0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tài khoản và phơng pháp hạch toán khấu hao

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MỘT SỐ GIẢI PHÁP

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MỘT SỐ GIẢI PHÁP

PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN_ Hàng tháng trích khấu hao TSCĐ Nợ TK6274,6414, 6424 Có TK 214 Hạch toán chi tiết Đồng thời ghi Nợ TK 009 Khi nộp số khấu hao cho ngân sáh hoặc cấp tren nếu có Nợ TK[r]
 • 21
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHẤU HAO TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHẤU HAO TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

Nhận thức đợc sự hao mòn TSCĐ có tính khách quan, cho nên khi sử dụng TSCĐ, các doanh nghiệp phải tính toán và phân bổ nguyên giá của TSCĐ vào chi phí kinh doanh trong từng kỳ hạch toán. Mục đích của việc trích khấu hao TSCĐ là giúp cho các doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí sử dụng TSCĐ và thu hồi vốn đầu t để tái tạo TSCĐ khi chúng bị h hỏng hoặc thời gian kiểm soát hết hiệu lực. Nh vậy, khấu hao TSCĐ là một hoạt động có tính chủ quan là con số giả định về sự hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng. Chính vì vậy, về phơng tiện kế toán, giá trị hao mòn của TSCĐ đợc tính bằng số khấu hao luỹ kế đến thời điểm xác định. Khi TSCĐ bắt đầu đa vào sử dụng tại doanh nghiệp thì giá trị hao mòn coi nh bằng không ( trừ trờng hợp TSCĐ chuyển giao giúp các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp, giá trị hao mòn TSCĐ bên nhận đợc tính bằng giá trị hao mòn ghi trên sor của đơn vị giao).
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Bên cạnh việc xây dựng và tổ chức kho tàng doanh nghiệp cần phải xây dựng định mức dự trữ, xác định lợng dự trữ cần thiết cho sản xuất phòng ngừa các trờng hợp thiếu vật t phục vụ sản xuất hoặc dự trữ vật t quá nhiều gây ứ đọng vốn. Cùng với việc xây dựng định mức hao hụt hợp lý trong vận chuyển và bảo quản là điều kiện quan trọng để tổ chức quản lý và hạch toán cho từng chi tiết, từng công đoạn mà còn phải không ngừng đợc cải tiến và hoàn thiện để đạt tới các định mức tiên tiến.
 • 26
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Rõ ràng tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ có vai trò quan trọng trong cả công tác kế toán và công tác quản lí. Trong xã hội hiện đại ngày nay, đòi hỏi của ngời tiêu dùng càng cao, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, buộc các doanh nghiệp trong hoạt động thơng mại phải xác định đợc vai trò quan trọng của tiêu thụ từ đó tổ chức quản lí chặt chẽ quá trình này, tổ chức quá trình hạch toán tiêu thụ hợp lí, đảm bảo tính gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí hạch toán mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của công tác kế toán, góp phần tránh những sai sót có thể xảy ra và đảm bảo sự thành công cho doanh nghiệp.
 • 28
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây

HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP IN Phơng pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây hiện nay đang sử dụng là phơng pháp thẻ song song 15 Thẻ kho Phiếu[r]
 • 39
THỰC TRANG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN HÀ TÂY

THỰC TRANG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN HÀ TÂY

HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP IN Phơng pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây hiện nay đang sử dụng là phơng pháp thẻ song song 15 Thẻ kho Phiếu[r]
 • 39
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

SO SÁNH CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở NỚC TA VỚI MỘT SỐ NỚC TRÊN THẾ GIỚI a/ Tại Pháp, phơng pháp tính khấu hao tuyến tính cũng đợc áp dụng chủ yếu Công thức tính: Mức kh[r]
 • 20
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

*Trờng hợp tiêu thụ giữa các đơn vị thành viên: về nguyên tắc, trờng hợp này đợc hạch toán tơng tự nh trờng hợp tiêu thụ bên ngoài, chỉ khác là sử dụng TK 512 thay cho TK 511 và TK 136 thay cho TK 131. *Trờng hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nh biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức thì ngoài việc phản ánh giá vốn nh các trờng hợp tiêu thụ khác, kế toán phản ánh doanh thu nh sau:
 • 29
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

*Trờng hợp tiêu thụ giữa các đơn vị thành viên: về nguyên tắc, trờng hợp này đợc hạch toán tơng tự nh trờng hợp tiêu thụ bên ngoài, chỉ khác là sử dụng TK 512 thay cho TK 511 và TK 136 thay cho TK 131. *Trờng hợp doanh nghiệp dùng thành phẩm để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nh biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức thì ngoài việc phản ánh giá vốn nh các trờng hợp tiêu thụ khác, kế toán phản ánh doanh thu nh sau:
 • 28
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

* Đối với đối tợng nộp thuế. Theo qui định tại điều 2 luật thuế GTGT thì các tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam đều thuộc đối t- ợng phải nộp thuế GTGT. Nh vậy phạm vi áp dụng thuế GTGT rộng bao gồm cả các cá nhân, hộ kinh doanh. Số lợng hộ kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT rất lớn trên 1300 nghìn hộ chiếm 90% đối tợng đăng kí kê khai nộp thuế GTGT nhng số thuế GTGT nộp cho ngân sách nhà nớc của đối tợng này chỉ chiếm 10% trên tổng số thu về thuế GTGT, trong đó chủ yếu là các hộ kinh doanh áp dụng hình thức thu theo phơng pháp trực tiếp, theo mức thuế khoá ổn định. Số lợng cán bộ nộp thuế tại các chi cục quản lý đối tợng này chiếm 80% lực lợng các bộ toàn ngành thuế. Tình hình trên dẫn đến hiệu quả quản lý thuế thấp, việc quản lý thuế cha tập trung, chú trọng vào các lĩnh vực, đối tợng kinh doanh có qui mô, số thu lớn.
 • 33
HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
Bàn về thuế giá trị gia tăng và hạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.doc

Bàn về thuế giá trị gia tăng hạch toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.doc

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

thống chính sách thuế theo hớng nuôi dỡng nguồn thu, thực hiện công khai minh bạch, giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích nhà nớc, doanh nghiệp và dân c, khuyến khích phát triển sản xuất và đảm bảo công bằng xã hội. Tiến hành cải cách thuế giai đoạn ba theo hớng thu hẹp dần các mức thuế, giảm tỷ trọng thuế gián thu, áp dụng các sắc thuế mới nh thuế thu nhập cá nhân, thuế bất động sản. Thực hiện các cam kết Quốc tế về giảm thuế. Cải tiến hình thức thu phí, lệ phí qua ngân sách; đổi mới phơng thức thu thuế, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Bảo đảm thu đúng, đủ vào ngân sách nhà nớc, chống thất thu và lạm thu...”
 • 33
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Theo chế độ hiện hành các doanh nghiệp chỉ đợc tính khấu hao theo một phơng pháp duy nhất đó là phơng pháp khấu hao theo đờng thẳng, đợc xác định bằng công thức: Mức khấu hao hàng năm = [r]
 • 30
CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- TK 642.6 Chi phí dự phòng. - TK 642.7 Chi phí dịch vụ mua ngoài. - TK 642.8 Chi phí bằng tiền khác. Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn hợp lệ để hạch toán vào TK 642. Cuối kỳ kế toán, chi phí quản lý Doanh nghiệp đợc kết chuyển vào TK 911 để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Đối với những hoạt động có chu kỳ kinh doanh dài, trong kỳ có ít hoặc không có doanh thu thì kế toán kết chuyển một phần hay toàn bộ chi phí quản lý Doanh nghiệp sang TK 142 “Chi phí trả trớc”
 • 27
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ của phơng pháp này đợc tính nh sau: Hoặc: Trong đó: Để phục vụ công tác quản lý còn có một số tỷ lệ khấu hao nh: • Tỷ lệ khấu hao của từng tài sản cố định • Tỷ lệ khấ[r]
 • 41
20679

20679

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

Công tyxây dựng số 9 HN là một công ty về thi công xây dựng. Vì vậy nguyên vật liệu sử dụng trong công ty đa dạng và phong phú, các nghiệp vụ nhập, xuất đều diễn ra thờng xuyên hàng ngày vì thế nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng. Công ty đã tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp thẻ song song. Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp này đợc diễn ra ở kho và ở phòng kế toán.
 • 45
BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

_* Phơng pháp khấu hao theo tổng số các năm Sum-of-the years-digits _– _method :_ Theo phơng pháp tổng số các năm, các số năm của thời gian hữu dụng của tài sản đợc cộng lại với nhau, t[r]
 • 27
MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN: Đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ thành phẩm chỉ khác với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kê khai thờng x[r]
 • 30
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 12

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 12

- Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp hạch toán hàng tồn kho của doanh nghiệp để ghi chép, phân loại tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăng[r]
 • 26
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Tổ chức chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán, khoa học phù hợp với các phơng pháp hạch toán hàng tồn kho của doanh nghiệp để ghi chép, phân loại và tổng hợp số liệu về tình hình thực hi[r]
 • 31
31 BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

31 BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Công thức tính khấu hao theo phơng pháp này là: _Tổng mức khấu hao _ _bình quân năm_ _2 _ x_ Giá trị còn lại của TSCĐ_ _Số năm tính khấu hao_ Phơng pháp này giúp doanh nghiệp có khả năng[r]
 • 26
.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

.Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Với bất kỳ phơng thức sản xuất nào, quá trình sản xuất cũng cần hội tụ đủ ba yếu tố: T liệu lao động, đối tợng lao động và sức lao động. Ngành xây lắp có đặc điểm riêng so với các ngành sản xuất vật chất khác nhng để tạo ra sản phẩm cũng cần phải có t liệu lao động (gồm các loại máy móc thiết bị, các tài sản cố định..), đối tợng lao động (các nguyên liệu, vật liệu, thiết bị đa đi lắp đặt...) và sức lao động của con ngời. Sự kết hợp của ba yếu tố này trong quá trình sản xuất hình thành nên ba loại chi phí về sử dụng t liệu lao động, chi phí về đối tợng lao động là chi phí về lao động sống. Trong điều kiện sản xuất hàng hoá các chi phí này đợc biểu hiện dới dạng giá trị gọi là chi phí sản xuất.
 • 40
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ của phơng pháp này đợc tính nh sau: Hoặc: Trong đó: Để phục vụ công tác quản lý còn có một số tỷ lệ khấu hao nh: • Tỷ lệ khấu hao của từng tài sản cố định • Tỷ lệ khấ[r]
 • 41
136 BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

136 BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

_* Phơng pháp khấu hao theo tổng số các năm Sum-of-the years-digits _– _method :_ Theo phơng pháp tổng số các năm, các số năm của thời gian hữu dụng của tài sản đợc cộng lại với nhau, t[r]
 • 27
Một số ý kiến đánh giá kiến nghị về hạch toán khấu hao Tài sản cố địnhchế độ tài chính hiện nay

Một số ý kiến đánh giá kiến nghị về hạch toán khấu hao Tài sản cố địnhchế độ tài chính hiện nay

Mức khấu hao trung bình hàng năm theo phơng pháp đờng thẳng của 1 TSCĐ khấu hao Mkhn đợc tính theo công thức sau: Mkhn = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm Tỷ lệ khấu hao năm = x 1[r]
 • 27
70675

70675

- Số chênh lệch khấu hao tăng do mức khấu hao TSCĐ vô hình tăng từ việc thay đổi thời gian và phơng pháp khấu hao so với số đã trích trong năm đợc tính vào chi phí SXKD: Nợ TK 623, 627, [r]
 • 28
TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

TỔ CHỨC QUẢN LÝ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Thông thờng các doanh nghiệp tính khấu hao theo phơng pháp đờng thẳng với mức khấu hao trung bình hàng năm cho TSCĐHH đ-ợc xác định nh sau: Mức khấu hao trung bình hàng năm của Nguyên gi[r]
 • 32
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH DOC

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH DOC

- Số chênh lệch khấu hao tăng do mức khấu hao TSCĐ vô hình tăng từ việc thay đổi thời gian và phơng pháp khấu hao so với số đã trích trong năm đợc tính vào chi phí SXKD: Nợ TK 623, 627, [r]
 • 28
KT175 POT

KT175 POT

1.1.4. Nhiệm vụ của hạch toán nguyên vật liệu. Vật liệu là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm cho nên yêu cầu quản lý vật liệu và công tác tổ chức vật liệu là hai điều kiện cơ bản luôn song hành cùng nhau. Hạch toán vật liệu có chính xác, kịp thời, đầy đủ thì lãnh đạo mới nắm đợc chính xác tình hình thu mua, dự trữ, và sử dụng vật liệu cả về kế hoạch và thực hiện, từ đó có những biện pháp thích hợp trong quản lý. Mặt khác tính chính xác, kịp thời của công tác hạch toán vật liệu sẽ giúp cho việc hạch toán giá thành của doanh nghiệp chính xác. Xuất phát từ yêu cầu quản lý vật liệu, vị trí và đặc điểm của vật liệu, công tác hạch toán có những nhiệm vụ sau:
 • 59
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Mức khấu hao trung bình hàng năm theo phơng pháp đờng thẳng của 1 TSCĐ khấu hao Mkhn đợc tính theo công thức sau: Mkhn = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm Tỷ lệ khấu hao năm = x 1[r]
 • 27
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HIỆN NAY

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HIỆN NAY

- Theo các công thức xác định mức khấu hao hiện nay đang sử dụng ta thấy không có yếu tố giá trị thu hồi ớc tính. Việc loại bỏ giá trị thu hồi ớc tính đã làm cho công tác tính toán đơn giản hơn và phù hợp với TSCĐ vô hình. Tuy nhiên đối với TSCĐ hữu hình, thờng hết niên độ sử dụng vẫn chứa đựng một lợng giá trị có thể thu hồi đợc. Ví dụ nh ôtô, máy móc vv. Vì vậy đối với TSCĐ hữu hình, ta nên đa phần giá trị thu hồi này vào công thức xác định mức khấu hao. Việc sử dụng giá trị thu hồi sẽ khống chế tổng mức khấu hao luỹ kế của TSCĐ hữu hình, tức là TSCĐ hữu hình không đợc khấu hao hết nguyên giá. Điều đó cũng có thể làm cho các doanh nghiệp tăng cờng trách nhiệm hơn trong việc quản lý và sử dụng TSCĐ hữu hình. Tuy nhiên việc đa vào là một vấn đề phức tạp vì xem xét ớc tính giá trị thu hồi nh thế nào đối với từng loại TSCĐ cũng nh từng TSCĐ hữu hình là một vấn đề cần phải nghiên cứu và cân nhắc của các cơ quan nhà nớc
 • 27
Cơ sở lý luận về khấu hao tscđ và hạch toán khấu hao tscđ

Cơ sở lý luận về khấu hao tscđ hạch toán khấu hao tscđ

Mức khấu hao trung bình hàng năm theo phơng pháp đờng thẳng của 1 TSCĐ khấu hao Mkhn đợc tính theo công thức sau: Mkhn = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm Tỷ lệ khấu hao năm = x 1[r]
 • 27
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẤU HAO TSCĐ VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẤU HAO TSCĐ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

Mức khấu hao trung bình hàng năm theo phơng pháp đờng thẳng của 1 TSCĐ khấu hao Mkhn đợc tính theo công thức sau: Mkhn = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm Tỷ lệ khấu hao năm = x 1[r]
 • 27
HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

Mức khấu hao trung bình hàng năm theo phơng pháp đờng thẳng của 1 TSCĐ khấu hao Mkhn đợc tính theo công thức sau: Mkhn = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm Tỷ lệ khấu hao năm = x 1[r]
 • 27
BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TRANG 15 3.PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GTGT _3.1- Đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế_ *Hạch toán thuế GTGT đầu vào: - Khi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố [r]
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP