0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán biến động TSCĐ đi thuê tài chính

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN:

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN: " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ" PDF

Tr ướ c h ế t, xét v ề s ự thay đổ i trong vi ệ c tính ti ề n lãi thuê TSC Đ mà bên thuê ph ả i tr ả .Tr ướ c đ ây, t ạ i th ờ i đ i ể m thuê, toàn b ộ lãi thuê ph ả i tr ả trong su ố t th ờ i gian đ i thuê lãi thuê l ạ i đượ c ghi nh ậ n cùng m ộ t lúc vào tài kho ả n 142(1421- Chi phí tr ả tr ướ c).V ề th ự c ch ấ t s ố lãi này m ớ i đượ c tho ả thu ậ n theo h ợ p đồ ng thuê ch ứ ch ư a tr ả . H ơ n n ữ a tài kho ả n 1421 đượ c dùng để theo dõi các kho ả n tr ả tr ướ c có th ờ i gian phân b ổ trong vòng 1 n ă m trong khi t ổ ng s ố lãi thuê quá l ớ n th ậ m chí nhi ề u h ợ p đồ ng s ố lãi này còn l ớ n h ơ n c ả s ố g ố c( lãi su ấ t trên th ế gi ớ i t ạ i th ờ i đ i ể m này ph ổ bi ế n ở m ứ c 11%). S ự thay đổ i trong vi ệ c tính lãi vay đ ã làm cho giao d ị ch thuê tài s ả n đượ c chính xác. Đ ó là vi ệ c ph ả n ánh lãi thuê vào Tài kho ả n 635- chi phí tài chính.
 • 35
TÀI LIỆU ĐỀ TÀI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ” DOCX

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ” DOCX

165/2002/QĐ - BTC đ ã có nhi ều ưu điểm hơn so vớ i các chu ẩ n m ực đ ã ban hành tr ứơc đó. Trướ c h ế t, xét v ề s ự thay đổ i trong vi ệ c tính ti ề n lãi thuê TSC Đ mà bên thuê ph ả i tr ả.Trước đây, tạ i th ời điể m thuê, toàn b ộ lãi thuê ph ả i tr ả trong su ố t th ời gian đi thuê l ãi thuê l ại đượ c ghi nh ậ n cùng m ộ t lúc vào tài kho ả n 142(1421- Chi phí tr ả trướ c).V ề th ự c ch ấ t s ố lãi này m ới đượ c tho ả thu ậ n theo h ợp đồ ng thuê ch ứ chưa trả. Hơn nữ a tài kho ản 1421 được dùng để theo dõi các kho ả n tr ả trướ c có th ờ i gian phân b ổ trong vòng 1 n ăm trong khi tổ ng s ố lãi thuê quá l ớ n th ậ m chí nhi ề u h ợp đồ ng s ố lãi này còn l ớn hơn cả s ố g ố c( lãi su ấ t trên th ế gi ớ i t ạ i th ời điể m này ph ổ bi ế n ở m ứ c 11%). S ự thay đổ i trong vi ệ c tính lãi vay đ ã làm cho giao d ị ch thuê tài s ản được chính xác. Đó là việ c ph ả n ánh lãi thuê vào Tài kho ả n 635- chi phí tài chính.
 • 35
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ” DOC

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ” DOC

Nh ư v ậ y, xét v ề lâu dài, quy đị nh đ ó s ẽ không thu ậ n l ợ i đố i v ớ i ng ườ i đ i thuê (ch ủ y ế u là các doanh nghi ệ p thi ế u v ố n ở Vi ệ t nam). Trong tr ườ ng h ợ p h ọ mu ố n mua l ạ i TSC Đ đ i thuê thì c ũ ng ph ả i ch ờ cho đế n khi k ế t thúc h ợ p đồ ng thuê. Lúc đ ó, v ớ i s ự ti ế n b ộ c ủ a k ĩ thu ậ t m ớ i, li ệ u h ọ còn mu ố n mua l ạ i TSC Đ đ i thuê n ữ a không? M ặ t khác, v ớ i nh ữ ng TSC Đ thuê trong th ờ i gian dài và giá tr ị l ớ n, bên thuê thay vì có th ể nh ậ n đượ c quy ề n s ở h ữ u khi k ế t thúc h ợ p đồ ng thuê thì l ạ i ph ả i b ỏ ti ề n ra ti ế p t ụ c thuê (n ế u mu ố n). M ặ c d ầ u ho ạ t độ ng cho thuê còn m ớ i l ạ ở Vi ệ t Nam nh ư ng trên th ế gi ớ i, ho ạ t độ ng này đ ã xu ấ t hi ệ n t ừ r ấ t lâu. Các quy ch ế và đ i ề u ki ệ n cho thuê đ ã hình thành, đượ c các công ty cho thuê xây d ự ng và thông qua. Vì v ậ y, ho ạ t độ ng cho thuê tài chính ở Vi ệ t Nam c ũ ng c ầ n tuân th ủ các quy ch ế và th ủ t ụ c đ ó, t ạ o thu ậ n l ợ i cho các nhà đầ u t ư n ướ c ngoài đầ u t ư vào Vi ệ t Nam. Do đ ó, chúng ta nên quy đị nh: Khi k ế t thúc h ợ p
 • 35
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quyền sở hữu tài sản có thể được chuyển giao vào cuối thời hạn thuê _B._ _TK SỬ DỤNG VÀ QUY ĐỊNH HẠCH TOÁN_ + TK 212: TSCĐ thuê tài chính Dùng để phản ánh giá trị hịên có và tình hình bi[r]
 • 30
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Quyền sở hữu tài sản có thể được chuyển giao vào cuối thời hạn thuê _B._ _TK SỬ DỤNG VÀ QUY ĐỊNH HẠCH TOÁN_ + TK 212: TSCĐ thuê tài chính Dùng để phản ánh giá trị hịên có và tình hình bi[r]
 • 31
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quyền sở hữu tài sản có thể được chuyển giao vào cuối thời hạn thuê _B._ _TK SỬ DỤNG VÀ QUY ĐỊNH HẠCH TOÁN_ + TK 212: TSCĐ thuê tài chính Dùng để phản ánh giá trị hịên có và tình hình bi[r]
 • 30
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quyền sở hữu tài sản có thể được chuyển giao vào cuối thời hạn thuê _B._ _TK SỬ DỤNG VÀ QUY ĐỊNH HẠCH TOÁN_ + TK 212: TSCĐ thuê tài chính Dùng để phản ánh giá trị hịên có và tình hình bi[r]
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động_ * Tại đơn vị đi thuê: Đơn vị có trách nhiệm quản lý và sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê, doanh nghiệp không tính khấu hao đối với những T[r]
 • 32
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ" PPT

tài sản. Chuẩn mực kếtoỏn mới ban hành ở Việt nam cũng quy định điều này. Cỏc thụng tin trờn bỏo cỏo tài chớnh của bờn thuờ tài chớnh đều phải đảm bảo cỏc chỉ tiờu: Tiền thuờ phỏt sinh thờm được ghi nhận là danh thu trong kỳ; phải lập dự phũng luỹ kế cho cỏc khoản phải thu khú đũi về khoản thanh toỏn tiền thuờ tối thiểu; giỏ trị cũn lại của tài sản thuờ khụng được đảm bảo theo tớnh toỏn củabờn cho thuờ; diễn giải khỏi quỏt về những thoả thuận cho thuờ quan trọng. Đồng thời trờn bỏo cỏo tài chớnh của bờn đi thuờ cũng phải cú cỏc chỉ tiờu: Giỏ trị cũn lại của tài sản là đối tượng của hợp đồng thuờ tài chớnh tại thời thời điểm lập bỏo cỏo; Tiền cho thuờ bất thường được ghi nhận là chi phớ trong kỳ; diễn giải khỏi quỏt về những thoả thuận cho thuờ quan trọng.
 • 35
TÌNH HÌNH HẠCH TÓAN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CTY CƠ KHÍ ĐÀ NẴNG - 2 PPS

TÌNH HÌNH HẠCH TÓAN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CTY CƠ KHÍ ĐÀ NẴNG - 2 PPS

2. Hạch toán TSCĐ thuê tài chính: Khi nhận được TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan, xác định nguyên giá, thuế VAT được khấu trừ và nợ dài hạn phải thanh toán cho bên thuê để phản ánh:
 • 9
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ TKV

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ TKV

các TSCĐ vô hình cũng bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng do tiến bộ khoa học kĩ thuật. - Về mặt giá trị: giá trị TSCĐ được biểu hiện dưới 2 hình thái + Một bộ phận giá trị tồn tại dưới hình thái ban đầu gắn với hiện vật TSCĐ. Bộ phận giá trị này bị hao mòn dần hay giá trị sử dụng của TSCĐ bị giảm dần. + Một bộ phận giá trị chuyển dịch từng phần vào giá trị của sản phẩm dịch vụ mới tạo ra (giá trị hao mòn). Khi sản phẩm được tiêu thụ thì bộ phận này được chuyển thành vốn tiền tệ. Bộ phận giá trị này tăng theo thời gian sử dụng TSCĐ Xuất phát từ đặc điểm của TSCĐ nói trên việc sử dụng, bảo quản, hạch toán đòi hỏi phải hết sức hợp lí.
 • 40
Đánh giá chế độ kế toán hoạt động thuê tài chính ở đơn vị đi thuê và một số ý kiến đề xuất

Đánh giá chế độ kế toán hoạt động thuê tài chính ở đơn vị đi thuê và một số ý kiến đề xuất

Thứ tư , sẽ tiếp tục nghiên cứu một số CMKT quốc tế để ban hành những nội dung chủ yếu của một số chuẩn mực mà Việt Nam chưa có, như CM số 32- Công cụ tài chính; CM số 36- Tổn thất tài sản; CM số 41- Nông nghiệp; CM số 39- Đánh giá và ghi nhận thông tin tài chính... Những chuẩn mực này đều là những chuẩn mực khó và chưa phổ biến ở Việt Nam . Do đó, quá trình soạn thảo cần tiến hành từng bước, trong một thời gian nhất định đủ để hiểu được nội dung CMKT quốc tế và xác định cách thức áp dụng vào Việt Nam cho phù hợp. Riêng lĩnh vực tài chính công cần sớm ban hành CMKT công nhằm đổi mới cách thức về quản lý kế toán, tài chính và ngân sách trong lĩnh vực công theo mô hình kế toán "dồn tích" để tạo lập một hệ thống thông tin thống nhất và phù hợp với xu hướng chung của các nước tiên tiến trên thế giới.
 • 34
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

III. HỆ THỐNG SỔ SÁCH SỬ DỤNG ĐỂ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP. Công tác kế toán trong một đơn vị hạch toán, đặc biệt là trong doanh nghiệp, thường phức tạp không chỉ biểu hiện ở số lượng các phần hành mà còn ở trong mỗi phần hành thực hiện. Do vậy đơn vị hạch toán cần thiết phải sử dụng nhiều loại sổ sách khác nhau về kết cấu, nội dung, phương pháp hạch toán, tạo thành một hệ thống sổ sách kế toán. Mỗi hệ thống sổ sách kế toán được xây dựng là một hình thức tổ chức sổ nhất định mà doanh nghiệp cần có để thực hiện công tác kế toán.
 • 26
174 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

174 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua cĩ thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
250 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

250 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY.DOC

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.doc.DOC

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.doc.DOC

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUẾ TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP ĐI THUÊ

VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUẾ TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP ĐI THUÊ

Những qui định về nguyên giá như trên đều không phù hợp với tài sản cố định thuê tài chính. Trên thực tế, xu hướng của người cho thuê và đi thuê là thoả thuận việc trả lãi và gốc được chia ra từng kỳ nhất định trong thời gian thuê và số tiền trả cuối mỗi kỳ là bằng nhau. Điều này vừa tránh được rủi ro, vừa có nguồn thu thực tế hàng năm cho người cho thuê một cách ổn định. Đồng thời với người đi thuê, tình hình tài chính không bị xáo trộn khi tìm nguồn trả nợ và giảm bớt chi phí lãi vay phải trả do số tiền phải trả hàng năm bằng nhau.
 • 22
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ - TKV

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ - TKV

TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và dự tính đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp. Theo quy định mới nhất số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính mọi tư liệu lao động là là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kì một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không hoạt động được, TSCĐ phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau:
 • 38
Bài giảng Kế toán thuê tài sản

Bài giảng Kế toán thuê tài sản

65 Giao d ị ch bán TSCĐ và thuê l ạ i - thuê ho ạ t đ ộ ng • 2. Trường hợp giá bán thấp hơn giá trị hợp lý và khoản lỗ được bù đắp bằng khoản thuê trong tương lai ở một mức giá thuê thấp hơn giá thuê thị trường: khoản lỗ khơng được ghi nhận ngay mà phải phân bổ dần vào chi phí phù hợp với khoản thanh tốn tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đĩ được dự kiến sử dụng. • 3. Nếu giá bán cao hơn giá trị hợp lý thì khoản chênh
 • 14
HẠCH TOÁN TSCĐ THUÊ TC TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

HẠCH TOÁN TSCĐ THUÊ TC TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

_- KHOẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ TỐI THIỂU:_ +_ĐỐI VỚI BÊN THUÊ:_ Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê về việc thuê tài sản theo thời hạn trong hợp đồng không bao gồm c[r]
 • 35
 HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

- Phải chịu trách nhiệm bảo dỡng, sữa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê; - Không đợc chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thứ ba nếu không đợc công ty cho thuê tài chính đồng ý [r]
 • 39
 HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

_- KHOẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ TỐI THIỂU:_ +_ĐỐI VỚI BÊN THUÊ:_ Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê về việc thuê tài sản theo thời hạn trong hợp đồng không bao gồm c[r]
 • 35
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

- Khấu hao: khấu hao TSCĐ là hình thức thu hồi vốn cố định đầu tư ở TSCĐ tương xứng với giá trị hao mòn trong sản xuất kinh doanh nhằm âtọ ra nguồn vốn tái đầu tư TSCĐ. + Về phương diện kinh tế: khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh được giá trị thực của tài sản đồng thời làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. + Về phương diện tài chính: khấu hao là một phương tiện tài trợ giúp cho doanh nghiệp thu được bộ phận giá trị đã mất của TSCĐ.
 • 38
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

- Phải chịu trách nhiệm bảo dỡng, sữa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê; - Không đợc chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thứ ba nếu không đợc công ty cho thuê tài chính đồng ý [r]
 • 39
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

- Phải chịu trách nhiệm bảo dỡng, sữa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê; - Không đợc chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thứ ba nếu không đợc công ty cho thuê tài chính đồng ý [r]
 • 39
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

Lời mở đầu Chúng ta biết rằng trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải tiến hành đầu t đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất l- ợng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trờng. Vì vậy, việc nghiên cứu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ đã trở thành nỗi bức xúc của các doanh nghiệp nhng trở ngại lớn nhất ở đây chính là nguồn vốn. Thực tế cho thấy vốn tự có của doanh nghiệp thì nhỏ bé,trong khi đó việc vay vốn tại các ngân hàng thơng mại lại đòi hỏi các điều kiện tín dụng rất ngặt nghèo và thời gian cũng ngắn, không đảm bảo đợc vốn trung và dài hạn cho việc đổi mới các máy móc, thiết bị. Đối với các hình thức huy động vốn khác nh việc thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu cũng rất khó khăn khi thị tr … ờng chúng khoán ở Việt nam còn đang ở dạng sơ khai. Trong bối cảnh đó, thuê mua tài chính ra đời là một giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn và là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đây là một hoạt động hết sức mới mẻ ở Việt nam, vì vậy nó còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Để hiểu hơn nữa các về hoạt động này em chọn đề tài: “ Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê ”.
 • 35
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

_- KHOẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ TỐI THIỂU:_ TRANG 5 bên cho thuê về việc thuê tài sản theo thời hạn trong hợp đồng không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ và thuế do bên thuê đã trả mà bên[r]
 • 39
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

- Phải chịu trách nhiệm bảo dỡng, sữa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê; - Không đợc chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thứ ba nếu không đợc công ty cho thuê tài chính đồng ý [r]
 • 39
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

- Phải chịu trách nhiệm bảo dỡng, sữa chữa tài sản thuê trong thời hạn thuê; - Không đợc chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thứ ba nếu không đợc công ty cho thuê tài chính đồng ý [r]
 • 39
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

_- KHOẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ TỐI THIỂU:_ TRANG 5 bên cho thuê về việc thuê tài sản theo thời hạn trong hợp đồng không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ và thuế do bên thuê đã trả mà bên[r]
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ