0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Số dư đầu tháng

CHUẨN MỰC SỐ 510 KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN  SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH DOCX

CHUẨN MỰC SỐ 510 KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN SỐ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH DOCX

+ Ví dụ 1: ''Khi xem xét việc thanh toán các khoản phải thu, phải trả trong năm nay, kiểm toán viên sẽ thu thập được bằng chứng kiểm toán về số dư các khoản phải thu, phải trả đầu năm”. + Ví dụ 2: ''Đối với hàng tồn kho đầu năm, kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung bằng cách giám sát kiểm kê thực tế trong năm hoặc cuối năm nay, đối chiếu số lượng, giá trị nhập, xuất từ đầu năm đến thời kiểm kiểm kê thực tế và tính ra hàng tồn kho đầu năm''.
 • 4
TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KÊ TOÁN

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KÊ TOÁN

47. Chi tiền gửi NH cho DN khác vay: TS giảm, TS tăng => Tổng TS ko đổi 48. DN khác đề nghị mua lại quyền sử dụng 1 mảnh đất với giá cao hơn: chưa bán -> chưa ảnh hưởng tới TS => Tổng TS ko đổi. 49. Đầu năm Tổng TS của cty là 800, nợ PTrả là 500. Trong năm tổng TS tăng 200, tổng nợ giảm 100.
 • 20
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG POTX

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG POTX

d ụng. Trong khâu thu mua vật liệu, công cụ dụng cụ phải được quản lý về khối lượng, quy cách, chủng loại, giá mua v à chi phí thu mua, th ực hiện kế hoạch mua theo đúng tiến độ, thời gian ph ù h ợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh c ủa doanh nghi ệp. Bộ phận kế toán - tài chính c ần có quyết định đúng đắn ngay từ đầu trong việc lựa chọn nguồn vật tư, địa điểm giao h àng, th ời hạn cung cấp, phương tiện vận chuyển v à nh ất l à v ề giá mua, cước phí vận chuyển, bốc dỡ…
 • 103
MVB123 POT

MVB123 POT

STT Chương Loại Khoản Mục Số dư nợ Số dư có Lập, ngày … tháng … năm … NGƯỜI LẬP BIỂU PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ.[r]
 • 1
BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

Làm kế toán trên Excel có ưu điểm là rất phù hợp đôie với những môt hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ; doanh nghiệp có quyền chủ động tuyệt đối trong việc điều chỉnh, sửa đổi hệ thống bảng biểu và cả quy trình hạch toán kế toán phù hợp với những thay đổi của chính sách, chế độ. Làm kế toán trên Excel, dù theo hình thức ghi sổ nào cũng đều cần đến một hệ thống các bảng tính để lưu trữ các dữ liệu về dư đầu, phát sinh trong kỳ và dư cuối kỳ cùng các thông tin quản trị khác. Vấn đề là phải xác định rõ mục đích sử dụng và cấu trúc của từng bảng tính, thời điểm và cách thức lập bảng cũng như mối liên hệ về mặt dữ liệu giữa các bảng tính và trình tự lập các bảng tính đó cho phù hợp với quy trình xử lý thông tin kế toán.
 • 29
Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.
 • 3
NGHỊ QUYẾT ĐẦU THÁNG 3

NGHỊ QUYẾT ĐẦU THÁNG 3

2/ Kế hoạch tháng 3 - 2010 F Thực hiện dạy và học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thơi khoá biểu. F Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 08/ 3 quốc tế phụ nữ, 26/ 3 ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
 • 2
TÌM SỐ DƯ PHÉP CHIA

TÌM SỐ PHÉP CHIA

Cứ làm như thế cho đến khi ta tìm được số dư của phép chia cho ( không quá 10 chữ số). Giả sử số dư đó là . Thì cũng là số dư của phép chia cho . Bài toán 2: Tìm số dư của phép chia cho số nguyên dương . ( Trong đó và cũng là số nguyên dương).
 • 5
CĂN CỨ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 472010QH12 NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM

CĂN CỨ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 472010QH12 NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM

Trường hợp nguồn thu mới phát sinh và số dư trên tài khoản tiền gửi hiện có của Tổ chức vượt số ngoại tệ Tổ chức còn phải sử dụng trong tháng theo kế hoạch đã xác định trước, Tổ chức tín[r]
 • 12
TIẾT 33-LUYỆN TẬP ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

TIẾT 33-LUYỆN TẬP ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

-- Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thực hiện số dư bằng 0 thì số dư cuối cùng là ƯCLN của hai số phải tìm.. -- Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thực hiện số dư bằng 0 thì số dư cuối cùng [r]
 • 10
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHẦN 7 DOCX

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHẦN 7 DOCX

(a) Sắp xếp các khoản mục Tài tản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu trong phương trình kế toán: Tiền (Cash), Khoản phải thu (Accounts Receivable), Vật liệu (Supplies), Máy photocopy (Copier), Khoản phải trả (Accounts Payable), Vốn của L.Freidman, Capital). (b) Trình bày bằng cách cộng thêm hoặc trừ bớt về giá trị để thể hiện ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến các khoản mục thuộc phương trình kế toán, tính số dư mới của các khoản mục sau mỗi nghiệp vụ, xác định loại nghiệp vụ ảnh hưởng đến khoản mục vốn chủ sở hữu.
 • 13
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TIN 12

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TIN 12

 Hãng hàng không cần quản lí các chuyến bay, bán vé, lịch bay...  Tổ chức tài chính cần quản lí thông tin về cổ phần, tình hình kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu...  Tổ chức viễn thông cần quản lí thông tin các cuộc gọi, hoá đơn hàng tháng, tính số dư cho các thẻ gọi trả trước …
 • 18
ON TAP (NGUYEN LY KE TOAN)

ON TAP (NGUYEN LY KE TOAN)

Mở tài khoản Phải trả người bán (dưới dạng chữ T), ghi số dư đầu tháng 6, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng và tính số dư cuối tháng 6/2012.. Tiền gửi ngân hàng 3. Phả[r]
 • 14
TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN PPTX

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN PPTX

33. Tháng 1, đại lý bán vé máy bay VNA bán đc 500 vé thu đc 800tr đ trong đó 300 vé có trị giá 500tr sẽ thực hiện chuyến bay trong tháng 1, còn lại sẽ thực hiện trong tháng 2. Doanh thu tháng 1 là a. 800tr b. 500tr (chỉ ghi nhận doanh thu khi ngvụ phát sinh theo ngtắc cơ sở dồn tích. KH đã chi tiền
 • 15
Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2019

Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ.
 • 3
Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

Phương pháp kê khai thường xuyên thường được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn. Phương pháp kiểm kê đình kỳ là phương pháp không thực sự thường xuyên, liên tục tình hình nhập xuất tồn kho trên tài khoản kế toán mà chỉ theo dõi, phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ và giá trị tồn kho cuối kỳ căn cứ vào số liệu kiểm kê định kỳ trong kho. Việc xác định giá trị nguyên vật liệu xuất chung trên các tài khoản kế toán tổng hợp không căn cứ vào các chứng từ nhập xuất kho mà căn cứ vào giá trị tồn kho cuối kỳ mua nhập trong kỳ, kết quả kiểm kê cuối kỳ để tính. Chính vì vậy trên tài khoản tổng hợp (tài khoản 611) không thể hiện rõ giá trị vật liệu xuất dùng cho từng đối tượng cho từng nhu cầu sản xuất khác nhau và không thể hiện được số mất mát hư hỏng. Phương pháp kiểm kê định kỳ được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ ít chủng loại vật tư với quy cách mẫu mã rất khác nhau giá trị thấp và được xuất thường xuyên.
 • 21
TT-NHNN BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - HOATIEU.VN

TT-NHNN BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - HOATIEU.VN

Trong đó: (i) Số dư thực tế là số dư tiền gửi đầu ngày trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ trong tháng tính phí của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài[r]
 • 13
 KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU DOC

 KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU DOC

giá, t ổng hợp thông tin đầu v ào. Nguyên t ắc cơ bản của việc đọc phâ n tích các BCTC là phương pháp diễn giải tức là đi từ chung đến riêng, phương pháp này được thực hiện nhi ều lần t rong quá trình phân tích. Trong quá trình ki ểm toán, KTV cần so sánh tỷ suất lợi nhuận tr ên doanh thu gi ữa các kỳ để đánh giá khả năng sinh lời từ việc bán sản phẩm. .
 • 65
Giáo trình kế toán máy hợp tác xã

Giáo trình kế toán máy hợp tác xã

Hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ làm kế toán hợp tác xã trên máy vi tínhSố dư đầu tài khoản:Chức năng: Khi mới bắt đầu sử dụng chương trình ta nhập số dư số đầu năm của các tài khoản . Đối với các năm tiếp theo ta chỉ việc thực hiện chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm mới sau khi đã khóa sổ kế toán cuối năm trước.Cách đăng nhập: vào menu Đầu kỳ1. Số dư đầu tài khoản, khi đó trên màn hình hiện lên một giao diện mới như dướiMột số chức năng trong số dư đầu tài khoản1.1Thêm(F2): Để thêm số dư đầu tài khoản kích chuột vào thêm hoặc nhấn phím F2 trên bàn phím, khi đó trên màn hình hiện lên một cửa số mới
 • 22
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT – NGA VINAFCO

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT – NGA VINAFCO

CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT – NGA VINAFCO TRANG 11 SỔ CÁI Năm: Tài khoản: NGÀY THÁNG GHI SỔ CHỨNG TỪ GHI SỔ DIỄN GIẢI SỐ HIỆUTKĐƯ SỐ TIỀN SỐ HIỆU NGÀY THÁNG NỢ CÓ Số dư đầu kỳ … … Cộng PS tro[r]
 • 24
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

+ Nhược điểm: Việc ghi chép giữa kho và kế toán còn trùng lặp về chỉ tiêu số lượng, khối lượng công việc ghi chép quá lớn. Công việc còn dồn vào cuối tháng nên hạn chế tính kịp thời của kế toán và gây lãng phí về lao động. Phương pháp ghi thẻ song song áp dụng thích hợp với những doanh nghiệp có chủng loại nguyên vật liệu ít, tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu phát sinh hàng ngày không nhiều, trình độ kế toán và quản lý không cao.Sơ đồ hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ song song.
 • 21
CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN POTX

CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN POTX

SH TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ.[r]
 • 11
BIEU-PHI-KHCN-29.12.2020-1

BIEU-PHI-KHCN-29.12.2020-1

GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND QUẢN LÝ TÀI KHOẢN Miễn phí 5.000đ Miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND NỘP TIỀN MẶT VÀO TÀI KHOẢN MỞ [r]
 • 9
đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (33)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (33)

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ và tên) (Ký,họ và tên) (Ký ,họ và tên) Đơn vị: Công ty TNHH Hoàng Long Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh Hòa PHIẾU THU Quyển số: Số: 01 Ngày 15 tháng 01 năm N Nợ: 111 Có: 131 Họ tên người nộp tiền:….. Nguyễn Văn D…………………………………………………………….
 • 24
BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 Hãng hàng không cần quản lí các chuyến bay, bán vé, lịch bay...  Tổ chức tài chính cần quản lí thông tin về cổ phần, tình hình kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu...  Tổ chức viễn thông cần quản lí thông tin các cuộc gọi, hoá đơn hàng tháng, tính số dư cho các thẻ gọi trả trước …
 • 18
GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

Cuối năm 2006, có 35 công ty chứng khoán được cấp giấy phép. Trong số này, có 9 công ty được phép thực hiện tất cả năm nghiệp vụ chứng khoán: môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ và tự doanh. Vốn điều lệ tối thiểu bắt buộc để công ty được phép thực hiện cả năm nghiệp vụ như vậy là 43 tỷ đồng. Theo Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, mức vốn điều lệ tối thiểu đó là 200 tỷ đồng; các công ty đã được cấp phép hoạt động trước đó được gia hạn một thời gian để tăng vốn cho đủ mức quy định.
 • 14
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Hiệu suất sử dụng TSCĐ = Doanh thu thuần TSCĐ bình quân TSCĐ bình quân = Số dư TSCĐ đầu kỳ + Số dư TSCĐ cuói kỳ 2 Hiệu suất sử dụng vốn cố định: chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị vốn cố đ[r]
 • 24
slide chương 4 phân tích báo cáo tài chính  báo cáo lưu chuyển tiền tệ

slide chương 4 phân tích báo cáo tài chính báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và cuối kỳ của các tài khoản phải thu liên quan đến HĐKD khoản phải thu thu liên quan đến HĐKD Nếu tổng số dư cuối kỳ nhỏ hơn đầu kỳ thì 09 được cộng 08. Nếu tổng số dư cuối kỳ lớn hơn đầu kỳ thì 09 được trừ vào 08 10 Tăng giảm hàng Tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và đầu kỳ của hàng tồn kho.
 • 33
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Sơ đồ 3: Sơ đồ hạch toán chi tiết theo phương pháp sổ số dư _ _:Ghi hàng ngày _ _: Ghi đối chiếu _ _ : Ghi cuối tháng Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Sổ số dư Phiếu giao nhận ctừ n[r]
 • 87
KBNN: BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KBNN: BẢNG XÁC NHẬN SỐ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mẫu số 19 Ký hiệu: 06-ĐCSDTK/KBNN BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC.. Tháng ...[r]
 • 2
DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Đối tượng nghiên cứu : nhóm KHUT đang hoạt động hoặc mới hoạt động có số dư trung bình trong tài khoản hoặc số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên trong 3 tháng liên tiếp tại VPBank và n[r]
 • 14
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 510: Kiểm toán năm đầu tiên - số dư đầu năm tài chính

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 510: Kiểm toán năm đầu tiên - số đầu năm tài chính

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 510: Kiểm toán năm đầu tiên - số dư đầu năm tài chính với mục đích quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến số dư đầu năm tài chính khi kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên.
 • 3
BIEU MAU NGUON VON DAU TU

BIEU MAU NGUON VON DAU TU

Nguồn vốn Số dư đầu quý Phát sinh tăng Phát sinh giảm Số dư cuối quý Qu ý báo cáo Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Luỹ kế từ khởi công đến cuối quý báo cáo Qu ý báo cáo Luỹ kế từ đ[r]
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnnhững thành công và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòamột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoàtình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoànhững vấn đề tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếntổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàkế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất và thương mại minh anhhoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh thƣơng mại phúc lợithực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công tymột số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ