0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

Tap chí cộng sản

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TIẾNG VIỆT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC TẠP CHÍ BAN ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TIẾNG VIỆT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC TẠP CHÍ BAN ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Đề tài Thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, nhiều loại hình báo chí mới xuất hiện, ngày càng phong phú, đa dạng và cơ chế thị trường giàu tính cạnh tranh buộc các tạp chí các ban đảng phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong xu thế cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình báo chí hiện nay, tạp chí các ban đảng đứng trước sức ép thực sự. Nếu vẫn cách làm tuyên truyền theo kiểu cũ thì không thu hút độc giả, không đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Điều đó đòi hỏi phải tìm ra giải pháp tạo ra sự tồn tại trong thị trường hóa. Tạp chí các ban đảng sẽ vẫn giữ định hướng nhưng đổi mới nội dung, hình thức, đầu tư hợp lý, thích đáng và kịp thời.
 • 31
LỊCH SỬ LỚP 8 - CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) PPT

LỊCH SỬ LỚP 8 - CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) PPT

dâng cao mạnh mẽ ở Hunggari và các nước châu Âu khác  nhiều Đảng cộng sản đã được thành lập : Đảng cộng sản Hunggari, Đảng cộng sản Pháp, Đảng cộng sản Anh, Đảng cộng sản Italia …  Sự phát triển của phong trào cách mạng châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đòi hỏi có một tổ chức quốc tế lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn.
 • 13
Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam

Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam

Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam?Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam?Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam?Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam?Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam?Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam?Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam?
 • 1
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 • 10
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM (THỰC TẾ TẠI TẠP CHÍ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VANHIEN,VN, BÁO ĐIỆN TỬ TAMNHIN,NET

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM (THỰC TẾ TẠI TẠP CHÍ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VANHIEN,VN, BÁO ĐIỆN TỬ TAMNHIN,NET

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tại Tạp chí Truyền thống và phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, Báo điện tử tamnhin.net)
 • 110
Vai trò của nhà báo nhân dân với báo mạng điện tử khu vực phía nam (khảo sát báo tuổi trẻ online, vĩnh long online và ấp bắc online)

Vai trò của nhà báo nhân dân với báo mạng điện tử khu vực phía nam (khảo sát báo tuổi trẻ online, vĩnh long online và ấp bắc online)

Ngoài ra, có thể kể đến nhiều bài viết, bài bình luận trên các trang báo mạng điện tử và các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Người Làm báo của Hội Nhà Báo Việt Nam, Tạp chí Người làm bá[r]
 • 157
Ý nghĩa lịch sử của đảng cộng sản VN ra đời

Ý nghĩa lịch sử của đảng cộng sản VN ra đời

Ý nghĩa lịch sử của Đảng cộng sản VN ra đời ? Ý nghĩa lịch sử của Đảng cộng sản VN ra đời ? Ý nghĩa lịch sử của Đảng cộng sản VN ra đời ? Ý nghĩa lịch sử của Đảng cộng sản VN ra đời ? Ý nghĩa lịch sử của Đảng cộng sản VN ra đời ? Ý nghĩa lịch sử của Đảng cộng sản VN ra đời ?
 • 1
03022017054041

03022017054041

Đăng trên tạp chí quốc tế ngoài ISI và tạp chí trong nước _ TT TÊN CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ NĂM CÔNG BỐ NƠI CÔNG BỐ TẠP CHÍ, ISSN,… 1 Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ[r]
 • 5
SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM.

SỰ LÃNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM.

đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
 • 23
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO PHẦN MỀM TRỘN ĐỀ LỚP 12

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO PHẦN MỀM TRỘN ĐỀ LỚP 12

_A_ Đông Dơng cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng _B_ Đông Dơng cộng sản đảng _C_ Đông Dơng cộng sản liên đoàn _D_ An Nam cộng sản đảng TRANG 17 _CÂU 67_ Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xâ[r]
 • 28
LỊCH SỬ BÀI 37 MAC ANG GHEN

LỊCH SỬ BÀI 37 MAC ANG GHEN

được đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản” với được đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản” với mục đích”...lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của mục đích”...lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của
 • 6
CHỦ ĐỀ 04:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN Slide thuyết trình

CHỦ ĐỀ 04:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN Slide thuyết trình

CHỦ ĐỀ 04: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢNQuan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng cộng sản Việt NamVề sự ra đời của Đảng cộng sản Việt NamVai trò của Đảng công sản Việt NamBản chất của Đảng cộng sản Việt NamQuan niệm về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyềnTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnhXây dựng Đảng qui luật tồn tại và phát triển của ĐảngNội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt NamÝ nghĩa, vận dụng
 • 44
GỞI Ý BÀI LÀM ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỊCH SỬ 2010

GỞI Ý BÀI LÀM ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỊCH SỬ 2010

=> Yêu cầu đặt ra: phải thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành 1 đảng duy nhất => Điều kiện thành lập ĐCS ở nc ta đã chín muồi => Vơí cuơng vị là phái viên Quốc tế cộng sản (QTCS), Nguyễn Ái Quốc (NAQ) đã chủ động triệu tập đại biểu của các tổ chức Đảng tới Cửu Long ( Hương Cảng, TRung Quốc) để bàn bạc hợp nhất. 6/1/1930 Các tổ chức đảng thành 1 đảng duy nhất
 • 3
GỢI Ý MÔN SỬ TỐT NGHIỆP THPT 2010

GỢI Ý MÔN SỬ TỐT NGHIỆP THPT 2010

=> Yêu cầu đặt ra: phải thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành 1 đảng duy nhất => Điều kiện thành lập ĐCS ở nc ta đã chín muồi => Vơí cuơng vị là phái viên Quốc tế cộng sản (QTCS), Nguyễn Ái Quốc (NAQ) đã chủ động triệu tập đại biểu của các tổ chức Đảng tới Cửu Long ( Hương Cảng, TRung Quốc) để bàn bạc hợp nhất. 6/1/1930 Các tổ chức đảng thành 1 đảng duy nhất
 • 3
CHƯƠNG 2 LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 ĐẾN 1945 1 PPTX

CHƯƠNG 2 LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 ĐẾN 1945 1 PPTX

trường học cách mạng nhằm huấn luyện cán bộ cho các cuộc đấu tranh sắp tới. Ngoài ra họ còn đấu tranh chống các quan điểm sai lầm của các tù nhân Việt Nam Quốc dân Đảng, của bọn Tờrốtkít. Cuộc đấu tranh đó đã nâng cao trình độ lí luận cách mạng cho đảng viên, đã làm phân hóa hàng ngũ của các tổ chức chính trị khác, lôi kéo nhiều người trở thành đảng viên cộng sản. Khi có điều kiện thuận lợi, các chi bộ Đảng Cộng sản trong nhà tù đã tổ chức cho đảng viên vượt ngục ra ngoài gây cơ sở.
 • 16
GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 17 CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918 – 1939  TIẾT 2 DOCX

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 17 CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 1918 – 1939 TIẾT 2 DOCX

cộng sản Hunggari, Đảng cộng sản Pháp, Đảng cộng sản Anh, Đảng cộng sản Italia …  Sự phát triển của phong trào cách mạng châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đòi hỏi có một tổ chức quốc tế lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn.
 • 6
BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRANG 18 Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đã quy tụ ba tổ chức cộng sản thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam theo một đường lối chính trị đúng đ[r]
 • 104
Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng cộng sản việt nam

Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng cộng sản việt nam

Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
 • 1
Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1992 – 2002 một cách nhìn từ góc độ địa chính trị

Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1992 – 2002 một cách nhìn từ góc độ địa chính trị

Ngoài ra, còn có rất nhiều các bài báo, bài nghiên cứu chuyên đề trên các _Tạp chí _ _Nghiên cứu Nhật Bản Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á_, _Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Tạp _ _chí Nghiên c[r]
 • 108
Luận văn: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản” ppsx

Luận văn: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản” ppsx

doanh ,tiếp tục tồn tại và phỏt triển đi lờn ,nõng cao khả năng chiến thắng trong cạnh tranh . Là một Cụng ty trực thuộc Bộ biờn tập Tạp chớ Cộng sản ,phục vụ cụng t ỏc tuyờn truyền của Đảng,Cụng ty In Tạp chớ Cộng Sản là một cụng ty cú bề dày kinh nghiệm trong ngành in ,luụn thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà Nước giao phú .Tuy nhiờn do việc chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường cú sự quản lý của Nhà Nước ,cơ cấu bộ mỏy quản lý của cụng ty chưa cú sự thay đổi để thớch ứng nờn cũn nhiều bất cập trong cụng tỏc lónh đạo và điều hành hoạt động sản xuất của cụng ty .Vỡ vậy trong thời gian thực tập tại cụng ty em đó quyết định chọn đề tài “ Một số g iải phỏp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý tại cụng ty In Tạp chớ Cộng Sản” làm chuyờn đề thực tập tốt nghiệp của mỡnh .
 • 77
BÁO CHÍ VỚI VẤN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN HỘI NHẬP KINH TẾ (KHẢO SÁT THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM, BÁO ĐẦU TƯ, BÁO CÔNG THƯƠNG, BÁO ĐỐI NGOÀI VIỆT NAM ECONOMIC NEWS TỪ THÁNG 12008 ĐẾN THÁNG 62009)

BÁO CHÍ VỚI VẤN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN HỘI NHẬP KINH TẾ (KHẢO SÁT THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM, BÁO ĐẦU TƯ, BÁO CÔNG THƯƠNG, BÁO ĐỐI NGOÀI VIỆT NAM ECONOMIC NEWS TỪ THÁNG 12008 ĐẾN THÁNG 62009)

Các luận án, luận văn liên quan tới đẻ tài hội nhập kinh tế, như: “Báo chí góp phân hoàn thiện chính sách tài chính đối ngoại” khảo sát tạp chí Cộng sản, Tài chính và Thời báo Tài chính [r]
 • 159
“ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH 1TV IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN

“ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH 1TV IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Đây là thời kỳ khó khăn chung của cả nước. Đất nước vừa thoát khỏi hai cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước lại tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới nên kinh tế và đời sống vô cùng khó khăn bước vào cuộc khủng hoảng triền miên. Tiền vốn và đầu vào thiếu thốn cạn kiệt, công ty đã đứng trước những nguy cơ ngừng hoạt động. Tuy nhiên với những nỗ lực phi thường của ban quản lý nhà in cùng với sự đồng sức đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp nhà in tạp chí cộng sản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh giá cao tinh thần vượt khó xây dựng và phát triển Nhà nước tặng Nhà in tạp chí cộng sản Huân chương lao động hạng hai.
 • 91
Tiểu luận môn ngôn ngữ truyền thông

Tiểu luận môn ngôn ngữ truyền thông

I Mở đầu1. Tính cấp thiết của Đề án1.1. Về mặt lý luậnDo điều kiện kinh tế khó khăn, cách trở về địa lý, ngôn ngữ, văn hóa, trình độ, nên đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp nhận thông tin của Đảng, Chính phủ, ảnh hưởng tới việc nâng cao nhận thức, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, cũng như bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự xã hội tại các vùng xung yếu, khó khăn của đất nước. Xác định tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính thống của Trung ương Đảng cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, Kết luận số 29KLTW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11CTCW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chỉ rõ: “Tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa”1. Đồng thời “đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc đưa Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí được hưởng chính sách hỗ trợ thông tin báo chí phục vụ miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí được hưởng quy chế của đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích theo Nghị định số 312005NĐCP, ngày 1132005, của Chính phủ” 2.Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản – cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản quyết định xuất bản ấn phẩm Chuyên đề: “Đoàn kết và Phát triển” chuyên phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, với cách thức thông tin, tuyên truyền phù hợp, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng độc giả chính: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tất cả các làng, bản, buôn, phum, sóc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
 • 11
TIỂU LUẬN HÌNH ẢNH “BẠN” CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN TẠP CHÍ CỘNG SẢN GIAI ĐOẠN 1975 1979

TIỂU LUẬN HÌNH ẢNH “BẠN” CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN TẠP CHÍ CỘNG SẢN GIAI ĐOẠN 1975 1979

Định lượng_ Năm Số bài Tên bài Số lần được nhắc đến 1975 10 ● Công nghiệp nhẹ Trung Quốc trên đà phát triển ● Đảng Lao động Việt Nam, Người lãnh đạo và tổ chức thắng lợi của Cách mạng Vi[r]
 • 69
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 55

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 55

Chính trị Quốc gia của Nguyễn Văn Yểu – Lê Hữu Nghĩa,… Bên cạnh đó còn có nhiều công trình đƣợc đăng tải trên tạp chí Cộng sản, Nhà nƣớc và pháp luật, Nghiên cứu lý luận, Quản lý nhà nƣớ[r]
 • 107
TIỂU LUẬN LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM

A.MỞ ĐẦUTrong thời đại phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, báo chí đã và đang có những bước phát triển. Đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Báo chí Việt Nam cũng như báo chí thế giới đều có sự phát triển ở mọi thể loại, nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của độc giả. Trên thế giới thể loại phóng sự được ra đời đầu tiên ở Châu Âu vào cuối thế kỷ XIX, gắn liền với thắng lợi của cuộc đấu tranh vì tự do báo chí dài suốt ba thế kỷ. Ở Việt Nam thì phóng sự, được cho là xuất hiện vào những năm 30 của thế kỷ XX. Đây là một bước phát triển vượt bậc của báo chí Việt NamKể từ khi báo chí trên thế giới nói chung cũng như báo chí Việt Nam nói riêng, đã góp phần thổi vào cuộc sống một luồng gió mới. Báo chí là tiếng nói chung của Đảng cũng như của nhân dân ta. Là thứ vũ khí sắc bén.Cùng với nhịp chảy của thời gian, báo chí ngày càng thể hiện rõ vài trò của mình.Báo chí điện tử nói chung là một thể loại còn mới ở nước ta.Hiện nay một trong những tờ báo có uy tín và dành được sự đón đọc của độc giả. Thì Tạp chí Cộng sản nói chung và Tạp chí Cộng sản điện tử nói riêng lại là một tờ báo có uy tín. Là cơ quan ly luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Cộng sản điện tử ra đời như thế nào và phát triển ra sao? Hiện tại tờ báo đang có những bước đi như thế nào và tương lai ra sao? Vấn là một dấu chấm hỏi mà ít ai có thể trả lời được.Sau một thời gian tìm hiểu một số tài liệu, sách báo có liên quan đến Tạp chí Cộng sản và đặc biệt “ Tạp chí Cộng sản điện tử” làm một trang thông tin điện tử mà em dành thời gian để nghiên cứu nhiều nhất.Phần tiểu luận sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin thiết thực nhất về : quá trình hình thành và phát triển của Tạp chí Cộng sản điện tử.Tạp chí Cộng sản điện tử không phải là một trang điện tử về các vấn đề giải trí mà chuyên sâu về ly luận. Chính bởi vậy nó rất khó và khô khan, tài liệu tham khảo về trang tin điện tử cũng không hiều cho nên trong quá trình làm bài cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô trong bộ môn Lịch sử Báo chí Việt Nam để em có thể hoàn thành được phần bài làm của em được tốt hơn.
 • 29
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Bên cạnh đó, còn có các bài viết của các nhà nghiên cứu được đăng trên báo, tạp chí khoa học_: Động lực phát triển của cách mạng nước ta_ của Nhị Lê, Tạp chí cộng sản số 19/2003; _Tư tưở[r]
 • 91
Ngôn ngữ tít và sapô trong tạp chí cộng sản

Ngôn ngữ tít và sapô trong tạp chí cộng sản

Tám mươi chín năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn nỗ lực không ngừng và xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Làm được điều đó, Đảng ta luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân, không ngừng quyết tâm đổi mới để xây dựng Đảng "là đạo đức, là văn minh". Thấu hiểu giá trị căn bản đó, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quan tâm và triển khai nhiều giải pháp thiết thực để phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ đô, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 • 222
ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN” POTX

ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN” POTX

Giai đoạn 1978-1987 Đây là giai đoạn đất nước gặp muôn vàn khó khăn, mới ra khỏi cuộc chiến tranh lại bị bao vây kinh tế, tiền vốn, vật tư phục vụ cho sản xuất gần như cạn kiệt. Nhưng với bản chất của dân tộc anh hùng, giai cấp anh hùng, dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Nhà in Tạp chí Cộng sản kiên cường luôn hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Việc in các só Tạp chí Cộng sản chưa bao giờ bị giảm sút, luôn giữ vững cả số lượng và chất lượng. Lúc này, với uy tín của Nhà in, Tạp chí Xây dựng Đảng và một số tài liệu khác của Đảng đã được giao cho Nhà in Tạp chí Cộng sản thực hiện.
 • 74
LUẬN VĂN - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN

LUẬN VĂN - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Kết thúc năm 1992, giá trị sản lượng của Nhà in đã tăng 70% so với 1991, thu nhập của cán bộ công nhân viên tăng gấp 3 lần. Các khách hàng đã dần trở lại. Nhà in đã ra khỏi bế tắc. Từ năm 1993 trở đi có thể coi là thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ của Nhà in. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp trên, cùng với những nỗ lực của bản thân, Nhà in đã đứng vững và dần bổ sung trang thiết bị hiện đại, chuyển đổi kịp thời các khâu cần thiết để hoàn thiện dây chuyền sản xuất theo kỹ thuật tiên tiến của ngành in. Offset hoá toàn diện đã mang lại cho Nhà in một số mặt mới, đặc biệt về cơ cấu sản phẩm và chất lượng in. Ngoài tờ Tạp chí Cộng sản in đẹp hơn xưa rất nhiều, những sản phẩm màu của Nhà in đã chinh phục được nhiều khách hàng khó tính nhất.
 • 39
Tạp chí PR ads  bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2

Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2

Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2 Tạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2
 • 45
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
 • 1
MÔN NHỮNG vấn đề cơ bản về ĐẢNG CỘNG sản và LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

MÔN NHỮNG vấn đề cơ bản về ĐẢNG CỘNG sản và LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

MÔN NHỮNG vấn đề cơ bản về ĐẢNG CỘNG sản và LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM MÔN NHỮNG vấn đề cơ bản về ĐẢNG CỘNG sản và LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM MÔN NHỮNG vấn đề cơ bản về ĐẢNG CỘNG sản và LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM MÔN NHỮNG vấn đề cơ bản về ĐẢNG CỘNG sản và LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM MÔN NHỮNG vấn đề cơ bản về ĐẢNG CỘNG sản và LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
 • 50
LUẬN VĂN  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN DOCX

LUẬN VĂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN DOCX

Giai đoạn 1978 -1987 Đõy là giai đoạn đất nước gặp muụn vàn khú khăn, mới ra khỏi cu ộc chiến tranh lại bị bao võy kinh tế, tiền vốn, vật tư phục vụ cho sản xuất g ần như cạn kiệt. Nhưng với bản chất của dõn tộc anh h ựng, giai c ấp anh hựng, dưới sự l ónh đạo sỏt sao của Bộ Bi ờn t ập Tạp chớ Cộng sản, Nh à in T ạp chớ Cộng sản kiờn cường luụn ho àn thành nhi ệm vụ đặt ra. Việc in cỏc
 • 77

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận con người và vai trò trong sự nghiệp cnh hdh đất nướctrò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp cnh hđh đất nướcý nghĩa trong sự nghiệp cnh hđh đất nước ta hiện nayvị trí vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cnh hđh đất nước hiện naylý luận của chủ nghĩa mác lênin về con ngườilý luận của chủ nghĩa mac về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóasự phát triển lý luận của chủ nghĩa mác lê nin về chủ nghĩa xã hội và con đường của đảng cộng sản việt namcơ sở lý luận của chủ nghĩa mác lêninnguồn gốc lý luận của chủ nghĩa mácđâu là nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa máclý luận của chủ nghĩa mác lênin về chủ nghĩa xã hộitiền đề lý luận của chủ nghĩa mác lêninnguồn gốc lý luận của chủ nghĩa mác là gìlý luận của chủ nghĩa mác lenin về nền kinh tế hàng hóa và liên hệ thực tế ở việt namly luan cua chu nghia mac lenin ve quy luat luu thong tien te và lien he thuc tien o viet namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP