0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Ông Nguyễn Duy Mạnh Phòng ĐHSX trởng ban

CAC BIEN BAN THANH TRA_CHUAN.

CAC BIEN BAN THANH TRA_CHUAN.

I/ Thành phần: Ông Nguyễn Bá Trung Trởng ban TT Ông Lê Hữu Thanh BGH Bà Nguyễn Thị Vinh Chủ tịch CĐ Ông Nguyễn Duy Khuê ủy viên Bà Trần Thị Hạnh ủy viên Bà Nguyễn Thị Loan Kế toán Bà Chu Thị Nguyên Thủ quỹ nhà trờng II/ Nội dung: Kiểm tra các khoản thu, chi của nhà trờng. III Kết quả: 1. Phần thu : Gồm các khoản sau: * Ngân sách nhà nớc cấp: …………………………………………..………………..
 • 9
BIÊN BẢN NGHIỆM THU SKKN

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SKKN

+ Tổ KHXH : Gồm 4 Đ/c do Đ/c Lê Xuân Thảo làm tổ trởng có nhiệm vụ nghiệm thu đánh giá xếp loại SKKN của GV tổ KHXH. 3. Kết quả ngiệm thu SKKN năm học 2009 2010 nh – sau : - Tổng số SKKN của trờng đã nghiệm thu : 24 (Còn GV mới chuyển về và nghỉ chế độ thai sản cha hoàn thành SKKN nên cha đăng ký tham gia)
 • 1
GIẢI PHÁP TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG - HÀ NỘI

GIẢI PHÁP TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG - HÀ NỘI

• CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: Đợc phân công chuyên môn hoá theo chức năng quản lý, có nhiệm vụ tham mu giúp việc cho Ban giám đốc bao gồm: - Phòng kế hoạch vật t: gồm 1 trởng phòng và 6 nhân vi[r]
 • 48
GIẢI PHÁP TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG - HÀ NỘI

GIẢI PHÁP TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG - HÀ NỘI

• CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: Đợc phân công chuyên môn hoá theo chức năng quản lý, có nhiệm vụ tham mu giúp việc cho Ban giám đốc bao gồm: - Phòng kế hoạch vật t: gồm 1 trởng phòng và 6 nhân vi[r]
 • 48
NHÀ MÁY THUỐC LÀ THĂNG LONG

NHÀ MÁY THUỐC LÀ THĂNG LONG

• CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: Đợc phân công chuyên môn hoá theo chức năng quản lý, có nhiệm vụ tham mu giúp việc cho Ban giám đốc bao gồm: - Phòng kế hoạch vật t: gồm 1 trởng phòng và 6 nhân vi[r]
 • 50
TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG XỬ LÝ SAI PHẠM TRONG VIỆC THU CHI TÀI CHÍNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG XỬ LÝ SAI PHẠM TRONG VIỆC THU CHI TÀI CHÍNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

NGUYÊN NHÂN_ NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN - Bản thân ông Nguyễn Văn A không ý thức được hậu quả việc mình đang làm nên gây hậu quả là làm cho nội bộ nhà phòng, Ban quản quản lý mất đoàn kết, thi[r]
 • 13
CÁC LĨNH VỰC SXKD CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

CÁC LĨNH VỰC SXKD CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

• CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: Đợc phân công chuyên môn hoá theo chức năng quản lý, có nhiệm vụ tham mu giúp việc cho Ban giám đốc bao gồm: - _PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT T:_ gồm 1 trởng phòng và 6 nhân [r]
 • 50
Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Nhà máy thuốc lá Thăng Long

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Nhà máy thuốc lá Thăng Long

• CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: Đợc phân công chuyên môn hoá theo chức năng quản lý, có nhiệm vụ tham mu giúp việc cho Ban giám đốc bao gồm: - _PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT T:_ gồm 1 trởng phòng và 6 nhân [r]
 • 50
THỰC TRẠNG CỦA NHÀ MÁY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY DOC DOC

THỰC TRẠNG CỦA NHÀ MÁY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY DOC DOC

• CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: Đợc phân công chuyên môn hoá theo chức năng quản lý, có nhiệm vụ tham mu giúp việc cho Ban giám đốc bao gồm: - _PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT T:_ gồm 1 trởng phòng và 6 nhân [r]
 • 50
THỰC TRẠNG CỦA NHÀ MÁY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY DOC DOC

THỰC TRẠNG CỦA NHÀ MÁY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY DOC DOC

• CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: Đợc phân công chuyên môn hoá theo chức năng quản lý, có nhiệm vụ tham mu giúp việc cho Ban giám đốc bao gồm: - _PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT T:_ gồm 1 trởng phòng và 6 nhân [r]
 • 50
NHÀ THƠ NGUYỄN DUY:

NHÀ THƠ NGUYỄN DUY: "THƠ BỎ TÔI ĐI" PPTX

l ớp 1. Vậy m à bài nào g ởi đến báo v ào tay Xuân Qu ỳnh đều bị v ứt đi. Nhưng khi vào tay Hoài Thanh th ì l ại khác” - Nguy ễn Duy h ồi nhớ. Với Ho ài Thanh, Nguy ễ n Duy nh ớ m ãi, không ch ỉ v ì Hoài Thanh “phát hi ện” ông. Hơn thế, Ho ài Thanh c ũng là người trao đổi từng câu, từng chữ thật cẩn trọng trước khi cho thơ Nguyễn
 • 7
CV VỀ CỬ GV TẬP HUẤN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING

CV VỀ CỬ GV TẬP HUẤN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING

* Lu ý : Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay để thực hành soạn bài giảng điện tử E-Learning. * Kinh phí : Thực hiện theo chế độ hiện hành. Nhận đợc Công văn này, Trởng Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ông (bà) Hiệu trởng các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đúng thành phần, số l- ợng và thời gian quy định.
 • 1
SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI

SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI

SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI SẢN KHOA NGUYỄN DUY TÀI
 • 188
MẪU DANH SÁCH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CNTN

MẪU DANH SÁCH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CNTN

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trởng Phòng Giáo dục & Đào tạo, Hiệu trởng các trờng THCS, Giám đốc các Trung tâm GDTX và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: tm. uỷ ban nhân dân
 • 2
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

2.2. Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty xây dựng công trình hàng không 2.2.1. Khái quát về nguồn vốn của Công ty Nhìn chung, nguồn vốn của Công ty xây dựng công trình hàng không đợc tăng dần theo từng năm, tổng số nguồn vốn có thể nói đảm bảo cho quá trình tái sản xuất, đầu t trang thiết bị kỹ thuật. Công ty ACC luôn luôn vơn tới mục tiêu: Chất lợng – Tiến độ – Hiệu quả, vì vậy Công ty phải chú trọng đến số vốn có đ- ợc để thực hiện quá trình kinh doanh của mình sao cho quá trình thi công các công trình đợc diễn ra liên tục, không gián đoạn, tạo độ tin cậy cho khách hàng. Là một doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Bộ quốc phòng nên Công ty ACC một phần nào đợc sự hỗ trợ nguồn vốn từ Ngân sách nhà nớc và từ Bộ quốc phòng.
 • 35
Quan điểm về CIO đã thay đổi? pdf

Quan điểm về CIO đã thay đổi? pdf

Ông Nguyễn Đại Trí, GĐ trung tâm Tin Học và Thống Kê, Kho Bạc Nhà Nước tâm sự: "Theo tôi, CIO phải được tham gia các hoạt động có tính quyết định không chỉ về kinh doanh mà cả nhân sự. Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ mình là CIO". ÔngDuy Lợi cũng chia sẻ "Mỗi khi triển khai một dự án, tôi là người chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật. Sự thành công phụ thuộc vào những người cùng tham gia". Trong khi đó, ông Đồng Đại Lộc, GĐ Công An Thanh Hóa khẳng định "Phương tiện không thiếu, tiền không thiếu, chỉ cần lãnh đạo quan tâm là thành công". Như vậy, để triển khai một dự án ứng dụng CNTT không thể thiếu vai trò của người ra quyết định.
 • 10
ĐÀO DUY TỪ GIAI THOẠI 2 PPTX

ĐÀO DUY TỪ GIAI THOẠI 2 PPTX

Nguyễn Hoàng có đến thăm Thái phó Nguyễn Hữu Liêu nên tình cờ nghe được chuyện ông này kể về tài năng và số phận hẩm hiu của người học trò nghèo Đào TRANG 4 chuyện Duy Từ, chúa đem lòng [r]
 • 6
CHUONG-TRINH-CHI-TIET-TB-CONG-NGHE-SAN-XUAT-GIONG-CONG-NGHE-NUOI-HOI-NGHI-TRE-THUY-SAN-TOAN-QUOC-2017-19.06.2017-1

CHUONG-TRINH-CHI-TIET-TB-CONG-NGHE-SAN-XUAT-GIONG-CONG-NGHE-NUOI-HOI-NGHI-TRE-THUY-SAN-TOAN-QUOC-2017-19.06.2017-1

NGUYỄN MINH THÀNH 0908279726 _ NGUYỄN HUỲNH DUY, NGUYỄN THANH VŨ, TRỊNH QUỐC TRỌNG, TRẦN HỮU PHÚC, NGUYỄN VĂN SÁNG, NGUYỄN THẾ VƯƠNG _Viện Nghiên Cứu NTTS II_ Ứng dụng phương pháp đ[r]
 • 2
QD_KIEN_TOAN_BCD_VA_TO_GIUP_VIEC_NANG_CAO_NANG_LUC_CANH_TRANH_CAP_TINH_PCI

QD_KIEN_TOAN_BCD_VA_TO_GIUP_VIEC_NANG_CAO_NANG_LUC_CANH_TRANH_CAP_TINH_PCI

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO: - Ông Nguyễn Cảnh Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; - Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; - Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Tài chính; - Ông[r]
 • 3
CÔNG VĂN V/V GIÁO VIÊN TIẾNG ANH LÀM BÀI THU HOẠCH LẠI

CÔNG VĂN V/V GIÁO VIÊN TIẾNG ANH LÀM BÀI THU HOẠCH LẠI

4 Nguyễn Văn Tráng THCS Xuân Hng Vắng không lí do 17.50 Làm bài lại Nay phòng GD&ĐT tổ chức làm bài thu hoạch lại cho các Ông/Bà trên. 1. Thời gian 1/2 ngày: Từ 7 giờ 30 ngày 21 tháng 05 năm 2010 2. Địa điểm: Tầng 3 phòng GD&ĐT Thọ Xuân
 • 1
3_ QD KIEN TOAN BCĐ CONG TÁC THANH NIÊN

3_ QD KIEN TOAN BCĐ CONG TÁC THANH NIÊN

Ông Nguyễn Anh Quang, Bí thư Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản cơ quan Bộ Y tế, Ủy viên; 6.. Ông Nguyễn Hải Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản cơ quan Bộ Y tế, Uỷ[r]
 • 2
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU DẠNG TẤM VẬT LIỆU PHÂN LỚP CHỨC NĂNG VỚI TẤM DÁN ÁP ĐIỆN BẰNG PHÂN TÍCH ĐẲNG HÌNH HỌC

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU DẠNG TẤM VẬT LIỆU PHÂN LỚP CHỨC NĂNG VỚI TẤM DÁN ÁP ĐIỆN BẰNG PHÂN TÍCH ĐẲNG HÌNH HỌC

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU DẠNG TẤM VẬT LIỆU PHÂN LỚP CHỨC NĂNG VỚI TẤM DÁN ÁP ĐIỆN BẰNG PHÂN TÍCH ĐẲNG HÌNH HỌC NGUYỄN MẠNH TIẾN, NGUYỄN BÁ ĐẠT, NGUYỄN DUY KHƯƠNG * , VŨ CÔNG H[r]
 • 10
QUYẾT ĐỊNH SỐ 685/2007/QĐ-UBND PPSX

QUYẾT ĐỊNH SỐ 685/2007/QĐ-UBND PPSX

Điều 2 . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trởng phòng Tổ chức- Cán bộ, Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng khoa học, công nghệ, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 • 1
ĐÔỊ TUYỂN DỰ THI THÀNH PHỐ 2009-2010

ĐÔỊ TUYỂN DỰ THI THÀNH PHỐ 2009-2010

90 Ng Đăng Phơng Anh N. V. Huyên Ngoại ngữ Chính thức 91 Phí Thị Hoàng Thơm N. V. Huyên Ngoại ngữ Chính thức 92 Nguyễn Thị Hồng Vân N. V. Huyên Ngoại ngữ Chính thức 93 Ngô Thị Hồng Phợng N. V. Huyên Ngoại ngữ Chính thức
 • 4
QĐ THÀNH LẬP CÁC BỘ PHẬN

QĐ THÀNH LẬP CÁC BỘ PHẬN

- Căn cứ kế hoạch số 01 của ban thờng vụ Đảng uỷ Tợng Văn . - Can cứ các văn bản hớng dẫn của các cấp uỷ Đảng. Quyết định Điều 1 : Thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh của trờng THCS Tợng Văn gồm các ông bà có tên sau đây : 1. Ông Nguyễn Văn Thanh Hiệu trởngTrởng ban
 • 17
Van ban danh giaCV_318 (Danh Gia cong chuc).

Van ban danh giaCV_318 (Danh Gia cong chuc).

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. III/ Kết quả tổng hợp để xếp loại công chức : (Phần này do Hiệu trởng trực tiếp ghi). STT Nội dung Xếp loại Ghi chú TSĐ XL 1 Chấp hành CS, PL của Nhà nớc 2 Kết quả công tác Từng mục, tổng hợp 3 Tinh thần kỷ luật Xếp loại theo : 4 Tinh thần phối hợp trong công tác Xuất sắc, Khá, 5 Tính trung thực trong công tác Trung bình, Kém. 6 Lối sống, đạo đức 7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ 8 Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân Kết luận : Công chức đạt loại : Tổng số điểm : ................... Xếp loại : ..............
 • 11
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ITC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ITC

- Phó giám đốc Công ty: là người được Tổng giám đốc lựa chọn và đề nghị cấp trên bổ nhiệm trong các lĩnh vực chuyên môn, quản lý. Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty về tình hình thực hiện về các quyết định của mình và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các phó giám đốc công ty có trách nhiệm thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của bộ phận được Ban giám đốc phân công. Trong trường hợp Tổng giám đốc vắng mặt thì Tổng giám đốc sẽ chỉ định Phó giám đốc thay thế điều hành các hoạt động của Công ty.
 • 56
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

*Phòng tài vụ. Có chức năng: Thực hiện chức năng tham mu giúp việc cho giám đốc về mặt tài chính kế toán của nhà máy. Có nhiệmvụ : Tổ chức quản lý mọi mặt hoạt động liên quan tới công tác tài chính kế toán của nhà máy nh tổng hợp thu chi, công nợ, giá thành, hạch toán sử dụng nguồn vốn, quản lý tiền mặt ngân phiếu thanh toán , tin học, quản lý nghiệp vụ thống kê ở đơn vị.
 • 33
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐTẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐTẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

*Phòng tài vụ. Có chức năng: Thực hiện chức năng tham mu giúp việc cho giám đốc về mặt tài chính kế toán của nhà máy. Có nhiệmvụ : Tổ chức quản lý mọi mặt hoạt động liên quan tới công tác tài chính kế toán của nhà máy nh tổng hợp thu chi, công nợ, giá thành, hạch toán sử dụng nguồn vốn, quản lý tiền mặt ngân phiếu thanh toán , tin học, quản lý nghiệp vụ thống kê ở đơn vị.
 • 36
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

_* Nơi nhận:_ _-Nh điều 3;_ _- Phòng GD&ĐT Huyện_ _- Lu VP._ HIỆU TRỞNG _NGUYỄN T MẠNH_ TRANG 2 TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 1 Nguyễn T Mạnh Hiệu trởng Chủ tịch Hội đồng 2 Tr[r]
 • 2
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

• Cải thiện, phát triển, bổ sung thêm các phương pháp Đào tạo : như trên đã nêu • Hoàn thiện khâu Định hướng phát triển nhân viên: các cấp quản lý và bộ phận nhân sự cần lưu ý không phải nhân viên nào cũng nhận ra giá trị của việc Đào tạo. Vì vậy, cần phải có công tác tư tưởng giúp nhân viên nhìn thấy sợi dây kết nối việc Đào tạo với công việc. Trung tâm cần có sự chuẩn bị trước để giúp nhân viên thăng tiến và phát triển nghề nghiệp như họ mong muốn, có những kế hoạch, hướng đi cho những nhân viên xuất sắc để tạo cho chính Trung tâm một nguồn nhân lực mạnh, duy trì sự ổn định về hoạt động khi có sự thiếu hụt về nhân sự.
 • 30
176-QĐ-UBND

176-QĐ-UBND

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ tỉnh Bắc Ninh như sau: Ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban, thay ông Nguyễn Hữu Thành; _Danh sách thành[r]
 • 3
QUYẾT ĐỊNH VV HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH VV HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bà: Phạm Thị Quý có nhiệm vụ chấp hành sự phân công giảng dạy của tổ trởng chuyên môn và hoàn thành mọi nhiệm vụ đợc giao. Điều 3 : Tổ trởng chuyên môn, Ban tài vụ trờng và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 • 4
364-QĐ-UBND

364-QĐ-UBND

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bắc Ninh như sau: Bổ sung Ông Nguyễn Chí Hành, Phó Giám đốc Sở Y tế làm thành viên Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy v[r]
 • 3
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2005-2010)

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2005-2010)

Kinh phí khen thởng trích từ ngân sách Sự nghiệp giáo dục. Điều 3 . Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Ông (bà) Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Thờng trực HĐ TĐ-KT huyện, Trởng phòng Giáo dục, Trởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Thủ trởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 • 4
SỐ LƯỢNG VÀ DANH SÁCH LÃNH ĐẠO THI NGHỀ 09 10

SỐ LƯỢNG VÀ DANH SÁCH LÃNH ĐẠO THI NGHỀ 09 10

12 Thụy Thanh + Duyên Thụy Thanh Bùi Minh Đại HT Trịnh Thanh Chơng HT Nguyễn Nh Thời PHT 13 Thụy Phong Thụy Phong Đặng Văn Mong HT Đặng Văn Hanh PHT Hoàng văn Hiền PHT 14 Thụy Phúc+Dân Thụy Phúc Nguyễn Văn Sơn HT Trần Công Thởng HT Lã Thị Lộc PHT 15 Thụy Sơn Thụy Sơn Nguyễn Thị Hiệp HT Nguyễn Thị Sắn PHT Nguyễn Thị Hợp GV
 • 3
SO LUONG VA DANH SACH LANH DAO THI NGHE 0910

SO LUONG VA DANH SACH LANH DAO THI NGHE 0910

Th ký tổng hợp _: Ông Nguyễn Đình Khơng - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo _ 4 .PHÓ CHỦ TỊCH- PHỤ TRÁCH CÁC ĐIỂM THI :_ _ST_ _T_ _ĐIỂM THI_ _ĐIỂM THI_ _PCT- TRỞNG ĐIỂM THI_ _PCT - P[r]
 • 2
Các QĐ khen phong trào TĐ

Các QĐ khen phong trào TĐ "Hai tốt" năm học 2009-2010

1 Lê VănTài MN Thọ Xơng Bé TMNtr Nhất 2 Nguyễn Thị Dơng MN Thọ Xơng Bé TMNtr Nhất 3 Nguyễn Hoàng Đạt MN Thọ Xơng Bé TMNtr Nhất 4 Phạm Đình Trung Anh MN Thọ Xơng Bé TMNtr Nhất 5 Nguyễn Thị Quỳnh MN Thọ X]ơng Bé TMNtr Nhất 6 Nguyễn Khắc Nhàn TH Hạnh Phúc VH Nhất
 • 31
Giáo án các môn khối 2 (chuẩn kiến thức) - Tuần 20

Giáo án các môn khối 2 (chuẩn kiến thức) - Tuần 20

Tên bài giảng Chào cờ đầu tuần Bài 39 Ông Mạnh thắng Thần Gió tiết 1 Ông Mạnh thắng Thần Gió tiết 2 Bảng nhân 3 Trả lại của rơi tiếp Luyện tập Ông Mạnh thắng Thần Gió Ôn bài hát: "Trên đ[r]
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề tốt nghiệp hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược phẩm hà nộihoàn thiện kế toán nguyên vật liệu biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty tnhh xdtm và dv thành túđánh giá chung về tình hình quản lý vào sử dụng nguyên vật liệu tại công ty vật liệu xây dựngchuyên đề thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần khoáng sản bắc kạnbiện pháp quản lý và sử dụng nguyên vật liệuquản lý và sử dụng nguyên vật liệutổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2 docxhiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệutổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cp sông hồng 25quản lý và sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệphoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp sxvlxd cosevco 12công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệutài liệu về kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cp tư vấn xây dựng và đầu tư trường định docthực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng tổng công ty xi măng việt namphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ