0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Khái quát chung về kiểm toán Báo cáo tài chính

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TMU

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH1.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “Tài sản bằng tiền” trong kiểm toán báo cáo tài chính?( 9 Ý CHÍNH)2.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán kiểm toán khoản mục “Hàng tồn kho” trong kiểm toán báo cáo tài chính?3.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “Tài sản cố định hữu hình” trong kiểm toán báo cáo tài chính? 4.Trình bày khái quát các thủ tục kiểm toán khoản mục “ Vay và nợ thuê tài chính” trong kiểm toán báo cáo tài chính?
 • 21
191 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KPMG

191 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KPMG

191 Thực trạng và giải pháp về bằng chứng kiểm toán trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế KPMG
 • 179
IPPF standards 2017 markup changes

IPPF standards 2017 markup changes

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ theo IIA bản có thông tin chỉnh sửa nội dung. Ban hành vào tháng 6.2017.Chuẩn mực kiểm toán là những quy phạm pháp lý, là thước đo chung về chất lượng công việc kiểm toán và dùng để điều tiết những hành vi của kiểm toán viên và các bên hữu quan theo hướng đạo và mục tiêu xác định. Chúng là đường lối chung để giúp các kiểm toán viên hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp của họ trong cuộc kiểm toán các báo cáo tài chính đã qua. Chúng bao gồm việc suy xét về các đức tính nghề nghiệp như tính độc lập và năng lực, các quy định của quá trình báo cáo và bằng chứng.
 • 28
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CIMEICO

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CIMEICO

2.1.3.2. Thực hiện kiểm toán: Trong giai đoạn này, kiểm toán viên tiến hành áp dụng các phương pháp kiểm toán để thu thập, đánh giá các bằng chứng kiểm toán và kế hoạch kiểm toán đã lập. Công tác thu thập bằng chứng được tiến hành thông qua việc kết hợp các kỹ thuật mang lại sự đảm bảo cần thiết cho việc đưa ra ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cụ thể đó là các thủ tục kiểm toán theo chuẩn mực, phân tích quy trình hoạt động và các phân tích đánh giá chuyên môn. Việc đánh giá quy trình kinh doanh sẽ cho phép Kiểm toán viên xác định được mức độ hiệu quả của đơn vị trong việc kiểm soát rủi ro. Các thủ tục sẽ đặc biệt tập trung vào hoạt động kinh doanh và các rủi ro có liên quan đến báo cáo tài chính cùng các đánh giá chuyên môn của Ban quản lý trong việc theo dõi và kiểm soát các rủi ro này.
 • 122
 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN THUẾ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

MỤC LỤCLời nói đầuPhần I: Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp 31.1. Những vấn đề cơ bản về Thuế 31.1.1. Khái niệm 31.1.2 Vai
 • 79
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

cần có các thông tin tài chính và phi tài chính của năm nay và năm trớc về về hoạt động kinh doanh của khách hàng trên các khía cạnh nh: - Tìm hiểu ngành nghề, công việc kinh doanh của khách hàng - Lĩnh vực kinh doanh, kết quả tài chính, số lợng sản phẩm sản xuất, doanh thu hoặc thị phần của công ty, cơ cấu vốn, vị trí của kiểm toán nội bộ…Những kiến thức này giúp kiểm toán viên đánh giá đợc các yếu tố, sự kiện, nghiệp vụ, hoặc các hoạt động sẽ ảnh hởng đến Báo cáo tài chính.
 • 22
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

3.4. Một số kiến nghị với nhà nước góp phần hoàn thiện hoạt động Kiểm toán độc lập tại Việt Nam Sự phát triển của kiểm toán độc lập trong những năm gần đây là rất nhanh xét trên mọi phương diện và đã góp phần làm lành mạnh hóa nền tài chính nước nhà. Nhưng ngành kiểm toán độc lập của chúng ta chưa tại được sự nhạn thức đúng đắn về tác dụng to lớn của hoạt động kiểm toán độc lập với ý nghĩa là người trợ giúp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đòi hỏi ngành kiểm toán độc lập của chúng ta phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp. Đây vừa là vấn đề mang tính chất chiến lược, vừa là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với nghề kiểm toán Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, các cư quan quản lý Nhà nước đã xây dựng được Quy chế về kiểm toán độc lập, Luật kế toán, Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán, Chuẩn mực kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm toán rất đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho ngành kiểm toán độc lập hoạt động và phát triển.
 • 84
THỰC TIỄN KIỂM TOÁN CÁC LOẠI DOANH THU CHI PHÍ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI DO AASC THỰC HIỆN

THỰC TIỄN KIỂM TOÁN CÁC LOẠI DOANH THU CHI PHÍ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI DO AASC THỰC HIỆN

Ban đầu kiểm toán viên tìm hiểu các đặc điểm liên quan đến việc kinh doanh của Ngân hàng thương mại đang kiểm toán, Ngân hàng thương mại này cung cấp các dịch vụ gì trong hoạt động, hoạt động nào là điểm mạnh của ngân hàng, dịch vụ nào đem lại khoản doanh thu lớn nhất. Kiểm toán viên còn tìm hiểu về môi trường kinh doanh của Ngân hàng, địa bàn hoạt động, hệ thống các chi nhánh, về tổ chức các cơ cấu bộ máy và tổ chức công tác kế toán của ngân hàng. Thông thường những thồng tin được tìm hiều trong giai đoạn thu thập tìm hiểu sơ bộ về khách hàng trước khi kí kết hợp đồng kiểm toán, thư hẹn kiểm toán. Tuy nhiên các kiểm toán viên phụ trách các phần hành, các khoản mục đó. Các kiểm toán viên này có thể thông qua nhóm kiểm toán lần trước hoặc ban giám đốc khách hàng để tìm hiểu các vấn đề đó hoặc có thể nghiên cứu các tài liệu của khách hàng, phỏng vấn những người có liên quan.
 • 23
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ATICVIETNAM

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU BHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY ATICVIETNAM

2.2.2.2.Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp Bước tiếp theo trong quy trình lập kế hoạch, KTV sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục phân tích tổng quát. KTV sẽ tiến hành thu thập cả những thông tin tài chính và thông tin phi tài chính trong một vài năm gần đây. Sau đó so sánh các thông tin thu được và phân tích, đánh giá kết qủa và tìm hiểu nguyên nhân. Quá trình phân tích này sẽ giúp KTV có thể nhận biết được những thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh của khách hàng cũng như có thể đánh giá được mức độ trọng yếu, rủi ro trong các khoản mục để từ đó KTV có hướng kiểm toán.
 • 29
TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN CĂN BẢN CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM KIỂM TOÁN CĂN BẢN CÓ ĐÁP ÁN

c. Bất cứ thứ tiếng nào đã được thỏa thuận trên hợp đồng kiểm toán d. Cả a và c 7.4. Trong trường hợp phạm vi công việc kiểm toán bị giới hạn, thiếu thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục thì ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là: (CM 700)
 • 10
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Kiểm toán BCTC

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Kiểm toán BCTC

Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì? Đối tượng kiểm toán Báo cáo tài chính là ai? Quy trình cũng như các phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính như thế nào? Tất cả câu hỏi của các bạn được giải đáp qua bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 10
MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỐI QUAN HỆ CƠ SỞ DẪN LIỆU VỚI VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH _Theo Chuẩn mực Kiểm toán số 200, mục tiêu kiểm toán được_ định nghĩa như sau: “Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán vi[r]
 • 45
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CPSX TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY VAE.

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CPSX TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY VAE.

3.2. Đối với khách hàng. Hiện nay, tâm lý của khách hàng là đòi hỏi mức giá phí kiểm toán thấp cũng đã làm ảnh hởng khá lớn đến chất lợng dịch vụ kiểm toán độc lập. Một số Công ty kiểm toán đã nắm bắt tâm lý khách hàng để hạ giá phí kiểm toán bằng cách giảm chi phí đào tạo, giảm bớt các thủ tục, các quy trình kiểm toán gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh trong thị trờng kiểm toán, làm giảm chất lợng hoạt động kiểm toán. Bởi vậy, khách hàng cần nhận thức rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của hoạt động kiểm toán. Khách hàng cần phải lấy chất lợng kiểm toán làm tiêu chuẩn để lựa chọn cho mình Công ty kiểm toán thích hợp. Đồng thời, để khách hàng có những hiểu biết hoạt động kiểm toán đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các Công ty kiểm toán trong việc tiếp cận khách hàng và giữ mối quan hệ lâu dài nhằm tạo nên uy tín cho Công ty và nâng cao chất lợng dịch vụ của mình.
 • 21
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiệnQuy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện
 • 84
Khái quát chung về kiểm toán nội bộ

Khái quát chung về kiểm toán nội bộ

+ Có năng lực chuyờn mụn: . Trình đụ̣: Tụ́t nghiợ̀p ĐH thuụ̣c chuyờn ngành kinh tờ́, tài chính, kờ́ toán hoặc quản trị kinh doanh. Nờ́u chưa có bằng đại học thuục các chuyờn ngành trờn thì tối thiểu phải cú trỡnh độ trung cấp chuyờn ngành kinh tế tài chớnh hoặc quản trị kinh doanh, đó cụng tỏc thực tế trong lĩnh vực quản lý tài chớnh kế toỏn ớt nhất 5 năm, đó làm việc tại doanh nghiệp 3 năm trở lờn nhưng
 • 45
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 28
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.
 • 32
THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

Việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng được KTV thực hiện theo mẫu quy định chung của công ty. (Phụ lục 6: Đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng) Đối với công ty X mức độ tin tưởng của KTV đối với giả thuyết hoạt động liên tục của KTV được đánh giá là tốt. Do công ty X là khách hàng thường xuyên, nên sau mỗi cuộc kiểm toán trước, giả thuyết về hoạt động liên tục của công ty đều được KTV và AASC đánh giá lại. Việc nguồn vốn của công ty bị giảm sút được ban giám đốc giải trình là do công ty trực thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, trong năm qua uỷ ban nhân dân tỉnh có quyết định thu hồi lại một phần vốn để đâu tư cho một số công ty khác mới được thành lập (số vốn uỷ ban nhân dân tỉnh rút lại là 6.231.046.896 VND). Đồng thời, công ty cũng đang thực hiện kế hoạch việc mua bản quyền công nghệ sản xuất mới (13.554.200.00 VND) nên lợi nhận trong năm cũng bị giảm sút. Cùng với việc phân tích những tỉ suất khác và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình KTV đánh giá giả thuyết về hoạt động liên tục của công ty X là chấp nhận được.
 • 33
Thảo luận kiểm toán căn bản  CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁN và báo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

Thảo luận kiểm toán căn bản CHUẨN mực KIỂM TOÁN số 700 HÌNH THÀNH ý KIẾN KIỂM TOÁNbáo cáo KIỂM TOÁN về kế TOÁN tài CHÍNH

- Nâng cao đạo đức nghề nghiệp và đạo đức con người của kiểm toán viên: Trong những năm gần đây, việc nhiều Công ty bị phá sản do lỗi của Công ty kiểm toán không còn xa lạ. Sở dĩ có tình trạng này là do một nguyên nhân hết sức quan trọng, không giải quyết được các xung đột lợi ích trong quá trình hành nghề, một vấn đề thuộc lĩnh vực đạo đức của người hành nghề kiểm toán. Các kiểm toán viên là người được đặt niềm tin lớn nhất của những nhà đầu tư, nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân… quan tâm đến báo cáo kiểm toán. Thực hiện vai trò quan trọng của mình, kiểm toán viên cần đưa ra kết luận chính xác, rõ ràng, trung thực về những gì mà họ đã thực hiện. Kiểm toán viên cần trau dồi kinh nghiệm, trình độ để tự tin vào khả năng của bản thân hơn, dám chịu trách nhiệm về những kết luận mà mình đưa ra. Một khi đã gắn trách nhiệm với từng cá nhân thì tinh thần trách nhiệm sẽ được nâng cao rõ rệt, kết quả là những kết luận trên báo cáo kiểm toán sẽ có giá trị hơn, tin cậy hơn. Để có thể nêu lên ý kiến khách quan của mình, kiểm toán viên cần trau dồi tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và hơn nữa, tu dưỡng đạo đức con người vì hơn ai hết, con người có nhân cách, có đạo đức sẽ không vì bất kỳ một áp lực nào để bóp méo sự thật.
 • 38
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bớc 2 : Xác định các sai phạm, rủi ro có thể xảy ra đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Rủi ro đối với doanh thu thờng là trờng hợp doanh thu bị khai tăng lên để che đậy sự thụt két bởi số tiền thu đợc từ bán hàng bị nhân viên thu tiền lấy đi. Ngoài ra doanh thu có thể bị khai tăng bằng cánh tạo ra khoản dự phòng không thích hợp cho các khoản phải thu khó đòi. Doanh thu đợc phân loại doanh thu không đúng đắn giữa doanh thu bán hàng ra bên ngoài với doanh thu bán hàng nội bộ. Chuyển doanh thu từ nhóm hàng có thuế suất cao sang nhóm hàng có thuế suất thấp nhằm mục đích trốn thuế. Hoặc cũng có thể doanh thu bị để ngoài sổ sách, không hạch toán doanh thu bán hàng trong trờng hợp hàng đổi hàng hoặc dùng hàng hoá, sản phẩm trả lơng, trả lơng cho công nhân viên, chi cho các quỹ doanh nghiệp, hay khi bán hàng hoá có thu bằng ngoại tệ thì hạch toán thấp hơn tỷ giá thực tế. Rủi ro đối với chi phí, kế toán thờng là ghi tăng chi phí nhằm mục đích trốn thuế nh hạch toán mua sắm tài sản vào chi phí.
 • 33
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Ví dụ về BCKT có yếu tố tuỳ thuộc: _ Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các_ “ _khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/[r]
 • 28
Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

Bài giảng Kiểm toán - Bài 2: Quy trình hình thành ý kiến kiểm toán trình bày khái quát về quy trình hình thành ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính; nội dung các giai đoạn của quy trình hình thành ý kiến kiểm toán.
 • 27
HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Chương I: Lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính.Chương II: Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tư vấn xâ
 • 112
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (2)
 • 106
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
 • 106
KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT THỰC HIỆN

KHÓA LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH NEXIA STT CHI NHÁNH AN PHÁT THỰC HIỆN

Nội dung báo cáo của em gồm 3 phần: CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯƠNG II: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO [r]
 • 108
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 700: HÌNH THÀNH Ý KIẾN KIỂM TOÁNBÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán báo cáo tài chính.
 • 45
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (IFC)

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (IFC)

Chuyên đề báo cáo tốt nghiệp về kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty (ifc)
 • 97
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 800: LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC LẬP THEO KHUÔN KHỔ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 800: LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC LẬP THEO KHUÔN KHỔ VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) có số hiệu từ nhóm 100 đến nhóm 700 được áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn các vấn đề mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) cần lưu ý khi áp dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nêu trên cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.
 • 23
Bài tập Kiểm toán Báo cáo tài chính

Bài tập Kiểm toán Báo cáo tài chính

câu trả lời đúng nhất trong các câu sau1. Mục đích chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:a. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảb. Khẳng định các báo cáo tài chính không có sai sótc. Giúp các doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuếd. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực, hợp lý củacác báo cáo tài chính2. Các doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu cung cấp dịch vụ:a. Kiểm toán tính tuân thủb. Kiểm toán hoạt độngc. Kiểm toán báo cáo tài chínhd. Kiểm toán liên kết3. Kết quả kiểm toán báo cáo tcâu trả lời đúng nhất trong các câu sau1. Mục đích chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:a. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quảb. Khẳng định các báo cáo tài chính không có sai sótc. Giúp các doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuếd. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực, hợp lý củacác báo cáo tài chính2. Các doanh nghiệp kiểm toán chủ yếu cung cấp dịch vụ:a. Kiểm toán tính tuân thủb. Kiểm toán hoạt độngc. Kiểm toán báo cáo tài chínhd. Kiểm toán liên kết3. Kết quả kiểm toán báo cáo t
 • 28
BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (2)

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (2)

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính (2)
 • 117
201 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN DCPA

201 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN DCPA

VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CUNG CẤP BAO GỒM: _ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN_ • _Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định._ • _Kiểm toán báo cáo tài chính ch[r]
 • 31
22 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN DCPA.

22 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHHKIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN DCPA.

VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CUNG CẤP BAO GỒM: _ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN_ • _Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định._ • _Kiểm toán báo cáo tài chính ch[r]
 • 31
Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần phát triển Đại Việt

Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần phát triển Đại Việt

Chương 2: Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp Báo ” cáo tài chính là những báo cáo khái quát và toàn diện nhất về tình hình tài sản và nguồn vốn , nguô[r]
 • 10
Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Bài tập lớn Kiểm toán tài chính 1

Yêu cầu: Cho biết đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính gắn với doanh nghiệp. Gắn với đặc điểm kinh doanh và báo cáo tài chính kì gần nhất của đơn vị được giao, đánh giá khoản mục nào là trọng yếu. Kiểm toán báo cáo tài chính có những dạng ý kiến kiểm toán nào. Phân tích và đánh giá ý kiến của kiểm toán trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho năm tài chính gần nhất.
 • 29
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mới nhất

Bài viết dưới đây giới thiệu một số thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của kiểm toán BCTC; các chu trình kiểm toán Báo cáo tài chính, phương pháp, quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo.
 • 7
MÔN HỌC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MÔN HỌC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mục tiêu: Giới thiệu cho sinh viên nắm được về khái niệm và sự cần thiết khách quan, chức năng, đối tượng khách thể, các loại kiểm toán, quy trình và chuẩn mực kiểm toán Yêu cầu: Sinh viên phải đọc tài liệu trước khi đến lớp nghe giảng, tham gia thảo luận tổ, nhóm Tài liệu: Giáo trình kiểm toán HVTC; Chuẩn mực kiểm toán; Giáo trình kiểm toán các trường khác;... Phương pháp nghiên cứu: Tự nghiên cứu tài liệu, nghe giảng và thảo luận
 • 15
Tiểu luận kiểm toán báo cáo tài chính

Tiểu luận kiểm toán báo cáo tài chính

3. Đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt. Từ những nhận xột về cỏc loạI sai phạm cú thể xảy ra và khả năng ngăn chặn cỏc sai phạm đú của hệ thống kiểm soỏt nội bộ. Kiểm toỏn viờn tiến hành đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt. Tuy nhiờn, việc đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt chỉ là ước tớnh. Sự ước tớnh được thực hiện cho từng mục tiờu kiểm soỏt nội bộ của từng loạI nghiệp vụ và được biểu hiện bằng cỏch diễn đạt chủ quan như rủi ro kiểm soỏt cao, trung b́nh, thấp khi nào kiểm toỏn viờn cho rằng kiểm soỏt nội bộ là yếu kộm th́ họ sẽ đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt cao và ngược lại.
 • 38
Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính

Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Kiểm toán báo cáo tài chính làm những gì? Quy trình kiểm toán diễn ra như thế nào? Bài viết sau đây sẽ tóm lược tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính – một loại hình kiểm toán phổ biến nhất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 6
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài giảng Quản trị tài chính Chương 9: Phân tích tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ