0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Sổ danh điểm nguyên liệu vật liệu

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

- Phiếu xuất kho vật tư theo hạn mức. - Biên bản kiểm nghiệm. - Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ. Đối với các chứng từ kế toán về vật liệu thống nhất bắt buộc phải lập đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định về mẫu biểu, nội dung phương pháp lập, người lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tất cả các chứng từ về vật liệu phải được tổ chức luân chuyển theo trình tự và kịp thời gian do kế toán trưởng quy định phục vụ cho việc phản ánh ghi chép tổng hợp số liệu kịp thời do cán bộ cá nhân có liên quan.
 • 37
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Tại công ty POLYCO có 1 kho quản lý vật liệu đặt kề bên xưởng sản xuất. Khi xưởng sản xuất có nhu cầu về vật liệu phục vụ sản xuất, thống kê phân xưởng viết đơn xin lĩnh vật tư, kê khai rõ danh điểm vật liệu cần lĩnh với đầy đủ số lượng, quy cách, yêu cầu về chất lượng vật liệu( dựa trên cơ sở kế hoạch sản xuất của phân xưởng), và có sự xác nhận của bên tổ chức sản xuất kèm với phiếu xuất kho do tổ chức sản xuất lập. Phiếu xuất kho này được lập làm 3 liên trong đó bộ phận lĩnh vật tư giữ 1 liên, còn lại 2 liên chuyển cho thủ kho để ghi thẻ kho. Khi lĩnh vật tư người lĩnh phải đem theo phiếu xuất kho xuống kho để thủ kho ghi lại số thực xuất vào phiếu xuất kho và thẻ kho.
 • 24
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Để theo dõi tình hình thanh toán với nhà cung cấp kế toán mở Sổ chi tiết TK 331. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 331 đều được theo dõi trên sổ này. Sổ chi tiết TK 331 được mở theo dõi chi tiết đến từng nhà cung cấp, bao gồm cả số phát sinh có và số phát sinh nợ. Căn cứ vào Hoá đơn, Phiếu nhập kho kế toán ghi số tiền phải trả nhà cung cấp bao gồm giá trị nguyên vật liệu nhập kho và thuế GTGT đầu vào ở cột phát sinh Có tương ứng với TK đối ứng 152, 133.
 • 43
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

+ Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của bộ phận kế toán Xuất phát từ đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý ở trên phù hợp với điều kiện trình độ quản lý. Công ty TNHH Phú Mỹ áp dụng hình thức tổ chức công tác bộ máy kế toán tập trung, hầu hết mọi công việc đều thực hiện ở phòng kế toán trung tâm, từ khâu thu thập kiểm tra chứng từ, ghi sổ đến khâu tổng hợp, lập báo cáo kế toán, từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp. ở phòng kế toán mọi nhân viên dới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trởng. Bộ máy của công ty đợc bố trí 7 nhân viên có trình độ đại học, cao đẳng, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn.
 • 138
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1.2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp Chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn VAS 17 định nghĩa” Chênh lệch tạm thời” là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hay nợ phải trả trong bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục này. Sự khác biệt giữa hai loại chênh lệch này chủ yếu là do thời gian. Thông tư hướng dẫn thực hiện đã nêu rõ “Các khoản chênh lệch tạm thời là chênh lệch phát sinh do sự khác biệt về thời điểm doanh nghiệp ghi nhận thu nhập hoặc chi phí và thời điểm pháp luật về thuế quy định tính thu nhập chịu thuế hoặc chi phí được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế”. Ví dụ trường hợp khấu hao nhanh tài sản cố định không theo mức mà cơ quan thuế yêu cầu. Chênh lệch vĩnh viễn, như tiền phạt hay khoản cổ tức được khấu trừ thuế tại nguồn, “là chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế phát sinh từ các khoản doanh thu, thu nhập khác, chi phí được ghi nhận vào lợi nhuận kế toán nhưng lại không được tính vào thu nhập, chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN”. Do đó, theo thời gian các khoản chênh lệch tạm thời sẽ được khấu trừ hết trong chi phí và thu nhập của doanh nghiệp, còn khoản chênh lệch vĩnh viễn là những khoản mà doanh nghiệp không được khấu trừ để tính thuế.
 • 33
LUẬN VĂN BÀN VỀ HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX PPTX

LUẬN VĂN BÀN VỀ HẠCH TOÁN CPSX THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX PPTX

Phân bổ trực tiếp áp dụng khi chi phí nguyên liệu trực tiếp được theo dõi riêng cho từng đối tượng tính gía thành, trong khi đó nguyên liệu trực tiếp liên quan đến đối tượng nào thì tính trực tiếp vào giá thành sản phẩm đó. Phân bổ gián tiếp áp dụng khi doanh nghiệp có nhiều đối tượng tính giá thành nhưng đối tượng tập hợp chi phí được xác định theo công nghệ (theo địa điểm phát sinh chi phí). Khi đó nguyên liệu trực tiếp được phân loại tương ứng sản phẩm theo tiêu thức: Theo số lượng sản phẩm, theo trọng lượng hoặc kích thước, theo định mức tiêu hao…
 • 35
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC PART5 PPSX

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC PART5 PPSX

năm _ Người lập sổ _Kí, ghi rõ họ tên _ TRANG 4 Dương Thuỳ Mai 24 Lớp: KT31B - Mục đích: ghi chép về mặt số lượng, phản ánh tình hình biến động của từng danh điểm, linh kiện máy tính trê[r]
 • 5
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU

1.2- Quá trình luân chuyển chứng từ  Nhập kho vật liệu-công cụ dụng cụ: Đối với vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài: Căn cứ vào hợp đồng kinh tế doanh nghiệp ký kết với nhà cung cấp, ban kiểm nghiệm vật tư kiểm tra số vật liệu-công cụ dụng cụ về mặt số lượng, chất lượng, mẫu mã, quy cách và lập Biên bản kiểm nghiệm vật tư. Trên cơ sở hoá đơn GTGT , biên bản kiểm nghiệm vật tư, phòng vật tư lập 03 phiếu xuát kho ( đặt giấy than viết một lần). Phiếu nhập kho phải được phụ trách phòng vật tư và thủ trưởng đơn vị ký duyệt. Thủ kho căn cứ vào số lượng thực nhập ghi vào cột thực nhập trong phiếu nhập kho và cùng với người giao hàng ký nhận vào phiếu nhập kho.
 • 39
TÀI LIỆU CHƯƠNG 7: SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN PPTX

TÀI LIỆU CHƯƠNG 7: SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN PPTX

7.1.2.1. Theo phương pháp ghi chép : có thể phân loại thành ghi theo thời gian (sổ nhật ký); sổ ghi theo hệ thống (sổ cái và các sổ chi tiết) và sổ liên hợp (Nhật ký Sổ cái, Nhật ký chứng từ). − Sổ nhật ký được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng giữa các tài khoản của nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên Sổ nhật ký phải phản ánh tổng hợp số phát sinh bên nợ, bên có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng trong Doanh nghiệp.
 • 28
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX

có vai trò quan trọng và có sự ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quản trị cung ứng vật tư đóng vai trò quản lý hoạt động sản xuất từ bên ngoài. Để đáp ứng nhu cầu về nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị máy móc cho sản xuất kinh doanh thường có 2 nguồn : hoặc là doanh nghiệp tự sản xuất hoặc thu mua, đặt hàng từ bên ngoài. Cùng với sự phát triển của phân công lao động xã hội thì nguồn thứ hai – đặt hàng mua bên ngoài càng trở nên quan trọng hơn. Vì vậy nếu quản trị cung ứng làm tốt chức năng của mình: cung cấp nguyên vật liệu đúng tên gọi và chất lượng, đủ số lượng, kịp thời gian và với chi phí thấp thì sản xuất sẽ tiến hành liên tục, nhịp nhàng và hiệu quả cao. Còn ngược lại thì hiệu quả thấp và quá trình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn. Công tác này không chỉ điều phối hoạt động của chính doanh nghiệp mình mà còn có khả năng can thiệp, chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà cung cấp. Do vậy, cung ứng chính là nhân tố điều phối sản xuất từ bên ngoài.
 • 88
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 66
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 66
 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Lời nói đầu 4Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp 6I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 61.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá v
 • 67
 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp 6I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 61.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu. 62.Ph
 • 67
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 67
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 67
LUẬN VĂN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 4 PPT

LUẬN VĂN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 4 PPT

Trong hình thức tổ chức kế toán của doanh nghiệp gồm các sổ và thẻ kế toán chi tiết sau: - Sổ TSCĐ - Sổ chi tiết vật liệu - Thẻ kho - Sổ chi phí sản xuất - Thẻ tính giá thành dịch vụ - S[r]
 • 7
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN BẰNG HẠCH TOÁN TSCD PHẦN 2 PPT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC KẾ TOÁN BẰNG HẠCH TOÁN TSCD PHẦN 2 PPT

+ Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp; + Sổ giá thành công trình, hạng mục công tr ình; + Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay; + S ổ chi tiết thanh toán: với người mua, với người bán, với Ngân sách Nhà nước, thanh toán nội bộ;
 • 10
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ THUỐC CURCUMIN CỦA MÀNG GELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƯỜNG CHUẨN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ THUỐC CURCUMIN CỦA MÀNG GELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƯỜNG CHUẨN

Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ dƣợc phẩm đang mở rộng nhanh chóng do sự gia tăng số lƣợng các phƣơng pháp phân phối thuốc. Sự phân phối dƣợc phẩm thành công bị ảnh hƣởng bởi nhiều yếu tố, một trong số đó là sử dụng hợp lý các vật liệu nghiên cứu và kỹ thuật của các hệ thống phân phối thuốc mới. CVK là một trong những loại biopolymer, linh hoạt về khả năng điều chế tại chỗ, sự thay đổi hóa học sau khi tổng hợp và ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học, đáp ứng các tiêu chuẩn là một vật liệu phân phối thuốc. Vật liệu này vƣợt trội so với các polyme tự nhiên và tổng hợp khác.
 • 46
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

Theo phương pháp này thì việc hạch toán được thực hiện như sau: * Tại kho: Thủ kho vẫn dùng Thẻ kho để ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn thành phẩm về mặt số lượng. Sau khi ghi thẻ kho, thủ kho phải tập hợp toàn bộ chứng từ nhập kho, xuất kho phát sinh theo từng loại thành phẩm. Sau đó lập Phiếu giao nhận chứng từ và nộp cho kế toán kèm theo các chứng từ nhập, xuất. Cuối tháng, thủ kho ghi số tồn kho (số lượng) của từng thành phẩm vào cột số lượng của Sổ số dư. Sổ số dư được mở cho từng kho và dùng cho cả năm. Sau khi ghi xong, thủ kho chuyển Sổ số dư cho phòng kế toán kiểm tra và tính thành tiền.
 • 22
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH     PHẨM TẠI CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Để thuận tiện cho công việc kế toán trên máy, Công ty có thể áp dụng hình thức Chứng từ- ghi sổ hoặc hình thức Nhật ký chung. Nhng theo em, Công ty nên áp dụng hình thức Nhật ký chung vì hình thức Chứng từ- ghi sổ còn nhiều trùng lặp. Hình thức Nhật ký chung có kết cấu đơn giản, ít cột nhiều dòng rất phù hợp với việc tổng hợp số liệu trên máy. Theo hình thức này, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đợc ghi vào sổ nhật ký (Nhật ký chung và Nhật ký đặc biệt) mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kinh tế của nghiệp vụ đó. Sau đó, lấy số liệu trên sổ Nhật ký chung để ghi Sổ Cái theo từng tài khoản liên quan.
 • 24
MẪU BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP PPT

MẪU BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP PPT

Tờ BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ ĐẾN 0 GIỜ 1/7/2011 _Đơn vị tính: đồng _ Theo sổ k[r]
 • 3
5 vấn đề tổ chức quá trình hạch toán vật liệu trong doanh nghiệp.DOC

5 vấn đề tổ chức quá trình hạch toán vật liệu trong doanh nghiệp.DOC

Tổ chức hạch toán vật liệu hợp lí. Để đảm bảo thuận tiện cho công tác quản lí và hạch toán về số lượng và giá trị đối với từng thứ vật liệu, trên cơ sở phân loại vật liệu doanh nghiệp phải xây dựng "sổ danh điểm vật liệu, xác định thống nhất tên gọi của từng thứ vật liệu, ký mã hiệu, số hiệu của mỗi thứ vật liệu, đơn vị tính và giá hạch toán của vật liệu. Đối với từng thứ vật liệu phải xây dựng định mức dự trũ, xác định rõ giới hạn dự trũ tối thiểu, tối đa để có căn cứ phòng ngừa các trường hợp thiếu vật tư phục vụ sản xuất hoặc dự trữ vật tư quá nhiều gây ứ đọng vốn. Cùng với việc xây dựng định mức dự trũ, việc xây dựng định mức tiêu hao vật liệu là điều quan trọng để tổ chức quản lý vật liệu, không những phải có đầy đủ cho từng chi tiết, từng bộ sản phẩm mà còn không ngừng được cải tiến và hoàn thiện để đạt tới các định mức tiên tiến.
 • 25
43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

43 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

Sơ đồ hạch toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp lập thẻ song song Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thủ kho ghi chép tình hình nhập xuất, tồn kho của từng danh điểm vật liệu, cô[r]
 • 47
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

SỞ LÍ LUẬN CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Tuy nhiên việc ghi chép giữa kho và phòng kế toán cũng trùng lặp về chỉ tiêu số lượng làm tăng khối lượng công việc của kế toán, ngoài việc kiểm tra đối chiếu số lượng chủ yếu tiến hành vào cuối tháng do vậy hạn chế tính chất kịp thời. Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp sử dụng kế toán máy. Đối với doanh nghiệp sử dụng kế toán thủ công thì chỉ thích hợp với các doanh nghiệp có ít danh điểm vật tư, khối lượng các nghiệp vụ nhập - xuất ít, không thường xuyên.
 • 41
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

_* PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ GIÁ PHƯƠNG PHÁP GIÁ HẠCH TOÁN:_ _+ Điều kiện vận dụng:_ - Doanh nghiệp có nhiều danh điểm NVL - Nghiệp vụ nhập - xuất vật liệu diễn ra thường xuyên - Xây dựng được h[r]
 • 48
KT NVL, CCDC TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH HN

KT NVL, CCDC TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH HN

Phần một: Cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp.1I)Những vấn đề chung về nguyên liệu, vật liệu:11) Khái niệm nguyên liệu, vật liệu:12) Đặc điểm và vai trò của
 • 91
THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN PDF

THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN PDF

Sổ chi tiết: + Sổ qũy tiền mặt. Nghi ệ p v ụ 16: Phiê ́ u thu sô ́ 113, nga ̀ y 16/3/2007 ba ́ n va ̉ i cho Công ty 28 đ ị a ch ỉ 200 C ầ u Gi ấ y, Hà N ộ i, hoa ́ đ ơ n s ố 846528, ma ̃ sô ́ thuê ́ 0156789456-1, 16/3/2007
 • 40
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  MÃ ĐỀ THI KTDN  TH 28

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÃ ĐỀ THI KTDN TH 28

152 Nguyên liệu, vật liệu 240.000.000 - 199.000.000 204.000.000 235.000.000 - 153 Công cụ, dụng cụ 10.000.000 - 0 0 10.000.000 - 154 Chi phí SXKD dở dang 50.000.000 - 318.000.000 328.000.000 40.000.000 - 155 Thành phẩm 150.000.000 - 328.000.000 135.000.000 343.000.000 -
 • 28
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PDF

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP PDF

Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, đơn vị phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại,số hao mòn luỹ kếcủa TSCĐ trên sổ kế toán và tiến hành hạch toán theo các quy định hiện hành. b) Giá trị hao mòn TSCĐ: Là phần giá trị TSCĐ đã bị mất đi do sử dụng đã được kết chuyển để ghi giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của đơn vị, hoặc ghi nhận vào chi phí SXKD (đối với TSCĐ dùng vào hoạt động SXKD).
 • 224
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 69
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 71
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Lời nói đầuSản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tự giác và có ý thức của con người nhằm biến các v
 • 70
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 70
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 70
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Kế toán nguyên liệu vật liệu
 • 70
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY TNHH HIM LAM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY TNHH HIM LAM

Giỏm đốc Kế toỏn trưỏng Người giao Vật tư Thủ kho ( Kớ, họ tờn ) ( Kớ, họ tờn) ( Kớ, họ tờn ) ( Kớ, họ tờn) ( Kớ, họ tờn) 5. Thủ tục xuất kho nguyờn vật liệu . Nguyờn vật liệu trong kho của cụng ty chủ yếu là xuất dựng cho cỏc cụng trỡnh. Căn cứ vào tiến độ thi cụng và nhu cầu cần xuất dựng nguyờn vật liệu. Chỉ huy cụng trỡnh sẽ lệnh cho xuất vật liệu. Căn cứ vào lệnh xuất vật liệu để thủ kho lập “ Phiếu xuất kho “ nhằm theo dừi chặt chẽ số lượng vật liệu xuất kho cho bộ phận thi cụng để kế toỏn làm căn cứ để hạch toỏn giỏ thành và kiểm tra việc sử dụng vật liệu.
 • 21
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI XN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI XN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tổ chức công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại XN sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
 • 103

Xem thêm

Từ khóa: hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnnhững thành công và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòamột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoàtình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoànhững vấn đề tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếntổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàkế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất và thương mại minh anhhoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh thƣơng mại phúc lợithực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công tymột số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam