0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Các thành phần được dùng trong hệ thống

(ĐỀ TÀI NCKH) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN G-SCAN ĐỂ CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT CỦA XE TOYOTA INNOVA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH SỬA CHỮA

(ĐỀ TÀI NCKH) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN G-SCAN ĐỂ CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT CỦA XE TOYOTA INNOVA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH SỬA CHỮA

_Hình 1.2 : Các thành phần trong hệ thống chẩn đoán và điều khiển _ _CÁC CẢM BIẾN _ Cảm biến là thiết bị dùng để phát hiện sự thay đổi về một thông số nào đó của hệ thống, nó biến đổi cá[r]
 • 45
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ CỦA SẢN PHẨM ĐỂ ĐEM LẠI THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỐI PHẦN 5 PDF

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ CỦA SẢN PHẨM ĐỂ ĐEM LẠI THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỐI PHẦN 5 PDF

Trong đ i ề u khi ể n quá trình công nghi ệ p thì đ i ề u khi ể n đ a vòng đượ c ứ ng d ụ ng r ộ ng rãi. Trong b ấ t k ỳ m ộ t tr ườ ng h ợ p nào để thi ế t k ế h ệ đ a vòng, thì vi ệ c tìm hi ể u s ự t ươ ng tác hay m ố i quan h ệ tác độ ng qua l ạ i gi ữ a các vòng ph ả i đượ c xem xét k ỹ l ưỡ ng khi th ự c hi ệ n đ i ề u khi ể n. Vì tính ổ n đị nh c ũ ng nh ư ch ấ t l ượ ng yêu c ầ u đ i ề u khi ể n. N ế u trong quá trình làm vi ệ c m ố i quan h ệ gi ữ a hai vòng có th ể b ị c ắ t đứ t thì bi ế n đ i ề u khi ể n s ẽ l ậ p t ứ c b ị m ấ t ổ n đị nh. Vi ệ c đ i ề u khi ể n đ a vòng có th ể th ự c hi ệ n đ i ề u khi ể n b ề n v ữ ng theo chu trình kín. Đ ây là đ i ề u mong mu ố n c ủ a h ệ đ i ề u khi ể n đ a vòng.
 • 10
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN CỦA HỆ THỐNG P8 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN CỦA HỆ THỐNG P8 DOCX

Các tiểu trình trong user mode thực hiện trong không gian địa chỉ bộ nhớ được bảo vệ, mỗi thành phần trong user mode sở hữu một không gian địa chỉ tiến trình riêng. Trong khi đó Windows 2000 không cung cấp bất kỳ một sự bảo vệ nào trên các không gian bộ nhớ riêng được sử dụng bởi các thành phần chạy trong kernel mode. Trong một tuyên bố khác, trong kernel mode, mã hệ điều hành và các chương trình điều khiển thiết bị hoàn toàn có thể truy cập đến không gian bộ nhớ hệ thống và có thể vượt qua sự giám sát an toàn của Windows 2000 để truy cập đến các đối tượng. Bởi vì phần lớn mã của hệ điều hành Windows 2000 chạy trong kernel mode, các thành phần quan trọng nhất của hệ điều hành chạy trong kernel mode được thiết kế và được kiểm tra rất cẩn thận để đảm bảo rằng nó không vi phạm đến sự an toàn của hệ thống.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TỔNG QUAN VỀ GIA TỐC HỆ ĐIỀU HÀNH CỦA HỆ THỐNG P8 POT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TỔNG QUAN VỀ GIA TỐC HỆ ĐIỀU HÀNH CỦA HỆ THỐNG P8 POT

 Subsystem DLLs (hệ thống con các thư viện liên kết động): Hình trên cho thấy trong Windows 2000 các ứng dụng của người sử dụng không thể gọi trực tiếp các dịch vụ nguyên thủy của hệ điều hành, mà chúng phải thông qua một hoặc nhiều các DLL. Vai trò của các Subsystem DLL là chuyển các yêu cầu gọi hàm vào bên trong các dịch vụ hệ thống của Windows 2000.  Các thành phần trong Kernel mode:
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẤY VỚI NHIỆT DUNG CỦA KHÔNG KHÍ TRONG BỘ ĐIỀU CHỈNH P5 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH SẤY VỚI NHIỆT DUNG CỦA KHÔNG KHÍ TRONG BỘ ĐIỀU CHỈNH P5 DOC

Ở nh ữ ng thi ế t k ế đơ n vòng thì nhi ề u khi t ổ ng h ợ p h ệ th ố ng đ i ề u khi ể n v ớ i yêu c ầ u đ i ề u khi ể n đặ t ra tr ướ c có th ể không th ự c hi ệ n đượ c. Trong h ệ t ự độ ng đ i ề u ch ỉ nh t ố c độ gió cho h ệ th ố ng thí nghi ệ m quá trình s ấ y. Để th ự c hi ệ n đ i ề u khi ể n chúng tôi s ử d ụ ng ph ươ ng pháp đ i ề u ch ỉ nh đ a vòng.
 • 10
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỦA QUÁ TRÌNH SẤY TRONG BỘ ĐIỀU CHỈNH P5 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỦA QUÁ TRÌNH SẤY TRONG BỘ ĐIỀU CHỈNH P5 DOCX

Ở nh ữ ng thi ế t k ế đơ n vòng thì nhi ề u khi t ổ ng h ợ p h ệ th ố ng đ i ề u khi ể n v ớ i yêu c ầ u đ i ề u khi ể n đặ t ra tr ướ c có th ể không th ự c hi ệ n đượ c. Trong h ệ t ự độ ng đ i ề u ch ỉ nh t ố c độ gió cho h ệ th ố ng thí nghi ệ m quá trình s ấ y. Để th ự c hi ệ n đ i ề u khi ể n chúng tôi s ử d ụ ng ph ươ ng pháp đ i ề u ch ỉ nh đ a vòng.
 • 10
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ VẬN CHUYỂN DÒNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG VẬN HÀNH NHIỆT P5 PPTX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ VẬN CHUYỂN DÒNG KHÍ TRONG HỆ THỐNG VẬN HÀNH NHIỆT P5 PPTX

Ở nh ữ ng thi ế t k ế đơ n vòng thì nhi ề u khi t ổ ng h ợ p h ệ th ố ng đ i ề u khi ể n v ớ i yêu c ầ u đ i ề u khi ể n đặ t ra tr ướ c có th ể không th ự c hi ệ n đượ c. Trong h ệ t ự độ ng đ i ề u ch ỉ nh t ố c độ gió cho h ệ th ố ng thí nghi ệ m quá trình s ấ y. Để th ự c hi ệ n đ i ề u khi ể n chúng tôi s ử d ụ ng ph ươ ng pháp đ i ề u ch ỉ nh đ a vòng.
 • 10
TIẾT 157 KIỂM TRA NGỮ VĂN 9  ĐỀ MT  ĐA

TIẾT 157 KIỂM TRA NGỮ VĂN 9 ĐỀ MT ĐA

Câu 2: Đại từ “ Ta ” trong bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ ” đợc hiểu theo: A. Số ít. C. Vừa là cái riêng vừa là cái chung B. Số nhiều D. Cả 3 ý trên. Câu 3: Dòng nào sau đây định nghĩa đúng nhất về khởi ngữ?
 • 2
ĐẶC ĐIỂM MIỄN DỊCH CỦA TRẺ EM ppt

ĐẶC ĐIỂM MIỄN DỊCH CỦA TRẺ EM ppt

MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. Nêu được các thành phần chính của hệ thống miễn dịch không đặc hiệu và đặc hiệu. 2. Trình bày được đặc điểm chính của sự phát triển của các thành phần chính của hệ thống miễn dịch không đặc hiệu và đặc hiệu trong thời kỳ bào thai và sau khi sinh: hệ thống thực bào,bổ thể, tuyến ức, các immunoglobulin.
 • 34
Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần 1 năm 2009

Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần 1 năm 2009

Quan hệ từ là những từ dùng để liên kết các thành phần của cụm từ, các thành phần của câu hoặc câu với câu trong đoạn văn, đoạn văn với đoạn văn trong bài.. Vai trò, tác dụng: - Quan hệ [r]
 • 9
khái niệm thuốc an thần, thành phần và liều dùng

khái niệm thuốc an thần, thành phần và liều dùng

1. ĐẠI CƯƠNG1.1.Khái niệm thuốc an thầnThuốc an thần là những thuốc có tác dụng trấn tĩnh, gây ngủ, dùng thích hợp với những bệnh tim loạn nhịp, mất ngủ, cuống phiền; thường xuất hiện bệnh do chức năng thần kinh, chức năng tạng tâm mất thăng bằng hoặc có hiện tượng bệnh lý. Trong khi dùng tùy theo tình hình cụ thể mà phối hợp với các thuốc khác cho thích hợp. Ví dụ: nếu tâm hỏa cường thịnh thì phối hợp thì phối hợp với thuốc tả hỏa; nếu nhiều đàm thì phối hợp với thuốc hóa đàm. Các vị thuốc an thần có khuynh hướng trầm giáng, trấn nghịch nên còn có tên là thuốc trấn kinh hay thuốc trọng trấn an thần.1.2.Phân loại
 • 7
ĐẶC ĐIỂM MIỄN DỊCH CỦA TRẺ EM doc

ĐẶC ĐIỂM MIỄN DỊCH CỦA TRẺ EM doc

2.2.2. Miễn dịch dịch thể ( tế bào B) - Các TB B được tìm thấy ở tủy xương, máu, gan, lách trong bào thai vào lúc 12 tuần của thai kỳ. - Một lượng rất nhỏ IgM và IgG được tổng hợp vào lúc 20 tuần thai và IgA vào lúc 30 tuần thai
 • 34
LUẬN VĂN: TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HỆ THỐNG HỖ TRỢ LƯU TRỮ LỚN POT

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HỆ THỐNG HỖ TRỢ LƯU TRỮ LỚN POT

- Chèn Red Hat Cluster Suite CD vào trong ổ đĩa CD-ROM Chú ý: Nếu một câu hỏi thông báo hiện ra, trả lời nếu bạn muốn chạy tự động, click - Sao chép tất cả các file RPM từ CD (/media/cdrom/RedHat/RPMS/) tới thư mục mới được tạo tạm thời ở trên. Ví dụ:
 • 35
THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG THÀNH PHẦN BẠCH HẦU - UỐN VÁN - HO GÀ DOCX

THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG THÀNH PHẦN BẠCH HẦU - UỐN VÁN - HO GÀ DOCX

Kháng độc tố bạch hầu hoặc uốn ván được pha loãng đến nồng độ 20 IU/ml. Cho vào dãy ống nghiệm từ 1 đến 5 lượng huyết thanh chuẩn kháng độc tố bạch hầu tăng dần đều trong khoảng tương ứng với lượng kháng nguyên giải độc tố bạch hầu có trong nước nổi vắc xin. Tương tự, cho vào dãy ống nghiệm từ 6 đến 10 lượng huyết thanh chuẩn kháng độc tố uốn ván tăng dần đều trong khoảng tương ứng với lượng kháng nguyên giải độc tố uốn ván có trong nước nổi vắc xin.
 • 4
NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Một số các biện pháp tác động gián tiếp khác: Thật sự, tiền tệ là một hàng hóa cực kì nhạy cảm, bất cứ một động thái nào từ phía ngân hàng trung ương hoặc thị trường tài chính cũng có thể tác động đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại. Chính vì vậy, nếu biết cách vận dụng chúng một cách linh hoạt, ngân hàng trung ương hờn toàn có khả năng điều tiết hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại theo định hướng mình mong muốn. Đây hoàn toàn là các biện pháp có tác động gián tiếp. Nếu như các nền kinh tế bao cấp, những quốc gia có thị trường chưa thực sự phát triển, các ngân hàng trung ương yếu kém thường áp dụng các biện pháp được kể trên thì ở các nước có nền kinh tế thị trường, thị trường tài chính phát triển sôi động luôn ưu tiên sử dụng các biện pháp này. Tuy đây là những biện pháp không có một tác động tức khắc, hay trực diện đối với thị trường vốn của các ngân hàng thương mại nhưng đó là các biện pháp uyển chuyển và phù hợp với cơ chế vận hành của thị trường. Nếu được sử dụng một cách linh hoạt, có khả năng mang lại hiệu quả rất cao và đặc biệt là dễ dàng nhận được sự chấp nhận của thị trường. Việc tác động vào lãi suất trong nền kinh tế cũng như vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng có nhiều nghiệp vụ là: cho vay tái cấp vốn, cho vay tái chiết khấu, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ SWAP… Đặc biệt có hai thị trường để tác động hữu hiệu vào cơ chế điều hành lãi suất nói trên là: thị trường mở và thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc do Ngân hàng nhà nước tổ chức và vận hành. Đây cũng là thị trường mà thông qua đó, Ngân hàng nhà nước can thiệp gián tiếp vào thị trường tiền tệ, tác động đến tình hình lãi suất trong nền kinh tế.
 • 34
CHƯƠNG 5 - BỘ NHỚ RAM PPSX

CHƯƠNG 5 - BỘ NHỚ RAM PPSX

=> Tóm lại khi ta chạy bất kể một chương trình nào, thì công cụ của chương trình đó đều được nạp lên RAM trước khi có thể sử dụng được chúng.  Với một hệ thống để chạy đúng tốc độ thì khoảng chống của RAM phải còn khoảng 30% trở lên, nếu ta sử dụng hết khoảng trống của Ram thì máy sẽ chạy chậm hoặc bị treo .
 • 11
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VDM++ CHO MÔ HÌNH HÓA VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG IMP TẠI NTTDATA VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VDM++ CHO MÔ HÌNH HÓA VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG IMP TẠI NTTDATA VIỆT NAM

CHƯƠNG 3 – ÁP DỤNG QUY TRÌNH MỚI VÀO DỰ ÁN IMP Trong phần này sẽ mô tả các kỹ thuật và kết quả của việc mô hình hóa hệ thống trong VDM++. Áp dụng đặc tả cho module Kế Hoạch Năm – Annual Schedule. Đầu năm, phòng IMP sẽ tạo kế hoạch kiểm tra cho cả năm và xin các cấp phê duyệt. Khi đệ trình kế hoạch thì có 2 lựa chọn là phê duyệt hoặc không phê duyệt. Bước đầu tiên, dựa vào tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng chúng ta sẽ mô hình hóa các thực thể của hệ thống ở mức trừu tượng. Sau đó, đặc tả một số lớp và chức năng bằng VDM++. Tại bước này sẽ đánh giá được các lỗi xảy ra ở các tài liệu đặc tả. Lỗi gặp phải có thể là lỗi phân tích hoặc lỗi về nghiệp vụ.
 • 71
GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 - BỘ NHỚ RAM PPSX

GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 - BỘ NHỚ RAM PPSX

2. Ý nghĩa của bộ nhớ RAM trong máy tính z Bộ nhớ RAM là bộ nhớ không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống máy tính nào, CPU chỉ có thể làm việc được với dữ liệu trên RAM vì chúng có tốc độ truy cập nhanh, toàn bộ dữ liệu hiển thị trên màn hình cũng được truy xuất từ RAM .
 • 11
ĐỀ TÀI ACCESS NETWORK DOCX

ĐỀ TÀI ACCESS NETWORK DOCX

CẤU TRÚC MẠNG DÙNG ADSL CÁC THÀNH PHẦN U TRÚC MẠNG DÙNG ADSL CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG ADSL TRANG 15 Modem Comtrend5361 Modem Zyxel TRANG 16 SPLITTER TRANG 17 HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ POTS[r]
 • 68
Nghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điện

Nghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điện

Nghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điệnNghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điệnNghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điệnNghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điệnNghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điệnNghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điệnNghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điệnNghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điệnNghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống phức hợp nhiều thành phần ứng dụng cho hệ thống điện
 • 29
CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN Ô TÔ POTX

CÁC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN Ô TÔ POTX

CAD đã trở lên đặc biệt quan trọng trong chuyên ngành kỹ thuật, đặc biệt trong công nghệ hỗ trợ của máy tính, tạo hiệu quả tốt hơn cho việc giảm chi phí phát triển thiết kế quay vòng sản phẩm. CAD cho phép người thiết kế bố trí và trình bày công việc trên màn hình, in ấn ra và luu giữ lâu dài, tiết kiệm thời gian cho người vẽ.
 • 5
P7_DCCT_DBCLPM_2015

P7_DCCT_DBCLPM_2015

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM Kiến trúc của một hệ thống SQA Các thành phần tiền dự án Các thành phần trong vòng đời dự án Các thành phần cơ sở hạ tầng cho phòng chống lỗi và cải [r]
 • 9
BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - PHẦN TỬ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PART 2 PPTX

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - PHẦN TỬ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PART 2 PPTX

‘ Thiết kế hệ thống: Biết cấu trúc và thông số của đối tượng điều khiển. Bài toán đặt ra là thiết kế bộ điều khiển để được hệ thống thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng. ‘ Nhận dạng hệ thống: Chưa biết cấu trúc và thông số của hệ thống. Vấn đề dặt ra là xác định cấu trúc và thông số của hệ thống.
 • 5
TÀI LIỆU ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP DOC

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP DOC

Trên phạm vi toàn thế giới, ERP đã từng trải qua một quá trình mắc những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Việc áp dụng sai lầm những nguyên tắc của hệ thống đã làm không ít những công ty lớn của Mỹ trong giai đoạn 1998 – 2000 lâm vào hoàn cảnh lỗ nặng và phá sản (VD: FoxMeyer Drug, công ty Dược trị giá 5 triệu USD, đã tuyên bố phá sản vào năm 1999 do việc áp dụng ERP sai lầm dẫn đến việc xuất hiện hàng loạt đơn đặt hàng lỗi trong hệ thống, gây tiêu tốn hàng triệu USD để bảo trì và khắc phục hậu quả). Theo như một số báo cáo trong giai đoạn này, tỷ lệ thất bại trong việc áp dụng là từ 60 – 90%. Tuy nhiên, theo thời gian ERP càng được hoàn thiện và áp dụng rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích và lợi nhuận cho các doanh nghiệp.
 • 22
HỆ THỐNG LIÊN KẾT TRONG (BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH)

HỆ THỐNG LIÊN KẾT TRONG (BÀI GIẢNG KIẾN TRÚC MÁY TÍNH)

HỆ THỐNG LIÊN KẾT TRONG – INTERCONNECTION SYSTEM  TẤT CẢ CÁC THÀNH PHẦN TRONG MÁY TÍNH PHẢI ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI NHAU  CÁC THÀNH PHẦN KHÁC NHAU SẼ CÓ CÁC KIỂU LIÊN KẾT KHÁC NHAU  MEMORY [r]
 • 40
Phương pháp Sắc ký trao đổi ion

Phương pháp Sắc ký trao đổi ion

Sắc ký (tiếng Anh: chromatography, từ tiếng Hy Lạp là χρῶμα chroma có nghĩa là màu sắc và γράφειν graphein nghĩa là ghi lại1) là một trong các kĩ thuật phân tích thường dùng trong phòng thí nghiệm của bộ môn hoá học phân tích dùng để tách các chất trong một hỗn hợp. Nó bao gồm việc cho mẫu chứa chất cần phân tích trong pha động, thường là dòng chảy của dung môi, di chuyển qua pha tĩnh. Pha tĩnh trì hoãn sự di chuyển của các thành phần trong mẫu. Khi các thành phần này di chuyển qua hệ thống với tốc độ khác nhau, chúng sẽ được tách khỏi nhau theo thời gian, giống như các vận động viên chạy maratông. Một cách lý tưởng, mỗi thành phần đi qua hệ thống trong một khoảng thời gian riêng biệt, gọi là thời gian lưu.Trong kĩ thuật sắc ký, hỗn hợp được chuyên chở trong chất lỏng hoặc khí và các thành phần của nó được tách ra do sự phân bố khác nhau của các chất tan khi chúng chảy qua pha tĩnh rắn hay lỏng. Nhiều kĩ thuật khác nhau đã được dùng để phân tích hợp chất phức tạp dựa trên ái tính khác nhau của các chất trong môi trường động khí hoặc lỏng và đối với môi trường hấp phụ tĩnh mà chúng di chuyển qua, như giấy, gelatin hay gel magie silicate.Sắc ký phân tích được dùng để xác định danh tính và nồng độ các phân tử trong hỗn hợp. Sắc ký tinh chế được dùng để tinh chế các chất có trong hỗn hợp.
 • 8
LMS CHO HỆ THỐNG ELEARNING CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LMS CHO HỆ THỐNG ELEARNING CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Như vậy hệ thống Elearning sẽ phải tương tác tốt với các hệ thống khác trong trường học như hệ thống quản lý sinh viên, hệ thống quản lý giáo viên, lịch giảng dạy…  Một thành phần rất q[r]
 • 94
Bài tập nghỉ dịch và về tết 2021 - Khối 10

Bài tập nghỉ dịch và về tết 2021 - Khối 10

Thành phần nào trong các thành phần dưới đây của hệ điều hành thực hiện quản lí tệp.. Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người dùng và hệ thống.[r]
 • 2
Bài giảng HTML Form

Bài giảng HTML Form

Giới thiệu Form+Được dùng để nhận dữ liệu từ phía người dùng+Giúp gửi yêu cầu của người dùng đến trang xử lý trong ứng dụng web+Tag
dùng để chứa các thành phần khác của formCác thành phần FormPhương thức GETPOSTCác thành phần nâng cao
 • 39
ĐỀ CƯƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRÊN NỀN WEB

ĐỀ CƯƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRÊN NỀN WEB

Dựa trên những thành phần quản lý dữ liệu, ứng dụng server và mô hình server được dùng cho ứng dụng hệ thống để tính toán thông tin không gian thông qua các hàm cụ thể.. Tất cả kết quả t[r]
 • 12
LỰC ĐIỆN ĐỘNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN POTX

LỰC ĐIỆN ĐỘNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN POTX

I.3.Tính toán lực điện động giữa các dây dẫn song song Xét hai dây dẫn song song có chiều dài l 1 , l 2 với tiết diện không đáng kể cho các dòng điện chạy qua i 1 ,i 2 .Trong trờng hợp này có thể xác định đợc từ cảm ở điểm bất kỳ cho nên có thể sử dụng phơng pháp I để tính:
 • 13
CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 44
CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

HTTT bao gồm 4 thành phần chính:Phần cứngPhần mềmNhân lựcDữ liệuQuy trình xử lý thông tin (XLTT) là khâu trung tâm của các HTTTXử lý theo lôXử lý thời gian thực
 • 25
CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN RFID

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN RFID

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN RFIDSơ đồ khối một hệ thống RFIDHệ thống RFID với các thiết bị Thành phần của một hệ thống RFID Tag: là một thành phần bắt buộc đối với mọi hệ thống RFID. Reader: là thành phần bắt buộc.Reader anten: là thành phần bắt buộc. Một vài reader hiện hành ngày nay cũng đã có sẵn anten.Mạch điều khiển (Controller): là thành phần bắt buộc. Tuy nhiên, hầu hết các reader mới đều có thành phần này gắn liền với chúng. Cảm biến (sensor), cơ cấu chấp hành (actuator) và bảng tín hiệu điện báo (annunciator): những thành phần này hỗ trợ nhập và xuất của hệ thống. Máy chủ và hệ thống phần mềm: Về mặt lý thuyết, một hệ thống RFID có thể hoạt động độc lập không có thành phần này. Thực tế, một hệ thống RFID gần như không có ý nghĩa nếu không có thành phần này.Cơ sở hạ tầng truyền thông: là thành phần bắt buộc, nó là một tập gồm cả hai mạng có dây và không dây và các bộ phận kết nối tuần tự để kết nối các thành phần đã liệt kê ở trên với nhau để chúng truyền với nhau hiệu quả. ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM CỦA RFIDỨNG DỤNG THỰC TẾ
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: form và các control trong visual basiccác phát biểu và hàm chuẩn trong visual basichàm và thủ tục trong visual basichàm toán học trong visual basiccác kiểu dữ liệu trong visual basichàm kiểm tra số nguyên tố trong visual basiccác loại dữ liệu trong visual basiccác bài tập trong visual basiccác kiểu dữ liệu trong visual basic 6 0các tính năng mới trong visual basic 6 0sử dụng hàm callback trong visual basiccác hàm trong cbài giảng các hàm trong excelthuat toan trong visual basicbẫy lỗi trong visual basicBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP