0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Vốn khấu hao thu hồi 1000đ 161

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 3 PPTX

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 3 PPTX

- Theo phương pháp tiếp cận này, người đánh giá rất quan tâm đến Theo phương pháp tiếp cận này, người đánh giá rất quan tâm đến cấu trúc vốn huy động cho dự án đầu tư. cấu trúc vốn huy động cho dự án đầu tư. - Giá trị NPV được xác định trên cơ sở so sánh giá trị chiết khấu của Giá trị NPV được xác định trên cơ sở so sánh giá trị chiết khấu của dòng tiền thuần hàng năm với vốn tự có mà doanh nghiệp phải bỏ
 • 22
HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH

HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH

2. Khấu hao tài sản cố định hữu hình: a. Khái niệm và ý nghĩa của khấu hao tài sản cố định hữu hình: Trong quá trình đầu tư và sử dụng, dưới tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện làm việc cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tài sản cố định hữu hình bị hao mòn dần về giá trị và hiện vật. Phần giá trị hao mòn được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm làm ra dưới hình thức trích khấu hao. Như vậy khấu hao tài sản cố định hữu hình chính là sự biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định hữu hình đã hao mòn. Hao mòn tài sản cố định hữu hình là hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cố định hữu hình. Đồng thời trích khấu hao tài sản cố định là biện pháp chủ quan nhằm thu hồi vốn đầu tư để tái tạo lại tài sản cố định hữu hình khi nó bị hư hỏng.
 • 22
Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp

Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp

16.3.2 . QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 16.3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp • Khái niệm: Nhu cầu VLĐ thường xuyên cần thiết là số vốn lưu động tối thiểu cần thiết phải có để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, liên tục
 • 55
THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH THANH TRÌ

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH THANH TRÌ

ngoại tệ nhằm tận dụng tối đa nguồn vốn huy động được của chi nhánh cho phù hợp với nhu cầu vay vốn hiện nay. Hoạt động cho vay của chi nhánh trong thời điểm các tháng đầu năm do có hiện tượng khan hiếm tiền đồng trên thị trường cho nên lượng khách hàng vay vốn tăng lên đột biến làm dư nợ của chi nhánh có lúc tăng lên rất cao, có ngày vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra tới 17 tỷ đồng. Để hạn chế tăng trưởng tín dụng quá nóng, kiềm chế lạm phát mà NHNN đề ra chi nhánh đã thực hiện một số biện pháp thắt chặt tín dụng như: hạn chế cho vay ngoại tệ, đưa ra các định mức cho vay đối với mỗi cán bộ tín dụng, định mức cho vay/ ngày, nâng cao lãi suất huy động và lãi suất cho vay đồng thời tăng cường công tác thu hồi nợ chính vì vậy cho tới nay chi nhánh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn do thiều nguồn vốn gây nên mà không ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của chi nhánh.
 • 33
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THANH TRÌ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THANH TRÌ

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác huy động vốn, nhất là nguồn vốn trong dân cư. Có chính sách lãi suất linh hoạt kết hợp với các biện pháp khuyến mãi, ngoại giao có trọng điểm nhằm tiếp tục giữ được khách hàng cũ đồng thời thu hút thêm các khách hàng mới. Trong điều kiện đô thị hóa hiện nay, cần tập trung bám sát các dự án đến bù giải phóng mặt bằng để huy động vốn và tận thu nợ đã XLRR. Chú trọng trong công tác nâng cao nguồn vốn chủ sở hữu và hiệu quả kinh doanh, đẩy nhanh tái cơ cấu ngân hàng sớm thực hiện cổ phần hóa theo đúng lộ trình. Ngoài ra, có thể thực hiện các biện pháp cần thiết như là phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các nghiệp vụ thị trường mở( Phát hành và mua lại các chứng từ có giá) cũng là một biện pháp hiệu quả nâng cao nguồn vốn huy động của Chi nhánh.
 • 41
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình. Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hoá) theo quy định của chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay".
 • 21
MARKETING SẢN PHẨM

MARKETING SẢN PHẨM

6.CÁC MỤC TIÊU KHÁC -Phong toả đối thủ cạnh tranh: đựôc sử dụng khi có nguồn lực đủ mạnh và duy trì được dài việc giảm giá -Thu hồi vốn đầu tư: do vốn đầu tư quá lớn định giá dể thu hồi [r]
 • 11
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1

Từ đó, thông qua tình hình quản lý và sử dụng vốn (vốn pháp định, vốn vay, vốn liên doanh, vốn lưu động, vốn cố định…), chi phí dịch vụ, các loại quỹ (quỹ tiền mặt, quỹ khấu hao, quỹ x[r]
 • 180
BÀI KIỂM TRA VỐN TỪ VỰNG POT

BÀI KIỂM TRA VỐN TỪ VỰNG POT

b ộ kh ả n ă ng đọ c c ủ a b ạ n. Giá tr ị to l ớ n nh ấ t c ủ a bài ki ể m tra này là nh ằ m để đ ánh giá s ự ti ế n b ộ c ủ a ng ườ i h ọ c trong vi ệ c h ọ c t ừ v ự ng. Theo Nation (2006) 14,000 t ừ thông d ụ ng nh ấ t c ủ a ti ế ng Anh cùng v ớ i danh t ừ riêng chi ế m h ơ n 99% các t ừ đượ c dùng trong các bài nói và vi ế t. M ặ c dù v ố n t ừ c ủ a ng ườ i b ả n ng ữ
 • 11
THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Đối với khâu sản xuất : Công ty cần xây dựng cho mình định mức vật tư hợp lí qua các năm, đồng thời phải theo dõi, kiểm tra tình hình chấp hành định mức đến từng đơn vị và cá nhân sử dụng. - Đối với vốn trong thanh toán : Cần phải tích cực hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thực hiện thanh toán quyết toán nhanh chóng, yêu cầu bên chủ đầu tư thanh toán nhanh những hạng mục công trình hoàn thành, và tập trung thu hồi vốn tại các công trình, giải quyết vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán tại các công trinh. Bên cạnh đó, trong các hợp đồng công ty ký kết với các chủ đầu tư cần có sự thống nhất về các điều khoản như quy trình, số lượng, biểu mẫu hồ sơ, rõ ràng các quy định về thời hạn trả tiền cụ thể. Ngoài ra,công ty cần chú ý tới việc tăng tốc độ quay vòng các khoản phải thu, giảm tình trạng bị chiếm dụng vốn, rút ngắn kỳ hạn thu tiền. Đặc biệt những khoản nợ khó đòi cần được xử lý ngay có thể xử lý bằng tài sản thế chấp hay cắt hợp đồng, tránh để tình trạng lãng phí trong quá trình sử dụng vốn.
 • 101
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ - PHẦN 1

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ - PHẦN 1

 Về phương diện kinh tế , khấu hao cho phép DN phản ánh được giá trị thực của TS, đồng thời giảm lợi nhuận thuần của DN, về phương diện tài chính , khấu hao là một phương tiện tài trợ giúp cho DN thu được phần đã mất của TSCĐ, về phương diện thuế khóa , khấu hao là một khoản chi phí được trừ vào lợi nhuận chịu thuế, về
 • 40
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2  P2 DOCX

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2 P2 DOCX

Cho vay có đảm bảo : Cho vay có bảo đảm có ba hình thức là tạo vốn bằng cách bán nợ ,vay ngắn hạn bằng cách thế chấp khoản phải thu ,vay thế chấp bằng hàng hoá và chiết khấu thương phiếu. Tạo vốn bằng cách bán nợ :Công ty có thể gia tăng nguồn vốn ngắn hạn của mình bằng cách bán những khoản nợ mà các tác nhân kinh tế khác nợ mình ,các tổ chức mua nợ thường là một ngân hàng , một công ty tài chính hay một công ty mua nợ ,lúc đó sẽ phát sinh một quan hệ kinh tế của người nợ cũ và chủ nợ mới là bên mua nợ ,bên mua nợ sẽ căn cứ vào chứng từ để thu hồi nợ ,Những khoản nợ được mua cao hay thấp tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ khó đòi .
 • 12
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " "PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY 20 - TỔNG CỤC HẬU CẦN" DOC

IV- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 3 NĂM CỦA CÔNG TY 20. 1- Cơ cấu vốn của Công ty. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có tài sản, có vốn bao gồm vốn cố định và vốn lưu động. Việc bảo đảm đầy đủ nhu cầu về vốn là một vấn đề cốt yếu để bảo đảm cho qúa trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục. Khi đã có đầy đủ vốn thì điều quan tâm của doanh nghiệp là sử dụng vốn sao cho có hiệu quả mang lại cho doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất. Đối với Công ty 20 lạt doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng, vốn của phần lớn vốn được ngân sách bao cấp vì vậy mà việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này đang là vấn đề cấp thiết để sao cho vấn đề hiệu quả sản xuất gắn liền với lợi ích của chính mình.
 • 81
HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HIỆU QUẢ ĐỂ SẢN XUẤT TẠI CTY BÁNH KẸO HẢI HÀ  5 DOC

HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HIỆU QUẢ ĐỂ SẢN XUẤT TẠI CTY BÁNH KẸO HẢI HÀ 5 DOC

Vào thời điểm đầu năm với tổng số vốn cố định của công ty là 65.515.828.281 đồng nguyên giá TSCĐ, trong đó vôn ngân sách cấp và vay ngân hàng chiếm 71,78%, còn vốn tự bổ sung chiếm 28,22% một tỷ trọng tương đối lớn, điều đó phản ánh hoạt động kinh doanh của công ty tương đối tốt. Tuy nhiên trong năm 2000 vốn cố định cũng tăng lên là 4.134.578.774 đồng, trong đó vốn ngân sách tăng 857.558.074 đồng và vốn ngân hàng tăng 2.515.973.450 đồng. Như vậy các nguồn vốn đều có số tuyệt đối tăng như vốn vay ngân hàng là nhiều nhất.
 • 10
ĐỀ TÀI: QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HÀ GIANG PDF

ĐỀ TÀI: QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HÀ GIANG PDF

động ... được tập trung về Quỹ TW. Tuy nhiờn t ập trung khụng cú nghĩa l à t ất cả cỏc v ốn đều phải chuyển hết về Quỹ TW , bởi tại cỏc Chi nhỏnh Quỹ cũng cú nh ững nhu cầu sử dụng vốn thường xuy ờn, vỡ v ậy cần thiết phải giữ lại một phần v ốn nhất định tại cỏc Chi nhỏnh Quỹ để đảm bảo cho cỏc nội dung đú. Để giải quy ết vấn đề n ày chỳng ta c ần vận dụng “tồn ngõn” v à “th ấu chi” sao cho ph ự h ợp để đạt được cỏc mục ti ờu c ủa m ỡnh ( T ồn ngõn ch ỉ sự cú mặt của đồng tiền trong kột (hay tài kho ản) v à cú kh ả năng sử dụng tức thời, th ấu chi ch ỉ sự sử d ụng đồng vốn quỏ khả năng hiện cú tại một thời điểm nào đú ). V ới tồn ngõn, Chi nhỏnh Qu ỹ chỉ được giữ lại một phần vốn nhất định, theo định mức tồn ngõn do Qu ỹ TW quy định. Núi một cỏch khỏc, định mức tồn ngõn là định mức vốn t ối đa (gồm tồn quỹ tiền mặt, số dư tiền gửi của Chi nhỏnh Quỹ mở t ài cỏc ngõn hàng thương mại trờn địa bàn) được phộp duy tr ỡ t ại Chi nhỏnh Quỹ nhằm đỏp ứng nhu cầu về chi ti ờu n ội bộ thường xuy ờn và nhu c ầu chi trả tiền gửi khụng k ỳ hạn của Chi nhỏnh Quỹ. Như vậy to àn b ộ số vốn dư ra s o v ới định mức tồn ngõn s ẽ được chuyển về tập trung tại Quỹ TW, bằng cỏch n ày t ất cả cỏc vốn từ cỏc ngu ồn khỏc nhau của tất cả cỏc Chi nhỏnh Quỹ c ũn d ư dự ớt dự nhiều so với định mức tồn ngõn sẽ được tập trung về một điểm, từ đú điều ho à tr ở lại những nơi d ự ỏn đang cần vốn. Thực hiện biện phỏp n ày cho phộp gi ải quyết được t ỡnh tr ạng nơi thừa nơi thiếu vốn tại cỏc Chi nhỏnh Quỹ, đảm bảo nguy ờn t ắc tập trung th ống nhất, tiết kiệm được chi phớ vốn do nếu nơi thiếu vốn khụng được điều ho à theo cỏch này s ẽ p h ải huy động để đỏp ứng cỏc nhiệm vụ của m ỡnh và ph ải chịu l ói su ất huy động (chi phớ vốn) trong khi nơi thừa vốn cũng phải chịu lói su ất huy động vốn.
 • 72
GIÁO TRÌNH CHỨNG KHOÁN-THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐÚNG NGHĨA P6 POTX

GIÁO TRÌNH CHỨNG KHOÁN-THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐÚNG NGHĨA P6 POTX

thấy tầm quan trọng của mỗi khoản mục thể hiện nguồn hay việc sử dụng các khoản vốn trong bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính. Hơn nữa, việc sử dụng vốn luôn luôn phải cân bằng với việc tạo nguồn vốn. Quan điểm này giúp người ta phân tích các báo cáo tài chính một cách rõ ràng hơn và xác định được hiệu quả của cơ cấu vốn từ hai nguồn bên trong và bên ngoài. Bằng cách nghiên cứu các số liệu trong các báo cáo tài chính, các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định đúng đắn hơn trong việc huy động vốn với chi phí ít hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
 • 10
ĐỒ ÁN: “BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” DOCX

ĐỒ ÁN: “BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” DOCX

TSCĐ là cơ sở vật chất thiết yếu đối với nền kinh tế nói chung và trong mỗi doanh nghiệp nói riêng. Việc theo dõi, phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng giảm hao mòn, khấu hao, sửa chữa và hiệu quả sử dụng tài sản cố định là nhiệm vụ quan trọng của công tác hoạch toán quản lý tài sản cố định. Tổ chức hoạch toán tài sản cố định không chỉ có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng quản lí và hiệu quả sử dụng mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc đầu tư sản xuất. Trong khi đó khâú hao là phạm trù có tính chủ quan, nó phụ thuộc vào ý chí của người quản lí. Khấu hao là phạm trù có tính chủ quan nên lợi nhuận cũng mang tính chủ quan vì khấu hao được tính vào chi phí của doanh nghiệp nên nếu doanh nghiệp muốn tăng lợi nhuận thì giảm mức khấu hao và ngược lại nếu doanh nghiệp muốn giảm lợi nhuận thì tăng mức khấu hao hàng năm lên. Đây chính là sai lầm trong cơ chế quản lý của nhà nước ta và chính là khe hở cho những kẻ cơ hội làm giàu. Do vậy đ• gây ra không ít tiêu cực trong việc áp dụng, quản lý TSCĐ và tính thuế của cả doanh nghiệp và Nhà nước.
 • 26
CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
ĐỀ TÀI DỰ ÁN KINH DOANH HOMESTAY

ĐỀ TÀI DỰ ÁN KINH DOANH HOMESTAY

 Cơ hội: TRANG 14 - Homestay có nhiều ưu điểm so với các loại hình lưu trú khác - Lượng khách hàng lớn, đối tượng đa dạng - Số vốn ban đầu ít, linh hoạt - Thu hồi vốn nhanh - Nếu hoạt đ[r]
 • 26
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN “BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” PDF

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN “BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” PDF

độ ng c ũ ng nh ư s ự thay đổ i v ề th ờ i giá đặ t ra yêu c ầ u khác nhau v ề giá tr ị tài s ả n. M ộ t tài s ả n có th ể đượ c xem nên ghi nh ậ n là TSC Đ h ữ u hình ở m ộ t t ổ h ợ p s ả n xu ấ t th ủ công nghi ệ p nh ỏ nh ư ng đố i v ớ i m ộ t công ty s ả n xu ấ t l ớ n có th ể ch ỉ đượ c xem là gía tr ị công c ụ , d ụ ng c ụ phân b ổ th ẳ ng vào chi phí s ả n xu ấ t trong k ỳ . Ngoài ra cùng v ớ i tính ph ứ c t ạ p c ủ a nh ữ ng nghi ệ p v ụ kinh doanh đặ c bi ệ t nh ữ ng nghi ệ p v ụ liên quan đế n h ạ ch toán TSC Đ vô hình nh ư chi phí nghiên c ứ u phát tri ể n, chi phí l ợ i th ế th ươ ng m ạ i…thì đ i ề u ki ệ n ghi nh ậ n này không th ể phân bi ệ t đượ c rõ nh ữ ng chi phí nào đượ c phép v ố n hoá vào tài s ả n và chi phí nào c ầ n ph ả i đượ c h ạ ch toán vào lãi l ỗ trong k ỳ .
 • 33
CHẤT LƯỢNG TDNH CỦA NHTM ĐỐI VỚI CÁC DNVVN TẠI VIỆT NAM

CHẤT LƯỢNG TDNH CỦA NHTM ĐỐI VỚI CÁC DNVVN TẠI VIỆT NAM

Thứ ba , nói đến các DNVVN ở Việt Nam trớc tiên và chủ yếu là nói đến các DN thuộc khu vực ngoài quốc doanh. Do tính lịch sử của quá trình hình thành và PT của các thành phần KT ở nớc ta, đại bộ phận các DNVVN theo quy định hiện hành của Thủ tớng Chính phủ, đều thuộc khu vực ngoài quốc doanh. Bởi vậy, đặc điểm tính chất của các DN này mang tính đại diện cho DNVVN ở Việt Nam. Chẳng hạn, các con số thống kê về tỷ trọng GDP đóng góp trong cơ cấu KT, tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm, số lao động, vốn, đặc điểm về công nghệ, máy móc sử dụng, trình độ quản lý, khả năng quản chủ yếu cho đến nay tổng kết cho khu vực DN ngoài quốc doanh, chứ cha có số liệu điều tra chính thức cho toàn bộ các DNVVN ở Việt Nam. Các DNVVN bao gồm các loại hình DN t nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần.
 • 26
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI

Vì vậy yêu cầu kế toán phải tính đúng, đủ mức khấu hao, trích tuỳ từng kỳ kinh doanh thao 2 mục đích: thu hồi vốn đầu tư hợp lý và đảm bảo được khả năng bù đẵp chi phí _ Quản lý TSCĐ còn[r]
 • 68
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (2)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (2)

Chi phí doanh nghiệp bỏ ra đầu t vào tài sản _ _cố định cần đợc khấu hao hết trong thời gian sử dụng ớc tính để có thể thu hồi vốn, tái đầu t _ _mở rộng sản xuất.Hơn thế nữa doanh nghiệp[r]
 • 20
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NNO&PTNT NAM HÀ NỘI ” PPT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NNO&PTNT NAM HÀ NỘI ” PPT

nướ c Vi ệ t Nam v ề mô hình c ơ cấ u t ổ ch ứ c và qu ản lý điề u hành n gân hàng thương m ạ i. Tr ụ s ở NHNo&PTNT Vi ệ t Nam s ắ p x ế p l ạ i 13 ban và 41 phòng xu ố ng 21 ban không có phòng tr ự c thu ộ c. Thành l ập một chi nhánh ho àn toàn m ới trong điều kiện các khách hàng đ ã m ở t ài kho ản hoạt động ở ngân h àng khác, các b ộ ngân hàng chưa có th ực tế trong môi trường cạnh tranh khá khốc liệt l à m ột điều hết sức khó khăn đối với Ngân h àng. Quy ết đị nh s ố 48/NHNo/QĐHĐQT ngày 12/3/2001 củ a ch ủ t ịch HĐQT V/v thành
 • 62
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

_Giá trị phải khấu hao = Nguyên giá - Giá trị thu hồi khi thanh lý ước tính_ _B: Phương pháp tính khấu hao_ Có 3 phương pháp tính khấu hao: + Phương pháp tính khấu hao đường thẳng: Khấu [r]
 • 31
BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
BÀN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HAO MÒN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HAO MÒN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Lấy ví dụ về phơng pháp khấu hao đều theo thời gian: _Số khấu hao phải _ _trích hàng năm_ _Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi ớc tính_ _Số năm hữu dụng ớc tính_ sử dụng phổ biến đó là phơ[r]
 • 28
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CHƯƠNG 4  NGUYỄN VŨ BÍCH UYÊN

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CHƯƠNG 4 NGUYỄN VŨ BÍCH UYÊN

4.DÒNG TIỀN SAU THUẾ VỐN CHỦ SỞ DÒNG TIỀN SAU THUẾ VỐN CHỦ SỞ HỮU HỮU NỘI DUNG NỘI DUNG TRANG 2 CÁC MÔ HÌNH KHẤU HAO CƠ BẢNCÁC MÔ HÌNH KHẤU HAO CƠ BẢN 1.. 1.KHẤU HAO ĐƯỜNG THẲNGKHẤU HAO [r]
 • 33
BÀN VỀ CÁCH TÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

BÀN VỀ CÁCH TÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Nh vậy bản thân các doanh nghiệp ảnh hởng trực tiếp tới sự phồn thịnh của quốc gia. Tuy nhiên, để đạt đợc hiệu quả cao trong kinh doanh các doanh nghiệp phải sử dụng tốt tài sản của doanh nghiệp nói chung và TSCĐ nói riêng. Trong đó, không thể không kể đến việc xác định phơng pháp hạch toán khấu hao cho phù hợp, tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh. Điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có điều kiện thay thế đổi mới máy móc thiết bị theo hớng áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại phù hợp với nhu cầu hội nhập kinh tế thế giới, thu hẹp khoảng cách với các nớc trong khu vực và thế giới. Đồng thời điều này còn giúp cho doanh nghiệp xác định chính xác và hạch toán đúng giá thành sản phẩm tránh tình trạng lãi thật, lỗ giả và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nớc. Để tránh tình trạng này, kế toán Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong những năm qua và đã xây dựng đợc một chuẩn mực kế toán TSCĐ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chuẩn mực này vẫn còn nhiều bất cập vì vậy cần phải tiếp tục hoàn thiện để từng bớc phù hợp hơn với điều kiện trong nớc cũng nh với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.
 • 28
TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Thông thờng các doanh nghiệp tính khấu hao theo phơng pháp đờng thẳng với mức khấu hao trung bình hàng năm cho TSCĐHH đ-ợc xác định nh sau: Mức khấu hao trung bình hàng năm của Nguyên gi[r]
 • 32
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM BIỆN PHÁP CHO NGÂN QUỸ TỪ VIỆC PHÂN TÍCH VỐN VÀ NGUỒN VỐN PHẦN 7 PPTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM BIỆN PHÁP CHO NGÂN QUỸ TỪ VIỆC PHÂN TÍCH VỐN VÀ NGUỒN VỐN PHẦN 7 PPTX

Trong thực tế, chúng ta th−ờng gặp phải các tình huống phải ra quyết định thay thế hoặc nâng cấp thiết bị để giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Vấn đề ở đây là liệu chi phí giảm đ−ợc có đủ lớn để trang trải chi tiêu vốn đầu t− hay không. Để làm rõ vấn đề này, có thể nghiên cứu ví dụ sau:
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG GIẢI TRÌNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO LUỒNG TIỀN TĂNG GIẢM P7 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG GIẢI TRÌNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO LUỒNG TIỀN TĂNG GIẢM P7 DOCX

= (6.000 - 2.040) + 16.000 = 19.960 đv Nh− vậy luồng tiền hàng năm từ hoạt động kinh doanh của dự án là 19.960 đv. Ta cũng có thể tính đ−ợc luồng tiền vừa rồi bằng cách sau: Chi phí tiết kiệm tr−ớc thuế là 22.000 đv, vì nó làm tăng lợi nhuận nên ta phải nộp thuế cho phần tăng này. Nh− vậy, chi phí tiết kiệm đ−ợc sau thuế là 22.000 x (1 - 34%) = 14.520 đv. Chi phí khấu hao là 16.000 đv, song không phải là chi phí bằng tiền nên làm giảm thuế 16.000 x 34% = 5.440 đv.
 • 5
CHƯƠNG V TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

5.1. Khái niệm TSCĐ và vốn chủ sở hữu 5.2. Phương pháp xác định nguyên giá và thời gian sử dụng TSCĐ 5.3. Phương pháp khấu hao TSCĐ 5.4. Phương pháp lập kế hoạch khấu hao 5.5. Bảo toàn vốn cố định 5.6. Hiệu suất, hiệu quả sử dụng TSCĐ và vốn cố định
 • 42
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

5.1. Khái niệm TSCĐ và vốn chủ sở hữu5.2. Phương pháp xác định nguyên giá và thời gian sử dụng TSCĐ5.3. Phương pháp khấu hao TSCĐ5.4. Phương pháp lập kế hoạch khấu hao5.5. Bảo toàn vốn cố định5.6. Hiệu suất, hiệu quả sử dụng TSCĐ và vốn cố định
 • 39
ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DN KHI TÍNH

ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DN KHI TÍNH

Để xác định được thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định của DN khi tính trích khấu hao, các bạn phải dựa vào Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định theo quy đ[r]
 • 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHẤU HAO TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHẤU HAO TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

Về phơng pháp khấu hao đờng thẳng theo chuẩn mực kế toán số 3 quy định: TSCĐ hữu hình tham gia vào hoạt động kinh doanh đợc trích khấu hao theo ph- ơng pháp khấu hao đờng thẳng. Các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao đợc khấu hao nhanh nhng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phơng pháp đờng thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ hữu hình tham gia vào hoạt động kinh doanh đợc trích khấu hao nhanh là: máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc đo lờng, thí nghiệm; thiết bị và phơng tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vờn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.
 • 26
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẠI PHÁT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẠI PHÁT

TRANG 12 _Khấu hao _ _= Khấu hao_ _+ Khấu hao - Khấu hao _ _luỹ kế cuối kì luỹ kế đầu kỳ tăng trong kỳ giảm trong kỳ._ -Hiệu quả sử dụng vốn cố định ròng Chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị[r]
 • 40
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẠI PHÁT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐẠI PHÁT

TRANG 12 _Khấu hao _ _= Khấu hao_ _+ Khấu hao - Khấu hao _ _luỹ kế cuối kì luỹ kế đầu kỳ tăng trong kỳ giảm trong kỳ._ -Hiệu quả sử dụng vốn cố định ròng Chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị[r]
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hieu qua kinh doanh tai cong typhân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxmột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao suthực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxgiải pháp và kiến nghị về nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax2phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnthuận thảophân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầuphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty tvtphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty xay dungBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ