0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hệ thống Sổ tổng hợp

BÁO CÁO  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH QC&TM RỒNG VIỆT” PPTX

BÁO CÁO PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH QC&TM RỒNG VIỆT” PPTX

– Kế toán hàng hoá : Kế toán mua vào bán ra và lưu chuyển hàng hoá của văn phòng công ty và quyết toán toàn công ty; Theo dõi và tổng hợp thanh toán quyết toán trợ cước, trợ giá với ngành tài chính và kho bạc Nhà nước; Tính lãi tiền hàng trả chậm với các chi nhánh vật tư nông nghiệp, lập biên bản đối chiếu hàng quý theo quy chế quản lý của công ty; Theo dõi và quản lý quyết toán thuế; Lập báo cáo thống kê và giao dịch công tác với cục thống kê; Tham gia công tác kiểm soát viên theo chức danh đã được đại hội đồng cổ đông bầu và điều lệ Công ty quy định.
 • 35
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

Tài sản cố định (TSCĐ) :được trình bày trên Bảng Cân đối kế toán tại phần B, Tài sản dài hạn, chủ yếu bao gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư. TSCĐ hữu hình- TK 211: Là những tư liệu lao động có hình thái vật chất hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ hình thái ban đầu. TSCĐ hữu hình được phân thành các chi tiết như: Nhà cửa, vật kiến trúc –TK 2111; Máy móc thiết bị - TK 2112; Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn – TK 2113; Thiết bị, dụng cụ quản lý – TK2114; Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm- TK 2118 và TSCĐ hữu hình khác- TK 2118.
 • 77
LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QÚI HÙNG

LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QÚI HÙNG

Chênh l ệch tạm thời l à chênh l ệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài s ản hay nợ phải trả trong bảng cân đối kế tốn với cơ sở tính thuế TNDN c ủa các khoản mục n ày. Thu nh ập tạm thời chịu thuế TNDN l à kho ản ch ênh l ệch tạm thời l àm phát sinh thu nh ập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế trong tương lai
 • 76
TÀI LIỆU CHƯƠNG 7: SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN PPTX

TÀI LIỆU CHƯƠNG 7: SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN PPTX

7.1.2.1. Theo phương pháp ghi chép : có thể phân loại thành ghi theo thời gian (sổ nhật ký); sổ ghi theo hệ thống (sổ cái và các sổ chi tiết) và sổ liên hợp (Nhật ký Sổ cái, Nhật ký chứng từ). − Sổ nhật ký được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng giữa các tài khoản của nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên Sổ nhật ký phải phản ánh tổng hợp số phát sinh bên nợ, bên có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng trong Doanh nghiệp.
 • 28
THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II

* Hạch toán chi phí sản xuất cuối quí. Ở Xí nghiệp Xây lắp II đối tượng tập hợp chi phí thuộc loại hình sản xuất đơn chiếc, quy trình sản xuất công nghệ liên tục, phức tạp cho nên đối tượng tập hợp chi phí ở xí nghiệp được xác định là từng công trình và hạng mục công trình, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ở xí nghiệp là tập hợp chi phí theo công trình và hạng mục công trình. Cụ thể mỗi đối tượng tập hợp chi phí được theo dõi trên bảng kê tương ứng với các yếu tố chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy, chi phí sản xuất chung. Đồng thời cuối mỗi quí từ các nghiệp vụ 621, 622, 627 (MTC), 627 (CPSXC) kế toán tính toán tổng hợp các khoản chi phí trong toàn xí nghiệp kế toán chuyển sang bên Nợ TK 154.
 • 42
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ AN GIANG

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ AN GIANG

Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp CT gốc Bảng tổng hợp chi tiết Sổ, thẻ KT chi tiết Sổ cái Chứng từ ghi sổ Báo cáo tài chính Bảng cân đối số phát sinh Sổ đăng ký CT ghi sổ : Ghi hàng ngà[r]
 • 37
SỔ KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

SỔ KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

Sổ nhật ký Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế tốn và trong một niên độ kế tốn theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đĩ.
 • 29
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG " PPSX

SVTH: Phan Thị Thanh Mai chung như thang máy, hệ thống giếng khoan, tổng đài điện thoại... Chi phí khấu hao hằng kỳ được xác định theo phương pháp đường thẳng nên nó là chi phí cố định. Chi phí khấu hao các TSCĐ sử dụng tại từng bộ phận được xem là định phí trực tiếp của mỗi bộ phận, chi phí khấu hao các TSCĐ chung được xem là định phí chung. Riêng chi phí khấu hao toà nhà khách sạn hiện nay được tính toàn bộ cho dịch vụ ngủ. Điều này là không chính xác vì khách sạn không chỉ kinh doanh dịch vụ ngủ mà còn kinh doanh nhiều dịch vụ khác. Vì vậy, để phản ánh đúng các chi phí thực sự phát sinh tại mỗi hoạt động thì chi phí khấu hao của toà nhà khách sạn cần được tính toán cụ thể cho từng hoạt động theo diện tích sử dụng nhà của mỗi hoạt động.
 • 48
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY THÁI DƯƠNG TP HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH (45 TRANG)

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY THÁI DƯƠNG TP HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH (45 TRANG)

Do đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý gọn nhẹ, trực tiếp tập trung nên mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần in Hà Giang cũng được tập trung theo một cấp. Toàn bộ công tác kế toán của xí nghiệp (ghi sổ kế toán tổng hợp, chi tiết, lập báo cáo kế toán, kiểm tra kế toán..) đều tập trung tại phòng tài vụ, các phân xưởng xí nghiệp không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà bố trí các nhân viên kinh tế hỗ trợ cho công tác kế toán tập trung: thu thập chứng từ, nghi chép sổ sách, hạch toán các nghiệp vụ, chuyển chứng từ cho các nhân viên kinh tế ở các phân xưởng gửi về phòng kế toán
 • 46
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN GIA

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN GIA

Việc giữ gìn và bảo quản tiền mặt trong két được đảm bảo tính an toàn cao. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh tế mang tính liên tục và chính xác. Công tác kế toán tổng hợp được đơn giản hoá tới mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời một cách tổng hợp những hiện tượng kinh tế có liên quan đến tình trạng biến động của vốn bằng tiền.
 • 46
BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở công ty đã đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác và rõ rang các thông tin cần thiết phục vụ cho yêu cầu quản lý của công ty. - Về mặt cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán của công ty: phù hợp với tình hình kinh doanh cũng như quy mô của công ty và đem lại hiệu quả quản lý cao. Chức năng nhiệm vụ giữa các bộ phận kế toán , hệ thống quản lý của công ty có sự phối hợp đồng bọ giữa các phòng ban chức năng, là một hệ thống tương đối đồng nhất và đồng bộ, môi trường kinh doanh phát triển với các triển vọng tốt.
 • 48
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

Mức trích khấu hao trong tháng đợc trích khấu hao theo phơng pháp đờng thẳng, khi đó căn cứ vào nguyên giá phải trích khấu hao và thời gian sử dụng của từng loại tài sản cố định, máy tự động tính mức trích khấu hao theo công thức sau: Quy trình hạch toán: Việc trích khấu hao đợc tiến hành hàng tháng và do kế toán TSCĐ đảm nhiệm. Hàng tháng kế toán TSCĐ vào mục kế toán tổng hợp trên thanh menu của màn hình nhập liệu sau đó vào mục khấu hao TSCĐ -> hiện ra bảng tính khấu hao, kế toán TSCĐ điền tháng tính khấu hao là tháng 8, sau đó trích vào ô xác nhận mới, máy sẽ tự động tính khấu hao, và chuyển vào các sổ tài khoản có liên quan nh các sổ TK 214, bảng thông báo tình hình sử dụng tài sản cố định (Bảng số 2.4).
 • 47
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN PHẢI TRẢ VAY NGẮN HẠN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN PHẢI TRẢ VAY NGẮN HẠN

Để kiểm tra việc ghi chép trên các sổ chi tiết đúng hay sai, hàng tháng công ty phải lập bảng tổng hợp chi tiết tiền vay dài hạn. - Căn cứ để lập bảng này là : Các sổ chi tiết tiền vay dài hạn, có bao nhiêu sổ chi tiết tiền vay dàm hạn thì phải vào bảng tổng hợp chi tiết bấy nhiêu dòng và số liệu tổng cộng ở bảng tổng hợp chi tiết vay dài hạn sẽ được đối chiếu với sổ cái TK341 .
 • 39
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

5. Sổ kế toán liên quan đến phải trả người bán 5.1. Sổ kế toán chi tiết nợ phải trả người bán Để theo dõi chi tiết tình hình công nợ với từng người bán, kế toán công ty phải mở sổ chi tiết thanh toán với người bán, mỗi người bán (chủ nợ) được theo dõi trên một trang số chi tiết, chứng từ để ghi vào sổ này là các hóa đơn mua chịu, là các chứng từ trả nợ. Cụ thể sổ chi tiết thanh toán với người bán được lập như sau:
 • 38
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY

- Kế toán chi phí giá thành, vật tư: thực hiện việc hạch toán chi tiết, tổng hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trên công ty, tính giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên, hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời hạch toán tổng hợp, chi tiết nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
 • 30
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX VÀ DV VẬN TẢI PHÚ QUANG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX VÀ DV VẬN TẢI PHÚ QUANG

- Nhiên liệu: Là các loại vật liệu được sử dụng cho công tác vận tải, vận hành máy móc, hoạt động sản xuất kinh doanh như: Dầu nhờn, dầu Diezen… - Phế liệu: gang phế phâm,thép phế phẩm… Việc phân loại công cụ dụng cụ là tiền đề để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hạch toán tổng hợp và chi tiết vật liệu,đảm bảo cho việc tinh giá thành của sản phẩm 1 cách chính xác.
 • 32
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN  CHIẾU SÁNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Cuối kỳ kế toán tập hợp chi phí quản lý phát sinh trong kỳ kết chuyển vào tài khoản 911, đồng thời phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ cho từng loại sản phẩm. Ví dụ: Ta có bảng Tổng hợp phân bổ khấu hao TSCĐ sau:
 • 20
THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II

3-/ Hình thức hạch toán kế toán và trình tự ghi sổ hạch toán tại Xí nghiệp Xây lắp II. - Do ngành nghề sản xuất kinh doanh là sản xuất xây lắp nên đặc điểm của công tác xây lắp đã chi phối công tác hạch toán của xí nghiệp, với quy mô sản xuất lớn, địa bàn hoạt động rộng, phân tán. Nên hiện nay hình thức kế toán mà xí nghiệp đang áp dụng là hình thức Nhật ký - Chứng từ. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của xí nghiệp vì khối lợng công việc tập trung ở phòng kế toán của xí nghiệp là khá lớn, trình độ cán bộ trong phòng khá đồng đều.
 • 36
Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 5 + 6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán

Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 5 + 6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán

 Sổ chi tiết gồm các sổ, thẻ chi tiết được mở để phản ảnh một cách chi tiết hơn cho những số liệu đã được phản ảnh trên sổ tổng hợp.. Phân loại theo cách tổ chức sổ[r]
 • 7
THUYẾT TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TRÌNH BẦY HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ

THUYẾT TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TRÌNH BẦY HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ

Việc tổ chức hệ thống sổ kế toán bao gồm số lượng sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ trong việc ghi chép, tổng hợp các số liệu từ chứng từ gốc để cung cấp các chỉ tiêu lập báo [r]
 • 25
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Trải qua 6 năm thực hiện Chương trình cải cách Kế toán Việt Nam 10 năm 1995-2005, hệ thống kế toán Việt Nam đã có sự phát triển đáng khích lệ trong việc tiếp cận và hình thành những nguyên tắc kế toán hiện đại của kinh tế thị trường, từng bước tạo dựng khuôn khổ pháp lý cho kế toán, kiểm toán trong môi trường chung của thông lệ quốc tế. Hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc gia đã bắt đầu được tạo lập, tạo môi trường tin cậy cho đầu tư và kinh doanh trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, vận dụng có chọn lọc thông lệ và Chuẩn mực quốc tế về kế toán và kiểm toán, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế, với năng lực quản lý tài chính ở Việt Nam.
 • 21
TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CTY VẬN TẢI THỦY SỐ I  1 PPSX

TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CTY VẬN TẢI THỦY SỐ I 1 PPSX

BCTC là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, BCTC vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.
 • 10
QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY PPT

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY PPT

Tại công ty vận tải thuỷ I không phát sinh các ngiệp vụ liên quan đến các chỉ tiêu ngoài bảng. Trong quá trình lập BCĐKT để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ đối với các số liệu trên BCĐKT, kế toán tỏng hợp và các nhân viên kế toán khác của công ty luôn tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với bảng cân đối số phát sinh, giữa sổ kế toán của công ty với số liệu kế toán ở bên ngoài có liên quan như: số dư cuối kỳ tại ngân hàng, các sổ công nợ với khách hàng, sổ công nợ với người bán ....Công việc kiểm tra cho thấy không có sự sai khác giữa các sổ này. Sau khi BCĐKT được lập xong, kế toán lại kiểm tra đối chiếu số liệu trên BCĐKT với sổ kế toán và các tài liệu liên quan khác, kết quả cho thấy BCĐKT năm 2002 của công ty vận tải thuỷ I đã lập là khớp, đúng và đầy đủ.
 • 75
Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi.

Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi.

* Hình thức sổ kế toán của công ty Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy mô của khối lợng nghiệp vụ phát sinh, đồng thời căn cứ vào yêu cầu và trình độ quản lý, trình độ kế toán hiện nay công ty đang áp dụng hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổhệ thống sổ sách tổng hợp, chi tiết tơng ứng ban hành theo quyết định số 1141 QĐ/TC/CĐKT ngày 1/1/1995 của Bộ Tài Chính tơng đối phù hợp với tình hình hạch toán kế toán chung của công ty.
 • 33
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THUỶ LỢI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THUỶ LỢI

Xuất ngày 7 tháng 12 năm 2002 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phụ trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho (Đã ký) ( Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Phiếu xuất kho ở công ty đợc lập thành 2 liên: 1 liên để lu, 1 liên kế toán vật t giao cho bộ phận sử dụng để xuống kho lấy vật t và giao lại cho thủ kho. Định kỳ 10 ngày một lần, thủ kho mang các chứng từ kho giao cho kế toán vật t làm căn cứ ghi sổ và đó là các chứng từ gốc. Sau khi hoàn thiện chứng từ, kế toán vật t tiến hành lập định khoản ngay trên chứng từ:
 • 35
HOÀN  THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN

vận dụng đầy đủ TK cần thiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.. Về tồn tại trong tổ chức hệ thống sổ kế toán: Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ hệ thống sổ kế toán tổng hợp tuy [r]
 • 111
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

Với chức năng là : quản lý tài chớnh và giỏm sỏt mọi hoạt động kinh tế tài chớnh trong Cụng ty, chỉ đạo thực hiện toàn bộ cụng tỏc kế toỏn theo phỏp lệnh kế toỏn thống kờ. Phũng Kế toỏn thống kờ tài chớnh cú nhiệm vụ : quản lý, theo dừi tài chớnh, thu chi tiền tệ, thu chi cỏc nguồn vốn, chứng từ hoỏ đơn thanh toỏn theo đỳng quy định phỏp lệnh và cỏc văn bản phỏp luật. Núi một cỏch khỏi quỏt là giỏm sỏt băng tiền đối với tài sản và cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh như là : xõy dựng kế hoạch giỏ thành sản phẩm, cập nhật số liệu, phản ỏnh chớnh xỏc, trung thực, đầy đủ, kịp thời vào sổ sỏch…; lập cỏc bỏo cỏo kế toỏn, thống kờ và bỏo cỏo quyết toỏn của Cụng ty theo quy định và theo yờu cầu.
 • 50
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD Ở CTY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD Ở CTY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Đối với các doanh nghiệp tổ chức việc ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung thì hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp và các báo cáo trong hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đợc t[r]
 • 47
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Đối với các doanh nghiệp tổ chức việc ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung thì hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp và các báo cáo trong hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đợc t[r]
 • 47
KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC HẢI

KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC HẢI

thẻ kho thủ kho phải chuyển các chứng từ nhập xuất đã được phân loại thepo từng NVL, CCDC về phòng kế toán. - Ở phòng kế toán : Kế toán dựa vào phiếu nhập , phiếu xuất mở sổ kế toán chi tiết vật tư , sản phẩm , hàng hóa theo từng danh điểm vật liệu ,dụng cụ tương ứng với thẻ kho để theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn của từng loại về mặt giá trị , số lượng .Hàng ngày kế toán vật tư tiến hành ghi sổ nhật ký chung , sổ cái các tài khoản 152, 153,...Cuối kỳ, kế toán của công ty mở bảng tổng hợp chi tiết vật tư ,sản phẩm, hàng hóa, công cụ dụng cụ.
 • 103
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế, phân tích kinh tế có thể sử dụng một hệ thống các phương pháp như thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối. Ngoài ra khi phân tích BCTC người ta còn sử dụng một số phương pháp của toán học,song chủ yếu nhất là phương pháp tương quan quy hồi. Việc vận dụng các phương pháp toán sễ phục vụ cho công tác dự đoám, dự báo làm cơ sở để đề ra các mục tiêu vầ xây dựng kế hoạch trong tương lai. Phương pháp này còn khá mới mẻ trong phân tích BCTC nói riêng và trong công tác quản lý doanh nghiệp nói chung.
 • 26
một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty tnhh vật tư thiết bị công nghiệp thiên sơn

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty tnhh vật tư thiết bị công nghiệp thiên sơn

TRANG 18 Hình2.2: Sơ đồ hình thức chứng từ ghi sổ Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ GHI SỔ Bảng tổng hợp chi ti[r]
 • 22
LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 591

LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 591

Chế độ kế toán áp dụng ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC . Hàng ngày khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc viết phiếu thu (hoặc phiếu chi) và định khoản ngay trên phiếu đó. Đồng thời phản ánh vào các sổ chi tiết có liên quan.Các nghiệp vụ thu chi tiền mặt được thủ quỹ ghi ngay vào sổ quỹ và thường xuyên đối chiếu với kế toán
 • 45
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T-C-I

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T-C-I

-Kế toán tổng hợp- Phó phòng: Làm chức năng kế toán tổng hợp, có nhiệm vụ tổng hợp từ các bảng kê, nhật ký, sổ cái... hàng quý, nâng lên báo, biểu quyết toán. Ngoài ra kế toán tổng hợp còn làm nhiệm vụ của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng. -Kế toán viên: Có nhiệm vụ ghi chép các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, theo dõi tình hình công nợ, tình hình thanh toán với ngân hàng(căn cứ vào các uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản,các sổ chi tiết của ngân hàng...) đồng thời chịu trách nhiệm tính giá đối với từng loại hàng hoá...
 • 27
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T.C.I

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI T.C.I

Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán viên Thủ quỹ nhánh Công ty là có hiệu quả. Chi nhánh Công ty đã không ngừng phát triển mở rộng mạng lưới kinh doanh, thiết lập các kênh bán hàng trong nước, khai thác triệt để khả năng hiện có của chi nhánh Công ty đó là tạo dựng các mạng lưới tiêu thụ hàng hoá ở các tỉnh và các hệ thống siêu thị, giải quyết việc làm cho nhân viên để phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của chi nhánh Công ty.
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THIÊN SƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THIÊN SƠN

TRANG 18 Hình2.2: Sơ đồ hình thức chứng từ ghi sổ Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ GHI SỔ Bảng tổng hợp chi ti[r]
 • 22
conduongcoxua welcome to my blog

conduongcoxua welcome to my blog

Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để xử lý thông tin từ các chứng từ kế toán nhằm phục vụ cho việc xác lập các báo cáo tài chính và quản trị cũng như phục vụ cho việc kiểm[r]
 • 68
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOC

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOC

Theo phƣơng pháp trực tiếp: các chỉ tiêu được phản ánh trực tiếp theo nội dung và mục đích thu chi, dòng tiền vào hoặc ra liên quan trực tiếp đến các nghiệp vụ chủ yếu, thường xuyên. Dựa theo khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của DN.
 • 18
NH088 PPT

NH088 PPT

3.1.1.1. Về tổ chức lập BCTC. Để giúp cho công tác lập BCTC đợc nhanh chóng,thuận tiện đồng thời đảm bảo cho hệ thống BCTC có chất lợng và hữu ích với ngời sử dụng, công ty vận tải thuỷ I luôn đề cao vai trò của công tác chuẩn bị.Đến thời điểm 31/12/2002, các BCTC năm của công ty đã ở t thế sẵn sàng đợc lập. Mọi số liệu, tài liệu liên quan đều đợc thu thập, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và độ tin cậy, các nhân viên ké toán có nghiệp vụ chuyên môn cao nên dễ dàng đảm đơng công việc theo sự phân công, phân nhiệm, thiết bị máy móc và các điề kiện hỡ trợ khác cũng đợc chuẩn bị chu đáo. Thêm vào đó là phong cách năng động, thái độ nhiệt tình của các nhân viên trong công việc và sự hợp tác với các phòng ban khác rất nhịp nhàng đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác lập BCTC.
 • 47
LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA DOCX

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA DOCX

Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế, phân tích kinh tế có thể sử dụng một hệ thống các phương pháp như thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối. Ngoài ra khi phân tích BCTC người ta còn sử dụng một số phương pháp của toán học,song chủ yếu nhất là phương pháp tương quan quy hồi. Việc vận dụng các phương pháp toán sễ phục vụ cho công tác dự đoám, dự báo làm cơ sở để đề ra các mục tiêu vầ xây dựng kế hoạch trong tương lai. Phương pháp này còn khá mới mẻ trong phân tích BCTC nói riêng và trong công tác quản lý doanh nghiệp nói chung.
 • 63

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ