0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Về chi phí sản xuất chung

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY IN NN VÀ CN THỰC PHẨM

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY IN NN VÀ CN THỰC PHẨM

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 11. Chi phí sản xuất k
 • 79
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là 2 mặt biểu hiện của quá trình sản xuất, chi phí là biểu hiện về mặt hao phí còn giá thành biểu hiện về mặt kết quả của quá trình sản xuất. Đây là 2 mặt thống nhất của một quá trình. Chính vì vậy chúng giống nhau về chất vì đều là những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình sản xuất sản phẩm. Tuy vậy do bộ phận chi phí sản xuất giữa các kỳ không đều nhau nên giá thành và chi phí sản xuất lại khác nhau về lượng. Chi phí sản xuất gắn liền với một kỳ nhất định( tháng, quý, năm ) mà không tính đến chi phí đó có liên quan đến số sản phẩm đã hoàn thành hay chưa. Còn giá thành sản phẩm là giới hạn số chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng sản phẩm dịch vụ hoàn thành sản phẩm. Do vậy được tính vào chỉ tiêu giá thành sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành không kể chi phí sản xuất đã chi ra trong kỳ đó.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Thông qua số liệu hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm do bộ phận kế toán cung cấp, các nhà lãnh đạo, quản lý Công ty biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại hình hoạt động kinh doanh du lịch, để phân tích và đánh giá tình hình thực hiện các định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lảng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hửu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm du lịch. Qua đó dưa ra các quyết dịnh phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty du lịch.
 • 42
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:_ • Tập hợp chi phí sản xuất chung: Tơng tự phơng pháp KKTX • Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sản xuất chung sang TK 631 để tính giá thành thực tế của s[r]
 • 29
 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP I

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP I

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp2.1. Chi phí sản
 • 78
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ỏ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ỏ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

Xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là việc đầu tiên quan trọng của tổ chức hạch toán quá trình sản xuất. Trong quá trình tổ chức hạch toán bao gồm hai giai đoạn sau: - Đó là giai đoạn hạch toán chi tiết chi phí sản xuất phát sinh theo từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị. Đoạn tính giá thành sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy định. Việc phân chia này xuất phát từ yêu cầu quản lý, yêu cầu hạch toán kinh doanh nội bộvà theo đặc điểm của tổ chức sản xuất yêu cầu tính giá thành theo đơn vị tính giá thành quy định. Có thể việc phân chia quá trình hạch toán thành hai giai đoạn là do sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí sản xuất và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị tức đối tợng tính giá thành.
 • 26
Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .

Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .

1.3/ý nghĩa của công tác quản lý CPSX trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh: Quá trình sản xuất ra sản phẩm cũng là quá trình doanh nghiệp phải bỏ ra các chi phí cho sản xuất .Đây là điều kiện vật chất bắt buộc để đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp .Để tồn tại và phát triển mọi doanh nghiệp đều phải tìm nhiều biện pháp,sử dụng các công cụ kinh tế để cắt giảm chi phí một cách hợp lý .Muốn có đợc những quyết định đứng đắn,kịp thời đối với hoạt động của doanh nghiệp các nhà quản lý cần phải đợc cung cấp đầy đủ kịp thời và chính xác các thông tin nhiều mặt của thị trờng cũng nh nội bộ doanh nghiệp .Đặc biệt là các thông tin về chi phí sản xuất,mỗi nghành sản xuất vật chất của xã hội đều có những đặc điểm kỹ thuật riêng và từ đó hình thành nên các loại chi phí khác nhau, chính vì vậy trong quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến việc quản lý chi phí,phải có những kế hoạch dự toán chi phối đối với từng kỳ kinh doanh .Việc xác định chính xác những khoản mục chi phí phát sinh trong doanh nghiệp có tác động tới việc tính giá thành sản phẩm .Vì vậy đ ợc cung cấp các thông tin đầy đủ chính xác về chi phí sản xuất sẽ dẫn đến việc đa ra quyết định đúng nhất cho quản trị doanh nghiệp .
 • 26
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM Ỏ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM Ỏ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

Xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là việc đầu tiên quan trọng của tổ chức hạch toán quá trình sản xuất. Trong quá trình tổ chức hạch toán bao gồm hai giai đoạn sau: - Đó là giai đoạn hạch toán chi tiết chi phí sản xuất phát sinh theo từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị. Đoạn tính giá thành sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy định. Việc phân chia này xuất phát từ yêu cầu quản lý, yêu cầu hạch toán kinh doanh nội bộvà theo đặc điểm của tổ chức sản xuất yêu cầu tính giá thành theo đơn vị tính giá thành quy định. Có thể việc phân chia quá trình hạch toán thành hai giai đoạn là do sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí sản xuất và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị tức đối tợng tính giá thành.
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Lý luận chung về kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • 74
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
 • 76
102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

102 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

- Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng vào việc quản lý và phục vụ sản xuất chung tại bộ phận sản xuất phân xởng, đội trại ..., bao gồm các điều khoản sau: +Chi phí nhân viên phân xở[r]
 • 49
HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  4 POT

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 4 POT

Có TK 242 : 4.115.099  Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định : Là toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định trong kỳ :phương pháp khấu hao tài sản cố định, nghĩa là Xí nghiệp khấu hao tài sản cố định theo số năm mà tài sản đó được sử dụng.
 • 10
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ VIGLACERA

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ VIGLACERA

Mục lụcLời mở đầu1Chương I : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm3I . Chi phí sản xuất và giá thành phẩm31 . Chi phí sản xuất và phân loại c
 • 70
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

* Chi phí cố định (định phí): là những chi phí không thay đổi về tổng số khi có sự thay đổi khối lượng sản phẩm sản xuất trong mức độ nhất định như chi phí khấu hao tài sản cố định theo phương pháp bình quân, chi phí điện thắp sáng.... Tác dụng: cách phân loại này có tác dụng rất lớn đến công tác quản trị kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn và phục vụ cho việc ra quyết định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh.
 • 20
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

-Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã lựa chọn. - Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành cho các cấp quản lý doanh nghiệp, tiến hành phân tích tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm. Phát hiện khả năng tiềm tàng, đề xuất các biện pháp để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
 • 31
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

Vậy giá thành sản phẩm xây lắp bao gồm toàn bộ chi phí sản xuất(chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công) tính cho từng công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây lắp hoàn thành theo quy ước là đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và được chấp nhận thanh toán. Trong doanh nghiêp xây dựng cơ bản giá thành sản phẩm xây lắp mang tính chất cá biệt. Mỗi công trình, hạng mục công trình hay khối lượng công việc hoàn thành đến giai đoạn hoàn thành quy ước đều có một giá thành riêng.
 • 27
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

NGHĨA CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRANG 5 _1.4.3.1.[r]
 • 32
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

Cần chú ý phân bịêt giữa chi phí và chi tiêu. Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra trong một kỳ kinh doanh. Như vậy, chỉ được tính là chi phí của kỳ hạch toán những hao phí về tài sản và lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ hạch toán. Ngược lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó được dùng vào mục đích gì.
 • 23
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

-Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với phơng pháp hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã lựa chọn. - Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành cho các cấp quản lý doanh nghiệp, tiến hành phân tích tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm. Phát hiện khả năng tiềm tàng, đề xuất các biện pháp để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
 • 34
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1. Đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp. Theo phương pháp này, chỉ tính cho sản phẩm làm dở cuối kỳ phần chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp, còn các chi phí khác tính hết cho sản phẩm hoàn thành. Phương pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuấtchi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất khối lượng tính toán ít nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Với lhối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ ít và không biến động nhiều so với đầu kỳ thì áp dụng phương pháp này là tương đối thích hợp.
 • 37
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong một thời kỳ nhất định biểu hiện bằng tiền. Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm chi phí cho hoạt động sản xuấtchi phí cho hoạt động ngoài sản xuất. Chi phí cho hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất được gọi là chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp gồm nhiều loại khác nhau về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò của nó. Vì vậy, để nhìn nhận rõ được ý nghĩa, sự quan trọng của chi phí sản xuất đồng thời để doanh nghiệp quản lý tốt được chi phí sản xuất từ đó tìm ra các biện pháp hạ thấp chi phí một cách hợp lý nhất, người ta nhất thiết phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức khác nhau tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán chi phí sản xuất.
 • 24
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

Chương I:Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí
 • 71
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Chi phí sử dụng máy thi công là toàn bộ chi phí phục vụ cho các máy thi công nhằm thực hiện khối lượng công tác xây lắp bằng máy. Trong hoạt động xây lắp, máy thi công là phương tiện hỗ trợ đắc lực, không thể thiếu, đặc biệt đối với những công trình lớn có kết cấu phức tạp. Sử dụng máy thi công giúp tăng năng suất, giảm bớt hao phí sức người, góp phần vào việc hạ giá thành sản phẩm. Ngày nay, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, tỷ trọng chi phí sử dụng máy thi công trong tổng chi phí xây lắp cũng ngày càng tăng lên.
 • 37
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CPSX ĐỂ TÍNH GTSP XÂY LẮP” Ở CTY XÂY DỰNG SỐ 1 TRỰC THUỘC TỔNG CTY XNK XÂY DỰNG VN (VINACONEX)

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CPSX ĐỂ TÍNH GTSP XÂY LẮP” Ở CTY XÂY DỰNG SỐ 1 TRỰC THUỘC TỔNG CTY XNK XÂY DỰNG VN (VINACONEX)

Lời nói đầu. 1CHƯƠNG I: lý luận chung về hạch toán chi phí (*************) sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 31/ chi phí (*************) sản xuất 31.1. Bản chất của chi phí (*************) sản xuất trong
 • 77
HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG -6 PPS

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CTY CAO SU ĐÀ NẴNG -6 PPS

5. Chi phí thiệt hại trong sản xuất Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cao su Đà Nẵng được thực hiện với các khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung nhưng không đặt vấn đề hạch toán chi phí thiệt hại trong sản xuất. Thực tế trong quá trình sản xuất ở Công ty, thiệt hại trong sản xuất thường xảy ra chủ yếu là thiệt hại sản phẩm hỏng, còn thiệt hại ngừng sản xuất thì ít xảy ra. Sản phẩm hỏng là những sản phẩm không đạt được những tính năng cần thiết để tạo thành sản phẩm tốt và nó được tận dụng để làm ra các sản phẩm phụ như: tấm lớp cao su, cao su tái sinh...
 • 5
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ NÔNG SẢN THANH TRÌ - HÀ NỘI

Chương I:Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 51.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí
 • 71
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sứ Thanh Trì - VIGLACERA

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sứ Thanh Trì - VIGLACERA

Sau khi nhận đợc kế hoạch sản xuất do phòng Kế hoạch - Đầu t chuyển xuống, nhà máy sẽ tiến hành triển khai kế hoạch sản xuất hàng tuần, hàng tháng và tổng hợp báo cáo kết quả cho Giám đốc và một số phòng ban. Ngoài ra, nhà máy còn có nhiệm vụ phân bổ các nguồn lực đợc giao, tổ chức kiểm soát việc thực hiện quy trình công nghệ, hớng dẫn công việc trong dây chuyền sản xuất, bảo đảm cho sản phẩm sản xuất có chất lợng cao, kết hợp với phòng Kỹ thuật - KCS nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất l- ợng sản phẩm theo yêu cầu của sản xuất, của thị trờng.
 • 70
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

Chơng I: Lý luận chung về kế toán (*************) tập hợp chi phí (*************) sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp (*************) sản xuất. I. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tron
 • 69
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

Trong doanh nghiệp xây lắp phương thức thanh toán khoán sản phẩm xây lắp cho các đơn vị cơ sở, các tổ đội thi công là phương thức quản lý thích hợp với cơ chế thị trường. Nó gắn lợi ích vật chất của người lao động, tổ đội với khối lượng, chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ thi công của công trình, đồng thời mở rộng quyền tự chủ về hạch toán kinh doanh, lựa chọn phương pháp tổ chức lao động, tổ chức thi công, phát huy khả năng tiềm tàng của từng tổ đội.
 • 28
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp
 • 76
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI

Cách phân loại này giúp các nhà quản trị doanh nghiệp xác định đợc phơng hớng và các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đối với chi phí cơ bản là các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm, thiếu chúng thì không thể sản xuất , chế tạo đợc sản phẩm, vì vậy không thể cắt bỏ một loại chi phí cơ bản vào mà phải phấn đấu giảm thấp các định mức tiêu hao vật liệu, lao động, khấu hao… hoặc cải tiến công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, tìm kiếm vật liệu thay thế…. Ngợc lại, đói với chi phí chung cần phải triệt để tiết kiệm, hạn chế và thậm chí loại trừ các chi phí không cần thiết, tăng cờng quản lý chi phí chung theo dự toán tiêu chuẩn và chế độ chi tiêu.
 • 31
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BÀI 3 PDF

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ BÀI 3 PDF

- Dự toán định phí bán hàng : Chi tiền lương theo thời gian hằng năm 60.000.000đ, Chi phí khấu hao tài sản cố định hằng năm 20.000.000đ, Chi tiền quảng cáo trong quý II và được phân bổ đều cho quý II, quý III, quý IV với tổng số tiền 36.000.000đ.
 • 33
BÀI THUYẾT TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN

BÀI THUYẾT TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN

_LÝ LUẬN CHUNG_  CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP: Chi phí sản xuất của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về vật chất và lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sả[r]
 • 17
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN:

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN: "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT" PPT

1. T ổ ng quan v ề k ế toán t ậ p h ợ p chi phí s ả n xu ấ t trong doanh nghi ệ p s ả n xu ấ t 1.1. S ự c ầ n thi ế t ph ả i t ổ ch ứ c k ế toán t ậ p h ợ p chi phí s ả n xu ấ t Trong n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng, các doanh nghi ệ p thu ộ c m ọ i thành ph ầ n kinh t ế đề u ch ị u s ự tác độ ng c ủ a các quy lu ậ t kinh t ế c ơ b ả n nh ư quy lu ậ t cung - c ầ u, quy lu ậ t c ạ nh tranh, quy lu ậ t giá tr ị … Do v ậ y t ồ n t ạ i và phát tri ể n, quá trình s ả n xu ấ t kinh doanh c ầ n ph ả i đượ c đị nh h ướ ng và t ổ ch ứ c theo nh ữ ng h ướ ng đ ã đị nh.
 • 21
CƠ SỞ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Cơ sở chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
 • 57
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Luận văn : Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • 60
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Luận văn ; Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • 60
KE TOAN QUAN TRI - DU TOAN NGAN SACH

KE TOAN QUAN TRI - DU TOAN NGAN SACH

3. Dự toán chi phí sản xuất. - Dự toán mua và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phải đáp ứng nhu cầu sản xuất liên tục ở từng quý và nhu cầu nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ được tính bằng 10% nhu cầu nguyên vật liệu sản xuất kỳ sau. Nhu cầu sản phẩm sản xuất trong quý I năm 2008 dự tính là 20.000 sản phẩm.
 • 33
HOÀN THIỆN, CÔNG TÁC ,HẠCH TOÁN, NGHIỆP VỤ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ , XÁC ĐỊNH KQKD, DN THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN, CÔNG TÁC ,HẠCH TOÁN, NGHIỆP VỤ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ , XÁC ĐỊNH KQKD, DN THƯƠNG MẠI

MỤC LỤC Lời nói đầu Chơng I: Lý luận chung về kế toán (*************) tập hợp chi phí (*************) sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp (*************) sản xuất. I. Chi phí sản xuất v
 • 69
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ & XÁC ĐỊNH KQKD Ở CÁC DN THƯƠNG MẠI

MỤC LỤC Lời nói đầu Chơng I: Lý luận chung về kế toán (*************) tập hợp chi phí (*************) sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp (*************) sản xuất. I. Chi phí sản xuất v
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chin phí sản xuất tại công ty tnhh công nghiệp ắc quy hải phònghoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng bạch đằnghoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sở hữu thiên tânhoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuấtmột số ý kiến đóng góp nhằm cải tiến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmnghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ