0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toàn doanh thu bán hàng

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 5 pot

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 5 pot

- Tài khoản 1561 - Giá mua hàng hoá: Phản ánh trị gia hiện có và tình hình biến động của hàng hoá mua vào và đã nhập kho (tính theo trị giá mua vào). - Tài khoản 1562 - Chi phí thu mua hàng hoá: Phản ánh chi phí thu mua hàng hoá thực tế phát sinh liên quan tới số hàng hoá đã nhập trong kỳ và tình hình tính, phân bổ chi phí thu mua hàng hoá hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (kể cả tồn trong kho và hàng gửi đi bán chưa được chấp nhận tiêu thụ, hàng gửi đại lý, ký gửi). Chi phí thu mua hàng hoá hạch toán vào tài khoản này chỉ bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hoá như: Chi phí bảo hiểm hàng hoá, tiền thuê kho, bến bãi,... chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp xây lắp; các khoản hao hụt tự nhiên (trong định mức) phát sinh trong quá trình thu mua hàng hoá.
 • 32
Bài Giảng Kế Toàn Vật Tư, Hàng Hào

Bài Giảng Kế Toàn Vật Tư, Hàng Hào

• Đánh giá lại vật tư, hàng hoá thường được thực hiện: + Khi có quyết định của nhà nước; + Khi đem góp vốn liên doanh; + Khi chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, hoặc mua, bán, khoán cho thuê doanh nghiệp;
 • 58
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀ

- Giá vốn hàng bán: Là trị giá của sản phẩm , vật t, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ. 1.1.3 Các phơng thức bán hàng Quá trình bán hàng gồm hai giai đoạn: Giai đoạn doanh nghiệp sản xuất giao sản phẩm cho ngời mua và giai đoạn ngời mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Các phơng thức bán hàng thờng sử dụng hiện nay bao gồm:
 • 20
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

Tuy nhiên phụ thuộc vào cách tính thuế hàng hoá tiêu thụ mà chỉ tiêu doanh thu bán hàng có sự khác biệt. - Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tương chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ (được tính theo giá chưa có thuế GTGT) bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
 • 22
143 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT HÒA BÌNH

143 PHÂN TÍCH THỐNG KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT HÒA BÌNH

- Mặt khác, công ty còn chưa chú trọng tới công tác thống kê phân tích doanh thu, lợi nhuận, nên chưa đáp ứng được yêu cầu của công ty đặt ra. Trong khi đó công tác thống kê kết quả kinh doanh lại có tầm quan trọng rất lớn, công tác thống kê được thực hiện không khoa học, hợp lý làm công tác thống kê không có tính kịp thời và chính xác nên chưa phát huy được khả năng cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, làm ảnh hưởng tới việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.
 • 39
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

Với những kết quả đạt đợc lơng bình quân ngời lao động cũng đợc cải thiện từ 1.500.000đ tăng lên 1.600.000. Đây là yếu tố quan trọng góp phần động viên tinh thần của toàn bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ta thấy, trong 2 năm công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình đã đạt đợc mức tăng trởng cụ thể qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, mặc dù kết quả sản xuất loại gạch chất lợng tốt A1 đã không đạt đợc nh kế hoạch đề ra nhng nhìn chung công ty đã đảm bảo tốt hoạt động kinh doanh và mức thu nhập bình quân toàn công ty tăng lên, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kinh tế với nhà nớc. Do đó ta có thể đa ra kết luận: Tình hình tài chính của công ty là hết sức lành mạnh và hứa hẹn những năm tiếp theo hoạt động của công ty sẽ có kết quả cao hơn nữa.
 • 20
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TÂN THANH

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TÂN THANH

1.2 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC _1.2.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ _ _1.2.1.1 Khái niệm _ Bán hàng là bán các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán các loại[r]
 • 156
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGỌC DIỄM

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NGỌC DIỄM

Các loại doanh thu, thu nhập trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: _2.1.1.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ _ _ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ l[r]
 • 109
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT           QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

* Hàng bán bị trả lại : Là số hàng được coi là đã tiêu thụ (đã chuyển quyền sở hữu, đã thu tiền hoặc được người mua chấp nhận thanh toán) nhưng lại bị người mua từ chối và trả lại do người bán không tôn trọng hợp đồng kinh tế đã ký kết cũng như không phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy cách kỹ thuật, hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại....Tương ứng với hàng bán bị trả lại là giá vốn hàng bán bị trả lại (tính theo giá vốn khi bán) và doanh thu của hàng bán bị trả lại cùng với thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng bán bị trả lại.
 • 21
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Bên Có: Kết chuyển khoản giảm giá sang tài khoản liên quan để xác định doanh thu thuần. Tài khoản 532 không có số d. Trong quá trình bán hàng, để khuyến khích ngời mua, doanh nghiệp có thể áp dụng chính sách giảm giá hàng bán. Theo chế độ hiện hành, giảm giá hàng bán bao gồm bớt giá ( Số thởng cho ngời mua do mua hàng một lần với số lợng lớn), hồi khấu (Số thởng cho ngời mua do lợng hàng mua trong một khoảng thời gian là đáng kể) và giảm giá đặc biệt (số buộc phải giảm cho ngời mua do các nguyên nhân thuộc về ngời bán nh hàng kém phẩm chất, sai quy cách ... ). Khoản giảm giá hàng bán chỉ đợc thực hiện sau khi đã bán hàng hoá. Số tiền giảm giá, bớt giá, hồi khấu có thể thanh toán cho bên mua bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc giảm trừ số tiền bên mua phải trả...
 • 34
KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1 5

KHÓA LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1 5

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ_ _a.Điều kiện ghi nhận doanh thu_ Theo CMKT số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” thì:  _Doanh thu bán hàng:_ được ghi nhận khi đồng thời thỏ[r]
 • 87
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DN

Trong DN giá vốn hàng bán ảnh hởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh, nó tác động ngợc chiều đến kết quả kinh doanh. Để tăng kết quả kinh doanh của DN đòi hỏi phải có những biện pháp đối với nhân tố này. Giá vốn hàng bán trong DN là giá mua – giá thoả thuận giữa DN với ngời bán, nó phụ thuộc vào giá cả thị trờng. Vì vậy DN khó có thể đa ra những giá mua, giá bán theo ý chủ quan của mình. ở đây việc giảm giá vốn hàng bán chủ yếu đợc thực hiện bằng cách : phải có công tác thu mua hàng tận nơi sản xuất không qua nhiều cầu trung gian, môi giới, phải có quan hệ tốt với ngời cung cấp tạo đợc uy tín với họ để họ cung cấp hàng hoá cho DN một cách đều đặn kịp thời và đảm bảo cả về số lợng, chất lợng.
 • 33
HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 3) PART 3 POT

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 3) PART 3 POT

Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng và phát hành hoá đơn (Giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất... Trong kỳ kế toán, khoản giảm giá hàng bán phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ của Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán". Cuối kỳ kế toán, trước khi lập báo cáo tài chính thực hiện kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" hoặc Tài khoản 512 "Doanh thu bán hàng nội bộ" để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ.
 • 9
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG PPTX

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG PPTX

Trong trường hợp này công ty sẽ theo dõi khách hàng trên sổ chi tiết thanh toán với khách hàng. Cơ sở để ghi sổ này là hoá đơn kiêm phiếu xuất kho cùng với các chứng từ thanh toán khác như phiếu thu v..v VD: Ngày 21/01/2004 Công ty bán cho Công ty vận tải Số 3 một lô hàng gồm 12 chiếc lốp ô tô tải loại nhỏ. Giá bán chưa có thuế của lô hàng nói trên là 7.827.600đ, thuế suất thuế VAT là 10% bằng 782.760đ tổng cộng là. 8.610.360đ. Trị giá xuất kho của lô hàng trên là 6.652.400đ. Công ty vận tải số 3 chấp nhận trả tiền và hẹn 5 ngày sau sẽ thanh toán.
 • 32
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ Í NGHĨA CỦA CỄNG TÁC BÁN HÀNG

Cụng tỏc bỏn hàng cú ý nghĩa hết sức to lớn. Nú là giai đoạn tỏi sản xuất. Doanh nghiệp khi thực hiện tốt cụng tỏc bỏn hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bự đắp chi phớ, thực hiện nghĩa vụ với Ngõn sỏch Nhà nước thụng qua việc nộp thuế, đầu tư phỏt triển tiếp, nõng cao đời sống của ngừơi lao động.
 • 50
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHÔNG NGỪNG TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG Ở CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HÀ NỘI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHÔNG NGỪNG TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG Ở CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HÀ NỘI

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Phân tích tình hình doanh thu bán hàng và các biện pháp không ngừng tăng doanh thu bán hàng ở Công ty vàng bạc đá quý hà nội
 • 67
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ÐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ÐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

PHƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG._ _Phơng pháp xác định kết quả bán hàng:_ Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các khoản - Thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng giảm trừ Thuế XKnếu có Lãi t[r]
 • 190
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.6. Kế toán giá vốn hàng bán 1.6.1. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán Để đảm bảo tuân thủ đúng đắn, đầy đủ các nguyên tắc trong kế toán hàng hoá và tính trị giá vốn của hàng bán ra, hàng tồn kho và hàng xuất kho cần phải được kế toán phản ánh và tính toán theo đúng trị giá vốn thực tế của chúng. Với hàng hoá nhập mua được tính căn cứ trên trị giá vốn từng lần nhập hàng. Nhưng với việc tính trị giá vốn hàng bán ra thì đòi hỏi phải sử dụng những phương pháp, cách thức nhất định thì mới đảm bảo việc tính giá được đúng đắn, hợp lý vì trị giá vốn hàng nhập kho có thể rất khác nhau đối với từng lần nhập khác nhau. Để tính toán được trị giá vốn hàng tiêu thụ ta sử dụng công thức:
 • 38
(Đề tài thảo luận) vận dụng các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của vinamilk

(Đề tài thảo luận) vận dụng các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động của doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của vinamilk

- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng với lãi ròng 9 tháng đầu năm gần 8,380 tỷ đồng, thực hiện được 80% kế hoạch năm. Theo số liệu của Kantar Worldpanel, trong Q2 2019, sữa và các sản phẩm từ sữa tiếp tục là ngành hàng dẫn đầu thị trường FMCG với mức tăng trưởng ấn tượng. Bên cạnh đó mảng xuất khẩu cũng tăng trưởng nhờ mở rộng ASEAN. Vào tháng 9/2019, Vinamilk cũng đã chính thức xuất khẩu vào thị trường tiềm năng là Trung Quốc và nhận được nhiều phản hồi tích cực.
 • 24
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Á

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG Á

1.3.3.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Bao gồm các nhân tố: Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ DTT-BHDV Giá vốn hàng bán GVHB Doanh thu hoat động tài chín[r]
 • 46
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp thương mại có đóng góp không nhỏ vào lưu thông, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp sản xuất. Các doanh nghiệp thương mại đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất sản phẩm và người tiêu dùng. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các rào cản kinh tế ngày càng giảm bớt đã kích thích hoạt động thương mại quốc tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Theo đó, hoạt động thương mại của nước ta cũng được mở rộng và phát triển. Tuy nhiên, cùng với sự mở cửa của nền kinh tế đất nước thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Doanh nghiệp phải lựa chọn mặt hàng kinh doanh và tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá như thế nào để đảm bảo thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí đã bỏ ra và thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào không tổ chức tốt quá trình bán hàng dẫn đến tiêu thụ ít sản phẩm, doanh thu thấp, vòng quay vốn bị chậm trễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp sẽ đứng trước nguy cơ làm ăn thua lỗ thậm chí dẫn tới phá sản.
 • 116
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

Hàng tháng, khi xác định đợc sản lợng tiêu thụ xi măng trong tháng của toàn công ty, phòng TCLĐ lập Bảng chi tiết phân phối quỹ tiền lơng phải trả cho các bộ phận trong toàn công ty( mẫu 11) và chuyển cho phòng TCKT hạch toán. Căn cứ vào Bảng chi tiết phân phối quỹ tiền lơng tháng 12 năm 2005, kế toán phản ánh chi phí nhân viên quản lý DN theo trình tự:
 • 31
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

- Đối với doanh nghiệp trong kỳ không có sản phẩm ,hàng hoá tiêu thụ thì toàn bộ chi phí bán hàng được kết chuyển sang theo dõi ở "chi phí chờ kết chuyển". - Đối với các doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, trong kỳ có sản phẩm tiêu thụ ít hoặc đối với các doanh nghiệp thương mại kinh doanh hàng hoá có dự trữ và luân chuyển hàng hoá lớn (tốn nhiều, xuất bán nhiều) thì cuối kỳ cần phải phân bổ chi phí bán hàng cho hàng tồn kho cuối kỳ, tức là chuyển một phần chi phí bán hàng thành "chi phí chờ kết chuyển" và phần chi phí bán hàng còn lại phân bổ cho hàng đã được bán trong kỳ để xác định kết quả.
 • 28
THIẾT KẾ WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN BẰNG OPENCART

THIẾT KẾ WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN BẰNG OPENCART

Thiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartThiết kế web bán hàng trực tuyến bằng opencartv
 • 76
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN

Bộ máy kế toán của công ty H ải Vân được khái quát theo sơ đồ sau: TRANG 12 Tuyến Tour Đào thị Nhàn 12 Kế toán tổng hợp Giám sát tuyến Kế toán bán hàng 1 Doanh thu Kế toán bán hàng 2 Kế [r]
 • 38
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Về cơ sở vật chất kỹ thuật,để xây dựng công ty xăng dầu hàng không vững mạnh, năng động thích ứng với sự phát triển trên của thị trường VINAPCO đã thực hiện chương trình hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật mà trọồng tâm là hiện đại hoá của hàng, cầu cảng, kho bể, đường ống dẫn nhiên liệu, thiết bị đo lường... công ty có hệ thống vi tính hiện đại được nối mạng từ trung tâm đến các xí nghiệp thành viên có giàn xuất xăng dầu bằng hệ thống điện tử , có cột bơm xăng dầu hiện đại và các phương tiện tra nạp di động nhiên liệu cho máy bay hiện đại và khoa học
 • 30
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

+ Đối với doanh nghiệp thương mại: Hoạt động bán hàng chính là điều kiện quan trọng giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển . Hoạt động bán hàng đã cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin thực tế quan trọng về thị trường kinh doanh như thị hiếu người tiêu dùng, đối thủ kinh doanh,… qua việc cung cấp những số liệu cụ thể, những thông tin chi tiết, là căn cứ để các doanh nghiệp thấy được tình hình phát triển của mình rút ra ưu, nhược điểm, biện pháp hoàn thiện hơn từ đó lập kế hoạch cho kỳ sau được hiệu quả hơn và tránh được rủi ro .
 • 31
KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ THỪA THIÊN HUẾ

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ THỪA THIÊN HUẾ

_1.2.1 Kế tốn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch _ 1.2.1.1 Khái niệm doanh thu “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế tốn, phát sinh từ các hoạ[r]
 • 81
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Trước hết, tiêu thụ hàng hoá cung cấp hàng hoá cần thiết một cách đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, đúng số lượng, chất lượng một cách thuận lợi đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nó phản ánh việc cung cầu gặp nhau về một loại hàng hoá nào đó. Qua đó tiêu thụ góp phần khuyến khích tiêu dùng, hướng sản xuất phát triển để đạt sự thích ứng tối ưu giữa cung và cầu trong lĩnh vực tiêu dùng, các cá nhân có thể dễ dàng thoả mãn nhu cầu về hàng hoá tiêu dùng trên thị trường một cách đầy đủ, kịp thời, thuận lợi và văn minh nhờ hàng loạt các quầy hàng, cửa hàng, siêu thị... cung ứng cho mọi đối tượng trong xã hội. Còn trong lĩnh vực sản xuất vật chất, các doanh nghiệp nhận thấy tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn sản xuất kinh doanh.
 • 37
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

I.2.2. Nhiệm vụ kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp. I.2.2.1. yêu cầu đối với kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Kế toán nói chung và đặc biệt là kế toán quản trị nói riêng phải lờng trớc đợc mức độ ảnh hởng của doanh thu đến kết quả kinh doanh cũng nh sự biến động của doanh thu trong kỳ hạch toán. Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu, kế toán phải xử lý, phản ánh doanh thu trên chứng từ, tài khoản, sổ kế toán một cách kịp thời, khoa học phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của DN mình với mục tiêu cuối cùng là phản ánh chính xác doanh thu có lợi cho DN mình nhất.
 • 38
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

- Mở rộng mặt hàng kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm. - Thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hoá. I.1.1.4.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh. Hạ thấp chi phí kinh doanh gắn liền với nguyên tắc tiết kiệm nhưng không có nghĩa là cắt xén những khoản chi phí cần thiết phục vụ cho quá trình tiêu thụ hàng hoá. Vì vậy việc hạ thấp chi phí cần có tính toàn diện, ngoài việc hạ thấp chi phí thương mại thì phải hạ thấp chi phí kinh doanh của xã hội và đảm bảo chất lượng hàng hoá cho người tiêu dùng. Các biện pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh phải gắn liền với tăng lưu chuyển hàng hóa, phân bổ tiêu thụ, tổ chức lưu chuyển hàng hoá hợp lý… để tăng kết quả kinh doanh của DN.
 • 41
CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 30 THÁNG 9 NĂM 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2013

CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 30 THÁNG 9 NĂM 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2013

Doanh thu cung c ấ p d ị ch v ụ đượ c ghi nh ậ n khi k ế t qu ả c ủ a giao d ị ch đ ĩ đượ c xác đị nh m ộ t cách đ áng tin c ậ y, đơ n v ị đ ã hồn thành kh ố i l ượ ng cơng vi ệ c và đ ã xu ấ t hĩa đơ n tài chính. Doanh thu ho ạ t độ ng tài chính Doanh thu phát sinh t ừ ti ề n lãi, ti ề n b ả n quy ề n, c ổ t ứ c, l ợ i nhu ậ n đượ c chia và các kho ả n doanh thu ho ạ t độ ng tài chính khác đượ c ghi nh ậ n khi th ỏ a mãn đồ ng th ờ i hai (2) đ i ề u ki ệ n sau:
 • 24
Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS part 1 doc

Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS part 1 doc

Cần tăng cờng hơn nữa vai trò công tác hạch toán quản lý sản xuất kinh doanh biệt lập, tăng cờng vai trò công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa phục vụ cung cấp thông tin và làm cơ sở để ra quyết định quản lý kinh doanh đúng đắn. Để phát huy vai trò chủ đạo không để thị trờng đột biến thi công tác tàI chính kế toán phảI vừa là công cụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh vừa phảI là ngời giám sát và nâng cao tính hiệu quả kinh tế cân đối của kế hoạch kinh doanh mặt hàng. Để làm tốt việc này thì kế toán phải tham gia từ khâu đầu đến khâu cuối , làm chức năng tham mu về giá mua, giá bán chênh lệch, giúp Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trong công ty kinh doanh chuyên sâu theo nghành nhóm hàng nhằm phát huy thế mạnh từng đơn vị, chiếm lĩnh thị trờng kinh doanh. Trên cơ sở thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí lu thông, hạch toán trung thực kết quả giám sát kế hoạch tài chính, tiêu thụ, đồng thời tham gia vào các khâu nghiên cứu nhu cầu thị trờng,quản lý vốn có hiệu quả tránh những sơ hở không để các đơn vị khác chiếm dụng vốn.
 • 12
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III PPS

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III PPS

Giá hàng nhập kho đ − ợc qui định tại từng kỳ giá cụ thể. Giá bán ra Công ty tự cân đối trong khuôn khổ giá trần do Nhà n − ớc qui định. Với đặc điểm kinh doanh có sự điều tiết của nhà n − ớc việc nhập khẩu hàng hoá đ − ợc quy về một mối là Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, sau đó hàng hoá đ − ợc chuyển giao cho các công ty thành viên. Vì vậy kết quả kinh doanh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khách quan nh − giá cả trên thị tr − ờng thế giới và trong khu vực. Đặc biệt là tr − ớc và trong thời gian xảy ra chiến tranh IRắc, giá cả xăng dầu trên thị tr − ờng thế giới và khu vực luôn trong tình trạng biến động mạnh làm ảnh h − ởng lớn đến thị tr − ờng tiêu thụ xăng dầu trong n − ớc. Tổng công ty xăng dầu Việt nam nói chung và Công ty xăng dầu khu vực III nói riêng, vừa phải tham gia đảm bảo đủ nguồn hàng cho nhu cầu tiêu dùng trong n − ớc, vừa đảm bảo bình ổn giá cả, chống các biểu hiện đầu cơ tích trữ xăng dầu giữ gìn trật tự đời sống xã hội. Và cũng trong giai đoạn này, Công ty kinh doanh các mặt hàng xăng dầu không có lãi, thậm chí có những lúc còn lỗ không bù đắp đ − ợc chi phí.
 • 91
CÂU HỎI TRẮC NHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN CÔNG ĐON VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÂU HỎI TRẮC NHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN CÔNG ĐON VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

DOANH THU BÁN SẢN PHẨM, HÀNG HỐ CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CĨ HOẠT _ _ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐƯỢC KẾ TỐN GHI NHẬN VÀO TÀI KHOẢN _ _A.. TRỊ GIÁ THỰC TẾ NHẬP KHO CỦA HÀNG HỐ TRONG Đ[r]
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng tại công tykế toán bán hàng tại công ty thương mạikế toán bán hàng tại công ty sản xuấtnội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hà bắchoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh vnttổ chức kế toán bán hàng tại công ty tnhh tm vận tải vĩnh hưngkế toán bán hàng tại công ty xăng dầuhoàn thiện kế toán bán hàng tại công tyhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhhbao cao thuc tap tot nghiep ve ke toan ban hang tai cong ty co phan vien thong fpttài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụbáo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắckế toán bán hàng tại công ty may 10hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiếnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015