0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhận lại vốn góp liên doanh bằng nguyên vật liệu

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐHH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TSCĐHH TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 79

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐHH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TSCĐHH TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 79

- TSCĐ HH được cho, được biếu, được tặng, được viện trợ, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa NG của TSCĐHH loại được cho, đựợc biếu, được tặng, nhận vốn góp liên[r]
 • 110
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁN ĐOÁN LÝ LUẬN VỀ ĐỊA TÔ CỦA CMAC VÀ VẬN DỤNG VÀO CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM P3 DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁN ĐOÁN LÝ LUẬN VỀ ĐỊA TÔ CỦA CMAC VÀ VẬN DỤNG VÀO CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM P3 DOC

Việc thhu tiền sử dụng đất khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở , quyền sử dụng đất được thực hiện như sau : - Trường hợp đất mua được sử dụng làm đất ở ổn định trước ngày 18/12/1980 ( ngày ban hành hiến pháp năm 1980 ) không có đử giấy tờ hợp lệ , nay xét phù hợp quy hoạch không có tranh chấp và được UBND phương chứng nhận thì được xét cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở , quyền xử dụng đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất .
 • 11
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ may mặc thì lại càng gặp nhiều khó khăn và thách thức trước sự cạnh tranh trên thương trường kinh tế đang diễn ra rất khốc và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Đứng trước những thử thách đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình. Để doanh nghiệp có thể trụ vững được trước những khó khăn đó thì vấn đề tài chính để duy trì sản xuất và phát triển là một vấn đề rất quan trọng. Để thực hiện được điều đó một doanh nghiệp phải hiểu sâu sắc về thực trạng tài chính của mình
 • 44
ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ

ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ

Cuối kỳ, khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, bên góp vốn liên doanh căn cứ vào khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch đem TSCĐ đi góp vốn hoặc bán (có lãi) cho cơ sở kinh doanh [r]
 • 22
Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp

Kế toán liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát Theo hình thức này, hoạt động của một hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn liên doanh sử dụng [r]
 • 298
MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN LIÊN DOANH TƯƠNG CÁC DNVN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN LIÊN DOANH TƯƠNG CÁC DNVN

Một số vấn đề hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh tương các DNVN.pdf
 • 85
Phân tích cổ phiếu ngânhàng NHTMCP á châu (ACB)

Phân tích cổ phiếu ngânhàng NHTMCP á châu (ACB)

Bên cạnh đó, lãi suất VNĐ và USD sau thời gian dài tăng đã có dấu hiệu chững lại. Những yếu tố trên sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và cải thiện biên độ lợi nhuận của ngành ngân hàng. Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh đang tạo cơ hội để Công ty chứng khoán ACB gia tăng hoạt động môi giới, repo, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thu phí như tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hóa và tài chính doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế của Công ty Chứng khoán ACB 9 tháng đầu năm 2006 đạt 31,8 tỉ đồng, bằng 138% kế hoạch của cả năm 2006.
 • 33
ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG HÌNH THÀNH PHÁP NHÂN MỚI BÊN GÓP VỐN VÀ BÊN NHẬN GÓP VỐN LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ PPSX

ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG HÌNH THÀNH PHÁP NHÂN MỚI BÊN GÓP VỐN VÀ BÊN NHẬN GÓP VỐN LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ PPSX

- Cách thức nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng tiếp dân của Trung tâm Thông tin Tài nguyên- Môi trường và Đăng ký nhà đất. - Đối với chuyên viên nhận hồ sơ: Kiểm tra thành phần hồ sơ: + Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhân hồ sơ sẽ nhận vào và cấp biên nhận hồ sơ.
 • 5
ỪNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN GIÁ CỦA CỔ PHIẾU ACB DOC

ỪNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN GIÁ CỦA CỔ PHIẾU ACB DOC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG -Huy động vốn nhận tiền gửi của khách hàng bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng - Sử dụng vốn cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh bằng đồng Việt Nam, ngo[r]
 • 24
ỪNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN GIÁ CỦA CỔ PHIẾU ACB 2 DOC

ỪNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN GIÁ CỦA CỔ PHIẾU ACB 2 DOC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG -Huy động vốn nhận tiền gửi của khách hàng bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng - Sử dụng vốn cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh bằng đồng Việt Nam, ngo[r]
 • 24
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC PPT

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC PPT

Theo định nghĩa của Liên đo àn K ế toán quốc tế (IFAC) "Kiểm toán l à vi ệc các ki ểm toán viên (KTV) độc lập kiểm tra v à trình bày ý ki ến của m ình v ề BCTC". 1.2. Mục tiêu của kiểm toán BCTC. Giúp cho KTV và doanh nghi ệp kiểm toán đưa ra ý ki ến xác nhận rằng BCTC có được lập trên cơ sở chuẩn m ực v à ch ế độ kế toán hiện h ành (ho ặc được ch ấp nhận), có tuân thủ pháp luật li ên quan và có ph ản ánh trung thực v à h ợp lý tr ên các khía c ạnh trọng yếu hay không. Mục ti êu c ủa kiểm toán BCTC c òn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy r õ nh ững tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao ch ất lượng thông tin t ài chính c ủa đơn vị.
 • 60
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÁ NHÂN NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG THƯỢNG

ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÁ NHÂN NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG THƯỢNG

Chỉ tiêu 2003 2004 Mức tăng (04-03) Số lợng Số tuyệt đối Số tơng đối 112 286 174 155 % Nh vậy thời điểm khi mới hoạt động CN chỉ có 112 tài khoản, tại thời điểm cuối năm 2004 CN đã có 286 KH mở tài khoản về số tuyệt đói tăng 174 tài khoản và só tơng đối tăng 155%. Tính đến nay (6/2005) CN đã có khoảng xấp xỉ 400 tài khoản cá nhân đợc mở. Đạt đợc kết quả nh vậy CN Láng Thợng thực sự đã hớng về khách hàng cá nhân và tích cực thu hút những khách hàng cá nhân mở tài khoản. Thủ tục mở tài khoản cá nhân cũng đợc đơn giản hơn nhiều. Khách hàng muốn mở tài khoản này chỉ cần nộp chứng minh th nhân dân và giấy xin mở tài khoản theo mẫu in sẵn của ngân hàng. Khi mở tài khoản này KH chỉ cần phải nộp vào ngân hàng 100.000 VNĐ, một số d nhỏ hơn nhiều so với mức tối thiểu của các ngân hàng khác trong địa bàn (500.000 VNĐ). Hơn nữa khi mở tài khoản cá nhân không phải nộp khoản lệ phí và đợc sự hớng dẫn nhiệt tình của các nhân viên ngân hàng khi làm thủ tục nêu lên những thuận lợi từ việc sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân. Mặc dù nguồn vốn huy động từ khoản tiền gửi cá nhân này không phải là chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn huy động song nó cũng đã tạo ra cho ngân hàng một tiềm lực trong hoạt động huy động vốn, với số lợng dân c đông đảo nếu tất cả đều mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng thì số lợng tiền gửi đóng góp vào nguồn vốn của ngân hàng sẽ ngày càng tăng gấp bội. Còn đối với ngời dân là những khách hàng cá nhân họ cũng có những lợi ích nhất định, thông qua việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân, KH đợc tiếp cận với những dịch vụ hiện đại, mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn, chính xác với khoản tiền gửi của mình, hơn nữa họ còn đợc hởng lời thông qua lãi suất qui định.
 • 77
TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Người đại diện tham gia ban quản lý điều hành doanh nghiệp khác phải nghiên cứu, đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp khác để trình đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Đối với những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp đưa ra thảo luận trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Đại hội đồng cổ đông hay các thành viên góp vốn hay bên liên doanh như phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ phần, vốn góp, chia cổ tức … người đại diện phải chủ động báo cáo đại diện chủ sở hữu vốn cho ý kiến bằng văn bản, người đại diện có trách nhiệm phát biểu trong cuộc họp và biểu quyết theo ý kiến chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của doanh nghiệp khác thì phải thống nhất thực hiện ý kiến chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu.
 • 23
ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH TÀI CHÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NHƯ NGÂN HÀNG VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PPSX

ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH TÀI CHÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NHƯ NGÂN HÀNG VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PPSX

các chi nhánh, công ty con hạch toán độc lập của mình và phần góp vốn vào các ngân hàng và tổ chức tài chính khác; và giá trị tài chính mang lại do thương hiệu và danh tiếng của ngân hàng; Về tổng tài sản có (nội, ngoại bảng) được điều chỉnh theo mức độ rủi ro; theo thông lệ quốc tế (Basle) thì mức độ rủi ro phân theo từng nhóm tài sản được chia làm 4 loại khác nhau (nếu theo Basle) thì 0%, 20%, 505, 100%; nhưng (nếu theo Balse 2 bản sửa đổi gần nhất) thì gồm 5 loại khác nhau: 0%, 205, 50%, 100%, 150% các mức độ rủi ro này được tính dựa theo tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng tương ứng từ AAA đến A-, A+ đến A- , BBB + đến BBB-, BB+ đến B- , Dưới B-; trong đó loại tài sản có, có mức độ rủi ro 50% là các khoản cho vay nhà ở và được người vay thế chấp cho ngân hàng bằng chính tài sản (nhà ở) hình thành từ vốn vay đó.
 • 112
KHỞI SỰ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH POT

KHỞI SỰ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH POT

Các cuộc họp của hội đồng quản trị do chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập. Cuộc họp của hội đồng quản trị chỉđược tiến hành khi cóít nấht hai phần ba thành viên của hội đồng quản trị tham gia. Những vấn đề quan trọng nấht trong nội dung liên doanh phải do hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí giữa các thành viên của hội đồng quản trị có mặt trong cuộc họp. Những vấn đềđó là:
 • 16
ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

2) Mua sắm một thiết bị sản xuất theo tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT 5% là 840 000. Chi phí lắp đặt, chạy thử đã chi bằng tiền mặt 5 000. Toàn bộ tiền mua TSCĐ đã thanh toán bằng chuyển khoản thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sau khi trừ đi triết khấu thanh toán 1%.
 • 14
ĐỀ TÀI “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ” PPS

ĐỀ TÀI “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ” PPS

Có rất nhiều phương pháp phân phối hàng mẫu đến khách hàng tiềm năng. Phương pháp thích hợp nhất phải căn cứ vào các yếu tố như là loại, kích cỡ, khối lượng, khả năng hư hỏng của loại sản phẩm mẫu, số lượng và vị trí của người nhận, mức độ chọn lọc khả năng linh hoạt mong muốn. Không phải các loại tất cả hàng mẫu đều phát không cho khách hàng. Việc phân phối hàng mẫu bằng cách bán các gói hàng có kích cỡ nhỏ có tính chất giới thiệu gần đây đã được công ty áp dụng. Người tiêu dùng sẵn sàng dùng thử sản phẩm nếu họ có thể mua một lượng nhỏ với chi phí tối thiểu. Một chương trình hàng mẫu thường khá phức tạp đòi hỏi công ty phải có những nỗ lực đáng kể trong việc lên kế hoạch và thực hiện.
 • 62
THỰC TRẠNG VIỆC SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ KHI THỰC HIỆN CPH DNNN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VIỆC SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ KHI THỰC HIỆN CPH DNNN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

tư khi điều kiện cho phép và 1 dự án liên doanh giữa Trung quốc và tỉnh Lào Cai. Công tác đầu tư phát triển của Tổng công ty trong 4 năm 2001 - 2004 nhìn chung đã được chú trọng đẩy mạnh cả về số lượng và chất lượng. Một số dự án trọng điểm đã hoàn thành và đi vào sản xuất bước đầu phát huy hiệu quả tốt góp phần giữ vững nhịp độ tăng trưởng của Tổng công ty. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác đầu tư phát triển còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai dự án, nhất là vốn tiến độ. Một vài dự án trọng điểm bị chậm tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trước tình hình đó Tổng công ty cũng đã điều chỉnh tiến độ, xác định thứ tự ưu tiên đối với một số dự án nhóm A giai đoạn 2001 - 2005, giãn tiến độ cho phù hợp với điều kiện triển khai và đảm bảo hiệu quả kinh tế.
 • 41
DT TT NHNN

DT TT NHNN

Hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn cho bên nhận chuyển nhượng là thành viên góp vốn mới gồm: a Các hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này; b Văn bản đề nghị nhận chuyển[r]
 • 30
LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Liên minh kinh tế là một trong những biện pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh.Liên minh kinh tế có thể là những thỏa thuận không chính thức hoặc chính thức (được quy định bằng văn bản có tính pháp lý cao)Những hình thức liên minh kinh tếLiên doanhHợp tác chiến lượcLiên kết góp vốnNhượng quyền thương mạiLiên kết theo mạng lưới.Liên minh kinh tế là một trong những biện pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh.Liên minh kinh tế có thể là những thỏa thuận không chính thức hoặc chính thức (được quy định bằng văn bản có tính pháp lý cao)Những hình thức liên minh kinh tếLiên doanhHợp tác chiến lượcLiên kết góp vốnNhượng quyền thương mạiLiên kết theo mạng lưới.Liên minh kinh tế là một trong những biện pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh.Liên minh kinh tế có thể là những thỏa thuận không chính thức hoặc chính thức (được quy định bằng văn bản có tính pháp lý cao)Những hình thức liên minh kinh tếLiên doanhHợp tác chiến lượcLiên kết góp vốnNhượng quyền thương mạiLiên kết theo mạng lưới.
 • 12
GIỮCHẤP THUẬN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓPA CÁC BÊN TRONG NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẶC GIỮA CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI PDF

GIỮCHẤP THUẬN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓPA CÁC BÊN TRONG NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẶC GIỮA CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI PDF

H ồ sơ Thành ph ần hồ sơ 1. Đơn xin chuyển nhượng vốn góp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân h àng 100% v ốn nước ngo ài, ngân hàng liên doanh ký, trong đơn cần n êu: - Lý do chuy ển nhượng;
 • 5
HẠCH TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CTY DỊCH VỤ DU LỊCH TOSERCO - 2 DOCX

HẠCH TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CTY DỊCH VỤ DU LỊCH TOSERCO - 2 DOCX

Nhận vốn góp liên doanh của các đơn vị khác bằng TSCĐHH: căn cứ giá trị tài sản được các bên tham gia liên doanh đánh giá và các chi phí khác nếu có, kế toán tính toán nguyên giá của TSC[r]
 • 9
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

Để tài trợ cho các hoạt động của doanh nghiệp ngoài vốn chủ sở hữu còn một nguồn khác không kém phần quan trọng đó là các khoản vay hay khoản nợ. Nợ được hình thành do vay ngắn hạn hoặc dài hạn từ ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác hoặc tạm thời chiếm dụng vốn của các doanh nghiệp khác. Trước khi ra quyết định cho vay hoặc bán chịu, họ phải xem xét khả năng hoàn trả được vốn và lãi vay của doanh nghiệp. Đối với những khoản vay ngắn hạn người cho vay đặc biệt quan tâm tới khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp, còn đối với những khoản vay dài hạn thì họ lại quan tâm nhiều hơn đến khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và các dòng tiền sẽ xuất hiện trong tương lai. Một điều đáng lưu ý khi đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là người cho vay phải xem xét thời hạn và mục đích sử dụng các khoản vay.
 • 32
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÓP VỐN VÀ NHẬN GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG PPTX

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÓP VỐNNHẬN GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG PPTX

s ản, vốn chủ sở hữu. Do đó, b ên góp v ốn có trách nhiệm mở sổ theo dõi riêng ngoài b ảng cân đối kế toán đối với phần GTQSDN H đ ã đầu tư tham gia góp vốn, thực hiện quyền, nghĩa v ụ theo hợp đồng góp vốn. H àng quý, n ăm bên góp vốn có quyền được chia cổ tức, l ãi - l ỗ từ phần vốn góp, sau đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước. DN sẽ được hạch toán v ào thu nh ập của đơn vị.
 • 7
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THEO LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG P7 POT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THEO LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG P7 POT

sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua, cộng (+) Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Đồng thời bên mua là công ty mẹ sẽ ghi nhận phần sở hữu của mình trong công ty con như một khoản đầu tư vào công ty con.
 • 10
VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI DOC

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI DOC

Ngoài các nguồn vốn trên doanh nghiệp có thể huy động thêm vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn liên doanh… _2.4 PHÂN LOẠI THEO THỜI GIAN HUY ĐỘNG VỐN_ - > Nguồn VLĐ [r]
 • 34
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK HÙNG VƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK HÙNG VƯƠNG

Bằng việc các Ngân hàng góp vốn liên doanh liên kết với Ngân hàng khác hoặc với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng … làm tăng tổng vốn góp để đầu tư cho các hoạt động sản xuấ kinh doanh,[r]
 • 38
Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định

Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào DN phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
 • 5
TÀI LIỆU QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỢT 3 PPTX

TÀI LIỆU QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỢT 3 PPTX

70. Mỗi doanh nghiệp cần xem xét bản chất của các hoạt động vμ các chính sách của mình mμ ng−ời sử dụng muốn đ−ợc trình bμy đối với loại hình doanh nghiệp đó. Khi một doanh nghiệp thực hiện những nghiệp vụ quan trọng ở n−ớc ngoμi hoặc có những giao dịch quan trọng bằng ngoại tệ, thì những ng−ời sử dụng sẽ mong đợi có phần diễn giải về các chính sách kế toán đối với việc ghi nhận các khoản lãi vμ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái vμ việc dự phòng rủi ro hối đoái. Trong báo cáo tμi chính hợp nhất phải trình bμy chính sách kế toán đ−ợc sử dụng để xác định lợi thế th−ơng mại vμ lợi ích của cổ đông thiểu số.
 • 49
Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát

Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát

Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát.Trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của nền kinh tế hiện nay, để tồn tại cũng như phát triển, các tổ chức kinh tế buộc hợp tác đầu tư với nhau. Trong các hình thức đầu tư, có khá nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức đầu tư liên doanh. Đây là hình thức đầu tư khá an toàn vì doanh nghiệp bỏ vốn cùng kinh doanh với doanh nghiệp khác để cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, các hoạt động liên doanh gồm 3 hoạt động liên doanh chủ yếu: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, tài sản đồng kiểm soát và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu về 2 hình thức liên doanh: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát.Chương 1 Các chuẩn mực kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát1.1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam – Số 081.1.1 Các thuật ngữ sử dụng trong chuẩn mựcLiên doanh: Là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Các hình thức liên doanh quy định trong chuẩn mực này gồm: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát Tài sản được đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế liên quan đến góp vốn liên doanh nhằm thu được lợi ích từ hoạt động kinh tế đó.Đồng kiểm soát: Là quyền cùng chi phối của các bên góp vốn liên doanh về các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng.Ảnh hưởng đáng kể: Là quyền được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của một hoạt động kinh tế nhưng không phải là quyền kiểm soát hay quyền đồng kiểm soát đối với những chính sách này.Bên góp vốn liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh và có quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.Nhà đầu tư trong liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh nhưng không có quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.Phương pháp vốn chủ sở hữu: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp trong liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh lợi ích của bên góp vốn liên doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.1.1.2 Nội dung của chuẩn mực1.1.2.1 Các hình thức liên doanh04. Chuẩn mực này đề cập đến 3 hình thức liên doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (hoạt động được đồng kiểm soát); Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (tài sản được đồng kiểm soát); Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh mới được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng kiểm soát).Các hình thức liên doanh có 2 đặc điểm chung như sau:(a) Hai hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh hợp tác với nhau trên cơ sở thoả thuận bằng hợp đồng; và(b) Thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát.1.1.2.2 Thỏa thuận bằng hợp đồng05. Thỏa thuận bằng hợp đồng phân biệt quyền đồng kiểm soát của các bên góp vốn liên doanh với lợi ích của khoản đầu tư tại những công ty liên kết mà trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể (xem Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”).Chuẩn mực này quy định những hoạt động mà hợp đồng không thiết lập quyền đồng kiểm soát thì không phải là liên doanh.06. Thoả thuận bằng hợp đồng có thể được thực hiện bằng nhiều cách, như: Nêu trong hợp đồng hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên góp vốn liên doanh; nêu trong các điều khoản hay các quy chế khác của liên doanh.Thỏa thuận bằng hợp đồng được trình bày bằng văn bản và bao gồm các nội dung sau:(a) Hình thức hoạt động, thời gian hoạt động và nghĩa vụ báo cáo của các bên góp vốn liên doanh;(b) Việc chỉ định Ban quản lý hoạt động kinh tế của liên doanh và quyền biểu quyết của các bên góp vốn liên doanh;(c) Phần vốn góp của các bên góp vốn liên doanh; và(d) Việc phân chia sản phẩm, thu nhập, chi phí hoặc kết quả của liên doanh cho các bên góp vốn liên doanh.07. Thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh để đảm bảo không một bên góp vốn liên doanh
 • 26
TẢI THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - HOATIEU.VN

TẢI THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - HOATIEU.VN

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vố[r]
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KHAI THÁC CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT P1 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KHAI THÁC CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT P1 DOCX

(c) Một đơn vị nước ngoài đầu tư vào trong nước cùng góp vốn với một đơn vị trong nước để thành lập một cơ sở kinh doanh mới do hai đơn vị này đồng kiểm soát. 22. Một số trường hợp, cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát về bản chất giống như các hình thức liên doanh hoạt động được đồng kiểm soát hoặc tài sản được đồng kiểm soát. Ví dụ: các bên góp vốn liên doanh có thể chuyển giao một tài sản được đồng kiểm soát, như ống dẫn dầu, vào cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát vì các mục đích khác nhau. Tương tự như vậy, các bên góp vốn liên doanh có thể đóng góp vào cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát một số tài sản mà các tài sản này sẽ chịu sự điều hành chung. Một số hoạt động được đồng kiểm soát có thể là việc thành lập một cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát để thực hiện một số hoạt động như thiết kế mẫu mã, nghiên cứu thị trường tiêu thụ, dịch vụ sau bán hàng.
 • 5
KINH TẾ TÀI CHÍNH  CHƯƠNG 7  KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ PPTX

KINH TẾ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 7 KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ PPTX

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo các TK cấp 2) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 4. Khi đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc nhận được hóa đơn GTGT về sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ nội bộ do công ty, đơn vị cấp trên lập chuyển đến trên cơ sở số hàng hóa đã bán, căn cứ vào Hóa đơn GTGT phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 • 64
GIÁO TRÌNH  LUẬT THƯƠNG MẠI II  CHƯƠNG 7 9 DOC

GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI II CHƯƠNG 7 9 DOC

c>vốn. Vốn của bên nước ngoài hoặc các bên nước ngoài trong liên doanh không được thấp hơn 30% vốn điều lệ hoặc vốn góp của các bên được tính căn cứ vào giá thị trường vào thời điểm góp vốn, các máy móc trang thiết bị phải có giấy chứng nhận của tổ chức giám định độc lập.
 • 10
THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN GÓP LIÊN DOANH  VAS 08 DOC

THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN GÓP LIÊN DOANH VAS 08 DOC

Một nhãn hiệu hàng hóa đem góp vốn vào nhiều doanh nghiệp khác nhau có thể bị pha loãng Ngược lại, có thể xảy ra trường hợp bên nhận góp vốn lạm dụng thương hiệu, làm giảm giá trị thương hiệu. Ngoài ra, vì là một phần quan trọng được pháp luật sở
 • 31
Chi nhánh công ty không được góp vốn liên doanh

Chi nhánh công ty không được góp vốn liên doanh

Chi nhánh công ty không được góp vốn liên doanh Chúng tôi là chi nhánh hạch toán phụ thuộc của một tổng công ty nhà nước. Có được góp vốn liên doanh với doanh nghiệp khác không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Quy chế Quản lý Tài chính và Hạch toán Kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định số 59CP ngày 3101996), doanh nghiệp được quyền sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của mình để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Trường hợp góp vốn liên doanh trong nước thì hội đồng quản trị của tổng công ty có quyền quyết định phương án liên doanh.Trường hợp bạn hỏi, chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì không có quyền quyết định việc liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác. Nếu được hội đồng quản trị chấp thuận và ủy quyền thì một hoặc nhiều cá nhân thuộc chi nhánh có thể đại diện cho tổng công ty tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp liên doanh tại địa bàn chi nhánh.
 • 1
BÀI GIẢNG - LẬP DỰ ÁN - CHƯƠNG I PPTX

BÀI GIẢNG - LẬP DỰ ÁN - CHƯƠNG I PPTX

b) Giai đoạn thực hiện đầu tư Đặc điểm Số vốn đầu tư được sử dụng trong giai đoạn này chiếm phần lớn tổng vốn đầu tư của dự án. Số vốn này nằm ứ đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư và không sinh lời.
 • 27
Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

- Tài sản cố định không phải đầu tư: Là những tài sản cố định có đựợc do được cấp, được điều chuyển đến, được tặng, nhận góp vốn liên doanh… Phân loại tài sản cố định theo hình thức đầu [r]
 • 31
GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN THÔNG TIN TÀI CHÍNH HỢP NHẤT P1 PDF

GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN THÔNG TIN TÀI CHÍNH HỢP NHẤT P1 PDF

Ph ươ ng pháp giá g ố c: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của bên góp vốn liên doanh được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty thương mại cổ phần xây dựng và nội thất tahwng longbao cao thuc tap von luu dong va cac giai phap nang cao hieu qua su dung von luu donghạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụvốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lao động tại công ty cổ phần lâm sản nam địnhhạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụhạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ