0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Mục tiêu trong kiểm toán Báo cáo tài chính

MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH _Theo Chuẩn mực Kiểm toán số 200, mục tiêu kiểm toán được_ định nghĩa như sau: “Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán vi[r]
 • 45
Thảo luận kiểm toán căn bản  CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁN và báo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

Thảo luận kiểm toán căn bản CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁNbáo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu thuyết minh trên BCTC. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên bao gồm đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp liên quan đến việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế,tuy nhiên không nhằm mục đich đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính thích hợp của các ước tính kế toán của Ban tổng giám đốc ngân hàng cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
 • 38
375 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACCAGROUP

375 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACCAGROUP

375 Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACCAGroup
 • 82
374 KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THỰC HIỆN

374 KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ THỰC HIỆN

374 Kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế thực hiện
 • 81
368 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACCAGROUP

368 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACCAGROUP

368 Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACCAGroup
 • 98
342 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACCAGROUP

342 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACCAGROUP

342 Hoàn thiện kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACCAGroup
 • 82
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
 • 109
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ATICVIETNAM

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ATICVIETNAM

TNBQ đầu người/tháng 1 0,9 1,2 1,5 2,3 Bảng trên là kết quả kinh doanh của công ty trong 5 năm 2002-2006 theo “Báo cáo tổng kết công tác năm 2006 và tổng kết 5 năm 2002-2006”. Từ bảng trên ta có thể thấy: doanh thu của công ty tăng đều đặn trong các năm và tăng nhanh trong 2 năm 2005 và 2006. Năm 2002, doanh thu đạt thấp nhất bởi do công ty mới được thành lập, còn nhiều vấn đề chưa hoàn chỉnh. Nhưng đến năm 2003, doanh thu đã tăng lên được 205 triệu đồng so với năm 2002 tức là đạt khoảng 110% so với năm 2002. Năm 2004 doanh thu đã tăng so với năm 2003 là 469 triệu đồng hay đạt 122.7%. Năm 2005 đã tăng thêm 615 triệu đồng hay đạt 124.2% và năm 2006 doanh thu đã tăng cao, đạt 4000 triệu đồng tức là tăng thêm 851 triệu đồng hay 127% so với năm 2005. Doanh thu ngày càng tăng cao là do có rất nhiều yếu tố như: số lượng khách hàng của công ty ngày càng gia tăng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp cần có báo cáo kiểm toán khi công bố báo cáo tài chính. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty lại không tăng mà có xu hướng giảm trong năm 2003 và bắt đầu tăng ổn định trong 3
 • 29
Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Yêu cầu: Cho biết đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính gắn với doanh nghiệp. Gắn với đặc điểm kinh doanh và báo cáo tài chính kì gần nhất của đơn vị được giao, đánh giá khoản mục nào là trọng yếu. Kiểm toán báo cáo tài chính có những dạng ý kiến kiểm toán nào. Phân tích và đánh giá ý kiến của kiểm toán trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho năm tài chính gần nhất.
 • 29
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
 • 109
Hoàn thiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

Hoàn thiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toánkiểm toán

Thứ ba là khó khăn trong bản thân Công ty. Do hoạt động kiểm toán của Công ty không ngừng đợc mở rộng và nâng cao nên điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ cho cuộc kiểm toán cha đáp ứng đầy đủ. Những phơng tiện cần thiết nh máy tính xách tay cha đợc trang bị đầy đủ cho kiểm toán viên. Điều kiện phòng làm việc còn cha tốt. Vào mùa kiểm toán thờng xuyên xảy ra tình trạng thiếu kiểm toán viên hoặc các kiểm toán viên của Công ty phải làm việc thêm giờ, ngoài giờ để hoàn thành công việc. Trên đây chính là những khó khăn, thách thức chủ yếu mà AASC gặp phải trên con đờng phát triển của mình. Để hoàn thành đợc các mục tiêu đề ra trong những năm sắp tới là củng cố và mở rộng thị trờng, duy trì tốc độ phát triển, nâng cao trình độ của kiểm toán viên để đạt tới trình độ quốc tế; cung cấp các dịch vụ với chất lợng cao, tạo niềm tin của khách hàng đối với tính trung thực, khách quan, bảo mật, tính độc lập, kiến thức chuyên môn của AASC; giữ vững vị trí là một Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam và có thể cạnh tranh đợc với các Công ty kiểm toán nớc ngoài thì Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên của AASC phải cùng nhau giải quyết những khó khăn, thách thức này.
 • 99
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁNBÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 45
HOÀN THIỆN VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Hoàn thiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
 • 99
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 32
Bài tập Kiểm toán Báo cáo tài chính

Bài tập Kiểm toán Báo cáo tài chính

câu trả lời đúng nhất trong các câu sau1. Mục đích chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:a. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảb. Khẳng định các báo cáo tài chính không có sai sótc. Giúp các doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuếd. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực, hợp lý củacác báo cáo tài chính2. Các doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu cung cấp dịch vụ:a. Kiểm toán tính tuân thủb. Kiểm toán hoạt độngc. Kiểm toán báo cáo tài chínhd. Kiểm toán liên kết3. Kết quả kiểm toán báo cáo tcâu trả lời đúng nhất trong các câu sau1. Mục đích chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:a. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảb. Khẳng định các báo cáo tài chính không có sai sótc. Giúp các doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuếd. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực, hợp lý củacác báo cáo tài chính2. Các doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu cung cấp dịch vụ:a. Kiểm toán tính tuân thủb. Kiểm toán hoạt độngc. Kiểm toán báo cáo tài chínhd. Kiểm toán liên kết3. Kết quả kiểm toán báo cáo t
 • 28
TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
 • 60
TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
 • 60
TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
 • 60
348 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACCAGROUP

348 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACCAGROUP

348 Hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACCAGroup
 • 68
HOÀN THIỆN VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN

Hoàn thiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán & kiểm toán
 • 99
TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
 • 93
TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
 • 93
TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
 • 93
TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
 • 89
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Chương I: Lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính.Chương II: Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tư vấn xâ
 • 112
KIỂM TOÁN CHU TRÌNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XYZ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN doc

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XYZ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN doc

gian m ở cửa văn ph òng làm vi ệc, Ban giám đốc phải đảm bảo rằng những người ki ểm toán vi ên c ần phỏng vấn sẽ được triệu tập khi kiểm toán vi ên yêu c ầu, địa chỉ nh ững người giao dịch với đơn vị được cung cấp kịp thời... khi ký kết hợp đồng với Ban giám đốc Công ty khách hàng, đề nghị Ban Giám Đốc khách h àng ghi nh ận v à th ực hiện y êu c ầu của kiểm toán vi ên sau m ỗi buổi l àm vi ệc. Tạo thuận lợi cho kiểm
 • 66
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Bài viết dưới đây giới thiệu một số thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC; các chu trình kiểm toán Báo cáo tài chính, phương pháp, quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 7
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 “Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ“ : Kiểm toán viên phải sử dụng khả năng xét đoán chuyên môn của mình để đánh giá rủi ro kiểm toán và xác định các thủ tục kiểm toán nhằm giảm rủi ro kiểm toán xuống mức thấp tới mức có thể chấp nhận đợc. Rủi ro kiểm toán phải đợc xác định trớc khi lập kế hoạch và trớc khi thực hiện kiểm toán, mức rủi ro này đợc xác định phụ thuộc vào hai yếu tố: mức độ mà theo đó ngời sử dụng bên ngoài tin tởng vào BCTC và khả năng khách hàng sẽ gặp khó khăn về tài chính sau khi Báo cáo kiểm toán đợc công bố. Khi đánh giá rủi ro đối với khoản mục CPSX SP, KTV thờng quan tâm tới rủi ro sau: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện.
 • 28
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: BÀI 6 - TS. PHẠM THANH THỦY

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN CĂN BẢN: BÀI 6 - TS. PHẠM THANH THỦY

KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ VAI TRÒ • Kế hoạch kiểm toán phù hợp sẽ đem lại lợi ích cho việc kiểm toán báo cáo tài chính; • Trợ giúp kiểm toán viên trong việc quan tâm đúng mức đến cá[r]
 • 28
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))
 • 186
CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TMU

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH1.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “Tài sản bằng tiền” trong kiểm toán báo cáo tài chính?( 9 Ý CHÍNH)2.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán kiểm toán khoản mục “Hàng tồn kho” trong kiểm toán báo cáo tài chính?3.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “Tài sản cố định hữu hình” trong kiểm toán báo cáo tài chính? 4.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “ Vay và nợ thuê tài chính” trong kiểm toán báo cáo tài chính?
 • 21
LUẬN VĂN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN

LUẬN VĂN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN

 Đánh giá ban đầu về hoạt động có hiệu quả hay không hiệu quả của hệ th ống kiểm soát nội bộ đối với chi p hí ho ạt động để lập kế hoạch cho việc thực hiện ki ểm toán khoản mục chi phí hoạt động. Kiểm toán vi ên c ần phải xác định mục ti êu ki ểm soát đặc thù đối với khoản mục chi phí hoạt động tại khách h àng, t ừ đó xác định quá tr ình ki ểm soát chủ yếu tương ứng để đạt được mục tiêu đó. Qua đó, đánh giá các nhược điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách xem xét sự vắng mặt c ủa quá tr ình ki ểm soát chính. Từ đó, KTV đưa ra được nhận định ban đầu về tính hi ệu quả của hệ thống KSNB đối với khoản mục chi phí hoạt động. N ếu như hệ th ống KSNB được đánh giá l à kém hi ệu quả th ì đồng nghĩa các thử nghiệm cơ bản c ần được tăng cường để đảm bảo tính đầy đủ v à phù h ợp của bằng chứng cho kết lu ận kiểm toán và ngược lại.
 • 120
KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AAC

KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN AAC

_1.1.3.Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính_ Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 – Mục tiêu tổng thể của KTV và DN kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Na[r]
 • 115
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện
 • 84
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHKIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Các sự kiện trên có thể ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được phát sinh theo 3 giai đoạn: các sự kiện phát sinh đến ngày ký báo cáo kiểm toán, các sự kiện được phát hiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán nhưng trước ngày công bố Báo cáo tài chính và các sự kiện được phát hiện sau ngày công bố Báo cáo tài chính. Theo đó, Kiểm toán viên phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định tất cả những sự kiện đã phát sinh đến ngày ký báo cáo kiểm toán xét thấy có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và phải yêu cầu đơn vị điều chỉnh hoặc thuyết minh trong Báo cáo tài chính. Trường hợp Kiểm toán viên biết được có sự kiện có ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính phát sinh sau ngày ký Báo cáo kiểm toán nhưng trước ngày công bố báo cáo tài chính hoặc sau ngày công bố báo cáo tài chính, thì phải cân nhắc xem có nên sửa lại Báo cáo tài chínhBáo cáo kiểm toán hay không và thảo luận vấn đề này với giám đốc của đơn vị được kiểm toán để có những biện pháp thích hợp tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.
 • 29
Tiểu luận kiểm toán báo cáo tài chính

Tiểu luận kiểm toán báo cáo tài chính

Trải qua nhiều năm xõy dựng và phỏt triển nhà mỏy đó cú nhiều thăng trầm xong cũng cú những bước phỏt triển đỏng kể. Nhà mỏy đó đứng vững và thớch nghi được với cơ chế thị trường trong giai đoạn hiện nay. Tuy cơ sở vật chất cũn thiếu thốn nhưng được sự đầu tư của nhà mỏy và cỏn bộ nhõn viờn đó đồng tõm cựng ban lónh đạo nhà mỏy tỡm ra phương hướng chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra của mỡnh. Mọi chớnh sỏch đối với nhà nước và người lao động được thực hiện đầy đủ. Quy mụ hoạt động của nhà mỏy ngày càng mở rộng, đội ngũ cỏn bộ CNV được bổ sung thờm về cơ cấu số lượng và ngành nghề đem lại thu nhập tương đối ổn định cho cỏn bộ CNV trong nhà mỏy. Đến nay nhà mỏy đó khẳng định dược thế mạnh của mỡnh trong ngành cũng như ngoài xó hội.
 • 38
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)
 • 186
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
 • 88
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

3.1. Đánh giá chung về quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện Qua thực tế cuộc kiểm toán khoản mục doanh thu tại khách hàng ABC có thể thấy nhìn chung công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL đã thực hiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu khá tốt. Hiện nay công ty đang sử dụng chương trình kiểm toán mẫu của VACPA và được các thành viên trong công ty trong quá trình kiểm toán bổ sung thêm cho phù hợp hơn với điều kiện công ty làm chương trình kiểm toán cho các cuộc kiểm toán của mình. Chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu được thiết kế khá chi tiết và hoàn chỉnh. Việc thực hiện kiểm toán theo chương trình kiểm toán doanh thu mẫu được thực hiện tương đối đầy đủ và tạo ra sự tin tưởng cao đối với kết quả kiểm toán do kiểm toán viên thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình kiểm toán khoản mục doanh thu vẫn còn tồn tại một số nhược điểm cần sửa chữa và hoàn thiện để nâng cao chất lượng kiểm toán khoản mục doanh thu hơn nữa.
 • 84
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ