0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đòn bẩy tài chính

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp tìm hiểu rủi ro kinh doanh và đòn bẩy kinh doanh; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính; đòn bẩy tổng hợp.
 • 34
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI LỢI NHUẬN TRONG SẢN SUẤT PHẦN 8 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI LỢI NHUẬN TRONG SẢN SUẤT PHẦN 8 POT

96.770.774.373 = 2,95 c. Tỷ số đòn bẩy tài chính – Financial leverage ratios Tỷ số đòn bẩy tài chính đánh giá mức độ mà một công ty tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình bằng vốn vay. Khi một công ty vay tiền, công ty luôn phải thực hiện một chuỗi thanh toán cố định. Vì các cổ đông chỉ nhận được những gì còn lại sau khi chi trả cho chủ nợ, nợ vay được xem là tạo ra đòn bẩy. Trong thời kỳ khó khăn, các công ty có đòn bẩy tài chính cao có khả năng không trả được nợ. Vì thế khi công ty muốn vay tiền, ngân hàng sẽ đánh giá xem công ty có vay quá nhiều hay không? Ngân hàng cũng xét xem công ty có duy trì nợ vay của mình trong hạn mức cho phép không?
 • 5
ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ CƠ CẤU VỐN PPT

ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ CƠ CẤU VỐN PPT

„ Tái c ơ c ấ u v ố n liên quan đế n vi ệ c thay đổ i giá tr ị đ òn b ẩ y tài chính công ty hi ệ n đ ang có mà không thay đổ i tài s ả n c ủ a công ty „ T ă ng đ òn b ẩ y tài chính b ằ ng cách phát hành n ợ và
 • 22
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG, ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP (2)

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG, ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP (2)

Có thể biểu hiện mức độ tác động của đòn bẩy tổng hợp theo công thức: Tỷ lệ thay đổi của EPS Mức độ tác động của đòn = bẩy tổng hợpDTL-degree Tỷ lệ thay đổi của sản lượng hoặc doanh thu [r]
 • 26
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LỢI NHUẬN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI DOANH THU P8 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LỢI NHUẬN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI DOANH THU P8 PPT

Tổng nợ Tỷ số nợ = Tổng tài sản Tổng nợ: bao gồm toàn bộ khoản nợ ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm lập báo cáo tài chính gồm: các khoản phải trả, vay ngắn hạn, nợ dài hạn do đi vay hay phát hành trái phiếu dài hạn. Tổng tài sản: toàn bộ tài sản của công ty tại thời điểm lập báo cáo.
 • 5
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Hình1: Minh họa về đòn bẩy tài chính Ta có, rủi ro tài chính chỉ tính khả biến tăng thêm thu nhập của mỗi cổ phần và xác suất mất khả năng chi trả xảy ra khi các doanh nghiệp sử dụng các[r]
 • 30
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM

Bài viết này được nghiên cứ nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết ở Việt Nam.
 • 12
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Trong khi các kết quả thu được cung cấp rất ít thông tin, những kết quả thống kê cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về rủi ro trong việc sử dụng đòn bẫy quá cao. Cần tập trung vào sự biến động lãi suất và các tác động của nó không chỉ đối với các doanh nghiệp nói riêng mà còn cả các ngành và nền kinh tế nói chung như các bằng chứng đã được đưa ra bởi Mapenzauswa (2008). Những tác động của lãi suất trong năm qua đã khiến nhiều doanh nghiệp phá sản do tình trạng kiệt quệ tài chính. Điều này minh chứng thêm cho Ward và Price (2006) và Mayer (2001), những người đã lập luận rằng việc gia tăng tỷ lệ nợ làm tăng nguy cơ phá sản. Cuộc khủng khoảng tín dụng trong năm vừa qua ở Nam Phi đưa ra dấu hiệu ban đầu bằng sự gia tăng trong lãi suất và sau đó bằng cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán. Điều này cung cấp bằng chứng thuyết phục về tác động tiêu cực của việc mở rộng nợ vay vượt ra khỏi ngưỡng nợ tối ưu đã được chỉ ra bởi De Wet (2006).
 • 25
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP MÊ KÔNG (LV TỐT NGHIỆP)

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP MÊ KÔNG (LV TỐT NGHIỆP)

Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và xây lắp Mê Kông (LV tốt nghiệp)
 • 62
TÌM HIỂU VỀ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH POT

TÌM HIỂU VỀ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH POT

Thứ hai, các cơ chế kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng cần được tuân thủ một cách kỷ luật và chặt chẽ hơn. Khác với cá nhân, doanh nghiệp và người quản lý (tổng giám đốc) là hai cá thể độc lập. Ngay cả khi doanh nghiệp phá sản thì tài sản của người quản lý cũng không bị ảnh hưởng (với giả định họ không nắm cổ phiếu của doanh nghiệp). Vì lẽ đó, người quản lý thường có xu hướng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn nhiều so với khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, và theo đó rủi ro phá sản với doanh nghiệp cũng cao hơn. Các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiện đại cần được áp dụng triệt để để giảm thiểu rủi ro trên trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính không chỉ cho các tài sản có tính rủi ro cao mà còn cho cả các dự án kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 4
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DANH NGHIỆP ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DANH NGHIỆP ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

đó một sự gia tăng đòn bẩy sẽ làm tăng giá trị của doanh nghiệp khi các nhà đầu tư cho rằng điều này sẽ là một tín hiệu tích cực về qui mô và sự ổn định của dòng tiền trong tương lai. Fama và Pháp (1988) không đồng ý với quan điểm này, cho rằng các doanh nghiệp có lợi nhuận càng cao thì xu hướng sẽ có tỷ lệ nợ càng thấp. Trong trường hợp này gia tăng nợ sẽ báo hiệu viễn cảnh tương lai khó khăn cho doanh nghiệp, vì thu nhập trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do dòng tiền được sử dụng để trả nợ, giảm lượng tiền và nguồn tiền sẵn có để tài trợ cho các dự án phát triển trong tương lai. Raju và Roy (2000) cho rằng giá trị của thông tin sẵn có đóng góp vào lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn đối với những doanh nghiệp lớn và lợi nhuận cũng cao hơn đối với những ngành công nghiệp có sự cạnh tranh ở cường độ cao. Vì vậy, khi các giám đốc phát đi thông tin đáng tin cậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và có tác động đến nhận thức của các nhà đầu tư bên ngoài.
 • 66
TÁC ĐỘNG CỦA QUYỀN CHỌN TĂNG TRƯỞNG LÊN ĐÒN BẨY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA QUYỀN CHỌN TĂNG TRƯỞNG LÊN ĐÒN BẨY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Theo lý thuyết đánh đổi, đòn bẩy tài chính của công ty chịu sự tác động của các nhân tố như sau: cơ hội tăng trưởng được đo lường bằng tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách vốn c[r]
 • 83
ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐÒN BẨY VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MÚT XỐP VIỆT THẮNG

ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐÒN BẨY VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH MÚT XỐP VIỆT THẮNG

Khi doanh nghiệp đã sử dụng nợ vay tức là doanh nghiệp đã sử dụng đòn bẩy tài chính và lãi vay là một khoản chi phí tài chính cố định, khi đó một sự thay đổi nhỏ của EBIT cũng gây ra tác[r]
 • 70
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG

Trong tài chính, đòn bẩy đƣợc định nghĩa là việc doanh nghiệp sử dụng tài sản và nợ có chi phí hoạt động cố định và chi phí tài chính cố định trong nỗ lực gia tăng lợi nhuận tiềm năng ch[r]
 • 59
ĐÒN BẨY KINH DOANH VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH! PPS

ĐÒN BẨY KINH DOANH VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH! PPS

thường xuyên. Cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đều sử dụng đòn bẩy nợ để tạo ra tỷ suất sinh lợi trên tài sản hoạt động lớn hơn. Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy tài chính không hề là một sự đảm bảo chắc chắn thành công và khả năng xuất hiện các khoản lỗ
 • 5
BAI GIANG C4 - HE THONG DON BAY

BAI GIANG C4 - HE THONG DON BAY

TCDN - C.4 - Hệ thống đòn bẩy  17 VD1.4 : Cty ABC năm 2018 kinh doanh một loại sản phẩm có số liệu như sau: - Giá bán 500.000 đồng/sp, - Biến phí 300.000 đồng/sp, - Tổng định phí 100 triệu đồng Hãy xác định điểm hòa vốn?
 • 25
Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 13 - ThS. Bùi Ngọc Toản (2018)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 13 - ThS. Bùi Ngọc Toản (2018)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 13: Đòn bẩy tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc vốn, điểm hòa vốn EBIT, lý thuyết cấu trúc vốn, đòn bẩy tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 8
Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 4: Hệ thống đoàn bẩy giúp người học hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 19
LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt L ợi nhuận r òng của bất kỳ tổ chức nào trong một khoảng thời gian cụ thể có thể được xem là kế t quả cuối cùng của hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh của tổ chức. Những hoạt động n ày ch ịu ảnh hưởng bởi quyết định của nh à quản lý và nhiều nhân tố tác động từ môi trường bên trong và bên ngoài. Nghiên c ứu này khảo sát khả năng sinh lời của các công ty ngành thủy Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi đ òn b ẩy tài chính, đ òn bẩy kinh doanh , tỷ trọng tài sản cố định , tính thanh khoản và quy mô công ty trong cấu trúc vốn. Mục đích của nghi ên cứu là để kiểm tra thực nghiệm, sử dụng phân tích dữ liệu ở đó khả năng sinh lời của các công ty ngành th ủy sản có sự liên quan đến các chỉ số được lựa chọn ph ù h ợp với các lý thuyết tài chính đ ã được công nhận.
 • 37
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG, ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG, ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP

Có thể biểu hiện mức độ tác động của đòn bẩy tổng hợp theo công thức: Tỷ lệ thay đổi của EPS Mức độ tác động của đòn = bẩy tổng hợpDTL-degree Tỷ lệ thay đổi của sản lượng hoặc doanh thu [r]
 • 26
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN CỦA GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN CỦA GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

nhằm phát hiện khả năng tiềm tàng và lợi thế trong sản xuất kinh doanh để từ đó công ty có thể điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của mình một cách có hiệu quả. Công ty có thể thực hiện giải pháp trên bằng những phương pháp sau: - Thành lập một nhóm chuyên viên định kỳ làm nhiệm vụ phân tích tài chính - Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức mới để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của các chuyên viên
 • 26
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 13: ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 13: ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 13: Đòn bẩy tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc vốn, điểm hòa vốn EBIT, lý thuyết cấu trúc vốn, đòn bẩy tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 8
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3
 • 69
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY LÊN LỜI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY LÊN LỜI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Bảng báo cáo thu nhập - Hình thức điều chỉnh Đòn bẩy hoạt động Đòn bẩy tài chính Doanh số _Trừ Chi phí hoạt động biến đổi_ Chi phí hoạt động cố định Tổng chi phí hoạt động Lãi trước thuế[r]
 • 48
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY LÊN RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY LÊN RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP

TRANG 1 LOGO TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY LÊN RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP TRANG 2 RỦI RO KINH DOANH RỦI RO TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY KINH DOANH LÊN RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢ[r]
 • 60
CHƯƠNG V: CƠ CẤU VỐN, HỆ THỐNG ĐÒN BẦY VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

CHƯƠNG V: CƠ CẤU VỐN, HỆ THỐNG ĐÒN BẦY VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

3.1. CƠ CẤU VỐN 3.2. HỆ THỐNG ĐÒN BẨY 3.2.1. ĐÒN BẨY KINH DOANH 3.2.2. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH 3.2.3. ĐÒN BẨY TỔNG HỢP 3.3. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 3.3.1. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BỘ PHẬN 3.3.1.1. CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢ 3.3.1.2. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI 3.3.1.3. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THƯỜNG 3.3.2. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN
 • 40
CHƯƠNG III CƠ CẤU VỐN, HỆ THỐNG ĐÒN BẦY VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

CHƯƠNG III CƠ CẤU VỐN, HỆ THỐNG ĐÒN BẦY VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

3.1. CƠ CẤU VỐN 3.2. HỆ THỐNG ĐÒN BẨY 3.2.1. ĐÒN BẨY KINH DOANH 3.2.2. ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH 3.2.3. ĐÒN BẨY TỔNG HỢP 3.3. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 3.3.1. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BỘ PHẬN 3.3.1.1. CHI PHÍ SỬ DỤNG NỢ 3.3.1.2. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI 3.3.1.3. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHẦN THƯỜNG 3.3.2. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN
 • 45
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN

CHỈ SỐ ẢNH HƯỞNG ĐÒN BẨY KINH DOANH OLE= CHỈ SỐ BIÊN LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI/ PHẦN TRĂM THAY ĐỔI TRONG THU NHẬP ROA + Mức độ ảnh hưởng đòn bẩy tài chính FLE: Công ty sử dụng nợ để tài trợ c[r]
 • 50
ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG _ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

ĐÒN BẨY TÀI CHÍNHĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG _ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

4.3 Chi phí sử dụng nợ: Công ty có thể huy động nợ dưới hình thưc vay của các tổ chức tài chính trung gian hoặc phát hành trái phiếu. • Nếu vay của tổ chức tài chính trung gian thì chi phí sử dụng nợ chính là lãi suất vay.
 • 23
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2: CHƯƠNG 1 THS. NGUYỄN THỊ KIM ANH

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2: CHƯƠNG 1 THS. NGUYỄN THỊ KIM ANH

Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1 Hệ thống đòn bẩy là: Hiểu rõ về đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và ý nghĩa của nó trong doanh nghiệp, vận dụng tác động của các đòn bẩy trong hoạch định lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 17
Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp phản ánh chất lượng công tác quản trị tài chính của doanh nghiệp trong điều kiện tác động qua lại giữa các yếu tố. Thông qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng phương pháp thay thế liên hoàn trong mô hình Dupont, nghiên cứu chỉ ra các nhóm nhân tố liên quan đến đòn bẩy tài chính và nhóm nhân tố không liên quan đến đòn bẩy tài chính để các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cân nhắc, lựa chọn cho phù hợp trong việc gia tăng ROE.
 • 11
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG, ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG, ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP

Có thể biểu hiện mức độ tác động của đòn bẩy tổng hợp theo công thức: Tỷ lệ thay đổi của EPS Mức độ tác động của đòn = bẩy tổng hợpDTL-degree Tỷ lệ thay đổi của sản lượng hoặc doanh thu [r]
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hieu qua kinh doanh tai cong typhân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxmột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao suthực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxgiải pháp và kiến nghị về nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax2phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnthuận thảophân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầuphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty tvtphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty xay dungNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ