0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các khoản ghi giảm CPBH phát sinh

Báo cáo tài chính tổng hợp công ty CP quốc tế sơn hà 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp công ty CP quốc tế sơn hà 2016

• Nếu khoản giảm giá, chiết khấu thương mại, trả lại phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính tổng hợp: ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính tổng hợp của kỳ saụ 18. Chi phí đ i vay Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vaỵ Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được tính vào giá trị của tài sản đó. Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.
 • 44
HẠCH TOÁN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

HẠCH TOÁN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

+ Công thức tính: Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ CPSX dở dang đầu kỳ CPSX phát sinh trong kỳ CPSX dở dang cuối kỳ Các khoản làm giảm chi phí = + - -CPSX tính cho sản phẩm dở[r]
 • 31
TÀI LIỆU ĐỀ TÀI : “KẾ TOÁN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT” PDF

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI : “KẾ TOÁN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT” PDF

 T ậ p h ợ p chi phí: Chi ph íđượ c t ậ p h ợ p cho t ừ ng đơ n đặ t hàng c ụ th ể , không k ể s ố l ượ ng s ả n ph ẩ m c ủ a đơ n đặ t hàng đó nhi ề u hay ít, qui trình công ngh ệđơ n gi ả n hay ph ứ c t ạ p. Đố i v ớ i các chi phí nguyên v ậ t li ệ u tr ự c ti ế p, nhân công tr ự c ti ế p phát sinh trong k ỳ liên quan tr ự c ti ế p đế n đơ n đặ t hàng nào thì h ạ ch toán tr ự c ti ế p cho đơ n đặ t hàng đó theo các ch ứ ng t ừ g ố c. Riêng chi phí s ả n xu ấ t chung, do không th ể tách riêng cho t ừ ng đơ n nên t ậ p h ợ p chung, sau đó phân b ổ cho t ừ ng đơ n theo tiêu th ứ c phù h ợ p( chi phí nguyên v ậ t li ệ u tr ự c ti ế p, gi ờ công s ả n xu ấ t,...).
 • 32
LECTURE 3 DOC

LECTURE 3 DOC

- Bù khoản lỗ các năm trước không được trừ vào lợi nhuận Bù khoản lỗ các năm trước không được trừ vào lợi nhuận trước thuế trước thuế - Nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách Nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách
 • 28
KẾ TOÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN P8 POTX

KẾ TOÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN P8 POTX

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Vốn bằng tiền; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác. Thuộc loại tài khoản này còn bao gồm tài khoản chi sự nghiệp.
 • 10
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Khi phát sinh giảm giá kế toán ghi NơTK511-Doanh thu TRANG 11 _Bán hàng nội bộ:Đây là việc bán hàng đợc thực hiện giữa tổng công ty, công ty với các đơn vị thành viên có tổ chức kế toán [r]
 • 36
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Nợ TK 211 - “TSCĐ hữu hình ”. Có TK 411 - “Nguồn vốn kinh doanh”. (2)TSCĐ hữu hình qua mua ngoài bàn giao đa vào sử dụng : Căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến việc mua TSCĐ , nh hoá đơn GTGT (đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ), hoặc hoá đơn bán hàng (đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phơng pháp trực tiếp ) và các chứng từ liên quan đến TSCĐ mua vào nh : phiếu chi.., kế toán xác định nguyên giá TSCĐ, lập hồ sơ kế toán , lập biên bản giao nhận TSCĐ và ghi sổ kế toán nh sau:
 • 47
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRANG BỊ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

1.5.2 - Căn cứ phân tích: Căn cứ vào các chứng từ, sổ sách kế toán như: Nhật ký chung, Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản, bảng tổng hợp tăng giảm TSCĐ, bảng trích khấu hao TSCĐ, Bảng kê…so sánh TSCĐ đầu kỳ và cuối kỳ để thấy rõ được sự biến động của TSCĐ trong từng kỳ hoặc từng năm. Căn cứ vào đó nhận rút ra kết luận về tình hình sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp là hợp lý hay không hợp lý.
 • 27
CĂNG THẲNG CHUYỆN CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH PPSX

CĂNG THẲNG CHUYỆN CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH PPSX

D ự tr ù kho ản phát sinh Có những món chi tiêu mà bạn sẽ không thể nào lường trước được vì thế một khoản dự trù phát sinh để trong nhà cho những việc như tiền điện nước đột ngột tăng giá, đám cưới phát sinh hoặc tiền biếu ông bà khi về quê… Hãy giữ lại một khoản nhất định
 • 4
NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN VÀ DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN VÀ DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi không được ghi trực tiếp vào các tài sản ngắn hạn mà phải phản ánh trên một tài khoản riêng (Tài khoản dự phòng) và được ghi chép, xử lý theo quy định của chế độ tài chính hiện hành. Tài khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi về tài sản ngắn hạn được sử dụng để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán của tài sản ngắn hạn nhằm xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của các tài sản ngắn hạn trên Bảng Cân đối kế toán.
 • 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN

Nợ TK 156: 41.286.841đ Có TK 632: 41.286.841đ 2.2.2. Kế toán giảm giá hàng bán Giảm giá hàng bán là các khoản giảm trừ cho người mua do hàng kém phẩm chất, sai quy cách, kế toán chỉ hạch toán trên TK này các khoản giảm giá cho khách hàng phát sinh trong kỳ hạch toán sau khi hóa đơn đã được lập, nếu phát sinh giảm giá sau khi hóa đơn đã được lập, kế toán điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của kỳ tiếp theo.
 • 40
TÀI LIỆU ĐỀ ÁN:

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN: "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT" PPT

Trong doanh nghi ệ p s ả n xu ấ t, chi phí phát sinh ở các giai đ o ạ n c ủ a quá trình kinh doanh: giai đ o ạ n cung c ấ p, giai đ o ạ n s ả n xu ấ t, giai đ o ạ n tiêu th ụ . Trong giai đ o ạ n s ả n xu ấ t, m ộ t m ặ t doanh nghi ệ p ph ả i b ỏ ra nh ữ ng chi phí để ti ế n hành s ả n xu ấ t chi phí nhân công tr ự c ti ế p, chi phí NVL tr ự c ti ế p chi phí s ả n xu ấ t chung. M ặ t khác, chi phí c ủ a doanh nghi ệ p l ạ i đượ c đ o l ườ ng, đượ c tính toán b ằ ng ti ề n trong m ộ t kho ả ng th ờ i gian xác đị nh. Nh ư ng để ph ụ c v ụ cho qu ả n lý và h ạ ch toán kinh doanh, chi phí s ả n xu ấ t ph ả i đượ c tính toán t ổ ng h ợ p theo t ừ ng th ờ i k ỳ . Hàng tháng, hàng quý, hàng n ă m phù h ợ pv ớ i k ỳ báo cáo ch ỉ nh ữ ng chi phí s ả n xu ấ t mà doanh nghi ệ p b ỏ ra trong k ỳ m ớ i đượ c tính vào chi phí s ả n xu ấ t trong k ỳ .
 • 21
Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

• Ph ơng pháp 2: Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển ở kho: Thực hiện việc ghi chép giống nh phơng pháp ghi thẻ song song ở phòng kế toán: Mở sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình hình biến động vật t hàng hoá cả về chỉ tiêu số lợng và giá trị. Sổ đợc mở cả năm và ghi vào cuối tháng. Định ký, sau khi nhận đợc các chứng từ nhập - xuất từ thủ kho, kế toán thực hiện việc kiểm tra và hoàn chỉnh chứng từ.. Sau đó thực hiện tập hợp các chứng từ nhập - xuất theo từng loại vật t hàng hoá, có thể là bảng kê để thuận tiện cho việc theo dõi và đối chiếu luân chuyển.
 • 37
Bài 2: Các phương pháp phân loại chi phí

Bài 2: Các phương pháp phân loại chi phí

1. khái niệm chi phí kinh doanhkế toán tài chính: chi phí được coi là những khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trong 1 kỳ hạch toán.có khoản chi phí phát sinh của kỳ này nhưng không được tính vào chi phí trong kỳ để xác định kết quả.....
 • 41
NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO NỘI BỘ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO NỘI BỘ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Bút toán điều chỉnh: Giảm khoản mục - Phải trả nội bộ: Các khoản phải trả nội bộ Giảm khoản mục - Phải thu nội bộ: Các khoản phải thu nội bộ + Điều chỉnh các khoản lãi lỗ chưa thực hiện [r]
 • 22
Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh tron[r]
 • 6
Luận văn tốt nghiệp-công tác kế toán của công ty cổ phần Hà Bắc part8 potx

Luận văn tốt nghiệp-công tác kế toán của công ty cổ phần Hà Bắc part8 potx

- K ế toán c ă n c ứ vào s ố li ệ u tài kho ả n, s ố ti ề n phát sinh để l ậ p ch ứ ng t ừ ghi s ổ . - Ph ươ ng pháp ghi chép + C ộ t 1: ghi di ễ n gi ả i doanh thu bán hàng và thu ế GTGT Ph ả i n ộ p + C ộ t 2 và 3: ghi tên tài kho ả n
 • 5
Đề thi nguyên lý kế toán 7 ppsx

Đề thi nguyên lý kế toán 7 ppsx

Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích,doanh thu ,chi phí ghi nhận khi phát sinh. Kế toán chỉ ghi nhận doanh thu và giá vốn khi nhận đc thông báo bán đc hàng từ đại lý 6/ giá thành sản phẩm k tăng gấp đôi Dựa vào công thức đánh giá Sản phẩm dở dang theo tỷ lệ HTTD
 • 3
BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH

BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH

(Nguồn: Phòng tài chính kế toán- công ty CP Cảng Vật Cách) Nhìn vào bảng trên ta thấy nguyên nhân chính làm chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu là do chi phí dịch vụ mua ngoài tăng. Năm 2008 chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm 36,53% trong tổng chi phí quản lý tăng 6,17 % so với năm 2007, tăng về số tuyệt đối là 832.755.646 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 46,08% so với năm 2007. Hiện nay công ty vẫn chưa có biện pháp giảm khoản chi phí này nên tốc độ tăng lên rất nhanh, vì vậy Công ty cần tìm biện pháp giảm chi phí này trong chi phí quản lý doanh nghiệp để gia tăng lợi nhuận cho công ty.
 • 21
MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HỒI CÔNG NỢ PHẢI THU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG PPT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HỒI CÔNG NỢ PHẢI THU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG PPT

2. Gi ả i pháp để không phát sinh n ợ m ớ i V ề lâu dài để qu ả n lý t ố t các kho ả n ph ả i thu đặ c bi ệ t là các kho ả n ph ả i thu c ủ a khách hàng, để không phát sinh n ợ m ớ i, theo tác gi ả các DNXDGT c ầ n th ự c hi ệ n các gi ả i pháp sau: + Th ứ nh ấ t, ch ỉ tham gia đầ u th ầ u xây d ự ng các công trình có ngu ồ n v ố n rõ ràng và n ế u là ngu ồ n v ố n ngân sách thì ph ả i đượ c ghi trong k ế ho ạ ch v ố n c ủ a Nhà n ướ c ho ặ c k ế ho ạ ch v ố n c ủ a đị a ph ươ ng.
 • 6
2020-11-06 08-250.8991117228551806-2.STH_2020.11.6_D64744E_BCTC_QUY_3_STH

2020-11-06 08-250.8991117228551806-2.STH_2020.11.6_D64744E_BCTC_QUY_3_STH

Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán trong năm được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng. Đối với chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chỉ phí nhân công, chỉ phí sản xuất chung cô định không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, kế toán phải tính ngay vào giá vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có) kể cả khi sản phâm, hàng hóa chưa
 • 24
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4

Việc tập hợp chi phí ở công ty được thực hiện trên cơ sở chi phí phát sinh đối với công trình, hạng mục công trình. Chi phí phát sinh ở công trình, hạng mục công trình nào thì được tập hợp cho từng công trình, hạng mục công trình đó. Các chi phí gián tiếp không được đưa vào một công trình cụ thể thì có thể phân bổ giữa các công trình, hạng mục công trình theo tiêu thức thích hợp. Đối với phần việc cần tính giá thành thực tế thì đối tượng là từng phần việc có kết cấu riêng, dự toán riêng và đạt tới điểm dừng kỹ thuật hợp lý theo quy định trong hợp đồng. Để xác định giá thành thực tế của đối tượng này thì công ty phải xác định giá trị sản phẩm dở dang là toàn bộ chi phí cho việc chưa đạt tới điểm dừng kỹ thuật hợp lý.
 • 42
TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp

TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ xã viên trong năm, bao gồm: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, h[r]
 • 100
Thực hành kế toán (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH

Thực hành kế toán (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH

- Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch.. Quy trình ghi sổ.. - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nh[r]
 • 62
KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ DOC

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ DOC

- Chênh l ệ ch t ỷ giá đ ã th ự c hi ệ n : chênh l ệ ch do th ự c t ế phát sinh trong k ỳ t ừ các giao d ị ch mua bán hàng hoá, d ị ch v ụ , vay – n ợ , thanh toán… b ằ ng ngo ạ i t ệ đượ c qui đổ i theo t ỷ giá h ố i đ oái ngày giao d ị ch ( t ỷ giá th ự c t ế hay t ỷ giá giao d ị ch bình quân trên th ị tr ườ ng ngo ạ i t ệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà n ướ c công b ố t ạ i th ờ i đ i ể m phát sinh nghi ệ p v ụ ), có 2 tr ườ ng h ợ p :
 • 99
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÀ RỒNG NĂM 2008

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÀ RỒNG NĂM 2008

Vì vậy đề cĩ thể biết được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì cần phải nắm rõ hai yếu tố là doanh thu và chi phí. Cụ thể như doanh thu bao nhiêu, hoạt động nào mang lại tỷ trọng doanh thu cao để tiếp tục phát huy trong thời gian tiếp theo, đồng thời hoạt động nào mà doanh thu chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra, ngồi doanh thu từ hoạt động kinh doanh gốc thì doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác như thế nào. Đối với yếu tố chi phí thì chi phí bội thường của hoạt động bảo hiểm nào cao, ngồi chi phí bảo hiểm thì chi phí quản lý doanh nghiệp đã tối ưu chưa, chi như vậy cĩ hợp lý hay khơng, cĩ các khoản chi nào khơng cần thiết hay khơng.
 • 95
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất- kinh doanh là việc sắp xếp chi phí sản xuất- kinh doanh vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định. Có rất nhiều cách phân loại khác nhau, mỗi cách phân loại đều đáp ứng ít nhiều cho mục đích quản lý hạch toán, kiểm tra, kiểm soát chi phí phát sinh ở các góc độ khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại được sử dụng phổ biến:
 • 21
KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THU NHẬP KẾT QUẢ KINH DOANH PPSX

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THU NHẬP KẾT QUẢ KINH DOANH PPSX

lượng sản phẩm tiêu thụ và lượng dịch vụ đã cung cấp cùng chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN phân bổ cho lượng SP, DV, HH đã tiêu thụ trong kỳ Chi phí HĐ tài chính: là những khoản chi phí phát sinh từ các giao dịch mà DN tiến hành thuộc hoạt động tài chính như lãi tiền vay, chi phí SD bản quyền, số lỗ đầu tư chứng khoán và Đtư tài chính khác và các
 • 11
3057_0832

3057_0832

Theo Quy chế hoạt động bao thanh toán, một số khoản phải thu không được bao thanh toán đó là các khoản phải thu:  Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hoá bị pháp luật cấm  Phát sinh từ[r]
 • 20
MẸO ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NHANH VÀ CHÍNH XÁC

MẸO ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NHANH VÀ CHÍNH XÁC

MẸO ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NHANH VÀ CHÍNH XÁCCác bạn sinh viên mới ra trường hoặc những người mới làm kế toán thường rất bối rối khi định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vì ở trong sách vở các bạn chỉ được họcmười đến vài chục nghiệp vụ mẫu, còn thực tế khi đi làm, tùy loại hình và quy mô công ty, ở các công ty lớn có thể phát sinh đến hàng ngàn nghiệp vụ. Khi đó, đứng trước một nghiệp vụ bạn sẽ không biết hạch toán vào đâu.1. Định khoản kế toán (Hạch toán kế toán Hay Ghi sổ kế toán) là gì?Định khoản kế toán được hiểu đơn giản là đối với một nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã xảy ra rồi, ta ghi chép số tiền của nghiệp vụ đó vào bên Nợ và bên Có của những tài khoản quy định trong thông tư 200 (Chế độ kế toán doanh nghiệp phải học thuộc danh mục này, lên mạng tải về)2. Các bước định khoản kế toán được thực hiện theo trình tự sau:Bước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan (1 nghiệp vụ xảy ra thì luôn ảnhhưởng ít nhất 2 đối tượng trong nghiệp vụ đó, có thể 3 cũng được).Bước 2: Xác định tài khoản của các đối tượng kế toán đã xác định ở bước 1Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (tăng hay giảm)Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có (1 Nghiệp vụ xảy ra phải có ít nhất 1 tài khoản ghi nợ và 1 tài khoản ghi có. Một khi đã xác định tài khoản này ghi nợ rồithì tài khoản kia phải ghi có hoặc ngược lại. Nếu ảnh hưởng 3 tài khoản thì trongnày phải có 2 có 1 nợ hoặc 2 nợ 1 có).Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản. Tổng số tiền bên nợ phải bằng tổng số tiền bên có.3. Nguyên tắc định khoản kế toánBên Nợ ghi trước Bên Có ghi sauNghiệp vụ biến động tăng ghi 1 bên Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bênDòng ghi Nợ phải so le với Dòng ghi CóTổng giá trị Bên Nợ = Tổng giá trị Bên Có4. Nguyên tắc sử dụng các tài khoản kế toánTài khoản kế toán được thiết kế theo mô hình chữ T như sau:+ Nhóm tính chất tài khoản loại 1;2 (Tài sản): là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Phát sinh tăng ghi bên Nợ và phát sinh giảm ghi bên Có. Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên nợ. (Đây là nguyên tắc chúng ta phải thuộc mà không nên hỏi vì sao như vậy).Tài sản thì mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai khi mà chúng ta sử dụng nó. Tài khoản loại 1;2: TÀI SẢN: Phát sinh tăng ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghibên Có. Tài khoản loại 1;2 Số dư đầu kỳ và cuối kỳ nằm bên nợ.Ví dụ: Như xe ô tô, Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Tivi, Tủ lạnh….+ Nhóm tính chất tài khoản loại 3;4 (Nguồn vốn): Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản, bất kỳ 1 tài sản nào cũng có nguồn hình thành (Có 2 nguồn hình thành nên tài sản là Nợ phải trả loại 3 và vốn tự có loại 4.) Học thuộc tính chất tài khoản loại 1;2 suy ra tính chất của tài khoản 3;4 (Nguồn vốn). Tính chất loại 3,4 ngược lại loại 1;2 : Tính chất loại 3 ;4 là Phát sinh tăng ghi bên Có và phát sinh giảm ghi bên Nợ. Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên Có. TK loại: 3;4 mang tính chất NGUỒN VỐN: Ngược lại, phát sinh tăng ghi bênCó, phát sinh giảm ghi bên Nợ.Tài khoản loại 3;4 Số dư đầu kỳ và cuối kỳ nằmbên CóVí dụ: Như chúng ta có Tivi thì người ta sẽ hỏi Tivi ở đâu mà có thìcó thể là do tiền của chúng ta có để chúng ta mua ti vi=> Vậy là Ti viFanpage: tự học kế toán và thuế youtube: tự học kế toán Group: tự học kế toán và thuếđược hình thành từ loại 4 là Vốn tự có. Ngược lại nếu ti vi này chúngta mua thiếu=> Vậy nó được hình thành từ loại 3 nợ phải trả Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có (Đối với các tài khoản lưỡng tính:131;138; 331; 333; 338;421)+ Nhóm tính chất của loại 5;7 (Doanh thu): khi phát sinh tăng doanh thu ghi bên Có,phát sinh giảm ghi bên nợ là do cuối tháng kết chuyển vào loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ. Nên tài khoản loại 5,7 không có số dư cuối kỳ, tổng phát sinh bên nợ phải bằng tổng phát sinh bên có. Và doanh thu phát sinh khi chúng ta bán hàng hóa vàcung cấp dịch vụ cho khách hàngVí dụ: Công ty kinh doanh tivi. Bây giờ bán ti vi cho khách hàngvà khách hàng phải trả tiền cho Cty chúng ta thì Công ty chúng taghi nhận doanh thu và thu nhập khác (Loại 5;7)+ Nhóm tính chất của loại 6;8 (Chi phí): Học thuộc tính chất 5;7 suy ra tính chất 6;8 (Chi phí) ngược lại 5;7 . Khi phát sinh tăng chi phí ghi bên Nợ, phát sinh giảm chi phí ghi bên Có là do cuối tháng kết chuyển vào loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ. Nên tài khoản loại 6,8 không có số dư cuối kỳ, tổng phát sinh bên nợ phải bằng tổng phát sinh bên có. Chiphí chỉ mang lại lợi ích kinh tế trong kỳ hiện tại mà nó phát sinh, không mang lại lợi ích kinh tế trong những kỳ kế toán tiếp theo tức là chỉ mang lại lợi ích kinh tế của 1 tháng (Các bạn nên nhớ chỗ này, rất quan trọng).Ví dụ: chi phí tiền lương tháng 12017; Chi phí tiền điện tháng 12017,chi phí tiền thuê nhà tháng 12017; chi phí vận chuyển hàng đi bán tháng12017….. Đây là nhóm chi phí 6,8 vì những khoản chi phí nàychỉ liên quan đến tháng nó phát sinh, không liên quan đến nhữngtháng sau.Lưu ý: Các TK đặc biệt: TK 214 – Hao mòn TSCĐ, TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu: có kết cấu ngược với kết cấu chung. TK 214: tăng bên Có, giảm bên Nợ.TK 521: Tăng bên Nợ, giảm bên Có.Ví dụ cách định khoản kế toán nghiệp vụ sau:Cty TNHH Hùng Cương, kinh doanh thương mại mặt hàng A. Ngày 112018 Cty Mua hàng hóa A với giá đã bao gồm thuế GTGT là 5.500.000 đồng (trong này thuế GTGT 10%), chưa thanh toán tiền cho người bán Nguyễn KimThực hiện định khoản kế toán được theo 5 bước sau:Bước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan. Ảnh hưởng đến 3 đối tượng kếtoán. Hàng hóa A Thuế GTGT đầu vào Chưa thanh toán tiền cho người bánBước 2: Xác định tài khoản của các đối tượng kế toán đã xác định ở bước 1 Hàng hóa A  TK 1561 Thuế GTGT đầu vào  TK 133 Chưa thanh toán tiền cho người bán  TK 331Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (tăng haygiảm) Hàng hóa A mua vào: biến động TĂNG Thuế GTGT đầu vào: biến động TĂNG Chưa thanh toán tiền cho người bán: biến động TĂNGBước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có. Nghiệp vụ này có 2 tài khoản ghi nợ và 1 tài khoản ghi có  TK 1561 phát sinh TĂNG  TK loại 1 TĂNG ghi bên NỢ TK 1331 phát sinh TĂNG  TK loại 1 TĂNG ghi bên N TK 331 phát sinh TĂNG  TK loại 3 TĂNG ghi bên CÓBước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản TK 1561: 5.000.000 (tiền hàng chưa gồm thuế GTGT)TK 1331: 500.000 (tiền thuế GTGT 10%) TK 331: 5.500.000 (tổng số tiền phải thanh toán)Sau khi đã thực hiện xong 5 bước, ta định khoản hoàn chỉnh nghiệp vụ trên như sau:Nợ TK 1561: 5.000.000Nợ TK 1331: 500.000Có TK 331: 5.500.000Bộ chứng từ của nghiệp vụ này: Phiếu nhập kho (chứng từ ghi sổ)+kèm theo bộ chứngtừ gốc là Hợp đồng kinh tế; Hóa đơn GTGT bên bán xuất; Biên bản bàn giao giữa bênbán với bộ phận mua hàng của bên mua với Thủ khoGhi sổ: Sổ nhật ký chung; Sổ cái; Sổ chi tiết của đối tượng phải trả Nguyễn Kim, Sổ chi tiết mặt hàng A Sơ đồ chữ T:5. Một số lưu ý khác cho các bạn mới đi làm: Xem lại sổ Nhật ký chung của Công ty các năm trướcCác công ty thường có nghiệp vụ phát sinh các năm giống nhau, tham khảo lại fileNhật Ký Chung năm trước bạn sẽ biết ngay là nghiệp vụ này năm ngoái anh chị kế toán đã nhập vào tài khoản nào, chỉ cần làm giống như vậy là được.
 • 4
Bài báo cáo thực tế về bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh theo quyết định số 48

Bài báo cáo thực tế về bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh theo quyết định số 48

Tìm hiểu về cách lập bảng cân đối kế toán bảng báo cáo kết quả kinh doanhNội dung sát với thực tếSố liệu sát thực với thực tếCác chỉ tiêu trên bảng cân đối tài sản : Lãi ( Lỗ ) = Doanh thu – Chi phíLãi chưa phân phối là bộ phận chủ yếu của vốn chủ sở hữu do đó khoản mục lãi trên bảng cân đối tài sản sẽ tăng giảm một lượng bẳng kết quả kinh doanh lãi lỗ trên bảng BCKQKD.Vào thời điểm ghi doanh thu được hưởng, doanh nghiệp đã nhận được một khoản tiền hay khoản phải thu làm tăng tài sản. Ngược lại, khi phát sinh chi phí được trừ thì tài sản của đơn vị đã bị giảm xuống.Sau một quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh dù kết quả đạt được thế nào đi nữa ( lãi , lỗ ) thì sự cân đối tài sản và nguồn vốn cũng được giữ vững.
 • 17
CHAPTER3 PDF

CHAPTER3 PDF

Khi cán cân thanh toán quốc tế ở tình trạng thặng dư - Tăng nhập khẩu: hàng hoá tiêu dùng và tư liệu sản xuất nâng cao mức sống và điều kiện sản xuất trong nước - Giảm xuất khẩu, đặc biệt nguyên liệu thô để duy trì tài
 • 27
186 HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ & THIẾT BỊ TOÀN BỘ

186 HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ & THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Khi phát sinh giảm giá kế toán ghi NơTK511-Doanh thu CóTK-Giảm giá hàng bán _Bán hàng nội bộ:Đây là việc bán hàng đợc thực hiện giữa tổng công ty, công ty với các đơn vị thành viên có tổ[r]
 • 30
Phương pháp thống kê kết quả kinh doanh du lịch ở Việt Nam

Phương pháp thống kê kết quả kinh doanh du lịch ở Việt Nam

Sau khi tập hợp được các chi phí thực tế phát sinh cho từng đối tượng tính giá, kế toán tiến hành tính toán, tổng hợp chi phí và xác định giá trị của tài sản hình thành.. Các khoản giảm[r]
 • 10
HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRÊN CƠ SỞ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRÊN CƠ SỞ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Khi phát sinh giảm giá kế toán ghi NơTK511-Doanh thu CóTK-Giảm giá hàng bán _Bán hàng nội bộ:Đây là việc bán hàng đợc thực hiện giữa tổng công ty, công ty với các đơn vị thành viên có tổ[r]
 • 32
HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

- “CSKD” là các ký tự viết tắt của cụm từ “cơ sở kinh doanh” - “HHDV” là các ký tự viết tắt của cụm từ “hàng hóa, dịch vụ”. 2. Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ các thông tin cơ bản của kỳ kê khai thuế (tháng... năm....) và các thông tin đã đăng ký thuế với cơ quan thuế vào các mã số từ [01] đến [09] như: mã số thuế, tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ nơi đặt văn phòng trụ sở, số điện thoại, số Fax và địa chỉ E-mail để cơ quan thuế có thể liên lạc khi cần thiết.
 • 23
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH PHẦN 7KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH PHẦN 7KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

thể được cập nhật trong quá trình tiến hành kế hoạch. A - Dự báo Lãi – Lỗ hàng tháng: • Mẫu của phần này được trình bày chương 10• Các khoản thu nhập và0 chi phí được ghi cho tháng mà các hoạt động đó thực sự phát sinh, và do đó có thể khác với thời điểm (tháng) doanh nghiệp thực sự trả tiền hay thu tiền về.
 • 5
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH ANH HOÀNG THY

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH ANH HOÀNG THY

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cuối tháng kiểm tra số lượng hàng tồn kho.  Kế tốn thanh tốn: Dựa trên chứng từ phiếu thu, phiếu chi, phiếu tạm ứng hàng ngày khi cĩ nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi vào sổ chi tiết. Theo dõi cơng nợ với người mua, người bán, ngân hàng. Tính lương cho cán bộ cơng nhân viên. Cuối tháng đối chiếu kiểm tra số dư cho từng tài khoản. Thực hiện chính xác kịp thời, Chịu trách nhiệm bảo quản, đảm bảo an tồn số tiền tồn quỹ của đơn vị.
 • 42
Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

Bài giảng Nguyên lý kế toán 1 - Chương 3: Tài khoảnghi sổ kép

 Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán;  Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài2. khoản tổng [r]
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả công ty cổ phần thương mại đầu tư long biênbáo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty du lịchbao cao thuc tap ke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh cua cong ty xuat khau bao bihoan thien ke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh cua cong ty san xuatbctt hoan hien ke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh cua cong ty san xuat bao bikế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả công ty tnhh sản xuất và xuất nhập khẩu an việtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam