0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phơng pháp tính giá thành thực tế

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong ngành xây dựng

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong ngành xây dựng

Trong nền kinh tế thị trờng, giá cả của các yếu tố đầu vào luôn biến động, doanh nghiệp muốn thắng thế trong cạch tranh thì tất yếu phải lập kế hoạch các khoản mục chi phí và chuyển nó vào giá thành sao cho phù hợp với nhu cầu của ngời tiêu dùng, cũng nh phải tính toán chi tiết những khoản chi phí cần thiết về nhân công máy móc thiết bị, khả năng tài chính của doanh nghiệp. Hơn nữa hạch toán chi phí một cách chính xác, sẽ giảm đợc chi phí cho một đơn vị sản phẩm và dẫn đến khả năng hạ giá thành, tất yếu sẽ thắng thế trọng thị trờng cạch tranh, chính vì vậy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là nhu cầu tất yếu của mọi doanh nghiệp.
 • 39
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

Phơng pháp này đơn giản dễ sử dụng, tiện lợi khi sử lý bằng máy tính. Hiện nay phơng pháp này đợc áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. *Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển: ở kho: thủ kho vẫn sử dụng các thẻ kho đẻ ghi chép tình hình nhập xuất tồn của từng loại vật liệu về mặt số lợng.
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

2 - Yêu cầu của công tác quản lý và kế toán chi phí sản xuất ,tính giá thành sản phẩm xây lắp. Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây dựng nh vậy nên quản lý về đầu t và xây dựng là một quá trình khó khăn phức tạp ,trong đó tiết kiệm chi phí sản xuất ,hạ giá thành sản phẩm là một trong những mối quan tâm hàng đầu ,là nhiệm vụ hết sức quan trọng của doanh nghiệp .Hiện nay ,trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chủ yếu áp dụng phơng pháp đấu thầu ,giao nhân thầu xây dựng .vì vậy ,để trúng thầu , đợc thầu thi công một công trình thì doanh nghiệp phải xây dựng đợc giá đấu thầu hợp lý cho công trình đó dựa trên cơ sở các định mức,đơn giá xây dựng cơ bản do nhà nớc ban hành ,trên cơ sở giá cả thị trờng và khả năng của doanh nghiệp .Mặt khác lại phải đảm bảo kinh doanh có lãi .Để thực hiện đợc các yêu cầu trên đòi hỏi phải tăng cờng công tác quản lý kinh tế nói chung , quản lý chi phí ,giá thành nói riêng ,trong đó trọng tâm là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ,đảm bảo phát huy tối đa tác dụng của công tác kế toán đối với quản lý sản xuất
 • 29
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁTHÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THẾ ANH

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁTHÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THẾ ANH

ở đây, công ty TNHH Thế Anh tính cả 19% trên tổng quỹ lơng cơ bản ( tơng tự với chi phí nhân viên qủan lý phân xởng ), từ đó làm cho khoản chi phí này trong giá thành giảm, không đúng quy định của chế độ. Đồng thời, làm cho khoản tài trợ cho các hoạt động công đoàn giảm, không phản ánh chính xác mức độ quan tâm của doanh nghiệp đến hoạt động này. Thờng thì nếu trích theo lơng thực tế, đơn vị nào làm ăn có hiệu quả, đời sống công nhân càng cao thì kinh phí công đoàn cao hơn, họat động công đoàn đợc đẩy mạnh.
 • 34
25 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

25 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

* TK 632 "Giá vốn hàng hóa" phơng pháp kiểm kê định kì Bên nợ: + Kết chuyển giá thực tế của thành phẩm tồn đầu kì Giá thành sản xuất thực tế + Kết chuyển giá thực tế của thành phẩm nhập [r]
 • 28
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

Do Công ty áp dụng phơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên nên để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty đã sử dụng các tài kho[r]
 • 52
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:_ • Tập hợp chi phí sản xuất chung: Tơng tự phơng pháp KKTX • Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung sang TK 631 để tính giá thành thực tế của s[r]
 • 29
50 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

50 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

_2.1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƠNG _ _PHÁP KÊ KHAI THỜNG XUYÊN._ _ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG._ Theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, các chi phí sản xuất [r]
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

c, Phơng thức bán hàng qua đại lý (ký gửi) Bán hàng qua đại lý là phơng thức mà bên chủ hàng (bên giao đại lý) xuất hàng cho bên nhận đại lý (bên đại lý) để bán. Bên đại lý sẽ đợc hởng thù lao dới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Theo luật thuế GTGT, nếu bên đại lý bán hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy định thì toàn bộ thuế GTGT sẽ do chủ hàng chịu, bên đại lý không phải nộp thuế GTGT trên phần hoa hồng đợc h- ởng. Trờng hợp bên đại lý hởng khoản chênh lệch giá thì bên đại lý sẽ phải chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị gia tăng.
 • 29
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

b, Phơng pháp hạch toán: ( theo sơ đồ 2) 3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ Thông thờng, vào cuối kỳ kinh doanh, kế toán tiến hành xác định kết quả tiêu thụ. Kết quả đó đợc tính bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần (doanh thu thuần là doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu) với một bên là giá vốn hàng tiêu thụ , chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và đợc biểu hiện qua chỉ tiêu lãi lỗ về tiêu thụ.
 • 28
Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành SPXL tại chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 15

Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành SPXL tại chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 15

Thứ ba: Hệ thống chứng từ và phơng pháp kế toán: Hệ thống chứng từ hạch toán ban đầu của chi nhánh Công ty đợc tổ chức hợp lý, hợp lệ, đầy đủ, tuân thủ một cách chặt chẽ các nguyên tắc về chế độ chứng từ kế toán Thứ t: Công tác đánh giá sản phẩm dở dang có sự tham gia đầy đủ của các bộ phận liên quan nó đánh giá đợc đầy đủ chính xác khối lơng xây lắp dở dang cuối kỳ. Nhờ vậy giá thanh sản phẩm xây lắp cũng chính xác hơn
 • 20
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMNHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMNHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

- Giá thành thực tế: Là giá thành đợc tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh và tập hợp đợc trong kỳ và sản lợng sản phẩm thực tế đã sản xuất ra trong kỳ. Giá thành thực tế chỉ có thể tính toán đợc sau khi kết thúc quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm và đợc tính toán cho cả chi tiêu tổng giá thànhgiá thành đơn vị. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức và sử dụng các giải pháp kinh tế, kỹ thuật ... để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nớc cũng nh các đối tác liên doanh, liên kết.
 • 30
152 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

152 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Nợ TK 154 Có TK 631 - Kế toán tính và kết chuyển giá thành thực tế của sản phẩm đã sản xuất Nợ TK 632 Có TK 631 SƠ ĐỒ: TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Theo phơng phá[r]
 • 23
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIA THÀNH SẢN PHẨM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIA THÀNH SẢN PHẨM

Nợ TK 154 Có TK 631 - Kế toán tính và kết chuyển giá thành thực tế của sản phẩm đã sản xuất Nợ TK 632 Có TK 631 SƠ ĐỒ: TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Theo phơng phá[r]
 • 23
Kế toán và quản lý vật tư

Kế toán và quản lý vật tư

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 28
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KHOÁ MINH KHAI

* Đối với giá của vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán căn cứ phiếu xuất và sử dụng một trong các phơng pháp tính giá thực tế xuất sau đây nhng phải nhất quán phơng pháp [r]
 • 31
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY KIẾN TRÚC TÂY HỒ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY KIẾN TRÚC TÂY HỒ

Chi phí bán hàng Muốn đánh giá chính xác chất lợng hoạt động sản xuất thi công của tổ chức công tác xây lắp đòi hỏi chúng ta phải so sánh các loại giá thành nói trên với nhau nhng với điều kiện đảm bảo tính thống nhất về thời điểm và cách tính toán trong qua trình so sánh. Và sự so sánh này phải đợc thể hiện trên cùng một đối tợng xây lắp. Giữa năm loại giá thành này thờng có mối quan hệ về mặt lợng nh sau:
 • 20
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 20

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 20

II.TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN ÚT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Để tập hợp CPSX và tính giá thành, kế toán có thể tiến hành theo phơng pháp kê khai thờng xuyên hay kiểm kê định kỳ tuỳ th[r]
 • 26
NỘI DUNG THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CƠ KHÍ CHI TIẾT THUỘC NHÓM DẠNGBẠC THUYẾT MINH TIẾN

NỘI DUNG THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CƠ KHÍ CHI TIẾT THUỘC NHÓM DẠNGBẠC THUYẾT MINH TIẾN

Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết có ý nghĩa quan trọn đối với việc gia công để đạt đợc các yêu cầu kỹ thuật cần thiết và khả năng làm việc lâu dài của chi tiết . Tính công nghệ đợc thể hiện qua việc chọn vật liệu, kích thớc , bề mặt ; các yêu cầu kỹ thuật , khả năng làm việc lâu dài , việc thao lắp thay thế các bộ phận , các biện pháp bôi trơn bảo vệ .
 • 30
TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH DOC

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH DOC

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN Doanh nghiệp áp dụng phơng pháp tính gía thực tế hàng xuất kho theo phơng pháp: bình quân gia quyền Dựa vào các chi phí thực tế phát sinh trong quá trìn[r]
 • 45
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

cho việc phân tích đúng đắn kết qủa hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tổ chức tốt các công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo xác định đúng nội dung phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành sản phẩm lợng giá trị các yếu tố chi phí đã đợc chuyển dịch vào sản phẩm đã hoàn thành nó có ý nghĩa rất quan trọng và là yêu cầu cấp bách trong điều kiện nền kinh tế thị trờng. Để đáp ứng đợc những yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kế toán phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
 • 28
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Nh vậy giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ những chi phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra để hoàn thành khối lợng xây lắp theo quy định. Khác với doanh nghiệp sản xuất, ở doanh nghiệp xây dựng xây lắp giá thành sản phẩm mang tính cá biệt, mỗi công trình, hạng mục xây lắp sau khi hoàn thành đều có giá trị riêng. Mặt khác, với đặc điểm hoạt động xây lắp là giá bán sản phẩm (giá trị nhận thầu) đợc xác định trớc khi thi công sản xuất sản phẩm tức là trớc khi có giá thành thực tế sản phẩm. Do đó gía thành thực tế của công trình hay số lợng xây lắp hàon thành chỉ quyết định tới kết quả lỗ lãi của doanh nghiệp chứ không phải là căn cứ để xác định giá bán sản phẩm. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, để đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, đợc sự cho phép của Nhà nớc, các doanh nghiệp xây lắp đã linh hoạt, chủ động xây dựng một số công trình (chủ yếu là các công trình dân dụng, nhà ở, cửa hàng) rồi bán cho các đối t- ợng có nhu cầu thì giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp cũng là một nhân tố quan trọng để xác định giá bán sản phẩm.
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

(6): Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, kết chuyển. (7): Giá thành sản phẩm hoàn thành. 3.3.1.TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp Chi phí NVL trực tiếp bao gồm các chi phí về NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, nửa thành phẩm mua ngoài sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm, hoặc thực hiện các lao vụ, dịch vụ..... Phần lớn chi phí NVL trực tiếp là những chi phí trực tiếp nên đợc tập hợp trực tiếp cho từng đối tợng liên quan. Tr- ờng hợp cần phải phân bổ chi phí NVL trực tiếp, tiêu thức phân bổ thờng là: Chi phí NVL trực tiếp định mức, chi phí kế hoạch, khối lợng sản phẩm sản xuất.....
 • 26
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

1.3.7 PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH Phơng pháp tính giá thành là cách thức sử dụng số liệu từ phần tập hợp chi phí sản xuất của kế toán để tổng hợp giá thành và giá thành đơn vị từng sản phẩ[r]
 • 43
114 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

114 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 19

1.3.7 PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH Phơng pháp tính giá thành là cách thức sử dụng số liệu từ phần tập hợp chi phí sản xuất của kế toán để tổng hợp giá thành và giá thành đơn vị từng sản phẩ[r]
 • 43
Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội

_1.2.4_– Phơng pháp tính giá thành sản phẩm: _1.2.4.1 Ph_– _ơng pháp tính giá thành giản đơn:_ Theo phơng pháp này giá thành sản phẩm đợc tính bằng cách căn cứ trực tiếp vào CPSX đã tập [r]
 • 37
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cần phải đề ra các phơng pháp quản lý chi phí sản xuất cho phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, thờng xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm chi phí. Phải phân tích, so sánh với các phơng án để tìm ra phơng án tối u nhất nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lợng sản phẩm vì đây là điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trờng.
 • 25
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

quan tâm hàng đầu. - Quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp đợc thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau nh: thi công cơ giới, thủ công, kết hợp giữa thủ công và cơ giới. Những đặc điểm trên đây của ngành xây dựng cơ bản có ảnh hởng rất lớn tới công tác tổ chức hạch toán kế toán làm cho phơng pháp tập hợp chi phí xây lắp, tính giá thành sản phẩm cũng có những đặc điểm nhất định. Do đó trong quá trình sản xuất đòi hỏi các Doanh nghiệp xây lắp phải tổ chức quản lý chặt chẽ tài sản, nguyên vật liệu, đặc biệt phải tổ chức kế toán chi phí trong quá trình xây lắp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, xác định chính xác giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp hoàn thành, cung cấp tài liệu cần thiết để phân tích giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục.
 • 21
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Hiện nay, các doanh nghiệp vận dụng chế độ Kế toán còn có nhiều bất cập, sự bất cập này do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do trình độ của nhân viên Kế toán do lối mòn về nghiệp vụ do cha đợc áp dụng kịp thời thông t nghị định bổ xung do thời gian còn hạn chế...Đặc biệt nhiều doanh nghiệp cha áp dụng máy vi tính vào Kế toán. Vì vậy vấn đề đặt ra là cần phải hoàn thiện Kế toán ở các doanh nghiệp đó nh thế nào cho phù hợp với các quy định mới về tài chính đối với các doanh nghiệp phù hợp với các đặc điểm sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp đó.
 • 25
04 chuyen de tot nghiep KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và du lịch hồng trà www ebookvcu com 04VIP

04 chuyen de tot nghiep KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và du lịch hồng trà www ebookvcu com 04VIP

2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: Phơng pháp này áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp thực hiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo phơng pháp định mức, có đầy đủ hệ thống các định mức chi phí. Theo phơng pháp này, căn cứ vào khối lợng SPDD và chi phí định mức cho một đơn vị sản phẩm ở từng phân xởng (giai đoạn) để tính giá trị SPDD cuối kỳ, cũng có thể chỉ tính theo định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc cho tất cả các khoản mục chi phí.
 • 48
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sp tại công ty Giầy HN.doc

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sp tại công ty Giầy HN.doc

PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH THEO ĐỊNH MỨC:_ Phơng pháp này đợc áp dụng đối với những doanh nghiệp có quy trình công nghệ ổn định, có hệ thống các định mức, chi phí tiên tiến, hợp lý, việc [r]
 • 41
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

Công tyxây dựng số 9 HN là một công ty về thi công xây dựng. Vì vậy nguyên vật liệu sử dụng trong công ty đa dạng và phong phú, các nghiệp vụ nhập, xuất đều diễn ra thờng xuyên hàng ngày vì thế nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng. Công ty đã tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp thẻ song song. Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp này đợc diễn ra ở kho và ở phòng kế toán.
 • 45
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Bán thành phẩm là những sản phẩm chỉ kết thúc ở một giai đoạn cha qua giai đoạn công nghệ cuối cùng nhng cũng đợc nhập kho hay bán cho khách hàng thì nó cũng có ý nghĩa nh thành phẩm. Việc phân định khái niệm trên tạo điều kiện cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiêu thụ thành phẩm cũng nh việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh.
 • 34
KẾ TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI C.TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

KẾ TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI C.TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Mặt khác , công tác kế toán tính giá thành phải đợc tổ chức một cách hợp lý , có phơng pháp đánh giá sản phẩm giở dang cuói kỳ phù hợp và phơng tính giá thành đúng đắn để giá thành sản p[r]
 • 28
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

1.8.1.CÁC PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Phơng pháp trực tiếp,phơng pháp tổng cộng chi phí,phơng pháp hệ số,ph-ơng pháp tỷ lệ,phsố,ph-ơng pháp loại trừ sản phẩm phụ,phsố,ph-ơng pháp [r]
 • 53
Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp .DOC

Hoàn thiện kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp cụng nghiệp .DOC

Theo phơng pháp này kế toán không tính giá thành nửa thành phẩm hoàn thành trong từng bớc mà tổng hợp chi phí tính giá thành của thành phẩm hoàn thành ở bớc cuối cùng Ngoài ba phơng pháp[r]
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

riêng, góp phần quản lý tài sản, vật t, lao động, tiền vốn tiết kiệm - có hiệu quả. Mặt khác, tạo điều kiện và đề xuất biện pháp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lợng sản phẩm. Việc phân tích, đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Mà tính chính xác của giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hởng của kết quả tập hợp chi phí sản xuất. Do vậy, nguyên tắc cơ bản của việc hạch toán chi phí sản xuất là tính đúng, tính đủ.
 • 21
170 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ

170 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ

_1.2.4 tổng hợp chi phí và kết chuyển giá thành sản phẩm_ - Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ: Việc tổng hợp chi phí và tính giá thành thực tế của sản phẩm đợc thực hiện trên tk:631gtsx cá[r]
 • 24
THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỶ THUẬT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỶ THUẬT VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

_1.2.4 tổng hợp chi phí và kết chuyển giá thành sản phẩm_ - Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ: Việc tổng hợp chi phí và tính giá thành thực tế của sản phẩm đợc thực hiện trên tk:631gtsx cá[r]
 • 24
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Nợ TK 154 Có TK 631 - Kế toán tính và kết chuyển giá thành thực tế của sản phẩm đã sản xuất Nợ TK 632 Có TK 631 SƠ ĐỒ: TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Theo phơng phá[r]
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chin phí sản xuất tại công ty tnhh công nghiệp ắc quy hải phònghoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng bạch đằnghoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sở hữu thiên tânhoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuấtmột số ý kiến đóng góp nhằm cải tiến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmnghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP