0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Số phát sinh trong

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC PPTX

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC PPTX

 Quản trị viên cấp cơ sở Quản trị viên cấp cơ sở  Đòi hỏi nhiều ở kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ Đòi hỏi nhiều ở kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ  Trực tiếp thi hành các nhiệm vụ chuyên môn trong từng Trực tiếp thi hành các nhiệm vụ chuyên môn trong từng lĩnh vực quản trị cụ thể.
 • 36
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P6 PDF

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUYỀN SỬ DỤNG KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU TRONG GIÁ TRỊ THƯƠNG PHIẾU P6 PDF

4. A muốn vay một khoản tiền 100.000.000 VND để mua một chiếc ôtô. A có hai sự lựa chọn như sau: - A phải trả vào cuối mỗi tháng một số tiền bằng nhau trong vòng 3 năm với lãi suất danh nghĩa là i (12) = 9,6%.
 • 5
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁCH TIẾT KIỆM CHI PHÍ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG HẠCH TOÁN DOANH NGHIỆP PHẦN 8 DOC

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁCH TIẾT KIỆM CHI PHÍ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG HẠCH TOÁN DOANH NGHIỆP PHẦN 8 DOC

(%) HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, trừ khi thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.
 • 10
BÀN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

BÀN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

d/ Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành, ghi: + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: Nợ TK 911- Xác định kết quả k[r]
 • 26
TÌNH TRẠNG HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

TÌNH TRẠNG HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

d/ Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành, ghi: + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: Nợ TK 911- Xác định kết quả k[r]
 • 26
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU VÀ SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA HAI THƯƠNG PHIẾU P6 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA THƯƠNG PHIẾU VÀ SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA HAI THƯƠNG PHIẾU P6 DOC

4. A muốn vay một khoản tiền 100.000.000 VND để mua một chiếc ôtô. A có hai sự lựa chọn như sau: - A phải trả vào cuối mỗi tháng một số tiền bằng nhau trong vòng 3 năm với lãi suất danh nghĩa là i (12) = 9,6%.
 • 5
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CƠ BÀN KHI SỬ DỤNG THƯƠNG PHIẾU PHẦN 6 POTX

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CƠ BÀN KHI SỬ DỤNG THƯƠNG PHIẾU PHẦN 6 POTX

4. A muốn vay một khoản tiền 100.000.000 VND để mua một chiếc ôtô. A có hai sự lựa chọn như sau: - A phải trả vào cuối mỗi tháng một số tiền bằng nhau trong vòng 3 năm với lãi suất danh nghĩa là i (12) = 9,6%.
 • 5
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự biến động của vi sinh vật có ích trong đất và sâu hại chính dưới tác động của bón phân hữu cơ vi sinh và một số biện pháp kỹ thuật canh tác

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự biến động của vi sinh vật có ích trong đất và sâu hại chính dưới tác động của bón phân hữu cơ vi sinh và một số biện pháp kỹ thuật canh tác

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định được tác động của phân bón hữu cơ vi sinh đến sự biến động của một số vi sinh vật có ích trong đất và sự phát sinh của một số sâu hại chính trên chè làm cơ sở cho việc bón phân hợp lý. Xác định được ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật đến sự biến động của một số vi sinh vật có ích trong đất và sâu hại chính nhằm nâng cao năng suất và chất lượng chè, giảm sự phát sinh gây hại của các sinh vật hại.
 • 31
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự biến động của vi sinh vật có ích trong đất và sâu hại chính dưới tác động của bón phân hữu cơ vi sinh và một số biện pháp kỹ thuật canh tác

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu sự biến động của vi sinh vật có ích trong đất và sâu hại chính dưới tác động của bón phân hữu cơ vi sinh và một số biện pháp kỹ thuật canh tác

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định được tác động của phân bón hữu cơ vi sinh đến sự biến động của một số vi sinh vật có ích trong đất và sự phát sinh của một số sâu hại chính trên chè làm cơ sở cho việc bón phân hợp lý. Xác định được ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật đến sự biến động của một số vi sinh vật có ích trong đất và sâu hại chính nhằm nâng cao năng suất và chất lượng chè, giảm sự phát sinh gây hại của các sinh vật hại.
 • 31
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 15 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG (KỂ CẢ LÁI XE) ĐÃ QUA SỬ DỤNG PPSX

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 15 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG (KỂ CẢ LÁI XE) ĐÃ QUA SỬ DỤNG PPSX

Ghi chú: - T ừ c ộ t (2) đế n c ộ t (10): báo cáo t ấ t c ả các t ờ khai h ả i quan, m ặ t hàng thu ộ c t ờ khai h ả i quan phát sinh trong tháng báo cáo (t ừ ngày 1 đế n ngày 30/31 tháng đ ó); bao g ồ m c ả các t ờ khai ch ư a đế n h ạ n tham v ấ n ho ặ c ch ư a ra Thông báo tr ị giá theo M ẫ u s ố 4 Thông t ư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010.
 • 6
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN P8 PPS

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN P8 PPS

3. Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp, bị phạt theo thoả thuận trong hợp đồng kinh tế: a/ Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết:
 • 10
GIẢI QUYẾT MỘT SỐ PHÁT SINH VỚI KHÁCH HÀNG TRONG BẢN HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN POTX

GIẢI QUYẾT MỘT SỐ PHÁT SINH VỚI KHÁCH HÀNG TRONG BẢN HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN POTX

là ngày hôm đó vẫn diễn ra sự kiện ấy với nội dung y hệt như kế ho ạch của bên mình??! Vi ệc n ày thì hi ếm gặp và khó báo trước, trong trường hợp nói tr ên, vì khách hàng thay đổi quá nhiều n ên kho ản phát sinh đ ã b ị đội lên đáng kể, n ên có l ẽ
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN ĐỂ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM PHẦN 8 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN ĐỂ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM PHẦN 8 DOC

- Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi nhận bổ sung số thuế thu nnhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm;
 • 10
CHƯƠNG 4: CHUỖI TIỀN TỆ (ANNUITIES) PPSX

CHƯƠNG 4: CHUỖI TIỀN TỆ (ANNUITIES) PPSX

Đ.S. 34.804.553 VND 18. M ộ t công ty A bán tr ả ch ậ m m ộ t h ệ th ố ng thi ế t b ị v ớ i t ổ ng s ố ti ề n thanh toán là 1 t ỷ đồ ng, ph ươ ng th ứ c thanh toán nh ư sau: tr ả ngay 200 tri ệ u đồ ng, s ố còn l ạ i thanh toán trong 5 n ă m v ớ i s ố ti ề n tr ả m ỗ i n ă m b ằ ng nhau. Ng ườ i mua thi ế t b ị đề ngh ị v ớ i công ty ch ỉ tr ả m ộ t l ầ n vào cu ố i n ă m th ứ hai sau ngày nh ậ n thi ế t b ị m ộ t s ố ti ề n là 900 tri ệ u đồ ng. Lãi su ấ t tr ả ch ậ m là 10%/n ă m.
 • 28
MVB151 POTX

MVB151 POTX

Tổng cộng trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Ghi chú : Cột 2 ghi theo từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ. Trong từng loại vật tư, hàng hoá dự trữ ghi số phát sinh và luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.
 • 2
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG VẤN ĐỀ HẠCH TOÁN TRONG VIỆC BẢO VỆ AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM PHẦN 8 POT

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG VẤN ĐỀ HẠCH TOÁN TRONG VIỆC BẢO VỆ AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM PHẦN 8 POT

- Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi nhận bổ sung số thuế thu nnhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm;
 • 10
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 875

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 875

Bên cạnh đó những tích cực và kết quả đã đạt đợc vẫn còn những mặt tồn tại khó khăn hận chế là : Do đặc thù ngành xây dựng giao thông nên bị ảnh hởng nhiều bởi các yếu tố khách quan. Tiến độ thi công ở một số công trình còn chậm, nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều công trình phải chờ đợi do việc thay đổi hồ sơ thiết kế, một số công trình bị ảnh hởng do lũ lụt ma keo dài, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp và thiếu vốn hoạt động. Nhiều công trình đã thi công xong nhng chủ đầu t vẫn cha có vốn để thanh toán, nợ đọng kéo dài làm ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Định hớng của Công ty trong những năm tới, tốc độ tăng trởng về giá trị sản lợng năm sau tăng hơn năm trớc là 10%. Nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đời sống, tinh thần của cán bộ công nhân viên, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2010 đạt giá trị sản lợng 100 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt từ 1 – 1,5%.
 • 22
Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.
 • 3
KIỂM TRA GIỮA KỲ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP POT

KIỂM TRA GIỮA KỲ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP POT

+ Căn cứ để kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ngăn ngừa và phát hiện các hiện tượng vi phạm chính sách, chế độ về quản lý kinh tế, tài chính. + Căn cứ để quy trách nhiệm các đối tượng có liên quan. + Căn cứ để giải quyết tranh chấp, kiện tụng nếu có.
 • 6
File - 40346

File - 40346

3. Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc BHXH Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trên phạm vi toàn quốc. Trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê của các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo chuyên đề trong từng lĩnh vực hoặc theo địa bàn.
 • 49
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng tại Tòa án cấp sơ thẩm theo pháp luật Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng tại Tòa án cấp thẩm theo pháp luật Việt Nam

Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng tại Tòa án cấp sơ thẩm. Trên cơ sở phân tích thực trạng áp dụng các quy định đó trong thực tiễn, chỉ ra những vấn đề phát sinh và bất cập, từ đó đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng tại Tòa án cấp sơ thẩm.
 • 24
Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.
 • 3
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TK XD KIẾN TẠO

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TK XD KIẾN TẠO

Tổng Phát Sinh Nợ Tổng Phát Sinh Có Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ Trị giá vốn của thành phẩm đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ nhưng do một số nguyên nhân khác nhau bị khách h[r]
 • 47
Tài liệu Chương 1: Tổng quan về chế độ kế toán docx

Tài liệu Chương 1: Tổng quan về chế độ kế toán docx

Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.
 • 43
KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CHƯƠNG 1

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CHƯƠNG 1

3 Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng cuối quý trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau: Tổng số tiền của cột Tổng số phát sinh Tổng số phát sinh “Phát sinh” ở phần [r]
 • 43
THỰC TRẠNG VỐN BẰNG TIỀN TẠI CTY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG - 1 PPT

THỰC TRẠNG VỐN BẰNG TIỀN TẠI CTY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG - 1 PPT

Sự hình thành và khởi đầu sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ, hoạt động bất cứ ngành nghề gì, các đơn vị phải cóvốn ban đầu, vốn biểu hiện bằng nhiều hìn thức khác nhau như nhà cửa, dụng cụ, phương tiện vận tải, hàng hoá tiền bạc... để làm tốt việc kinh doanh nhằm xoay nhanh vốn với điều kiện lấy thu bù chi, đảm bảo có lãi giữa đầu vào và đầu ra nhằm đáp ứng kịp thời phục vụ kinh doanh thì trong đó nhiệm vụ kế toán "Vốn Bằng Tiền" th ì khâu quan trọng trong việc quay nhanh đồng vốn và đóng góp một phần không nhỏ trong việc kinh doanh đẩy mạnh.
 • 11
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH

- Dòng d cuối tháng = D đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh giảm _ * TÁC DỤNG : DỄ THEO DÕI SỐ TIỀN ĐÃ TẠM ỨNG VÀ THU TIỀN TẠM ỨNG TRONG THÁNG._ IV- KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍ[r]
 • 46
XÍ NGHIỆP 103  CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

XÍ NGHIỆP 103 CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

- Dòng d cuối tháng = D đầu kỳ + phát sinh tăng - phát sinh giảm _ * TÁC DỤNG : DỄ THEO DÕI SỐ TIỀN ĐÃ TẠM ỨNG VÀ THU TIỀN TẠM ỨNG TRONG THÁNG._ IV- KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍ[r]
 • 46
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN

2.4.2 Phương thức thanh toán Tuỳ theo yêu cầu trong hợp đồng, giá trị lô hàng mà Công ty áp dụng phương thức thanh toán khác nhau: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt. Khách hàng chủ yếu của Công ty là các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực Viễn thông - tin học, bưu điện khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nên hình thức thanh toán chủ yếu mà Công ty áp dụng là hình thức chuyển khoản. Đây là phương thức thanh toán rất phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Công ty. Đảm bảo thanh toán chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian cho cả hai bên. Thông thường khách hàng sẽ phải thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng đến khi thanh lý hợp đồng thì khách hàng có nhiệm vụ thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng cho Công ty. Hình thức thanh toán có thể là trả ngay hoặc trả chậm, nếu khách hàng đề nghị được thanh toán chậm thì khách hàng phải có tín chấp hoặc thế chấp và có sự đồng ý của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.
 • 44
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP "KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ HÀNG HÓA – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH" PPTX

Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng do hàng kém, mất phẩm chất hoặc sai qui cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên có Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc tai khoản 512 “doanh thu bán hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnnhững thành công và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòamột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoàtình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoànhững vấn đề tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếntổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàkế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất và thương mại minh anhhoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh thƣơng mại phúc lợithực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công tymột số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ