0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhập kho vật tư chưa thanh toán cho người bán

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Sau khi kế toán vật liệu tiến hành phân loại phiếu nhập, phiếu xuất vật liệu theo thời gian phát sinh và theo từng danh điểm, từng nhóm vật tư thì kế toán lập bảng kê nhập, bảng kê xuất NVL,CCDC.Quy trình lập bảng kê NVL, CCDC này được tiến hành trên máy vi tính trong chương trình Excel như sau: Trước tiên, kế toán vật liệu kích đúp chuột lên biểu tượng có tên mình trên màn hình máy vi tính. Trên cửa sổ màn hình xuất hiện các thư mục dữ liệu (ví dụ: thư mục bảng kê nhập,xuất NVL, CCDC; thư mục bảng phân bổ…). Mỗi thư mục dữ liệu đều được lập cho 12 tháng và mỗi tháng được lập một sheet. Sau khi vào cửa sổ màn hình có các thư mục dữ liệu, kế toán vật liệu kích đúp chuột vào thư mục bảng kê nhập dữ liệu. Cửa sổ Microsoft Excel hiện ra, kế toán vật liệu kích chuột vào tháng 6 là tháng muốn nhập dữ liệu ở dưới màn hình và tiến hành nhập các thông tin ghi trên phiếu nhập kho thu hồi số 28 ngày 11/6/07 (biểu 5) theo mẫu biểu đã có sẵn. Chỉ vào bảng kê NVL,CCDC thu hồi đối với các phiếu nhập kho thu hồi, các phiếu nhập kho mua ngoài được theo dõi trên thẻ kho. Trong bảng kê NVL, CCDC nhập kho thu hồi tháng 6/07, kế toán nhập dữ liệu TK 1521,TK 153 (ở cột nợ). Sau khi nhập xong, kế toán vật liệu sử dụng công thức tính tổng trong chương trình Excel để tính ra tổng của TK 1521, TK 153 của cầu Đế, cầu Mường La….
 • 47
HẠCH TOÁN CHI PHÍ TẠI XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC CHOLIMEX

HẠCH TOÁN CHI PHÍ TẠI XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC CHOLIMEX

f) 627 (8) "Chi phí khác bằng tiền" - Kế toán chi phí bằng tiền khác phản ánh các chi phí bằng tiền ngoài các chi phí đã nêu trên phục vụ cho sx ở phân xưởng như: tiếp khách, hội nghị . - Hằng ngày căn cứ vào các phiếu chi đề nghi thanh toán, phiếu tạm ứng, kế toán thanh toán lên phiếu chi rồi chi tiền mặt và ghi vào sổ quỹ. Cuối tháng kế toán thanh toánvà thủ quỹ đối chiếu nhau, sau đó chuyển sang cho kế toán tổng hợp tiến hành định khoản và kết chuyển chi phí này sang tài khoản 154 để tính gia thành.
 • 36
BÀI TẬP CHƯƠNG 7

BÀI TẬP CHƯƠNG 7

đơn, k ế toán ghi nh ập kho theo giá t ạm tính 10.000đ/kg. 4) Ngày 21: Thanh toán ti ền cho người bán X (s ố ti ền mua v ật li ệu B ngày 2) b ằng chuy ển kho ản sau khi tr ừ chi ết kh ấu thanh toán được hưởng là 1% giá chưa thu ế. 5) Ngày 22: Mua v ật li ệu C (đ ã tr ả trước ti ền 1.000.000đ cho người bán T trong tháng trước), theo hoá đơn s ố lượng 50lít, đơn giá chưa thu ế 19.000đ, thu ế
 • 3
ĐỀ TÀI QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG c. Hiện trạng tin học Qua tìm hiểu phương thức hoạt động của hệ thống quản lý ở trên, ta thấy công việc hàng ngày của công ty thông qua nhiều giai đoạn, khối lượng công việc lớn xảy ra liên tục, đặc biệt là công việc nhập và xuất vật tư. Dữ liệu luôn biến động và đòi hỏi tính chính xác cao.
 • 60
TIỂU LUẬN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ TẠI CÔNG TY UNI PRESIDENT VIET NAM

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO VẬT TẠI CÔNG TY UNI PRESIDENT VIET NAM

Qua quá trình tìm hiểu, chúng em càng thấy rõ vai t rò của tin học nói chung và hệ thống thông tin qu ản lý nói riêng khi áp dụng vào doanh ngh iệp . Nó giúp cho doanh nghiệp vận hành và quản lý tốt mọi hoạt động của mình. Công ty TNHH Uni – President Việt N am là doanh nghiệp kinh doanh sản xuất chủ yếu trong lĩnh v ực thức ăn Thủy sản, thức ăn Gia súc, Bột mì, Thực phẩm, Nước uống, Dầu thực vật ... Trong một doanh nghiệp sản xuất, bên cạnh v ấn đề quản lí xương sống của doanh ngh iệp đó là qu ản lí tà i ch ính, th ì vấn đề quản lí kho là một vấn đề vô cùng qu an t rọng, thiết thực. Quản lí tốt hệ thống kho sẽ g iúp cho nhà quản lí lập được các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất và phát t riển của doanh nghiệp . Do đó chúng em lựa chọn đề tài: "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý k ho nguyên vật liệu tại công ty TNHH Uni – President Việt Nam”.
 • 36
Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu công cụ và dụng cụ

Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu công cụ và dụng cụ

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ nhập xuất kho, thủ kho tiến hành ghi số lượng thực nhập, thực xuất vào thẻ kho. Sau mỗi nghiệp vụ thủ kho tính ra số tiền tồn trên thẻ kho. Khi lĩnh vật tư theo hạn mức, sau mỗi lần xuất thủ kho phải ghi số lượng thực xuất mà không đợi đến kết thúc chứng từ mới ghi một lần. Định kì tuần một lần, sau khi ghi thẻ kho, thủ kho chuyển toàn bộ chứng từ nhập xuất vào phòng kế toán để kế toán vào sổ chi tiết vật liệu. Ngoài ra để đảm bảo sự trùng khớp giữa số lượng vật liệu ghi trên thẻ kho với thực tế có trong kho, hàng tháng đều có sự đối chiếu giữa sổ sách và hiện vật. Cuối tháng, kế toán tiến hành kí xác nhận vào thẻ kho căn cứ vào các thẻ kho thủ kho tiến hành ghi số lượng vật liệu tồn kho cuối tháng của từng danh điểm vật liệu vào sổ số dư ( mẫu biểu số 7)
 • 33
TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

2.2.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. - Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng và giá trị thực tế của từng loại, tùng thứ NVL - CCDC, lập các chứng từ liên quan đến việc nhập xuất, tồn kho, sử dụng tiêu hao cho sản xuất.
 • 44
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

d ụng vốn của Công ty sử dụng v ào m ục đích kinh d oanh khác. Vi ệc cho phép tr ả chậm trong kỷ luật thanh toán lỏng lẻo sẽ dẫn đến sự thiếu năng động bán h àng c ủa khách h àng. Tâm lý kinh doanh không phân b ổ vốn khi ến cho khách h àng không tích c ực t ìm m ọi biện pháp để nhanh bán h àng, b ộ mặt sản phẩm của Công ty lúc nào bán được th ì bán, mà t ập chung v ào kinh doanh các s ản phẩm h àng hoá khác th ực sự bỏ vốn. Để khắc phục t ình tr ạng n ày Công ty c ần h àng tháng yêu c ầu khách hàng đến đối chiếu công
 • 119
Bài tập Chương 3: Tài khoản Kế toán

Bài tập Chương 3: Tài khoản Kế toán

Bài 1: Hãy phân tích, định khoản và ghi vào TK chữ T các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp A như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đ)1. Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 15.0002. Mua một lô hàng trị giá 120.000, tiền chưa thanh toán cho người bán, hàng chưa về nhập kho.3. Vay dài hạn ngân hàng để mua một TSCĐ hữu hình có giá trị: 150.0004. Chi tiền gửi ngân hàng để trả lương cho nhân viên: 20.000, nộp thuế cho nhà nước: 7.0005. Vay ngắn hạn ngân hàng để trả cho người bán 100.0006. Lô hàng mua ở nghiệp vụ 2 đã nhập kho đầy đủ.7. Rút tiền gửi ngân hàng để đầu tư một số chứng khoán ngắn hạn có giá trị: 70.0008. Mua nguyên vật liệu, trị giá 18.000, đã nhập kho đủ. Tiền hàng thanh toán bằng tiền đã tạm ứng.
 • 8
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XNK II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XNK II

vậy mới đảm bảo cung cấp một cách đầy đủ và đúng chất lượng vật tư cho quá trình sản xuất tạo điều kiện cho Xí nghiệp hoạt động liên tục. Trong đó công tác kế toán là biện pháp vô cùng quan trọng và không thể thiếu với danh mục về nguyên vật liệu hết sức phong phú và đa dạng, để thuận tiện cho công tác hạch toán và áp dụng trên máy vi tính nguyên vật liệu của Xí nghiệp được phản ánh trên tài khoản 152 chi tiết cho từng đối tượng nguyên vật liệu.
 • 34
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUỶ TRƯỜNG

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUỶ TRƯỜNG

_SINH VIÊN: DƯƠNG THƯƠNG HUYỀN – LC14.21.28_ 19 Kế toán tổng hợp Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Sổ số dư Phiếu giao nhận chứng từ nhập Bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn kho vật tư TRANG[r]
 • 72
ĐỀ ÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

ĐỀ ÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

3.1 Về phía doanh nghiệp - Vì giá NVL, CCDC trên thị trường thường xuyên biến động bất thường, chi phí vật liệu lớn nên chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về giá trị NVL, CCDC cũng ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm. Nhưng nhiều doanh nghiệp không tiến hành lập dự phòng, điều này ảnh hưởng không tốt tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nếu giá cả NVL, CCDC trên thị trường biến động quá lớn. Do đó các doanh nghiệp nên tiến hành lập dự phòng giảm giá NVL để bù đắp chi phí NVL tăng đột ngột, gây ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh trong kỳ. Việc lập dự phòng phải dựa trên nguyên tắc: chỉ lập dự phòng cho những loại vật liệu tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính, có giá trị thị trường thấp hơn giá trị ghi sổ.
 • 34
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 20

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY 20

2.2.3. Thủ tục xuất nhập kho nguyên vật liệu Việc xuất kho nguyên vật liệu chủ yếu là xuất dùng cho sản xuất sản phẩm, một số ít được dùng cho QLDN, chi phí sản xuất chung. Căn cứ vào nhu cầu sản xuất thực tế của các xí nghiệp và mức tiêu hao vật tư do phòng kỹ thuật cung cấp và ban giám đốc các xí nghiệp dựa vào quản đốc các phân xưởng liệt kê các loại nguyên vật liệu cần dùng trình lên (bao gồm cả số lượng, quy cách, phẩm chất, chủng loại) phòng kế hoạch vật tư và lập phiếu đề xuất vật tư trình lên giám đốc. Sau khi được giám đốc đồng ý và ký vào phiếu đề xuất cấp vật tư, kế toán vật liệu sẽ căn cứ vào đó và căn cứ vào số lượng vật tư còn trong kho vẫn đảm bảo chất lượng lập phiếu xuất kho nếu trong kho không còn vật tư phòng kế hoạch sẽ cử cán bộ tiếp liệu đi mua về. Kế toán nguyên vật liệu chỉ lập phiếu xuất kho khi trong kho có nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng.
 • 29
QUẢN LÝ BÁN HÀNG

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

* Lập các báo giá theo từng loại khách hμng * Lập hoá đơn mua hμng * Lập hoá đơn bán hμng * Lập phiếu thu * Lập phiếu chi * Phiếu xuất kho * Phiếu nhập kho * Lập hoá đơn thanh toán mua h[r]
 • 67
HỆ THỐNG THÔNG TIN KT QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG CÔNG TY CIENCO5

HỆ THỐNG THÔNG TIN KT QUẢN LÝ VẬT TRONG CÔNG TY CIENCO5

STT Mã số Tên hàng Tồn đầu kỳ Nhập Xuất Tồn cuối kỳ Ghi chú 1 2 TRANG 8 BP KẾ HOẠCH BP QL VẬT TƯ BP KẾ TOÁN KHO Lập phiếu yêu cầu nhập kho Phiếu yêu cầu nhập kho Duyệt phiếu yêu cầu NK P[r]
 • 24
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

Khái niệm: là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có trong biến động tăng giảm hàng tồn kho một cách thường xuyên liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho. phương pháp này được nhiều doanh nghiệp áp dụng vì nó có độ chính xác cao và cung cấp thông tin hàng tồn kho một cách kịp thời, cập nhật nhưng nó lại có nhược điểm là với những doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật tư hàng hoá có gía trị thấp thường xuyên xuất dùng, xuất bán sẽ tốn rất nhiều công sức.
 • 30
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU

Việc áp dụng phương pháp này cho phép theo dõi được cả số lượng và giá trị nguyên vật liệu ngay sau mỗi lần xuất kho mà không phải đợi đến cuối kỳ hạch toán mới tính giá được. Mặc dù công ty tiến hành hạch toán theo tháng nhưng công ty lại tính đơn giá thực tế bình quân gia quyền sau mỗi lần xuất để thuận tiện cho công tác kế toán nguyên vật liệu. Việc tính toán giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho được thực hiện trên sổ chi tiết nguyên vật liệu đối với từng thứ theo chương trình máy tính tự động.
 • 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LŨNG LÔ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LŨNG LÔ

Khi công trình có nhu cầu về vật liệu thì ngay lập tức thông báo cho bộ phận Kế hoạch tiến hành ký hợp đồng với nhà cung cấp. Vật liệu về nhập kho phải đầy đủ các chứng từ gốc (hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho của người bán, hoá đơn giá trị gia tăng) thì thủ kho cùng với người giao hàng, người có chức năng tiến hành kiểm tra chất lượng, số lượng cũng như giá cả (có biên bản kiểm nghiệm) thì mới tiến hành nhập kho.
 • 34
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAM LUYÊN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NAM LUYÊN

Bán buôn qua kho theo ph ươ ng th ứ c giao hàng tr ự c ti ế p : Bên khách hàng s ẽ c ử ng ườ i đế n tr ự c ti ế p công ty giao d ị ch mua hàng v ớ i phòng kinh doanh. Hai bên s ẽ th ỏ a thu ậ n h ợ p đồ ng v ề ph ươ ng th ứ c thanh toán, s ố l ượ ng hàng hoá, ch ấ t l ượ ng hàng hoá, các d ị ch v ụ sau bán, ….Phòng kinh doanh vi ế t l ệ nh xu ấ t hàng kèm theo phi ế u xu ấ t kho r ồ i đư a sang phòng k ế toán, phòng k ế toán vi ế t Hóa đơ n GTGT giao cho khách hàng để khách hàng xu ố ng kho tr ự c ti ế p nh ậ n hàng. Sau khi nh ậ n hàng xong ,bên mua kí nh ậ n đầ y đủ vào Hóa đơ n GTGT, lúc này hàng hóa đượ c xác nh ậ n là đ ã tiêu th ụ . Tr ườ ng h ợ p này công ty không ph ả i ch ị u chi phí v ậ n chuy ể n.
 • 99
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

2.3.1.4. Chứng từ và luân chuyển chứng từ. Chứng từ hạch toán là các hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, biên bản bàn giao tài sản, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ… Quá trình luân chuyển chứng từ: Khi mua (bán) TSCĐ, Kế toán vật liệu,công cụ dụng cụ kiêm TSCĐ sẽ nhận hóa đơn GTGT từ đơn vị bán (trong trường hợp mua) hoặc lập hóa đơn GTGT (trong trường hợp bán). Trong hóa đơn có ghi rõ : giá bán chưa thuế, thuế suất GTGT, tiền thuế, tổng giá thanh toán. Sau khi có đủ chữ kí trong hóa đơn, kế toán sẽ lập phiếu chi (nếu mua) hoặc phiếu thu (nếu bán). Phiếu thu được lập thành 3 liên: liên 1 lưu tại quyển, liên 2 giao cho người nộp, liên 3 giao cho thủ quỹ thu tiền và ghi sổ. Phiếu chi được lập thành 2 liên: liên 1 lưu tại quyển, liên 2 giao cho thủ quỹ chi tiền. Thủ quỹ căn cứ vào chứng từ gốc đã được Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt làm căn cứ thu chi.
 • 32
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CAVICO VIỆT NAM THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CAVICO VIỆT NAM THƯƠNG MẠI

Cuối mỗi quý, dựa trên các bảng kê chi tiết đã có chữ ký của đội trưởng hoặc chủ nhiệm công trình (có kèm theo các chứng từ gốc có liên quan) ở dưới hoá đơn gửi lên kế toán kiểm tra và thanh toán tạm ứng sau đó vào nhật ký chung, sổ cái TK, sổ chi tiết TK đồng thời tổng hợp số liệu và lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất của quý làm cơ sở cho việc tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong quý cụ thể:
 • 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÍ HƯỜNG

Tại phũng kế toỏn, kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu mở Sổ chi tiết vật liệu để theo dừi tỡnh hỡnh nhập-xuất-tồn nguyờn vật liệu về số lượng và giỏ trị. Kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu khi nhận được cỏc chứng từ liờn quan như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoỏ đơn GTGT .... phải kiểm tra, đối chiếu với hoỏ đơn, sau đú lần lượt ghi cỏc nghiệp vụ xuất - nhập vào Sổ chi tiết vật liệu theo cỏc chỉ tiờu số lượng và thành tiền cho từng danh điểm vật liệu tương ứng với thẻ kho mở ở kho. Sổ chi tiết được theo dừi riờng cho từng kho, mỗi kho một quyển và mỗi một vật liệu được mở một trang riờng. Riờng đối với nghiệp vụ xuất kho nguyờn vật liệu, do Cụng ty ỏp dụng phương phỏp bỡnh quõn gia quyền để tớnh giỏ nguyờn vật liệu xuất kho nờn cỏc nghiệp vụ xuất kho trong thỏng chỉ được ghi số lượng, đến cuối thỏng khi đó xỏc định được đơn giỏ một đơn vị thỡ kế toỏn mới tớnh ra giỏ nguyờn vật liệu xuất kho và ghi vào cột thành tiền.
 • 33
Chương III: Bài toán ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ

Chương III: Bài toán ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT

 Công ty XYZ thực hiện các hoạt động kinh doanh liênquan tới mua bán vật tư/nguyên vật liệu. Các hoạtđộng nghiệp vụ quản lý nguyên vật liệu do các bộphận dưới đây đảm nhiệm chính: Bộ phận vật tư: Lập kế hoạch cung ứng vật tư Tìm và đánh giá nhà cung cấp, khách hàng Thực hiện mua, bán hàng Bộ phận kho: Quản lý về số lượng vật tư. Tình hình nhập, xuất vật tư
 • 31
QUẢN LÝ VẬT TƯ VÀ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ H&T

QUẢN LÝ VẬT BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ H&T

Bài toán sẽ giúp cho việc cài đặt hệ thống một cách chính xác. Từ đó giải quyết các mối quan hệ giữa người phân tích và người yêu cầu thiết kế hệ thống. Giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Từ những thuận lợi trên, trong thời gian làm bài, em đã sử dụng kiến thức ít ỏi của mình để tìm hiểu và phân tích bài toán quản l ý vật tư của công ty cổ phần cơ khí H&T. Tuy nhiên, nó chỉ mang tính thực nghiệm để học hỏi. Do vậy, mô hình còn có nhiều khiếm khuyết. Mong các thầy cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành tốt những mô hình thiết kế và chương trình này.
 • 39
THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 6 PPSX

THỐNG KÊ TỔNG HỢP BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 6 PPSX

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hoá, vật tư (Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hoá) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.
 • 10
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DƯỢC BỆNH VIỆN HỒNG ĐỨC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DƯỢC BỆNH VIỆN HỒNG ĐỨC

QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ 2.1 MUA VẬT TƯ TỪ NHÀ CUNG CẤP Kiểm tra hàng tồn trong kho Gửi yêu cầu mua đến Nhà cung cấp Lập hóa đơn mua vật tư Nhập và kiểm tra vật tư Thanh toán tiền cho Nhà cung[r]
 • 58
BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HỌC KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HỌC KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

1.2.4. Quy trình ghi sổ nghiệp vụ Trong ngày, các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt được kế toán thanh toán tập hợp và ghi sổ quỹ tiền mặt. Phiếu thu, phiếu chi do kế toán thanh toán lập thành 3 liên hoặc 2 liên (phiếu chi). Kế oán thanh toán ghi đầy đủ nội dung trên phiếu và ký vào, phiếu được kế toán trưởng duyệt và giám đốc công ty ký duyệt, thì chuyển lên cho thủ quỹ làm căn cứ nhập hay xuất quỹ. Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi sổ quỹ, một liên giao cho người nộp hay người nhận tiền, một liên lưu nơi nập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu, chi được thủ quỹ chuyển cho kế toán thanh toán. Kế toán thanh toán đối chiếu, kiểm tra các chứng từ hợp lệ làm căn cứ ghi sổ quỹ tiền mặt.
 • 24
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT VẬN TẢI XI MĂNG

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng
 • 69
LUẬN VĂN LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP - 1 POTX

LUẬN VĂN LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP - 1 POTX

Tổ chức xây dựng các danh mục hàng hoá theo yêu cầu quản lý, đảm bảo tính thống nhất giữa các bộ phận kế toán, kinh doanh, kế hoạch, kho hàng ... Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng mua bán, thanh toán tiền hàng, kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc kế toán, chế độ về kế toán mua hàng.
 • 15
MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬN TẢI HÀNG HÓA NHÀ PHÂN PHỐI VÀ NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP POTX

MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬN TẢI HÀNG HÓA NHÀ PHÂN PHỐI VÀ NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP POTX

Qua số liệu ở bảng phân tích trên cho ta thấy các khoản phải thu của công ty cuối năm tăng so với đầu năm là:24.270.299.451 đ. Điều này chứng tỏ công ty đã bị bên ngoài chiếm dụng vốn tăng lên và tình hình các khoản phải thu của công ty vào cuối năm vẫn còn cao. Như vậy, để giảm bớt các khoản phải thu tránh bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn thi công ty nên thanh toán sớm như chiết khấu, giảm giám, khuyến mãi…Đối với các khoản phải trả của công ty bao gồm nợ dài hạn và nhắn hạn, khoản phải trả của công ty vào cuối năm cũng đã tăng lên là: 83.857.979.638 đ. Điều này cho thấy công ty đã làm ăn có phần giảm hiệu quả nên đã làm tăng khoản nợ của mình nhưng công ty cũng đã cố gắng làm giảm được khoản nợ dài hạn. Do đó cũng có phần làm giảm lãi đối với khoản nợ này. So với các khoản vay dài hạn thì khoản vay ngắn hạn của công ty rất lớn, cho thấy công ty đã phát triển vốn bằng nguồn vay ngắn hạn để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, các khoản nựo này của công ty khoong có khoản nào là quá hạn, do đó việc công ty đi chiếm dụng vốn của công ty là hợp lý, hợp pháp. Phân tích tình hình công nợ chỉ giúp cho người sử dụng thông tin biết được các khoản phải thu và phải trả của công ty chứ không thể kết luận tình hình tài chính của công ty thì chúng ta phải xem xét ở nhiều khía cạnh như khả năng thanh toán nhanh, hệ số nợ, hệ số tự tài trợ, tốc độ lưu chuyển vốn lưu động.
 • 105
TIEU LUAN QUAN TRI LOGISTIC

TIEU LUAN QUAN TRI LOGISTIC

Chương 3: KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY Trong điều kiện hiện nay, công ty Bourbon đã có những tiến bộ nhưng so với mặt bằng chung của cả nước thì vẫn còn yếu kém. Mặc dù đã chú trọng rất nhiều đến việc đầu tư máy móc, thiết bị và con người nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần giải quyết.
 • 20
LÝ THUYẾT HẠCH TÓAN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN PPS

LÝ THUYẾT HẠCH TÓAN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN PPS

Qua số liệu ở bảng phân tích trên cho ta thấy các khoản phải thu của công ty cuối năm tăng so với đầu năm là:24.270.299.451 đ. Điều này chứng tỏ công ty đã bị bên ngoài chiếm dụng vốn tăng lên và tình hình các khoản phải thu của công ty vào cuối năm vẫn còn cao. Như vậy, để giảm bớt các khoản phải thu tránh bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn thi công ty nên thanh toán sớm như chiết khấu, giảm giám, khuyến mãi…Đối với các khoản phải trả của công ty bao gồm nợ dài hạn và nhắn hạn, khoản phải trả của công ty vào cuối năm cũng đã tăng lên là: 83.857.979.638 đ. Điều này cho thấy công ty đã làm ăn có phần giảm hiệu quả nên đã làm tăng khoản nợ của mình nhưng công ty cũng đã cố gắng làm giảm được khoản nợ dài hạn. Do đó cũng có phần làm giảm lãi đối với khoản nợ này. So với các khoản vay dài hạn thì khoản vay ngắn hạn của công ty rất lớn, cho thấy công ty đã phát triển vốn bằng nguồn vay ngắn hạn để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, các khoản nựo này của công ty khoong có khoản nào là quá hạn, do đó việc công ty đi chiếm dụng vốn của công ty là hợp lý, hợp pháp. Phân tích tình hình công nợ chỉ giúp cho người sử dụng thông tin biết được các khoản phải thu và phải trả của công ty chứ không thể kết luận tình hình tài chính của công ty thì chúng ta phải xem xét ở nhiều khía cạnh như khả năng thanh toán nhanh, hệ số nợ, hệ số tự tài trợ, tốc độ lưu chuyển vốn lưu động.
 • 105
BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

3. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 40.000.000đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 10.000.000đ 4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 5. Nhập kho 10.000kg NVL đơn giá 4.290 đ/kg, gồm TGTGT 10 % chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển 1.050.000đ, gồm 5% TGTGT thanh toán bằng tiền mặt
 • 20
Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Các hoạt động của quản trị vật tư bao gồm: xác định nhu cầu vật tư; Tìm nguồn cung cấp; Tiến hành mua sắm/thu mua vật tư; Tổ chức vận chuyển; Nhập kho và lưu kho; Bảo quản và cung cấp ch[r]
 • 20
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

nhiều chủng loại khác nhau, khiến nguồn nguyên vật liệu của công ty trở nên tương đối đa dạng và phức tạp. Với nguồn vốn kinh doanh còn nhiều eo hẹp cộng với phương thức kinh doanh sản xuất theo đơn đặt hàng là chủ yếu nên việc dự trữ nguyên vật liệu ở công ty chỉ vừa đủ để duy trì hoạt động sản xuất đối với đơn hàng đã nhận và để sản xuất một số mặt hàng theo kế hoạch đã định trước. Tuy nhiên hiện nay trong kho của công ty vẫn còn tồn tại một số mặt hàng tồn đọng đã lâu do những nguyên liệu này được mua để sản xuất những mặt hàng đặc chủng, ít nơi nhận đặt hàng tiếp sau hoặc có thể do nhu cầu của công ty về nguyên vật liệu đó ít nhưng đây lại là nguyên liệu ít có trên thị trường, người bán lại ép mua với khối lượng nhiều, sản xuất không hết dẫn tới tình trạng thừa đọng trong kho hoặc là những bộ quần áo bảo hộ lao động trước đây mua về với số lượng nhiều nhưng nay không hợp quy cách, không đảm bảo chất lượng.... Tuy vậy số nguyên vật liệu này có giá trị không cao lắm nên doanh nghiệp vẫn cho phép để tồn trong kho mà không có quyết định xử lý gì. Tính về lâu dài nếu không có quyết định xử lý thì số nguyên vật liệu này sẽ có thể bị hư hỏng, kém phẩm chất do tác động của môi trường bên ngoài.
 • 27
HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VIỆT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VIỆT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

Sơ đồ hạch toán theo phơng pháp sổ số d Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu Bảng kê nhập vật tư Sổ đối chiếu luân chuyển Bảng kê xuất vật tư Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Phiế[r]
 • 49
Tải Cách viết phiếu nhập kho - HoaTieu.vn

Tải Cách viết phiếu nhập kho - HoaTieu.vn

Phiếu nhập kho lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất), và người lập phiếu (ghi rõ họ tên), người mua hàng mang phiếu đến kho để n[r]
 • 2
Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC

Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC

TRANG 6 - Bộ hoá đơn chứng từ nhập - Biờn bản kiểm nghiệm - Phiếu nhập kho - Thẻ kho _* Nghiệp vụ xuất kho:_ - Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức - Phiếu xuất kho - Thẻ kho - Bỏo cỏo sử dụng[r]
 • 34
QUY TRÌNH VỀ QUẢN LÝ KHO CÔNG TY

QUY TRÌNH VỀ QUẢN LÝ KHO CÔNG TY

Quy trình này quy định cách thức tiến hành quản lý kho để mọi người liên quan thông hiểu và thực hiện.Thống nhất cách bảo quản, quản lý các vật tư, hàng hoá thực tế lưu giữ trong kho, chống sai sót, thất thoát trong quá trình nhập xuất kho.
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phấn bê tông và xây dựng thái nguyênthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty và vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu ở công ty cp tư vấn môi trường amp xây dựng vecthực trạng kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần in phú thọhoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở công ty cao su sao vàngtổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàhạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và phát triển tdiluận văn công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy i pdfthực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty và vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu ở công ty tnhh xdtm và dv thanh túnhững đặc điểm về sản xuất ảnh hưởng tới công tác kế toán nguyên vật liệu ở công tykế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4phần thứ iii một số nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công tythực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công tythực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty đồng thápNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP