0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Cấp phát tài nguyên

Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (tt)

Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (tt)

Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp cấp phát tài nguyên theo thời khóa biểu trên OpenStack (Luận văn thạc sĩ)
 • 26
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH ĐỘNG NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN CHO CÁC HỆ THỐNG DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH ĐỘNG NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN CHO CÁC HỆ THỐNG DI ĐỘNG

th ố ng làm gi ả m xác xu ấ t ch ặ n ho ặ c r ớ t cu ộ c g ọ i xu ố ng th ấ p qua đ ó làm t ă ng hi ệ u su ấ t s ử d ụ ng tài nguyên vô tuy ế n. T ừ k ế t qu ả mô ph ỏ ng, chúng ta th ấ y r ằ ng l ợ i ích c ủ a ph ươ ng pháp này là s ự linh ho ạ t và có th ể thích ứ ng v ớ i đ i ề u ki ệ n h ệ th ố ng b ằ ng cách đ i ề u ch ỉ nh ng ưỡ ng T h . T ấ t nhiên, nó phù h ợ p cho các đ i ể m nóng trong đ ó có l ư u l ượ ng cu ộ c g ọ i chuy ể n giao ít. H ơ n n ữ a, sánh DPTQ v ớ i ph ươ ng pháp DTTQ đề xu ấ t tr ướ c đ ó. Ph ươ ng pháp này ch ứ ng minh r ằ ng s ự c ả i thi ệ n v ề hi ệ u su ấ t h ơ n h ẳ n và ch ắ c ch ắ n DPTQ nhanh h ơ n so DTTQ và là m ộ t ph ươ ng pháp c ấ p phát kênh linh độ ng và nhi ề u h ứ a h ẹ n có th ể th ử nghi ệ m và ứ ng d ụ ng trong các h ệ
 • 91
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG HSPA VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRÊN HSPA

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG HSPA VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRÊN HSPA

 Lập lịch : Lập lịch trong Node B cho biết mức độ phục vụ những người sử dụng HSDPA sẽ nhận được trên kênh HS-DSCH, lập lịch giúp chia sẻ tài nguyên tới người sử dụng để có thể thu được dữ liệu một cách thích hợp
 • 15
CẤP PHÁT tài NGUYÊN CHO v2v TRONG MẠNG DI ĐỘNG THẾ hệ 5 (có code)

CẤP PHÁT tài NGUYÊN CHO v2v TRONG MẠNG DI ĐỘNG THẾ hệ 5 (có code)

CẤP PHÁT tài NGUYÊN CHO v2v TRONG MẠNG DI ĐỘNG THẾ hệ 5 (có code) CẤP PHÁT tài NGUYÊN CHO v2v TRONG MẠNG DI ĐỘNG THẾ hệ 5 (có code) CẤP PHÁT tài NGUYÊN CHO v2v TRONG MẠNG DI ĐỘNG THẾ hệ 5 (có code) CẤP PHÁT tài NGUYÊN CHO v2v TRONG MẠNG DI ĐỘNG THẾ hệ 5 (có code) CẤP PHÁT tài NGUYÊN CHO v2v TRONG MẠNG DI ĐỘNG THẾ hệ 5 (có code)
 • 49
Quy chế bảo hộ lao động

Quy chế bảo hộ lao động

Quy trình cấp phát điều kiện cấp phát bảo hộ lao động Quy trình cấp phát điều kiện cấp phát bảo hộ lao động Quy trình cấp phát điều kiện cấp phát bảo hộ lao động Quy trình cấp phát điều kiện cấp phát bảo hộ lao động Quy trình cấp phát điều kiện cấp phát bảo hộ lao động Quy trình cấp phát điều kiện cấp phát bảo hộ lao động
 • 16
TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

b ảo vệ tính to àn v ẹn dữ liệu của hệ thống: a/ Ti ến tr ình ph ải y êu c ầu tất cả các tài nguyên trước khi xử lí b/ Khi m ột tiến tr ình yêu c ầu một t ài nguyên m ới v à b ị từ chối, nó phải giải phóng tài nguyên đang bị chiếm giữ, sau đó được cấ p phát tr ở lại c ùng l ần với t ài nguyên m ới
 • 20
TỔNG HỢP NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÍ HỆ ĐIỀU HÀNH PPTX

TỔNG HỢP NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÍ HỆ ĐIỀU HÀNH PPTX

7/ Trong k ĩ thuật cấp phát v ùng nh ớ phân đoạn một địa chỉ ảo được thể hiện bởi: a/ B ộ <s,d> trong đó s l à s ố hiệu phân đoạn, d là địa chỉ tương đối trong s b/ B ộ <base, limit > với base l à ch ỉ số nền, limit l à ch ỉ số giới hạn c/ Kh ông câu nào đúng d/ C ả hai câu đều đúng Đáp án : a
 • 67
GIÁO AN BÀI GIẢNG: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

GIÁO AN BÀI GIẢNG: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

TRANG 9 TRANG 10 CÁC CƠ CHẾ CẤP PHÁT BỘ NHỚ  Cấp phát liên tục contigous allocation  Cấp phát không liên tục:  Phân đọan segmentation TRANG 11 CẤP PHÁT LIÊN TỤC TRANG 12 CẤP PHÁT LIÊN[r]
 • 33
VẤN ĐỀ DEADLOCK TRONG JAVA ĐỒ ÁN MÔN:NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

VẤN ĐỀ DEADLOCK TRONG JAVA ĐỒ ÁN MÔN:NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

1.1 Deadlock là gì? Tại sao lại xảy ra Deadlock?Một tiến trình gọi là deadlocked nếu nó đang đợi một sự kiện mà sẽ không bao giờ xảy ra. Thông thường, có nhiều hơn một tiến trình bị liên quan trong một deadlock.Deadlock (Tắc nghẽn) là trạng thái xảy ra trong môi trường đa nhiệm (mutithreading) khi hai hoặc nhiều tiến trình đi vào vòng lặp chờ tài nguyên mãi mãi.oVí dụ: Khi có thread (1) đang giữ tài nguyên (A) và cần truy cập tài nguyên(B) để tiếp tục xử lý (call method xử lý…) nhưng tài nguyên (B) đang được thread (2) sử dụng, trong lúc này thì thread (2) cũng đang cần truy cập vào tài nguyên (A) mà thread (1) đang sử dụng. Lúc này thì cả 2 thread đều không thể tiếp tục thực hiện mà đều phải “chờ” nhau nhưng không biết khi nào thì sẽ kết thúc.Một tiến trình gọi là trì hoãn vô hạn định (Indefinitely postponed) nếu nó bị trì hoãn một khoảng thời gian dài lặp đi, lặp lại trong khi hệ thống đáp án cho những tiến trình khác.oVí dụ: Một tiến trình sẵn sàng để xử lý nhưng nó không bao giờ nhận được CPU.1.2 Điều kiện cần để xảy ra DeadLock?Coffman, Elphick và Shoshani đã đưa ra 4 điều kiện cần có thể làm xuất hiện tắc nghẽn:1) Loại trừ hỗ tương (Mutual exclusion): có sử dụng tài nguyên không thể chia sẻ (nonsharable).•Mỗi thời điểm, một tài nguyên không thể chia sẻ được hệ thống cấp phát chỉ cho một tiến trình, khi tiến trình sử dụng xong tài nguyên này, hệ thống mới thu hồi và cấp phát tài nguyên cho tiến trình khác. (Ví dụ: printer; shareable resource: readonly files).2)Giữ và chờ cấp thêm tài nguyên (Hold and Wait): một process đang tiếp tục chiếm giữ ít nhất một tài nguyên và đang chờ thêm tài nguyên do quá trình khác đang giữ.3)Không trưng dụng (Nopreemption): Tài nguyên không thể được thu hồi từ tiến trình đang chiếm giữ chúng trước khi tiến trình này sử dụng chúng xong.4)Chu trình đợi (Circular wait): có ít nhất hai tiến trình chờ đợi lẫn nhau: tiến trình này chờ được cấp phát tài nguyên đang bị tiến trình kia chiếm giữ và ngược lại.Ví dụ: tồn tại một tập {A1 ,A2,…An} các quá trình đang đợi sao choA1 đợi một tài nguyên của A2 đang giữA2 đợi một tài nguyên của A3 đang giữA(n) đợi một tài nguyên của A1 đang giữKhi có đủ 4 điều kiện này, thì tắc nghẽn xảy ra. Nếu thiếu một trong 4 điều kiện trên thì không có tắc nghẽn. 1.3 Làm thế nào để phát hiện ra Deadlock?Chấp nhận xảy ra deadlock trong hệ thống, kiểm tra trạng thái hệ thống bằng giải thuật phát hiện deadlock.
 • 14
MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

cấp phát theo hạn mức: Đây là hình thức cấp phát quy định cả số lượn và thời gian nhằm tạo sự chủ động cho cả bộ phận sử dụng và bộ phận cấp phát.Dựa vào khối lưọng sản xuất cũng như dựa[r]
 • 49
BÀI GIẢNG HỆ ĐIỀU HÀNH: BẾ TẮC - THS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH

BÀI GIẢNG HỆ ĐIỀU HÀNH: BẾ TẮC - THS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH

Bài giảng Hệ điều hành: Bế tắc cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hệ thống, điều kiện cần để có bế tắc, đồ thị phân phối tài nguyên, giải quyết bế tắc, tránh bế tắc, thuật toán đồ thị cấp phát tài nguyên, phát hiện bế tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 34
HE DIEU HANH NGUYEN PHU TRUONG CHUONG6 DEADLOCK

HE DIEU HANH NGUYEN PHU TRUONG CHUONG6 DEADLOCK

bài giảng cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết về tắc nghẽn (deadlock) và các phương pháp tránh tắc nghẽn, các giải thuật cần thiết để có thể tránh, ngăn chặn và cấp phát tài nguyên Môn học giới thiệu những khái niệm tổng quan về hệ điều hành như tiến trình, các tiến trình đồng thời, vấn đề tranh chấp tài nguyên giữa các tiến trình đồng thời, deadlocks, định thời CPU, quản lý bộ nhớ thực và ảo, các khái niệm và giải thuật phân trang, phân đoạn, hệ thống files và quản lý các thiết bị xuất nhập. Các kiến thức sẽ được làm sáng tỏ với những hệ điều hành thông dụng hiện này như MSDOS, UNIX, v.v.
 • 20
Cấp phát sử dụng số hiệu mạng ppt

Cấp phát sử dụng số hiệu mạng ppt

Các nhà cung c ấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc các tổ ch ức cần thi ết lập mạng nội bộ (ngân h àng, công ty ch ứng khoán, trường đại học) đ ã được cấp phát sử dụng tài nguyên địa chỉ IP có nhu c ầu đăng ký số hiệu mạng ho àn thi ện hồ sơ theo quy định.
 • 4
Nguyên tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Nguyên tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Để đảm bảo cho công tác xây dựng cơ bản tiến hành đúng trình tự, đảm bảo các nguyên tắc cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư thuộc đối tượng cấp phát của Ngân sách nhà nước muốn được cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải có đủ các điều kiện được đề cập trong bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu.
 • 5
NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Để đảm bảo cho công tác xây dựng cơ bản tiến hành đúng trình tự, đảm bảo các nguyên tắc cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư thuộc đối tượng cấp phát của Ngân sách nhà nước muốn được cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải có đủ các điều kiện được đề cập trong bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu.
 • 5
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT” Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT” Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 30
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 30
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 30
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 30
HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN

Giai đoạn 2: Cấp phát vật tư cho yêu cầu sản xuất, cơ sở của công tác này là dựa vào hạn mức cấp phát, được xác định bằng hệ thống định mức, kinh tế kỹ thuật cho từng loại vật tư với số [r]
 • 33
CẤP PHÁT SỬ DỤNG SỐ HIỆU MẠNG

CẤP PHÁT SỬ DỤNG SỐ HIỆU MẠNG

Cấp phát sử dụng số hiệu mạng - Trình tự thực hiện: + Chuẩn bị và nộp hồ sơ: Thành viên gửi đơn xin cấp số hiệu mạng (theo mẫu) qua email tới địa chỉ ip-hostmaster@vnnic.net.vn. Để được chấp nhận, email xin cấp số hiệu mạng phải thực hiện theo các quy định sau:
 • 3
CHUONG-11_SETUP-WIN98

CHUONG-11_SETUP-WIN98

z Hệ điều hành là toàn bộ chương trình phần mềm có nhiệm vụ quản lý và cấp phát tài nguyên của hệ thống, điều khiển mọi sự hoạt động của máy tính.. z Máy tính không có hệ điều hành thì c[r]
 • 32
TỜ TRÌNH XIN CẤP PHÁT SGK

TỜ TRÌNH XIN CẤP PHÁT SGK

Để đầu năm học mới nhà trường kịp thời phát sách cho học sinh theo đúng yêu cầu và nhiệm vụ năm học.. Kính mong Phòng GD& ĐT huyện Nguyên Bình xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ![r]
 • 6
TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - DEADLOCK DOCX

TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - DEADLOCK DOCX

N ế u m ộ t quá trình yêu c ầ u m ộ t th ể hi ệ n c ủ a lo ạ i tài nguyên thì vi ệ c c ấ p phát b ấ t c ứ th ể hi ệ n nào c ủ a lo ạ i tài nguyên này s ẽ tho ả mãn yêu c ầ u. N ế u nó không có thì các th ể hi ệ n là không xác đị nh và các l ớ p lo ạ i tài nguyên s ẽ không đượ c đị nh ngh ĩ a h ợ p lý. Thí d ụ , m ộ t h ệ th ố ng có th ể có hai máy in. Hai lo ạ i máy in này có th ể đượ c đị nh ngh ĩ a trong cùng l ớ p lo ạ i tài nguyên n ế u không có quá trình nào quan tâm máy nào in ra d ữ li ệ u. Tuy nhiên, n ế u m ộ t máy in ở t ầ ng 9 và máy in khác ở t ầ ng tr ệ t thì ng ườ i dùng ở t ầ ng 9 không th ể xem hai máy in là t ươ ng t ự nhau và l ớ p tài nguyên riêng r ẻ c ầ n đượ c đị nh ngh ĩ a cho m ỗ i máy in.
 • 20
Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)

Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)

Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Cấp Phát Tài Nguyên Trong Điện Toán Đám Mây Dựa Trên Lý Thuyết Trò Chơi (tt)
 • 24
CHƯƠNG 2 CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH POT

CHƯƠNG 2 CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH POT

M M Á Á Y Y Ả Ả O O (Cont.) (Cont.) „ Quan ni ệ m máy ả o cung c ấ p s ự b ả o v ệ đầ y đủ các tài nguyên h ệ th ố ng vì m ỗ i máy ả o đượ c cô l ậ p v ớ i các máy khác, tuy nhiên s ự cô l ậ p này không cho phép chia s ẻ tài nguyên tr ự c ti ế p
 • 40
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG 6 PPSX

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG 6 PPSX

– Cách 2: khi yêu c ầ u tài nguyên, process không đư ợ c gi ữ b ấ t k ỳ tài nguyên nào. N ế u đang có thì ph ả i tr ả l ạ i trư ớ c khi yêu c ầ u. – Ví d ụ đ ể so sánh hai cách trên: m ộ t quá trình copy d ữ li ệ u t ừ tape drive sang disk file, s ắ p x ế p disk file, r ồ i in k ế t qu ả ra printer.
 • 46
DEAD LOCK - KHÓA CHẾT

DEAD LOCK - KHÓA CHẾT

Nếu một quá trình đang giữ một số tài nguyên và yêu cầu tài nguyên khác mà không được cấp phát tức thì tới nó nghĩa là, quá trình phải chờ thì tất cả tài nguyên hiện đang giữđược đòi lại[r]
 • 20
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - DEALLOCK

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - DEALLOCK

Ng ượ c l ạ i, tránh deadlock yêu c ầ u h ệ đ i ề u hành cung c ấ p nh ữ ng thông tin b ổ sung t ậ p trung vào lo ạ i tài nguyên nào m ộ t quá trình s ẽ yêu c ầ u và s ử d ụ ng trong th ờ i gian s ố ng c ủ a nó. V ớ i nh ữ ng ki ế n th ứ c b ổ sung này, chúng ta có th ể quy ế t đị nh đố i v ớ i m ỗ i yêu c ầ u quá trình nên ch ờ hay không. Để quy ế t đị nh yêu c ầ u hi ệ n t ạ i có th ể đượ c tho ả mãn hay ph ả i b ị trì hoãn, h ệ th ố ng ph ả i xem xét tài nguyên hi ệ n có, tài nguyên hi ệ n c ấ p phát cho m ỗ i quá trình, và các yêu c ầ u và gi ả i phóng t ươ ng lai c ủ a m ỗ i quá trình.
 • 20
GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH_CHƯƠNG 6 doc

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH_CHƯƠNG 6 doc

Ng ượ c l ạ i, tránh deadlock yêu c ầ u h ệ đ i ề u hành cung c ấ p nh ữ ng thông tin b ổ sung t ậ p trung vào lo ạ i tài nguyên nào m ộ t quá trình s ẽ yêu c ầ u và s ử d ụ ng trong th ờ i gian s ố ng c ủ a nó. V ớ i nh ữ ng ki ế n th ứ c b ổ sung này, chúng ta có th ể quy ế t đị nh đố i v ớ i m ỗ i yêu c ầ u quá trình nên ch ờ hay không. Để quy ế t đị nh yêu c ầ u hi ệ n t ạ i có th ể đượ c tho ả mãn hay ph ả i b ị trì hoãn, h ệ th ố ng ph ả i xem xét tài nguyên hi ệ n có, tài nguyên hi ệ n c ấ p phát cho m ỗ i quá trình, và các yêu c ầ u và gi ả i phóng t ươ ng lai c ủ a m ỗ i quá trình.
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng sử dụng và phân bổ đất tại xã thuận hà huyện đắk songphan bo nguon tai nguyenchức năng phân phối lại tài nguyênkế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nvlttphương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếpsự phân bố của tài nguyên nước trên bề mặt trái đấtphát triển công nghiệp nông thôn góp phần phân bó lại lao động và dân cư tạo việc làm tại chỗ tăng thu nhập và sức mua cho thị trường nông thônmạng lưới phân bổ và mức độ bao phủ thị trường của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại việt namtính cân bằng nước và phân bổ tài nguyên nước trong trường hợp hạn hán thiếu nước nghiêm trọng hoặc có sự cố nghiêm trọng về ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn tương laibảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳngcâu hỏi và bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản môn địa lý 9phan tich nhan to xa hoi anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcđề tài tìm hiểu cơ chế rmi của java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bốNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI