0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tài sản ngắn hạn bình quân TSNH năm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

- Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng đáng kể trong TSNH của công ty. Tại thời điểm cuối năm 2007 tỷ trọng này là 23,04%, còn tại thời điểm đầu năm là 16,77%. Hàng tồn kho tăng 26.046 tđ, tăng 59,83%. Do đặc điểm sản xuất mà trong hàng tồn kho của công ty chủ yếu là nguyên vật liệu, thành phẩm và chi phí SXKD dở dang. Hàng tồn kho tăng cũng chủ yếu do thành phẩm, CPSXKDDD, nguyên vật liệu tăng. Thành phẩm tăng là do vào thời điểm cuối năm công ty đang gấp rút hoàn thành sản phẩm để cung cấp ra thị trường đúng vào thời điểm tết Nguyên Đán, hơn nữa quy mô thị trường của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng nên thành phẩm tăng là điều dễ hiểu. Sản xuất rượu gồm nhiều công đoạn như nấu, chưng cất, pha chế, đóng chai,...rất phức tạp nên sản phẩm dở dang trên dây chuyền công nghệ cũng khá lớn gây ra hiện tượng ứ đọng vốn. Công ty cần bố trí sắp xếp hợp lý các phân xưởng sản xuất để quá trình sản xuất diễn ra một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất. Ngoài ra công tác thu mua, quản lý nguyên vật liệu cũng cần phải được thực hiện một cách có tính toán khoa học để vừa đảm bảo cho quá trình sản xuất vừa không gây tình trạng ứ đọng vốn.
 • 41
QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

K ế t qu ả mô hình 3 cho th ấ y k ỳ thanh toán bình quân có m ố i t ươ ng quan đồ ng bi ế n có ý ngh ĩ a v ớ i kh ả n ă ng sinh l ờ i ( r = 0.0001, sig <0.1) có ngh ĩ a là các công ty càng trì hoãn thanh toán cho các nhà cung c ấ p thì l ợ i nhu ậ n càng t ă ng. K ế t qu ả nghiên c ứ u đồ ng nh ấ t v ớ i nghiên c ứ u c ủ a Lazardidis and Tryfonidis (2006), David M.Mathuva (2010) , Hu ỳ nh Ph ươ ng Đ ông và Jyh –tay Su (2010). Các tác gi ả cho r ằ ng càng kéo dài th ờ i gian tr ả ti ề n cho ng ườ i bán công ty có th ể t ậ n d ụ ng đượ c ngu ồ n v ố n ng ắ n h ạ n t ừ đ ó gi ả m chi phí đ i vay vì đ ó là cách tài tr ợ r ẻ nh ấ t và th ờ i gian thanh toán lâu h ơ n s ẽ cho phép các công ty thanh toán các kho ả n này sau khi thu đượ c các kho ả n ti ề n t ừ khách hàng. Khi kéo dài th ờ i gian thanh toán s ẽ làm t ă ng kh ả n ă ng sinh l ờ i cho các công tỵ
 • 106
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Các nhân tố chủ quan là những nhân tố xuất phát từ nội bộ doanh nghiệp. 1.3.1.1 Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với mục đích sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp sẽ quyết định trong việc phân phối tài sản, đặc biệt là chu kỳ sản xuất kinh doanh. Sản phẩm của mỗi doanh nghiệp là khác nhau do vậy mà có những doanh nghiệp chu kỳ sản xuất dài nhưng doanh nghiệp khác chu kỳ sản xuất lại ngắn, điều đó có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản ngắn hạn. Để đi vào sản xuất thì lượng tài sản ngắn hạn cần đưa vào là bao nhiêu, mức dự trữ dành cho các chu kỳ tiếp theo như thế nào, lượng tiền mặt doanh nghiệp cần giữ cũng như kỳ thu tiền dài hay ngắn tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài thì thời gian thu hồi vốn càng lâu, nên các doanh nghiệp luôn tìm cách làm cho chu kỳ kinh doanh ngắn hơn như vậy vòng quay tài sản ngắn hạn nhanh hơn. Vòng quay tài sản ngắn hạn tăng tức là việc tiêu thụ hàng hóa cũng tăng lên và như vậy doanh thu tăng lên, làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng. Điều đó thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tăng.
 • 31
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty điện lực thừa thiên huế

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty điện lực thừa thiên huế

3.2.2. Tiết kiệm hơn nữa chi phí và sử dụng hợp lý tài sản Ngoài biện pháp đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn cho sản xuất thì việc tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết là rất quan trọng để khắc phục tình trạng lãng phí nguồn vốn vẫn đang xãy ra tại công ty. Điện lực Thừa Thiên Huế cần tăng cường công tác tiết kiệm nguồn vốn cụ thể là các chi phí như: chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí trong đầu tư xây dụng cơ bản và sửa chữa lớn…Đặc biệt do đặc điểm của sản phẩm điện năng, nó được tiêu thụ rộng rãi và thường xuyên, liên tục mặc dù có các thiết bị đo đếm nhưng trên thực tế vẫn có thất thoát do một số khách hàng cố tình tiêu dùng mà không trả tiền hoặc trả ít hơn lượng tiêu thụ. Do đó công ty cần có các giải pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa để giảm thiểu những tổn thất này. Hơn nữa công ty cần quản lý chặt chẽ các khoản chi trong quá trình hoạt động hàng ngày như: chi phí giao dịch, chi phí đi lại, tiền điện thoại…Công ty cần lập kế hoạch chi tiêu cụ thể cho từng thời kỳ kinh doanh.
 • 70
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 3 - ĐH KINH TẾ (ĐHQG HÀ NỘI)

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 3 - ĐH KINH TẾ (ĐHQG HÀ NỘI)

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TÀI SẢN NGẮN HẠN LƯU ĐỘNG Tiền phải thu Khách hàng Tồn kho TÀI SẢN DÀI HẠN CỐ ĐỊNH Nhà xưởng và thiết bị thuần Tài sản dài hạn khác NỢ NGẮN HẠN Phải t[r]
 • 30
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh phát triển sản phẩm mới công nghệ mới (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 61
CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 61 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐỌC PPTX

CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 61 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐỌC PPTX

TRANG 12 72 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN THỜI = NỢ NGẮN HẠN Với công ty Hải Vân, thông số khả năng thanh toán hiện thời năm 20x5 như sau: 2.241 triệu đồng Khả năng thanh toá[r]
 • 52
CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH61CHƯƠNG 3CHƯƠNG 3PHÂN TÍCH TÀI CHÍNHĐỌC PPS

CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH61CHƯƠNG 3CHƯƠNG 3PHÂN TÍCH TÀI CHÍNHĐỌC PPS

TRANG 12 72 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN THỜI = NỢ NGẮN HẠN Với công ty Hải Vân, thông số khả năng thanh toán hiện thời năm 20x5 như sau: 2.241 triệu đồng Khả năng thanh toá[r]
 • 52
MỤC TIÊU, KHUÔN KHỔ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

MỤC TIÊU, KHUÔN KHỔ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Ph ả i tr ả ng ườ i bán x S ố ngày trong n ă m K ỳ thanh toán bình quân = Tr ị giá hàng mua tín d ụ ng Trong đ ó, ph ả i tr ả ng ườ i bán là s ố d ư cu ố i k ỳ (ho ặ c giá tr ị trung bình) và tr ị giá hàng mua tín d ụ ng là giá tr ị hàng mua t ừ các nhà cung c ấ p bên ngoài trong n ă m. Con s ố này cho bi ế t th ờ i h ạ n bình quân c ủ a kho ả n ph ả i tr ả ng ườ i bán. Thông th ườ ng, các công ty mu ố n duy trì và kéo dài th ờ i h ạ n ph ả i tr ả vì nh ư th ế h ọ có th ể s ử d ụ ng ngu ồ n ti ề n này nh ư là m ộ t ngu ồ n tài tr ợ chi phí th ấ p. N ế u h ệ s ố vòng quay kho ả n ph ả i tr ả ng ườ i bán th ấ p h ơ n so v ớ i m ứ c bình quân ngành thì đ i ề u này ch ứ ng t ỏ công ty có kh ả n ă ng chi ế m d ụ ng ti ề n c ủ a nhà cung c ấ p nhi ề u h ơ n so v ớ i các công ty khác trong ngành. Tuy nhiên, đ i ề u này ph ả n ánh nguy c ơ công ty có th ể ph ả i đố i phó v ớ i nhi ề u kho ả n n ợ đế n h ạ n.
 • 27
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng an phúc (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 75
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG XANH

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG XANH

Như vậy nhìn chung qua 3 năm thì tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn có xu hướng giảm dần, tuy nhiên các khoản phải thu giảm chậm và luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản l[r]
 • 46
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG XANH

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG XANH

• Giá vốn hàng bán. Xét giai đoạn từ 2006 – 2007: Năm 2006 giá vốn hàng bán chiếm 89.36% trong doanh thu thuần. Năm 2007 giá vốn hàng bán chiếm 90.22% trong doanh thu thuần, tức là đã tăng 0.86% so với năm 2006. Nguyên nhân là do tốc độ tăng của giá vốn (năm 2007 là 43.83%) nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu (tốc độ tăng của doanh thu năm 2007 là 42.46% so với năm 2006). Năm 2008 tỷ lệ này co giảm đôi chút xuống còn 89.90% ( giảm 0.23% so với năm 2007). Tóm lại đánh giá chung qua 3 năm ta nhận thấy tỷ trọng giá vốn trong tổng doanh thu của doanh nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhiên tỷ trọng giá vốn trong tổng doanh thu của doanh nghiệp cũng còn cao, do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần tiếp tục phấn đấu giảm giá vốn nhằm góp phần gia tăng lợi nhuận.
 • 37
Kế toán tài sản ngắn hạn

Kế toán tài sản ngắn hạn

Trường hợp thuê TSCĐ là thuê hoạt động Văn phòng làm việc, nhà xưởng, cửa hàng,..., khi doanh nghiệp trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ kế xưởng, cửa hàng,..., khi doanh nghiệp trả trước t[r]
 • 36
TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH

Tổng tài sản tăng là do biến động của các khoản mục sau: A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: TRANG 7 của Công ty chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng tài sản và lớn hơn rất nhiều so với nợ ngắn hạn..[r]
 • 35
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

• Kết Luận: Như vậy nhìn chung qua 2 năm hoạt động tốc độ luân chuyển tài sản cố định có xu hướng giảm, nguyên nhân dẫn đến tình hình này là do tài sản cố định sử dụng bình quân tăng (năm 2010 tăng 6.022 triệu đồng, tức là tăng 4,11% so vớn năm 2009), trong khi đó doanh thu thuần lại giảm (năm 2010 doanh thu thuần giảm 39,5% so với năm 2009). Kết quả phân tích chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp có xu hướng ngày càng giảm, đồng thời thể hiện khả năng thu hồi tài sản cố định của doanh nghiệp ngày càng chậm, khó có điều kiện tích luỹ. Do đó trong các năm tới doanh nghiệp nên có những biện pháp để nâng dần tốc độ luân chuyển vốn cố định lên nhằm nâng cao khả năng tích luỹ để tái đầu tư vào tài sản cố định mới đảm bảo nâng cao và cải thiện tư liệu sản xuất, cơ sở vật chất cho doanh nghiệp.
 • 45
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Qua các lý luận trên, có thể khái quát lại nh sau:” Tài sản ngắn hạn _của doanh _ _nghiệp là lợng tiền ứng ra để hình thành nên tài sản ngắn hạn nhằm đảm bảo cho _ _quá trình kinh doanh [r]
 • 39
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Qua các lý luận trên, có thể khái quát lại nh sau:” _Tài sản ngắn hạn_ _của doanh _ _nghiệp là lợng tiền ứng ra để hình thành nên tài sản ngắn hạn_ _nhằm đảm bảo cho _ _quá trình kinh do[r]
 • 39
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH máy nông nghiệp việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 71
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần kinh doanh thương mại việt trung (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 61
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần sông đà 9 (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 78
: Lựa chọn một công ty cổ phần được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Phân tích chính sách đầu tư tài sản ngắn hạn của công ty trong 5 năm gần nhất.

: Lựa chọn một công ty cổ phần được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Phân tích chính sách đầu tư tài sản ngắn hạn của công ty trong 5 năm gần nhất.

Lựa chọn một công ty cổ phần được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Phân tích chính sách đầu tư tài sản ngắn hạn của công ty trong 5 năm gần nhất. Công ty Vinamilk giai đoạn 20132017 đầu tư tài sản ngắn hạn như thế nào? Đánh giá hiệu quả và chỉ ra đầu tư tài sản ngắn hạn ( chính sách cởi mở, chính sách vừa phải, chính sách hạn chế)
 • 26
TÀI SẢN NGẮN HẠN

TÀI SẢN NGẮN HẠN

tài sản ngắn hạn và dài hạn
 • 28
Bài 4: Kế toán các yếu tố cơ bản của BCTC(phần 2) Tài sản ngắn hạntài sản dài hạn

Bài 4: Kế toán các yếu tố cơ bản của BCTC(phần 2) Tài sản ngắn hạntài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn được phân biệt chủ yếu dựa trên mức độ thanh khoản, mục tiêu nắm giữ tài sản Các loại tài sản ngắn hạn chủ yếu bao gồm: tiền, hàng tồn kho, công nợ phải thu, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạnHàng tồn kho...
 • 29
HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK

HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK

Quản trị tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tại Bệnh viện _* Tài sản dài hạn _ + Hàng năm, phòng Kế hoạch tổng hợp, Hành chính quản trị, Vật tư trang thiết bị y tế xây dựng kế hoạch mua[r]
 • 14
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa (LV tốt nghiệp)
 • 71
PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cơng thức xác định tỷ số thanh khoản nhanh như sau: Tỷ số thanh khoản nhanh= Giá trị tài sản lưu động - GT hàng tồn kho Bình quân ngành 2,1 lần 1000 - 615 310 Giá trị nợ 1,2 lần ngắn hạn[r]
 • 24
CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH PHƯƠNG

Qua bảng cơ cấu tài sản ta cú nhận xột: Tài sản ngắn hạn của Cụng ty tăng nhanh trong 3 năm phỏt triển bỡnh quõn là 200,70% nhất là năm 2007 Cụng ty cú mua kỳ phiếu ngắn hạn ngõn hàng tr[r]
 • 24
LUẬN VĂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH

LUẬN VĂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH

- TSLĐBQkỳ : Tài sản lưu động bình quân trong kỳ được tính như sau: TSLĐBQkỳ = TSLĐđầu kỳ + TSLĐcuối kỳ 2 - Tài sản lưu động bình quân năm TSLĐBQnăm = TSLĐđầu tháng 1/2+ TSLĐđầu tháng 2+[r]
 • 74
VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

1.2.2.2. Cơ cấu vốn. Các doanh nghiệp không thể huy động vốn theo ý muốn chủ quan mà cần xét tới nhu cầu vốn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ và tỷ lệ hợp lý giữa các loại vốn. Vì vậy cơ cấu vốn có một vai trò hết sức quan trọng. Thuật ngữ này được dùng để chỉ cách thức một doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn khác nhau với một tỷ lệ nào đó của mỗi người để tài trợ cho các tài sản. Trong quản trị tài chính, các nhà quản lý phải xây dựng được cơ cấu vốn tối ưu, đảm bảo một tỷ lệ hợp lý giữa vốn chủ sở hữu và nợ vay sao cho lợi ích thu được là cao nhất. Đó là cơ cấu hướng tới sự cân bằng giữa rủi ro và lãi suất, bằng cách đó tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển, sử dụng một tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao sẽ là không linh hoạt. Huy động vốn từ nợ vay sẽ giúp cho doanh nghiệp khuếch đại giá trị vốn chủ sở hữu do nợ vay không phải chịu thuế thu nhập. Ngược lại, trong trường hợp nền kinh tế đi xuống, sử dụng quá nhiều nợ với tỷ lệ nợ của cơ cấu vốn tối ưu sẽ khiến cho doanh nghiệp rơi vào tình trạng hiệu ứng đòn bẩy âm: sử dụng nợ sẽ làm giảm giá trị tài sản thuộc chủ sở hữu. Vì vậy, khi tiến hành huy động tạo lập vốn, các doanh nghiệp luôn chú ý xây dựng một cơ cấu vốn tối ưu. Tiêu chuẩn để đánh giá nên tăng hay giảm sử dụng nợ là tương quan so sánh giữa doanh lợi vốn và lãi suất nợ vay trước thuế. Doanh lợi vốn được xác định bằng công thức như sau:
 • 33
Luận văn - Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty cổ phần Xi Măng Tây Đô

Luận văn - Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty cổ phần Xi Măng Tây Đô

Cả ba nhóm nhân tố này cần được sử dụng và kết hợp lại để xác định nhu cầu tài chính của công ty. Tất nhiên, nhu cầu vốn càng lớn, tổng nhu cầu tài trợ càng nhiều, trong đó, nội dung nhu cầu vốn sẽ ảnh hưởng đến hình thức tài trợ. Nếu có yếu tố mùa vụ trong nhu cầu thì có thể phải cần đến nguồn tài trợ ngắn hạn, đặc biệt là vốn vay ngắn hạn. Ngoài ra, mức độ rủi ro kinh doanh cũng ảnh hưởng lớn đến mức độ tài trợ, rủi ro kinh doanh càng cao thì tài trợ bằng vốn vay càng ít hơn so với vốn chủ. Nói cách khác, tài trợ bằng vốn chủ an toàn hơn vì với hình thức tài trợ này, công ty không có nghĩa vụ bắt buộc trong việc trả lãi và vốn gốc. Công ty nào có rủi ro kinh doanh càng cao thì cũng có rủi ro tài chính cao. Mặt khác, điều kiện tài chính và hiệu quả của công ty cũng ảnh hưởng đến hình thức tài trợ mà họ sử dụng. Chẳng hạn khả năng thanh toán càng cao thì họ càng có cơ hội sử dụng hình thức tài trợ rủi ro hơn, nghĩa là có thể sử dụng nhiều vốn vay hơn cũng như có thể sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn hơn.
 • 83
THI PTTC 23 12 2010 PPT

THI PTTC 23 12 2010 PPT

Tổng tài sản 5400 6300 Tổng nguồn vốn 5400 6300 Yêu cầu : Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp qua các cân bằng trên bảng cân đối kế toán của DN. Cho biết : - Doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tăng 15%
 • 2
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần hoàng thái (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 73
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP.

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP.

Những Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, vốn tự có còn đợc hình thành từ một phần lợi nhuận bổ sung, để mở rộng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Thực tế cho thấy từ tài trợ bằng nguồn vốn nội bộ là một con đờng tốt. Rất nhiều Công ty coi trọng chính sách tái đầu t từ số lợi nhuận để lại đủ lớn nhằm tự đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng. Tuy nhiên với các Công ty cổ phần thì việc để lại lợi nhuận có liên quan đến một số khía cạnh khá nhạy cảm. Bởi khi Công ty để lại lợi nhuận trong năm cho tái đầu t tức là không dùng số lợi nhuận đó để chia lãi cổ phần. Các cổ đông không đợc nhận tiền lãi cổ phần nhng bù lại họ có quyền sở hữu số vốn tăng lên của Công ty. Tuy nhiên, nó dễ gây ra sự kém hấp dẫn của cổ phiếu do cổ đông chỉ đợc nhận một phần nhỏ cổ phiếu và do đó giá cổ phiếu có thể bị giảm sút.
 • 26
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG XANH

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SÔNG XANH

Như vậy nhìn chung qua 3 năm thì tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn có xu hướng giảm dần, tuy nhiên các khoản phải thu giảm chậm và luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản l[r]
 • 46
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 80
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH VỐN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH VỐN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn TRANG 6 * PHẦN BÊN TRÁI TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN HAY TÀI SẢN LƯU ĐỘNG LÀ ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC HÌNH THÁI TỒN TẠI CỦA NÓ TRONG CHU K[r]
 • 114
HỆ THỐNG HOÁ THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

HỆ THỐNG HOÁ THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

* Hạch toán chi phí phải trả (chi phí sửa chữa tài sản cố định) Chi phí phải trả là những chi phí đã được ghi nhận là những chi phí sản xuất trong kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh được trích trước vào giá thành nhằm làm cho chi phí dịch vụ biến động lớn giữa các kỳ.
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hieu qua kinh doanh tai cong typhân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxmột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao suthực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxgiải pháp và kiến nghị về nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax2phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnthuận thảophân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầuphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty tvtphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty xay dungBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP