r]
 • 19
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC _ Mức độ tin cậy vào kết quả của thủ tục phân tích phụ thuộc vào tính trọng yếu của các tài khoản hoặc loại nghiệp vụ, vào các t[r]
 • 19
 VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thủ tục phân tích chính là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để thực hiện những mục tiêu đó Các thủ tục phân tích sử dụng cho việc lập kế hoạch kiểm toán nhằm hướng tới các mục tiêu s[r]
 • 43
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 520: Quy trình phân tích

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 520: Quy trình phân tích

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 520: Quy trình phân tích với mục đích quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến quy trình (thủ tục) phân tích trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 4
Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và kiến nghị hoàn thiện

Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và kiến nghị hoàn thiện

Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và kiến nghị hoàn thiện.Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và kiến nghị hoàn thiện.Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và kiến nghị hoàn thiện.Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và kiến nghị hoàn thiện.
 • 1
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Từ kết quả phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, đặc biệt qua phân tích cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán nợ và tỷ suất lợi nhuận cho thấy tình hình hoạt động của Doanh nghiệp đang chứa đựng rất nhiều rủi ro và không được khả quan vì khả năng chủ động trong tài chính rất thấp. Doanh nghiệp đang vay nợ khá nhiều, kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ đồng thời khả năng thanh toán hiện hành rất thấp. Điều này ảnh hưởng tới giả định hoạt động liên tục của Công ty, khả năng hoạt động liên tục có được bảo đảm hay không còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng tài trợ và tham gia đóng góp của các nhà đầu tư trong tương lai gần. KTV đã thu thập thêm các thông tin từ phía các nhà đầu tư về việc hỗ trợ tài chính cho Doanh nghiệp thông qua phỏng vấn Ban quản lý và xem xét thêm tình hình tài chính của Công ty cho tới ngày thực hiện kiểm toán. KTV thấy rằng khả năng hoạt động liên tục vẫn được bảo đảm vì các nhà đầu tư đang có kế hoạch tăng số vốn góp để tài trợ thêm cho doanh nghiệp trang trải các khoản nợ đến hạn.
 • 34
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ CHI NHÁNH MIỀN TÂY

liên quan, nhưng bản thân các nghiệp vụ cũng như t ình hình th ực hiện các văn b ản pháp lý không phải là đối tượng trực tiếp của kiểm toán BCTC. Do v ậy, vi ệc xem xét các mặt, các yếu tố n ày trong th ực trạng t ài chính ch ỉ trên góc độ l iên quan đến thông tin tr ên B ảng khai tài chính và được chọn lọc qua điều tra, đối chiếu phân tích thực tế tại khách th ể kiểm toán.
 • 93
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phân tích nguyên nhân chênh lệch: Chênh lệch phát sinh có thể do số dư tài khoản hay loại nghiệp vụ được kiểm toán chứa đựng sai sót nhưng cũng có thể chênh lệch được hình thành từ chính những ước tính trong phân tích. Do đó, lời giải thích cần được tìm hiểu từ những nhân viên của khách thể kiểm toán, ít nhất là những minh chứng cho những vấn đề quan trọng. Nếu qua tiếp xúc vẫn không có được lời giải thích hợp lý thì cần xem xét quá trình triển khai thủ tục phân tích thì lời giải và bằng chứng cần được giải quyết qua các thủ tục kiểm tra chi tiết số liệu.
 • 41
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mặt khác, cùng với các quan hệ nội tại, Bảng khai tài chính còn chứa đựng những mối quan hệ về tài chính và quản lý và từ đó - về quan hệ chủ thể - khách thể kiểm toán. Theo nguyên tắc chung về tổ chức kế toán, Bảng khai tài chính của mỗi đơn vị được lập ra trước hết từ các đơn vị kế toán cơ sở. Các đơn vị này có thể là một đơn vị độc lập riêng biệt hoặc là đơn vị thành viên của đơn vị hợp nhất, song đều có tư cách pháp nhân. Vì vậy, trong mọi trường hợp, khách thể kiểm toán cần được “pháp lý hoá” trong từng cuộc kiểm toán cụ thể thông qua hợp đồng kiểm toán (với kiểm toán độc lập) hoặc quyết định kiểm toán (với kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán nội bộ). Nói cách khác, khách thể kiểm toán là những thực thể kinh tế tương đối độc lập, có nhu cầu xác minh các bảng khai tài chính. Thông thường, kiểm toán tài chính được thực hiện bởi kiểm toán độc lập, hoặc kiểm toán nhà nước. Trong một số trường hợp, chủ thể kiểm toán có thể là kiểm toán nội bộ của những đơn vị có qui mô lớn với nhiều bộ phận thành viên cơ sở. Trên thực tế, công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các tổ chức chuyên nghiệp thực hiện. Từ sự phân tích trên cho thấy, mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán là mối quan hệ ngoại kiểm, qua đó chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến được thực hiện một cách khách quan, làm cho hoạt động kiểm toán tài chính mang tính độc lập và hiệu quả cao.
 • 29
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán AFA

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán AFA

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán AFA tại các công ty khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích tại Công ty AFA.
 • 24
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán AFA

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán AFA

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán AFA tại các công ty khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích tại Công ty AFA.
 • 24
THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ERNST & YOUNG!

THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ERNST & YOUNG!

Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Ernst & Young!
 • 87
VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU

VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU

Vận dụng thủ tục phân tích với kiểm toán khoản mục doanh thu.doc
 • 113
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam
 • 134
Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch bảo tài sản và kiến nghị hoàn thiện

Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch bảo tài sản và kiến nghị hoàn thiện

Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Trung tâm đăng ký giao dịch bảo tài sản và kiến nghị hoàn thiện.Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Trung tâm đăng ký giao dịch bảo tài sản và kiến nghị hoàn thiện.Phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Trung tâm đăng ký giao dịch bảo tài sản và kiến nghị hoàn thiện.
 • 1
Phân tích nguyên tắc việc xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân có hội thẩm tham gia trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn khoản 1 điều 103 hiến pháp 2013

Phân tích nguyên tắc việc xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân có hội thẩm tham gia trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn khoản 1 điều 103 hiến pháp 2013

Phân tích nguyên tắc “Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn” (Khoản 1 Điều 103 Hiến pháp 2013).Phân tích nguyên tắc “Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn” (Khoản 1 Điều 103 Hiến pháp 2013).Phân tích nguyên tắc “Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn” (Khoản 1 Điều 103 Hiến pháp 2013).Phân tích nguyên tắc “Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn” (Khoản 1 Điều 103 Hiến pháp 2013).
 • 1
ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

¬ Về cơ bản, các loại thủ tục phân tích khác nhau ở một số điểm sau: CHỈ TIÊU SO SÁNH PHÂN TÍCH XU HƯỚNG PHÂN TÍCH TỶ SUẤT PHÂN TÍCH DỰ BÁO Nguyên tắc Phân tích sự thay đổi của các số dư[r]
 • 134

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015